19.11.2013

Suomen kielen ja kulttuurin sivuaineopiskelija

Suomen kielen ja kulttuurin opetussuunnitelma 2012-2015

Edeltävät opinnot (25–30 op + kieliopinnot)

Jyväskylän yliopiston suomen kielen perusopinnot niille, joiden äidinkieli ei ole suomi

TAI

Finnish Studies -perusopinnot ja Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen Suomi 4 -kurssi (arvosana vähintään 3) tai vastaava muualla hankittu suomen kielen taito (taitotaso vahva B1 (B1.2); todistus kielitaidosta tarvitaan)

TAI

Muut perusopinnot (esim. Intercultural Studies, kielikeskuksen opintokokonaisuus Opiskelu- ja työelämän suomi) ja Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen Suomi 4 -kurssi (arvosana vähintään 3) tai vastaava muualla hankittu suomen kielen taito (taitotaso vahva B1 (B1.2); todistus kielitaidosta tarvitaan)

 

Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot 25 op

Kielikeskuksen opinnot

7 op

Yhdessä kielikeskuksen kanssa järjestettäviä opintojaksoja ja itsenäistä opiskelua

7 op

Suomen kieli 18 op

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen*

2 op

SKIP204 Sanoista lauseiksi

5 op

SKIP303 Kielenhuolto

2 op

ULKP350 Sanasto

2 op

ULKP450 Akateeminen kirjoittaminen

3 op

SKIP403 Kielipolitiikka ja maahanmuuton kielikysymykset

4 op

*Huom! Opintojakson KLSP004 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen johonkin muuhun kieleen suorittaneet tekevät kurssin sijasta kirjatentin SKIP102 Näkökulmia suomen kieleen.

Suomen kielen ja kulttuurin aineopinnot 35 op

 

Suomen kieli 20 op

SKIP204 Sanoista lauseiksi

5 op

SKIP203 Äänteistä puheeksi

5 op

ULKA350 Sanasto

2 op

ULKA150 Kielenkäyttö 3 op

ULKA450 Akateeminen kirjoittaminen

3 op

ULKA120 Tekstianalyysi

2 op

Suomen historia 8–10 op*

1) Suomen historian osuus historian peruskurssista

 1. HISP013 Uusi aika 2 op

 2. HISP014 Uusin aika 2 op

 3. HISP015 Lähihistoria 2 op

 4. HISP016 Talous ja yhteiskunta pitkällä aikavälillä 2 op

4–8 op

2) Historian aineopintojen erikoistumisopinnoista (aate- ja käsitehistoria, poliittinen historia, kulttuuri- ja mentaliteettihistoria, sosiaalihistoria, talous- ja yhteiskuntahistoria) Suomen historiaa tai etnologian aineopinnoista Suomea koskevia kursseja valinnan mukaan (0—4 op). Suoritettavat kurssit sovitaan erikseen.

0–4 op

Valinnaiset opinnot 5–7 op

 • Suomen kirjallisuuden opintoja sopimuksen mukaan.

 • Taidehistorian opintoja sopimuksen mukaan.

 • Musiikin opintoja sopimuksen mukaan.

 

* Kokonaisuuteen kuuluvat Suomen historian opinnot suoritetaan osallistumalla soveltuvin osin historian perusopintoihin kuuluvan peruskurssin luennoille sekä kulloinkin tarjolla oleville Suomen historiaa käsittelevien aineopintojen erityisalojen kursseille.

Opinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa jäsentää Suomen historian aikakaudet, ymmärtää historian aikakausiin jakamisen sopimuksenvaraisen luonteen ja tunnistaa jatkumoita aikakausien välillä

  • ymmärtää kronologian ja syy-suhteiden merkityksen historiantutkimuksessa

  • pystyy palauttamaan mieleen keskeisen tapahtumahistorian

  • osaa nimetä historian temaattiset pääpiirteet

  • osaa selittää merkittävimmät historian eri alojen kehityslinjat

  • on valintansa mukaan tutustunut joihinkin aineopintojen Suomen historiaa koskeviin erityisaloihin.