25.08.2015

Kurssikuvaukset

Suomen kielen opetussuunnitelma 2012–2015

 

PERUSOPINNOT

SKIP004 Kohti suomen kielen opettajuutta 2 op

Huom! Tämän opintojakson suorittavat vain ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet opintojakson KLSP005 Kohti kielenopettajuutta johonkin muuhun kieleen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää suomen kielen opettajan työn moninaisen luonteen

 • tunnistaa suomen kielen opettajuuden keskeisiä asiantuntijuusalueita

 • on perehtynyt johonkin suomen kielen opetuksen kannalta keskeiseen teemaan

 • osaa hakea tietoa suomen kielen opettajille suunnatuista lehdistä ja kirjoista.

Opiskelutapa: Itseopiskelu.

Arviointi: Oppimistehtävä, 0–5

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.Katso kirjallisuus vuosien 2015 - 2016 opetussuunnitelmasta.

Tentaattori: Tohtorikoulutettava Aija Virtanen.

 

SKIP005 Kohti suomen kielen asiantuntijuutta 2 op

Huom! Tämän opintojakson suorittavat vain ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet opintojakson KLSP006 Kohti kieliasiantuntijuutta johonkin muuhun kieleen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa pohtia suomen kielen asemaa ja merkitystä yhteiskunnassamme eri toimijoiden ja instituutioiden näkökulmasta

 • osaa hankkia lisätietoa valitsemastaan kieliasiantuntijuuden osa-alueesta

 • ymmärtää, mitä suomen kielen asiantuntija tekee ja osaa.

Opiskelutapa: Itseopiskelu

Arviointi: Oppimistehtävä, 0–5

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Tentaattori: Yliopistonlehtori Mari Honko (syksy 2015), yliopistonlehtori Sari Sulkunen (kevät 2016).


SKIP102 Näkökulmia suomen kieleen 2 op

Huom! Tämän opintojakson suorittavat vain ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet opintojakson KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen johonkin muuhun kieleen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa suomen kielen tutkimuksen keskeisimmät tutkimusalueet

 • ymmärtää suomen kielen ja sen tutkimuksen monimuotoisuuden

 • osaa nimetä ja kuvailla suomen kielen tutkimuksen suuntauksia

 • pystyy hankkimaan perustietoa alan kirjallisuudesta ja suomen kieltä koskevilta verkkosivustoilta

 • ymmärtää suomen kieltä koskevan tiedon merkityksen oman kieliasiantuntijuuden rakentumisessa.

Opiskelutapa: Itsenäinen työskentely.

Arviointi: Tentti, 0–5.

Kirjallisuus: ONIKKI-RANTAJÄÄSKÖ–SIIROINEN (toim.): Kieltä kohti.

Suositus ajoituksesta: Suomen kielen perusopintojen alkuvaiheessa.

Tentaattori: Yliopistonlehtori Mari Honko.

 

SKIP203 Äänteistä puheeksi 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää puhutun ja kirjoitetun kielen erot

 • ymmärtää puhutun kielen primaariuden, monimuotoisuuden ja eri kielimuotojen tasavertaisuuden

 • hallitsee suomen kielen äännerakenteen ja variaation kuvauksessa käytetyn keskeisen terminologian

 • tuntee suomen kielen murteiden ryhmittelyn ja päämurteiden tärkeimmät erot

 • tuntee nykypuhekielen keskeiset piirteet ja niiden murretaustan

 • pystyy analysoimaan puhuttua kieltä ja sen äänteellistä variaatiota.

Opiskelutapa: Luennot ja harjoitukset.

Arviointi: Tentti, 0–5.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen opintovuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonopettaja Anna Kaikkonen.

 

SKIP204 Sanoista lauseiksi 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee suomen kielen morfologian ja syntaksin keskeisen terminologian ja osaa hyödyntää sitä kielen analysoinnissa

 • tuntee suomen kielen rakenteen perusasiat, kuten nominien ja verbien taivutuksen, sananmuodostuksen, eri sanaluokkien muodostamat lausekkeet, syntaktiset roolit ja lausetyypit

 • osaa käyttää kielitieteellisiä käsitteitä kuvatessaan suomen kielen rakennetta

 • ymmärtää kielen kuvauksen eri tasot ja niiden väliset yhteydet

 • ymmärtää kieliopin sekä kielen sisäisenä ominaisuutena että erilaisina tapoina kuvata kielen rakennetta.

Opiskelutapa: Luennot ja harjoitukset.

Arviointi: Tentti, 0–5.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen opintovuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Mari Honko.

 

SKIP301 Tekstianalyysi 2 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tekstilingvistisen tutkimuksen lähtökohdat ja perusideat

 • osaa kuvata ja määritellä tekstintutkimuksen peruskäsitteitä, kuten tekstityyppi, tekstilaji, sidoksisuus, koheesio, koherenssi, teemaprogressio

 • osaa tehdä havaintoja teksteistä ja käyttää tekstilingvistiikan käsitteitä analysoidessaan tekstejä

 • ymmärtää, että kielen rakenteita ja kieliopillisia ilmiöitä voidaan tarkastella kokonaisten tekstien kannalta ja että ne vaikuttavat tekstien merkitykseen.

Opiskelutapa: Luennot ja harjoitukset.

Arviointi: Analyysitehtävät, 0–5.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen opintovuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Sari Sulkunen.

 

SKIP303 Kielenhuolto 2 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää kielenhuollon periaatteet ja normien sopimuksellisen luonteen

 • tuntee kielenohjailun periaatteet ja instituutiot

 • tuntee tärkeimmät kielenhuoltajan apuneuvot ja osaa etsiä niistä ratkaisuja

 • osaa muokata tekstejä kielenhuollon näkökulmista

 • tietää, että kielen muutokset tuottavat uusia kielenhuollollisia ongelmia, jotka edellyttävät ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä ja asenteellista joustoa.

Opiskelutapa: Luennot ja harjoitukset.

Arviointi: Kurssitehtävät, 0–5.

Kirjallisuus: Kurssilla jaettava materiaali. Oheiskirjallisuuteen tutustutaan kurssilla.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen opintovuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonopettaja Anna Kaikkonen.

 

SKIP304 Akateemiset tekstitaidot 3 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee yliopisto-opiskelun edellyttämät perustekstilajit (mm. essee, tenttivastaus, luentopäiväkirja, tutkimusesittely) ja niiden konventiot

 • osaa lukea kielitieteellistä tekstiä ja käyttää sitä lähteenä omissa teksteissään

 • osaa kirjoittaa opiskelussa tarvittavia tekstilajeja

 • ymmärtää kirjoittamistaitojen merkityksen opiskelun kannalta ja motivoituu sekä kirjoittamiseen että omien taitojensa kehittämiseen

 • osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta teksteistä.

Opiskelutapa: Luennot, harjoitukset ja vertaispalaute. Itsenäinen suoritustapa mahdollinen niille suomen kielen sivuaineopiskelijoille, jotka ovat vähintään 3. vuoden opiskelijoita ja jotka hallitsevat kurssin sisällöt ja tavoitteet.

Arviointi: Kurssitehtävät, 0–5.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen opintovuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtorit Mari Honko ja Riikka Nissi.

 

SKIP305 Tekstinhuoltoa käytännössä 2 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa huoltaa tekstejä ja arvioida niitä tekstilajinsa edustajina

 • osaa toimittaa tekstejä, antaa niistä palautetta ja perustella omat ratkaisunsa.

Opiskelutapa: Itsenäinen opiskelu.

Arviointi: Oppimistehtävät, 0–5.

Edeltävät opinnot: SKIP303 Kielenhuolto, SKIP301 Tekstianalyysi.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen opintovuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Mari Honko (syksy 2015), yliopistonlehtori Sari Sulkunen (kevät 2016).

 

SKIP403 Kielipolitiikka ja maahanmuuton kielikysymykset 2 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee Suomen kielten virallisen aseman ja käytännön tilanteen

 • ymmärtää monikielistyvän yhteiskunnan jännitteitä ja mahdollisuuksia

 • kiinnostuu seuraamaan kielipolitiikasta ja kielikoulutuksesta käytävää keskustelua

 • ymmärtää, että jokainen on kielipoliittinen toimija.

Opiskelutapa: Itseopiskelu.

Arviointi: Tentti (e-tentti tai oppiaineen tenttipäivä).

Kirjallisuus: Katso lukuvuonna 2015 - 2016 tentittävä kirjallisuus vuosien 2015 - 2017 opetussuunnitelmasta kohdasta SKIP403.

- HAKULINEN - KALLIOKOSKI - KANKAANPÄÄ - KANNER - KOSKENNIEMI - LAITINEN - MAAMIES - NUOLIJÄRVI 2009: Suomen kielen tulevaisuus, Kielipoliittinen toimintaohjelma, s. 9–97. Saatavilla verkossa.

- Jyväskylän yliopiston kielipolitiikka. Saatavilla verkossa.

- LATOMAA - PÖYHÖNEN - SUNI - TARNANEN 2013: Kielikysymykset muuttoliikkeessä. Teoksessa Martikainen, Tuomas, Saukkonen, Pasi & Säävälä, Minna (toim.) Muuttajat: Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus, s. 163–183.

- LATOMAA, Sirkku & SUNI, Minna 2010: Toisen sukupolven kielelliset valinnat. Teoksessa Martikainen, Tuomas & Haikkola, Lotta (toim.): Maahanmuuttoja sukupolvet. Tietolipas 233. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 151–174.

- PÖYHÖNEN - TARNANEN - KYLLÖNEN - VEHVILÄINEN - RYNKÄNEN 2009: Kielikoulutus maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa. Tavoitteet, toteutus ja hallinnollinen yhteistyö. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, s. 9–29. Saatavilla verkossa.

- TERÄS - KILPI-JAKONEN 2013: Maahanmuuttajien lapset ja koulutus. Teoksessa Martikainen, Tuomas, Saukkonen, Pasi & Säävälä, Minna (toim.) Muuttajat: Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki, Gaudeamus. s. 184–202.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen opintovuosi.

Vastuuhenkilö: Tohtorikoulutettava Maiju Strömmer (syksy 2015), yliopistonlehtori Mari Honko (kevät 2016).

 


AINEOPINNOT


 

SKIA214 Morfosyntaksi 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää kieliopin muuttuvina ja kilpailevina tapoina kuvata kieltä sekä osaa soveltaa erilaisia näkemyksiä kielen analyysiin

 • osaa tarkastella kielioppia sekä kirjoitetun että puhutun kielen näkökulmasta

 • ymmärtää, että muoto ja merkitys toimivat yhdessä ja muodostavat kokonaisuuden

 • pystyy kehittämään käytännöllisiä ja pedagogisia sovelluksia erilaisiin tarpeisiin.

Opiskelutapa: Luennot ja harjoitukset. Lukuvuonna 2015 - 2016 tämän opintojakson sijaan suoritetaan opintojakso SKIA216 Kielioppien äärellä (katso tarkemmin ops 2015 - 2016).

Arviointi: Tentti, 0-5.

Suositus ajoituksesta: Toinen opiskeluvuosi.

Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori Marja Seilonen.

 

SKIA215 Kielen kehitys 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää kielen nykyilmiöitä historiallisesta taustasta käsin

 • ymmärtää kielen rakenteiden pitkäaikaisten kehityslinjojen luonteen ja niiden muotoutumista ohjaavat syyt suomen kielen ja sen sukukielten näkökulmasta

 • pystyy tarkastelemaan suomen kieltä kielihistoriallisista ja -typologisista näkökulmista ja vertailemaan sitä muihin kieliin

 • tuntee suomen kielen sanaston koostumuksen ja kulttuurihistoriallisen taustan

 • tuntee kirjasuomen kehityksen päälinjat.

Opiskelutapa: Luennot tai itseopiskelu.

Arviointi: Tentti tai oppimistehtävät, 0–5.

Suositus ajoituksesta:

Vastuuhenkilö: Yliopistonopettaja Anna Kaikkonen.

 

SKIA303 Tekstintutkimus 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kielitieteellisen tekstintutkimuksen lähtökohtia ja suuntauksia

 • ymmärtää tekstien kulttuuri- ja tilannesidonnaisen luonteen ja osaa tarkastella tekstejä suhteessa siihen

 • osaa määritellä tekstilajin ja rekisterin käsitteen ja selittää niiden taustalla olevia näkemyksiä kielestä ja tekstistä

 • hallitsee tekstintutkimuksen peruskäsitteitä ja osaa käyttää niitä analysoidessaan erityyppisiä, myös multimodaalisia, tekstejä.

Opiskelutapa: Luennot ja harjoitukset tai itseopiskelu.

Arviointi: Kurssitehtävät tai oppimistehtävät, 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta:

Vastuuhenkilö: Professori Anne Mäntynen.

 

SKIA304 Merkitysten äärellä 4 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee merkityksen tutkimuksen lähtökohdat ja oivaltaa merkin ja merkityksen välisen suhteen ja merkitysten neuvoteltavuuden

 • tuntee semantiikan ja pragmatiikan keskeiset tutkimussuuntaukset ja niiden suhteen sanaston ja rakenteen kuvaukseen

 • tuntee semantiikan ja pragmatiikan keskeisiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä kuvatessaan sanojen, lauseiden ja puhuttujen, kirjoitettujen ja multimodaalisten tekstien merkityksiä

 • osaa tarkastella merkitystä sekä yksilön että yhteisön kannalta.

Opiskelutapa: Luennot ja harjoitukset tai itseopiskelu. Lukuvuonna 2015 - 2016 suoritetaan kirjatenttinä.

Arviointi: Tentti ja oppimistehtävät, 0–5.

Kirjallisuus: SAEED, John I.: Semantics (ei lukuja 9–10) tai KUIRI, Kaija: Johdatus semantiikkaan; KANGASNIEMI, Heikki: Sana, merkitys, maailma; LARJAVAARA, Matti: Pragmasemantiikka (osio Modaalisuus, s. 399–426); NIKULA, Tarja: pragmaattinen näkökulma kieleen (kirjassa Kieli, diskurssi & yhteisö, s. 331–358).

Suositus ajoituksesta:

Vastuuhenkilö: FM Nina Reiman.

 

SKIA305 Asiantuntijan tekstitaidot 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tuottaa tekstejä erilaisiin viestinnällisiin tarpeisiin

 • osaa arvioida kirjoittamista ja kirjoitettuja tekstejä osana viestintää eri konteksteissa

 • osaa toimittaa ja huoltaa eri elämänalueiden tekstejä ja antaa niistä palautetta suullisesti ja kirjallisesti

 • ymmärtää yhtenäisten käytänteiden ja tyylin merkityksen viestinnässä ja on valmis jatkuvasti ajantasaistamaan tietämystään.

Edeltävät tiedot: SKIP303 Kielenhuolto, SKIP301 Tekstianalyysi, SKIP305 Tekstinhuoltoa käytännössä.

Opiskelutapa: Luennot, harjoitukset, itsenäinen työskentely.

Arviointi: Portfolio, 0–5.

Suositus ajoituksesta:

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Sari Sulkunen.

 

SKIA402 Nimistö 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee nimistöntutkimuksen periaatteet ja tutkimuskohteet

 • tuntee virallisen ja epävirallisen paikannimistön sekä henkilönnimistön rakenteen, perusteet ja kielisosiologisen taustan

 • kykenee soveltamaan tietojaan opetuksen lisäksi erityyppisissä asiantuntijatehtävissä (mm. nimineuvonnassa ja kaavanimistön suunnittelussa)

 • ymmärtää erityyppisten nimistöjen käyttötarkoituksen mukaisen luonteen.

Opiskelutapa: Itseopiskelu.

Arviointi: Kirjatentti, 0–5.

Kirjallisuus: Tarkista tentittävä kirjallisuus opetussuunnitelmasta 2015 - 2017. AINIALA, Terhi (toim.) 2005: Kaupungin nimet. Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä. SKS; AINIALA, Terhi - SAARELMA, Minna - SJÖBLOM, Paula (toim.) 2008: Nimistöntutkimuksen perusteet. Tietolipas 221. SKS; NÄRHI, Eeva Maria (1996):  Suomalaista sukunimikäytäntöä. Sivut 1-123. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus - Edita.

Suositus ajoituksesta:

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Mari Honko.

 

SKIA403 Kieli yhteisöllisenä ilmiönä 4 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee sosiolingvistiikan keskeisiä teorioita ja metodeja

 • tunnistaa variaation ja muutoksen osaksi kielen perusolemusta

 • osaa jäsentää kielen monimuotoisuuteen liittyviä ilmiöitä

 • tunnistaa kieliasenteiden ja -identiteettien dynaamisuuden.

Opiskelutapa: Kurssi tai itseopiskelu.

Arviointi: Tentti tai essee, 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus esseesuorituksen vastuuhenkilöltä.

Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. vuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Riikka Nissi.

 

SKIA504 Sukukielet 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee jonkin suomen sukukielen, esimerkiksi viron, unkarin tai karjalan rakenteen ja sanaston perusteet

 • tuntee kyseisen sukukielen puhujien kulttuurin ominaispiirteet

 • ymmärtää kyseisen sukukielen ja suomen kielen väliset erot ja yhtäläisyydet.

Opiskelutapa: Kurssi ja harjoitukset, itsenäinen työskentely.
Arviointi: Oppimistehtävä, 0–5.

Suositus ajoituksesta:

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Marja Seilonen.

 

KLSA124 Johdatusta kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee suomen kielen yleispiirteitä toisen kielen oppimisen kannalta

 • tuntee suomi toisena kielenä -opetuksen käytänteitä ja oppimateriaaleja

 • tuntee kielitaidon arvioinnin perusteita

 • tuntee suomen kielen oppimisen kulkua ja alkuvaiheen tavallisimpia ongelmia.

Edeltävät tiedot: KLSP004 Jodatuskieleen ja sen tutkimukseen, KLSP005 Kohti kielenopettajuutta, SKIP204 Sanoista lauseiksi, SKIP203 Äänteistä puheeksi ja SKIP403 Kielipolitiikka ja maahanmuuton kielikysymykset.

Opiskelutapa: Luentokurssi ja opetukseen tutustuminen.

Arviointi: Kurssitehtävät ja/tai tentti, 1–5.

Kirjallisuus: NISSILÄ – MARTIN – VAARALA – KUUKKA 2006: Saako olla suomea? tai MARTIN–NISSILÄ–VAARALA (toim.) 2003: Suolla suomea. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja XLVII.

Ajoitus: Kurssi suoritetaan osana 2. vuonna ennen pedagogisia aineopintoja.

Vastuuhenkilö: Professorit Maisa Martin ja Hannele Dufva.

Huom! Katso lukuvuotta 2015 - 2016 koskevat ohjeet opsien siirtymäsäännöistä.

 

SKIA607 Teoriaa ja käytäntöä äidinkielen opettamiseen 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee keskeisimmät pedagogisen kielitiedon, tekstitaitojen, lukemisen ja kirjoittamisen kuvausmallit ja teoriat sekä kirjoittamistaitojen arviointimenetelmät

 • ymmärtää niiden merkityksen ja aseman äidinkielen opetuksessa

 • osaa selittää ja vertailla niitä ja pohtia niiden vaikutusta siihen, miten äidinkieltä opitaan ja opetetaan

 • osaa soveltaa kielioppitietojaan äidinkielen opetuksessa, selittää yleistajuisesti keskeisiä käsitteitä ja vastata niitä koskeviin kysymyksiin

 • osaa laatia ja arvioida kielioppi-, lukemis- ja kirjoittamistehtäviä.

Opiskelutapa: Luentoja, harjoituksia ja tehtäviä, oppimispäiväkirja.

Arviointi: Tehtävät ja oppimispäiväkirja, 0–5.

Suositus ajoituksesta: 3. opiskeluvuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Sari Sulkunen.

 

SKIA609 Äidinkielen omaksuminen  2 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla perehdytään kielen omaksumiseen varhaislapsuudessa ja kouluiässä, kielellisen tietoisuuden kehittymiseen sekä kaksikielisyyteen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee varhaisen kielenkehityksen ja kouluikäisen kielen omaksumisen peruspiirteet

 • osaa kuvailla kieltä omaksuvan lapsen fonologisen, leksikaalis-semanttisen, morfologisen ja syntaktisen kehityksen piirteet

 • osaa arvioida äidinkielisen ja ei-äidinkielisen ympäristön vaikutusta kielenomaksumiseen

 • tuntee kielenomaksumisen peruskäsitteet.

Edeltävät tiedot: KLSP002 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen (3 op) tai KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen (3 op).

Opiskelutapa: Luento*, kirjallisuutta ja kirjallinen työ/lopputentti tai kirjatentti.

*Ilmoittaudutaan opintojaksolle SVKP242 Kielen omaksuminen.

Arviointi: Kirjallinen työ tai lopputentti/kirjatentti, 0–5.

Kirjallisuus: Katso kirjallisuus opetussuunnitelmasta 2015 - 2017.

Suositus ajoituksesta:

Tentaattori: Professori Ritva Takkinen.

 

SKIA618 Kielen omaksumisesta osaamiseen 3 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee ensikielen omaksumiseen kohdistuvan tutkimuksen keskeisimmät teoreettiset suuntaukset

 • ymmärtää äidinkielen merkityksen identiteetin ja oppimisen kannalta

 • tuntee varhaisvaiheen jälkeisen kielenkehityksen piirteitä sekä yksi- että monikielisten osalta

 • tunnistaa keskeisimmät kielelliset erityisvaikeudet ja pystyy pohtimaan niiden vaikutusta eri-ikäisiin oppijoihin.

Edeltävät tiedot: SKIA609 Äidinkielen omaksuminen.

Opiskelutapa: Itseopiskelu.

Arviointi: Tentti, 0–5. Suoritettavissa lukuvuonna 2015 - 2016 vain itseopiskeluna.

Kirjallisuus: Katso kirjallisuus vuosien 2015 - 2017 opetussuunnitelmasta.

Suositus ajoituksesta:

Tentaattori: Yliopistonlehtori Mari Honko.

 

SKIA805 Projektityöskentely 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • työskennellä tutkimusta avustavissa tehtävissä tutkimushankkeissa

 • muodostaa kokonaiskuvan tutkimushankkeen työvaiheista ja aikataulusta

 • ratkaista tutkimushankkeessa vastaan tulevia ongelmia

 • työskennellä itsenäisesti ja kantaa vastuun työtehtävistään osana työryhmää

 • kehittää tiedonhankinnan ja -hallinnan taitojaan.

Opiskelutapa: Erikseen sovittavat tehtävät tutkimushankkeessa.

Arviointi: Aktiivinen työskentely ja kirjallinen raportti, 0–5.

Suositus ajoituksesta: Ei ole suoritettavissa lukuvuonna 2015 - 2016.

Vastuuhenkilöt: professorit ja yliopistonlehtorit.

 

KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet 3 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla tutustutaan tieteellisen ajattelun perusteisiin ja tutkimusprosessin eri vaiheisiin: aiheenvalintaan ja aineistoihin, aineiston keruuseen ja analyysiin sekä tutkielmatekstin rakentamiseen. Kurssi esittelee tutkimusprosessia erilaisten käytännön esimerkkien kautta. Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa nimetä tieteellisen ajattelun peruslähtökohdat

 • tuntee tutkimuksen tekemisen prosessin ja siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä

 • tunnistaa ja osaa kriittisesti arvioida erilaisia tutkimusmenetelmiä, aineistonkeruumenetelmiä ja analyysimenetelmiä ja omaa valmiuksia valita omaan tutkielmaansa sopivat menetelmät

 • osaa hakea lisätietoa tutkimus- ja menetelmäoppaista.

Edeltävät tiedot: Perusopinnot ja suurin osa kieliaineen aineopinnoista.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Suositus ajoituksesta: 3. lukuvuosi.

 

SKIA803 Kandidaatintutkielma 7 op

Osaamistavoitteet: Kandidaatintutkielman laadittuaan opiskelija osaa

 • ohjatusti toteuttaa suppeahkon tutkimuksen

  • rajata aiheen ja etsiä siihen soveltuvaa tutkimuskirjallisuutta

  • laatia suppean tutkimussuunnitelman

  • muotoilla tutkimusongelman tai -kysymyksen

  • kerätä ja valita aineiston

  • käsitellä ja analysoida aineistoa soveltuvilla menetelmillä

 • kirjoittaa tutkielman.

Opiskelutapa: Itsenäinen työskentely.

Arviointi: Tutkielma, 0–5.

Vastuuhenkilöt: Yliopistonlehtorit Mari Honko, Sari Sulkunen, Riikka Nissi (syksy) ja Marja Seilonen (kevät).

 

SKIA804 Kandidaattiseminaari 3 op

Osaamistavoitteet: Kandidaattiseminaarin käytyään opiskelija

 • osaa muotoilla tutkimuskysymyksiä ja laatia lyhyen tutkimussuunnitelman

 • hallitsee lähdeviitteiden käytön ja muita tutkimuskirjoittamisen käytänteitä

 • osaa esitellä tutkielmansa seminaarissa

 • osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta osana seminaarikeskustelua

 • on oppinut toimimaan seminaariryhmän aktiivisena ja yhteistyökykyisenä jäsenenä.

Edeltävät tiedot: Suoritetut perusopinnot ja suuri osa aineopinnoista.

Opiskelutapa: Seminaarityöskentely.

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn, 0–5.

Ajoitus: 3. lukuvuosi seuraavasti: 1. periodissa laitoksen yhteinen kurssi KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet ja oppiaineen yhteisiä tapaamisia, 2. periodissa seminaarityöskentelyä, 3. periodissa itsenäistä työtä, 4. periodissa kandidaatintutkielmien käsittely.

Vastuuhenkilöt: Yliopistonlehtorit Mari Honko, Sari Sulkunen, Riikka Nissi (syksy 2015) ja Marja Seilonen (kevät 2016).

 


SYVENTÄVÄT OPINNOT

 

SKIS102 Pro gradu -tutkielma 40 op

Osaamistavoitteet: Pro gradu -tutkielman laadittuaan opiskelija on perehtynyt laajemmin ja syvällisemmin suuntautumisvaihtoehtonsa mukaiseen tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin. Opiskelija osaa

 • toteuttaa itsenäisesti laajahkon tutkimuksen

 • etsiä omalla alalla tärkeitä tutkimusaiheita

 • etsiä ja arvioida kriittisesti aikaisempaa tutkimusta sekä suhteuttaa oman työnsä siihen

 • rajata aiheen ja muotoilla tutkimusongelman tai tutkimuskysymykset

 • muotoilla tutkimukselleen teoreettisen viitekehyksen

 • kerätä tai valita aineistoa

 • käsitellä ja analysoida aineistoa siihen soveltuvin menetelmin

 • kirjoittaa tutkielman.

Edeltävät tiedot: Aineopinnot.

Opiskelutapa: Ohjattu itsenäinen työskentely.

Arviointi: Erinomainen – kiitettävä – hyvä – tyydyttävä – välttävä.

Vastuuhenkilöt: Professorit.

 

SKIS103 Sivututkielma 20 op

Osaamistavoitteet: Sivuaineen maisterintutkielman laadittuaan opiskelija on perehtynyt laajemmin ja syvällisemmin suuntautumisvaihtoehtonsa mukaiseen tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin. Opiskelija osaa

 • toteuttaa itsenäisesti laajahkon tutkimuksen

 • etsiä omalla alalla tärkeitä tutkimusaiheita

 • etsiä ja arvioida kriittisesti aikaisempaa tutkimusta sekä suhteuttaa oman työnsä siihen

 • rajata aiheen ja muotoilla tutkimusongelman tai tutkimuskysymykset

 • muotoilla tutkimukselleen teoreettisen viitekehyksen

 • kerätä tai valita aineistoa

 • käsitellä ja analysoida aineistoa siihen soveltuvin menetelmin

 • kirjoittaa tutkielman.

Edeltävät tiedot: Aineopinnot.

Opiskelutapa: Ohjattu itsenäinen työskentely.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Vastuuhenkilöt: Professorit.

 

SKIS111 Kielentutkimuksen suuntauksia 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa eritellä valitsemansa tutkimussuuntauksen teoreettisia lähtökohtia ja määritellä sen käsitteitä

 • osaa esitellä tutkimussuuntaukselle tyypillisiä menetelmiä ja antaa esimerkkejä niiden käytöstä

 • osaa arvioida ja vertailla lukemiaan tutkimuksia ja pohtia niiden tulosten sovellettavuutta.

Opiskelutapa: Itseopiskelu, ks. tehtävänanto ja materiaalit (pdf)

Arviointi: Essee, 0–5.

Kirjallisuus: Sovitaan tentaattorin kanssa.

Suositus ajoituksesta: Neljäs opintovuosi.

Vastuuhenkilöt: Professorit.

 

SKIS112 Maisteriseminaari 5 op

Osaamistavoitteet: Seminaariin osallistuttuaan opiskelija

 • tuntee tutkimuksenteon prosesseja ja osaa käyttää tieteellisiä käsitteitä

 • osaa suunnitella tutkimushankkeen ja hankkia omaan tutkimusaiheeseensa liittyvää tietoa oma-aloitteisesti ja itsenäisesti

 • tuntee ja ymmärtää tutkimuksenteon eettiset periaatteet ja noudattaa niitä

 • osaa laatia tutkimussuunnitelman ja aikatauluttaa oman hankkeensa

 • osaa keskustella omasta työstään, esitellä sitä suullisesti ja kirjallisesti sekä perustella omia valintojaan

 • osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta osana seminaarikeskustelua

 • on oppinut toimimaan seminaariryhmän aktiivisena ja yhteistyökykyisenä jäsenenä.

Edeltävät tiedot: Aineopinnot.

Opiskelutapa: Ryhmätyöskentely ja itseopiskelu. Osallistuminen kahteen suomen kielen oppiaineen yhteiseen seminaariin.

Arviointi: 0–5. Arviointi perustuu osallistumis- ja keskusteluaktiivisuuteen, suullisiin esityksiin sekä seminaarin aikana tehtäviin kirjallisiin tehtäviin.

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi.

Vastuuhenkilöt: Professorit.

Huom! Oppiaineen seminaarin sijasta voi osallistua laitoksen yhteiseen seminaariryhmään (KLSS148 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari tai KLSS348 Diskurssintutkimuksen maisteriseminaari). Myös näihin osallistuvien tulee osallistua oppiaineen yhteiseen seminaariin.

 

SKIS203 Kielen normit ja normittaminen  5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata kielenhuollon ja kielenohjailun taustalla vaikuttavia periaatteita ja tarkastella niitä laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa

 • osaa selittää, mitä normeilla ja normatiivisuudella tarkoitetaan

 • ymmärtää normien sosiaalisen ja kulttuurisen luonteen

 • osaa pohtia kielenhuollon käytänteitä ja merkitystä sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta.

Opiskelutapa: Itseopiskelu.

Arviointi: Essee, 0–5.

Kirjallisuus: CAMERON, Verbal hygiene tai THOMAS, Linguistic purism sekä HIIDENMAA, Suomen kieli – who cares? ja SAJAVAARA, Kielen ohjailu teoksessa Kieli, diskurssi, yhteisö.

Suositus ajoituksesta:

Tentaattori: Yliopistonlehtori Riikka Nissi (syksy 2015), yliopistonlehtori Sari Sulkunen (kevät 2016).

 

SKIS213 Kielen rakenteen erityiskysymyksiä 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kielen rakenteesta käytyä keskustelua: erilaisia kannanottoja ja niiden perusteluja

 • pystyy vertailemaan erilaisia kielioppikäsityksiä ja niiden kehittymistä

 • näkee kielenkuvauksen joustavana ja erilaisia tarkastelutapoja hyödyntävänä järjestelmänä

 • tuntee valitsemansa kielitieteen osa-alueen tai rakenteen kuvausmallin ja sen sovelluksen suomen kielen tutkimukseen.

Opiskelutapa: Itseopiskelu.

Arviointi: Essee, 0–5.

Kirjallisuus: Sovitaan tentaattorin kanssa.

Suositus ajoituksesta:

Tentaattori: Professorit.

 

SKIS304 Teksti- ja diskurssianalyysi  5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää ja osaa esitellä tekstintutkimuksen teorioita, keskeisiä käsitteitä ja analyysitapoja

 • osaa soveltaa valitsemaansa lähestymistapaa tekstin analysointiin

 • osaa arvioida, minkälaisten tekstien kuvaukseen lähestymistapa sopii ja mihin analyysin tuloksia voidaan soveltaa.

Opiskelutapa: Kurssi, lukupiiri tai itsenäinen opiskelu.

Arviointi: Essee ja analyysitehtävä, 0–5 .

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi.

Vastuuhenkilö: Professori Anne Mäntynen (itsenäiset suoritukset), ylipistonlehtori Riikka Nissi (opetus).

 

SKIS305 Institutionaaliset diskurssit 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata ja selittää, miten kielentutkimuksen avulla voidaan kuvata institutionaalista toimintaa

 • on tutustunut valintansa mukaan johonkin institutionaalisia tekstejä tai vuorovaikutusta käsittelevään tutkimukseen

 • osaa esitellä sen ja arvioida sitä sekä soveltaa tutkimuksessa käytettyä menetelmää johonkin itse valitsemaansa aineistoon.

Opiskelutapa: Itseopiskelu. Katso tehtävänanto tästä.

Arviointi: Essee ja analyysitehtävä, 0–5.

Kirjallisuus: Valittavana joko tekstintutkimukseen (a) tai keskusteluntutkimukseen (b) liittyvää kirjallisuutta. A) HEIKKINEN (toim.) Virkapukuinen kieli ja yksi seuraavista: HEIKKINEN – HIIDENMAA – TIILILÄ Teksti työnä virka kielenä. KANKAANPÄÄ Hallinnon lehdistötiedotteiden kieli tai TIILILÄ Tekstit viraston työssä. B) TAINIO (toim.) Keskustelunanalyysin perusteet ja yksi seuraavista KAJANNE Kansalaiset kysyjinä, NUOLIJÄRVI – TIITTULA Televisiokeskustelun näyttämöllä tai TAINIO (toim.) Vuorovaikutusta luokkahuoneessa.

Suositus ajoituksesta:

Vastuuhenkilö: Professori Anne Mäntynen.


SKIS306 Tekstitaitojen projektikurssi  5 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

- osaa toteuttaa pienimuotoisen tutkimushankkeen yksin, ryhmässä tai parin kanssa

- on perehtynyt johonkin tekstitaitojen, tekstin tai diskurssien tutkimuksen suuntaukseen

- ymmärtää suuntauksen keskeiset teoreettiset lähtökohdat ja käsitteet

- osaa analysoida aineistoa valitsemansa menetelmän avulla

- osaa aikatauluttaa projektin ja työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä

- osaa esitellä hankettaan sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelutapa: Projektityöskentely ja itsenäinen työskentely.

Arviointi: Hankkeen toteuttaminen ja kirjallinen raportti, 0–5.

Kirjallisuus: Liittyy kurssiin teemaan ja sovitaan erikseen.

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Sari Sulkunen.

SKIS307 Tekstien ja tekstitaitojen tutkimusmenetelmiä 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa toteuttaa pienimuotoisen tutkimushankkeen yksin, ryhmässä tai parin kanssa

 • on perehtynyt johonkin tekstitaitojen, tekstin tai diskurssien tutkimuksen suuntaukseen

 • ymmärtää suuntauksen keskeiset teoreettiset lähtökohdat ja käsitteet

 • osaa analysoida aineistoa valitsemansa menetelmän avulla

 • osaa aikatauluttaa projektin ja työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä

 • osaa esitellä hankettaan sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelutapa: Projektityöskentely ja itsenäinen työskentely.

Arviointi: Hankkeen suullinen esittely ja kirjallinen raportti, tutkimuspäiväkirja, 0–5.

Kirjallisuus: Liittyy kurssin teemaan ja sovitaan erikseen.

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Mari Honko.

 

SKIS308 Kieliasiantuntija työssä 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tuottaa, toimittaa ja huoltaa erilaisia työelämän tekstejä ja perustella omat ratkaisunsa

 • osaa antaa kirjoittajalle yksilöllistä palautetta tekstistä ja ohjeita

kirjoittamistaitojen kehittämiseen sekä suullisesti että kirjallisesti

 • osaa suunnitella ja toteuttaa kielenkäyttöön liittyvää koulutusta työelämän tarpeisiin.

Opiskelutapa: Ohjattu työskentely ryhmissä, itsenäinen työskentely.

Arviointi: Kurssilla tehdyt tehtävät, 0–5.

Kirjallisuus: Sovitaan kurssilla.

Suositus ajoituksesta:

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Sari Sulkunen.

 

SKIS404 Sanasto 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee etymologian yleiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä suomen kielen sanaston tarkasteluun

 • tuntee kirjasuomen sanaston kehityksen

 • ymmärtää sanaston joustavana kokonaisuutena, joka kehittyy sekä spontaanisti että tietoisen ohjailun tuloksena

 • osaa ottaa asiantuntevasti kantaa sanastonhuoltoa ja terminologiaa käsitteleviin kysymyksiin.

Opiskelutapa: Luento tai itseopiskelu.

Arviointi: Kirjatentti tai essee, 0–5. Suoritettavissa lukuvuonna 2015 - 2016 vain esseenä. Katso kirjallisuus vuosien 2015 - 2017 opsista kohdasta SKIS409 Etymologia ja sanaston kehittäminen.

Kirjallisuus:

Valitse seuraavista numeroiduista kohdista kokonaisuus, josta tulee yhteensä 5 opintopistettä.

 1. Jouko Vesikansa (toim.): Nykysuomen sanavarat s. 7–275. 2 op.
 2. Lauri Harvilahti, Jyrki Kalliokoski, Urpo Nikanne & Tiina Onikki (toim.): Metafora. Ikkuna kieleen, mieleen ja kulttuuriin s. 13–255. 2 op.
 3. Lauri Hakulinen: Suomen kielen rakenne ja kehitys (4. painos) s. 383–495. 1 op.
 4. Auli Hakulinen & Pentti Leino (toim.): Nykysuomen rakenne ja kehitys 1 s. 96–137, 149─208. 1 op.
 5. Fennistica fausta in honorem Mauno Koski septuagenarii s. 1–114. 1 op.
 6. Vesa Jarva: Venäläisperäisyys ja ekspressiivisyys suomen murteiden sanastossa s. 61–94 ; Maija Grönholm: Ruotsalaislainojen pejoroituminen Turun murteessa. Sananjalka 31; Kari Nahkola: Nykyslangin sananmuodostusoppia. Virittäjä 1999; Heikki Paunonen: Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii. Stadin slangin suursanakirja s. 10–44. Yhteensä 1 op

Suositus ajoituksesta:

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Mari Honko.


SKIS405 Sanasto ja fraseologia  5 op

 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee kontekstuaalisen semantiikan ja fraseologian keskeisen teoriataustan

- tuntee fraseologian peruskäsitteistön ja osaa soveltaa käsitteitä tutkimukseen

- ymmärtää leksikon, kieliopin jak ontekstin keskinäiset kytkennät

- ymmärtää kielenkäyttötilanteen ja kontestin vaikutuksen ilmausten merkitykseen

- ymmärtää, miten tekstiaineistoja voidaan käyttää erilaisten leksikaalisten kytkentöjen tutkimiseen

- ymmärtää, miten fraseologisuuteen liittyvää tietoa voidaan hyödyntää kielenkuvauksessa ja s2-opetuksessa.

Opiskelutapa: Kurssi.

Arviointi: Tentti, 0–5.

Kirjallisuus: Oheiskirjallisuus jaetaan kurssilla.

Suositus ajoituksesta: 2 .–4. vuosi.

Vastuuhenkilö: Professori Jarmo Jantunen.

Kurssin voi suorittaa joko suomen kielen aine- tai syventäviin opintoihin.

 

SKIS407 Sosiolingvistiikan kysymyksiä 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee hyvin jonkin sosiolingvistisen suuntauksen teoreettiset lähtökohdat, tutkimuskohteet ja menetelmät

 • osaa soveltaa jotakin sosiolingvististä menetelmää aineiston analyysissa

 • ymmärtää sosiolingvistisen tutkimusotteen yhteiskunnallisen relevanssin.

Opiskelutapa: Kurssi, lukupiiri tai itseopiskelu.

Arviointi: Oppimistehtävä tai essee, 0–5.

Kirjallisuus: Sovitaan vastuuhenkilön kanssa.

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi.

Tentaattori: Professori Jarmo Jantunen.


SKIS408 Kieli työelämässä 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tiedostaa kielen ja kielipolitiikan merkityksen työelämässä

 • tunnistaa alakohtaisen kielenkäytön ja vuorovaikutuksen ominaispiirteitä

 • tuntee alan tutkimusta ja kehittämistoimintaa

 • osaa eritellä työelämän kielenkäyttötarpeita ja -käytänteitä sekä arjen että teorioiden tasolla

 • osaa välittää ja soveltaa asiantuntemustaan työyhteisöissä ja koulutuksessa.

Opiskelutapa: Kurssi tai itseopiskelu.

Arviointi: Essee/tentti 0–5.

Kirjallisuus: Johansson, Marjut, Nuolijärvi, Pirkko & Pyykkö, Riitta 2011: Kieli työssä. Asiantuntijatyön kielelliset käytännöt SKS:n toimituksia 1311. Helsinki: SKS.

JA

Suni, Minna (toim.) 2011. Suomi toisena kielenä työelämässä (teemanumero). Puhe ja kieli 4. Saatavilla verkossa http://ojs.tsv.fi/index.php/pk/issue/view/724

JA

Angouri, Jo & Marra, Meredith (Eds.) 2011. Constructing identities at work. New York: Palgrave Macmillan.

TAI

Belfiore, Mary, Defoe, Tracy A., Folinsbee, Sue, Hunter, Judy & Jackson, Nancy S.  2004. Reading work. Literacies in the new workplace. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Voi myös valita näistä kahdesta 11 artikkelia oman kiinnostuksen mukaan (molempien kirjojen ensimmäinen artikkeli on tällöin pakollinen).

Suositus ajoituksesta:

Vastuuhenkilö: Professori Minna Suni.

 

SKIS504 Sukukielet 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt jonkin suomen sukukielen, esimerkiksi viron, unkarin tai karjalan, rakenteeseen ja sanastoon ja kielen puhujien kulttuuriin

 • ymmärtää kyseisen sukukielen aseman uralilaisten kielten joukossa

 • osaa käyttää kyseisellä kielellä kirjoitettuja lähteitä ja osallistua sillä käytävään keskusteluun.

Opiskelutapa: Kurssi ja harjoitukset, itsenäinen työskentely.
Arviointi: Oppimistehtävä, 0–5.

Suositus ajoituksesta:

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Marja Seilonen.

 

SKIS602 Suomi toisena kielenä -tutkimusprojektikurssit (á 5 op)

Osaamistavoitteet: Projektityön tehtyään opiskelija

 • on perehtynyt johonkin suomi toisena kielenä alan erityiskysymykseen ja johonkin tutkimus- tai opetusmenetelmään

 • osaa työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä tavoitteellisesti ja aikataulussa pysyen

 • osaa kirjoittaa projektiraportin.

Edeltävät tiedot: KLSA120 Johdatus kielenoppimisen ja opettamisen tutkimukseen ja siihen sisältyvä suomi toisena kielenä -osuus.

Opiskelutapa: Ohjattu projektityöskentely.

Arviointi: Projektiraportti; 0–5.

Kirjallisuus: Ilmoitetaan erikseen kunkin kurssin alussa.

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi.

Vastuuhenkilö:

 

SKIS803 Tekstitaitojen opetus ja oppiminen 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää tekstitaitotutkimuksen teoreettisia lähtökohtia ja näkökulmia kieleen, teksteihin, lukemiseen ja kirjoittamiseen

 • osaa määritellä alan keskeisiä käsitteitä ja käyttää niitä tekstitaitoja kuvatessaan

 • tietää, millaisten ilmiöiden kuvaukseen tekstitaitotutkimusta voidaan käyttää ja miten sen tuloksia voidaan hyödyntää opetuksessa.

Opiskelutapa: Kurssi tai itseopiskelu.Suoritettavissa lukuvuonna 2015 - 2016 vain itseopiskeluna. Katso teokset uuden opsin kohdasta SKIS803.

Arviointi: Kurssin yhteydessä suoritettava tentti ja oppimistehtävät tai itseopiskeluna suoritettu tentti tai essee, 0–5.

Kirjallisuus: BARTON, Literacy tai STREET–LEFSTEIN Literacy. An advanced resource book ja yksi seuraavista COPE – KALANTZIS Multiliteracies, KRESS Literacy in the new media age, LANKSHEAR Changing literacies, LANKSHEAR – KNOBEL New literacies. Changing knowledge and classroom learning, MILLARD, Differently literate, MOSS Literacy and Gender.

Suositus ajoituksesta: 4. opintovuosi.

Vastuuhenkilö: Professori Anne Mäntynen.

 

SKIS904 Työssäoppiminen aineenopettajaksi opiskeleville 5 op

Osaamistavoitteet: Työssäoppimisen suoritettuaan opiskelija osaa

 • käyttää oman alansa tietoja ja taitoja työssään

 • kuvata ja arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan

 • pohtia, millaisia ammatillisia valmiuksia työelämässä tarvitaan

 • hyödyntää palautetta ja arvioida sen avulla valmiuksiaan

 • arvioida ja pohtia opintojaan asiantuntijatehtävien vaatimusten kannalta.

Opiskelutapa: Ohjattu työskentely työharjoittelupaikassa.

Työssäoppimisen aineenopettajaksi opiskeleville -opintojakson voi suorittaa työskentelemällä opetustehtävissä muissa oppilaitoksissa kuin peruskoulussa tai lukiossa (esim. ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, kansalais- tai työväenopistoissa, kansanopistoissa, yliopistojen kielikeskuksissa), yrityksissä tai ulkomailla (yliopistoissa, kielikursseilla) tai vapaaehtoistoiminnassa koulun ulkopuolella (esim. kielikerhotoiminta tai kerhotyö maahanmuuttajille). Pedagogisten opintojen opetusharjoittelua ei hyväksytä työssä oppiminen -opintojaksona eikä myöskään perusasteella tai lukiossa tehtyjä tavanomaisia sijaisuuksia tai viranhoitoja. Työharjoittelusta sovitaan etukäteen oppiaineen professorin kanssa.

Arviointi: Työharjoitteluraportti, hyväksytty/hylätty.

Vastuuhenkilöt: Professorit.