19.01.2015

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi tähtäävien pääaineopiskelijoiden opetussuunnitelma

Suomen kielen opetussuunnitelma 2012-2015

Kielen oppiminen ja opettaminen on yksi Jyväskylän yliopiston koulutuksen ja tutkimuksen koulutuksen vahvuusalueista, ja yliopistomme erikoisuus on mahdollisuus hakeutua suoraan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajankoulutukseen. Näin opiskelija saa samalla kertaa opinto-oikeuden kaikkiin niihin oppiaineisiin, joita aineenopettajan pätevyys edellyttää. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi voi valmistua joko suomen kieli tai kirjallisuus pääaineenaan. Lisäksi Jyväskylässä voi erikoistua suomi toisena ja vieraana kielenä -alaan ja saada siitä erillisen merkinnän tutkintotodistukseen. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevan opintoihin kuuluu suomen kielen opintojen lisäksi kirjallisuuden ja puheviestinnän opintoja sekä aineenopettajan pedagogiset opinnot.

Osaamistavoitteet

Suuntautumisvaihtoehdon opintojaksot antavat valmiuksia tarkastella äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen oppimista ja opettamista kielentutkimuksen teorian näkökulmasta. Samalla ne antavat valmiuksia kielenopettajan käytännön työhön, mm. opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Opiskelija

 • näkee kielenoppimisen ja opettamisen sosiaalisena ja kulttuurisena toimintana
 • osaa hakea ja soveltaa tietoa kielen oppimiseen ja opettamiseen vaikuttavista seikoista
 • osaa analysoida kieltä oppimisen ja opettamisen kohteena
 • omaa omassa kieliaineessaan monipuolisen kielitaidon ja hallitsee vuorovaikutuskäytänteet
 • osaa hakea ja kriittisesti arvioida tietoa sekä soveltaa oppimaansa erilaisissa opetus-, koulutus- tai suunnittelutehtävissä
 • hallitsee yhdessä työskentelyn taidot ja osaa kehittää omaa osaamistaan.

Kandidaatin tutkinto (HuK)

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi tähtäävien pääaineopiskelijoiden kandidaatintutkinto rakentuu seuraavasti:

HuK-TUTKINTO 180 op

Pääaineopinnot

 • perusopinnot 25 op

 • aineopinnot 50 op

Sivuaineopinnot (sis. vähintään yksi perusopintokokonaisuus) esim.

 • kirjallisuuden perus- ja aineopinnot 60 op

 • pedagogiset perusopinnot 25 op

 • puheviestinnän opintoja 12 op

 

Yleisopinnot 8 op

Kandidaatintutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu täällä. Seuraavassa kuvataan tarkemmin pääaineen perus- ja aineopintojen rakenne sekä tutkintoon sisältyvät pakolliset yleisopinnot.

 

Yleisopinnot 8 op

Yleisopinnot

SKIY012 Opinto- ja urasuunnittelu

1 op

Toinen kotimainen kieli
(kirjataan suoritetuksi ruotsia sivuaineena opiskeleville ruotsin perusopintojen päätteeksi)

3 op

Vieras kieli
(kirjataan suoritetuksi, mikäli suorittaa vieraan kielen perusopinnot)

3 op

SKIY096 Kypsyysnäyte

1 op

 

Suomen kielen perusopinnot 25 op

 

Suomen kielen aineopinnot 50 op

 

Sivuaineopinnot (ks. oman sivuaineesi opetussuunnitelma)

Sivuaineopintoja siten, että HuK-tutkinnon kokonaislaajuuden minimi 180 op täyttyy. Sivuaineopintopistemäärän minimi riippuu yleisopintojen kokonaismäärästä. Huom! Kandidaatintutkinnon sivuaineopintoihin on sisällyttävä vähintään yksi perusopintokokonaisuus.

 

Maisterin tutkinto (FM)

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi tähtäävän pääaineopiskelijan maisterintutkinto rakentuu seuraavasti:

FM-TUTKINTO 120 op

 

Pääaineopinnot

 • maisterintutkielma 40 op

 • muut syventävät opinnot 40 op

 

Muut opinnot

 • maisterin portfolio 5 op

 • pedagogiset aineopinnot 35 op

 

Filosofian maisterin tutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu täällä. Seuraavassa kuvataan tarkemmin pääaineen opintojen rakenne sekä tutkintoon pakollisena sisältyvä maisterin portfolio.

 

Suomen kielen syventävät opinnot 80 op

 • Kaikille pääaineopiskelijoille pakollinen osuus on tutkijan taidot (maisteriseminaari / kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari 5 op, maisterintutkielma 40 op).
 • SKIS-opintojaksoja on suoritettava seminaarin lisäksi vähintään 15 op (yhteensä siis 20 op oman oppiaineen suorituksia). Toisen kielen oppimisen projektikurssit lasketaan oman oppiaineen opinnoiksi. Projektikursseja voi syventäviin opintoihin tehdä enintään 10 op.

Kielitiede ja kielen rakenne

SKIS111 Kielentutkimuksen suuntauksia

5 op

SKIS213 Kielen rakenteen erityiskysymyksiä

5 op

SKIS404 Sanasto

5 op

SKIS405 Sanasto ja fraseologia 5 op

SKIS504 Sukukielet

5 op

Tekstit ja tekstitaidot

SKIS304 Teksti- ja diskurssianalyysi

5 op

SKIS305 Institutionaaliset diskurssit

5 op

SKIS307 Tekstien ja tekstitaitojen tutkimusmenetelmiä

5 op

KLSS322 Vuorovaikutuksen tutkimus

5 op

(s2)

KLSS325 Diskurssintutkimuksen vaihtuva-alainen erikoistumiskurssi I

5 op

KLSS326 Diskurssintutkimuksen vaihtuva-alainen erikoistumiskurssi II

5 op

KLSS341 Mediadiskurssin tutkimus

5 op

KLSS342 Multimodaalinen diskurssintutkimus 5 op

Kieli ja yhteiskunta

SKIS203 Kielen normit ja normittaminen

5 op

SKIS407 Sosiolingvistiikan kysymyksiä

5 op

SKIS408 Kieli työelämässä

5 op

(s2)

KLSS306 Kriittinen diskurssintutkimus

5 op

KLSS903 Kielikontaktit

5 op

Suuntautumis-opinnot

SKIS803 Tekstitaitojen opetus ja oppiminen

5 op

KLSS104 Kielitaidon arviointi

5 op

s2

KLSS140 Kielikoulutuspolitiikka

5 op

s2

KLSS146 Dialoginen ja sosiokulttuurinen kielentutkimus

5 op

(s2)

KLSS147 Kulttuuria kielenopetukseen

5 op

s2

KLSS149 Kieltenopetuksen ajankohtaisia kysymyksiä

5 op

s2

KLSS152 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: menetelmäpainotteinen työskentely

5 op

(s2)

KLSS153 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: työskentely tutkimusprojektissa

5 op

(s2)

KLSS154 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: lukupiirityöskentely

5 op

KLSS155 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: itseopiskelu 5 op (s2)

KLSS158 Suullisen kielitaidon oppiminen ja opettaminen

5 op

s2
KLSS726 Projektikurssi 5 op s2

Tutkijan taidot

 

 

SKIS112 Maisteriseminaari tai KLSS148 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari

5 op

 

(s2)

SKIS101 Pro gradu -tutkielma

40 op

(s2)

SKIS602 Suomi toisena kielenä -tutkimusprojektikurssit

à 5 op

s2

Muut työelämävalmiudet

SKIS904 Työssäoppiminen aineenopettajaksi opiskeleville

5 op

 

(s2)

 

Maisterintutkinnon pakolliset muut opinnot

Muut opinnot

KLSY012 Maisterin portfolio*

5 op

* Maisterin porfolion tekevät ne pääaineopiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa vuonna 2012 tai myöhemmin.