19.01.2015

Kieliasiantuntijan suuntautumisvaihtoehdon opetussuunnitelma

Suomen kielen opetussuunnitelma 2012-2015

Kieliasiantuntijat ovat ammattilaisia, jotka kykenevät kriittisesti ja analyyttisesti vastaamaan kieleen ja kielenkäyttöön liittyviin haasteisiin. He ymmärtävät kielen ja kulttuurin monimuotoisuuden ja merkityksen yhteiskunnassa ja osaavat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja monimuotoisten tekstien kanssa. Heillä on näkemystä suomen kielen asemasta ja tulevaisuudesta monikulttuuristuvassa maailmassa.

Suomen kielen asiantuntijoita työskentelee muun muassa tiedottajina, kouluttajina, kieli- ja tekstikonsultteina, kielenhuoltajina, mediasisältöjen tuottajina ja toimittajina mediassa ja kustantamoissa sekä asiantuntijoina erityyppisissä kieleen, kielenohjailuun, kulttuuriin ja kielikoulutukseen liittyvissä kehitys- ja tutkimushankkeissa. He voivat työskennellä myös kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä ja toimia monikielisissä yhteisöissä suomen kielen asiantuntijoina. Sivuainevalinnat ovat tärkeitä urasuunnittelun kannalta.

Osaamistavoitteet

Kieliasiantuntija-suuntautumislinja tarjoaa monipuoliset kieliasiantuntijan valmiudet, edistää opiskelijan kriittistä ja itsenäistä ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä soveltaa oppimaansa työelämässä. Opiskelija

 • ymmärtää kielen ja kulttuurin monimuotoisuuden ja merkityksen yhteiskunnassa
 • näkee kielen sosiaalisena ja kulttuurisena toimintana
 • osaa tarkastella kieltä ja kielenkäyttöä analyyttisesti
 • hallitsee monipuoliset kieli-, diskurssi- ja vuorovaikutuskäytänteet
 • osaa hakea, arvioida ja kehitellä tietoa sekä soveltaa oppimaansa työelämän tehtävissä
 • osaa pohtia ja kyseenalaistaa, analysoida ja tulkita tietoa
 • hallitsee yhdessä työskentelyn taidot.

Kandidaatin tutkinto (HuK)

Kieliasiantuntijaksi tähtäävien pääaineopiskelijoiden kandidaatintutkinto rakentuu seuraavasti:

HuK-TUTKINTO 180 op

Pääaineopinnot 75 op

 • perusopinnot 25 op

 • aineopinnot 50 op

Sivuaineopinnot, esim. 85 op

 • vähintään yksi perusopintokokonaisuus

 • muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja

Yleisopinnot, esim. 20 op

 • pakolliset kieli- ja viestintä- sekä työelämäopinnot 13 op)

 • mahdolliset muut valinnaiset opinnot

Kandidaatintutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu täällä. Seuraavassa kuvataan tarkemmin pääaineen perus- ja aineopintojen rakenne sekä tutkintoon sisältyvät pakolliset yleisopinnot.

Yleisopinnot 13 op

Yleisopinnot

SKIY012 Opinto- ja urasuunnittelu

1 op

Toinen kotimainen kieli
(kirjataan suoritetuksi ruotsia sivuaineena opiskeleville ruotsin perusopintojen päätteeksi)

3 op

Vieras kieli
(kirjataan suoritetuksi, mikäli suorittaa vieraan kielen perusopinnot)

3 op

SKIY096 Kypsyysnäyte

1 op

KLSY010 Kandidaatin portfolio

5 op

Suomen kielen perusopinnot 25 op

Suomen kielen aineopinnot 50 op

Sivuaineopinnot (ks. oman sivuaineesi opetussuunnitelma)

Sivuaineopintoja siten, että HuK-tutkinnon kokonaislaajuuden minimi 180 op täyttyy. Sivuaineopintopistemäärän minimi riippuu yleisopintojen kokonaismäärästä. Huom! Kandidaatintutkinnon sivuaineopintoihin on sisällyttävä vähintään yksi perusopintokokonaisuus.

Maisterin tutkinto (FM)

Kieliasiantuntijaksi tähtäävän pääaineopiskelijan maisterintutkinto rakentuu seuraavasti:

FM-TUTKINTO 120 op

Pääaine 80 op

 • maisterintutkielma 40 op

 • muut syventävät opinnot 40 op

Muut opinnot 40 op

 • työelämätuntemus väh. 5 op

 • maisterin portfolio 5 op

 • esim. sivuaine, pääaineen täydentäviä tai valinnaisia opintoja

Filosofian maisterin tutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu täällä. Seuraavassa kuvataan tarkemmin pääaineen opintojen rakenne sekä tutkintoon pakollisina sisältyvät työelämätuntemus ja maisterin portfolio.

Suomen kielen syventävät opinnot 80 op

 • Kaikille pääaineopiskelijoille pakollinen osuus on tutkijan taidot (maisteriseminaari / kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari 5 op, maisterintutkielma 40 op).
 • SKIS-opintojaksoja on suoritettava seminaarin lisäksi vähintään 15 op (yhteensä siis 20 op oman oppiaineen suorituksia).

Muut opinnot

Maisterivaiheen pakollisiin muihin opintoihin kuuluvat

Lisäksi muita opintoja valitaan siten, että tutkinnon kokonaislaajuuden minimi 120 op täyttyy.

* Työelämätuntemus-opintojakson suorittavat ne pääaineopiskelijat, jotka suorittavat FM-tutkintonsa 1.8.2014 tai myöhemmin. Lukuvuonna 2014 - 2015 opintojakson voi suorittaa esim. osallistumalla kurssille KLSY104 Monikielinen työelämäviestintä (5 op).

** Maisterin portfolion tekevät ne opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa vuonna 2012 tai myöhemmin.