29.08.2012

Suomen kielen opetussuunnitelma 2012–2015

Opetussuunnitelma on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi. Tarkemmat tiedot kunkin lukuvuoden kontaktiopetuksesta löytyvät Korpin kurssi- ja opintotietojärjestelmästä.

Opintojen kuvaus

Suomen kielen opinnot tarjoavat monipuolisen kuvan suomen kielestä ja kielen merkityksestä ihmisten elämässä ja yhteiskunnassa. Opinnoissa tutustutaan suomen kielen rakenteisiin, merkityksiin ja käyttötapoihin erilaisissa tilanteissa ja yhteisöissä, teksteihin, kirjoittamiseen, lukemiseen ja vuorovaikutukseen. Lisäksi opinnot tarjoavat näkemystä suomen kielen muutoksista, asemasta ja tulevaisuudesta monikulttuuristuvassa maailmassamme.

Opinnot kehittävät monipuolisesti erilaisia asiantuntijatehtävissä tarvittavia valmiuksia. Niissä perehdytään sellaiseen teoreettiseen tietoon ja suomen kielen tuntemukseen, jonka avulla opiskelijat pystyvät opettamaan suomea äidinkielenä ja toisena kielenä, toimimaan kielen ja viestinnän asiantuntijoina sekä tekemään tutkimustyötä. Keskeisiä opiskelun aikana kehittyviä taitoja ovat myös monet työelämässä tarvittavat käytännön taidot: kirjoittamisen, lukemisen ja vuorovaikutuksen taidot, tiimityöskentelyn ja projektien hallinnan taidot, tiedon hallinnan, soveltamisen ja uuden tiedon tuottamisen taidot sekä kyky analyyttiseen ja kriittiseen ajatteluun.

Opintojaksot järjestetään kontaktiopetuksena ja/tai itsenäisenä opiskeluna. Samoin työtavat vaihtelevat: on luentoja, ryhmä- tai parityöskentelyä, kurssitöitä ja tenttejä. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin, joissa on kuvattu arvosanan 3 (hyvä) mukainen osaaminen. Joissakin tapauksissa opetus- ja suorituskieli voi olla muukin kuin suomi.

Suuntautumisvaihtoehdot

Suomen kielen pääaineopiskelija suuntautuu opinnoissaan joko kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiin tai kieliasiantuntijan opintoihin. Suuntautumisvaihtoehto valitaan jo opinto-oikeutta haettaessa. Osa opinnoista on molemmissa suuntautumisvaihtoehdoissa yhteisiä, mutta molemmissa opintopoluissa on tarjolla myös omia erikoistumisopintoja. Alkuvaiheen perustietojen ja -taitojen opiskelun jälkeen valinnaisuus lisääntyy siten, että tutkintoa voi rakentaa oman kiinnostuksen pohjalta. Sivuainevalinnat ovat tärkeitä erityisesti kieliasiantuntijan polun valinneiden urasuunnittelun kannalta. Sivuaineopiskelijoita varten on oma opetussuunnitelmansa.

Valitse oma opetussuunnitelmakuvauksesi näistä vaihtoehdoista:

Pääaineopiskelijat:

Sivuaineopiskelijat: