12.05.2014

Suomen kielen asiantuntijoiksi tähtäävien sivuaineopiskelijoiden opetussuunnitelma

Suomen kielen opetussuunnitelma 2012-2015

Kieliasiantuntijat ovat ammattilaisia, jotka kykenevät kriittisesti ja analyyttisesti vastaamaan kieleen ja kielenkäyttöön liittyviin haasteisiin. He ymmärtävät kielen ja kulttuurin monimuotoisuuden ja merkityksen yhteiskunnassa ja osaavat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja monimuotoisten tekstien kanssa. Heillä on näkemystä suomen kielen asemasta ja tulevaisuudesta monikulttuuristuvassa maailmassa.

Suomen kielen asiantuntijoita työskentelee muun muassa tiedottajina, kouluttajina, kieli- ja tekstikonsultteina, kielenhuoltajina, mediasisältöjen tuottajina ja toimittajina mediassa ja kustantamoissa sekä asiantuntijoina erityyppisissä kieleen, kielenohjailuun, kulttuuriin ja kielikoulutukseen liittyvissä kehitys- ja tutkimushankkeissa. He voivat työskennellä myös kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä ja toimia monikielisissä yhteisöissä suomen kielen asiantuntijoina.

Osaamistavoitteet

Kieliasiantuntija-suuntautumislinja tarjoaa monipuoliset kieliasiantuntijan valmiudet, edistää opiskelijan kriittistä ja itsenäistä ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä soveltaa oppimaansa työelämässä. Opiskelija

  • ymmärtää kielen ja kulttuurin monimuotoisuuden ja merkityksen yhteiskunnassa

  • näkee kielen sosiaalisena ja kulttuurisena toimintana

  • osaa tarkastella kieltä ja kielenkäyttöä analyyttisesti

  • hallitsee monipuoliset kieli-, diskurssi- ja vuorovaikutuskäytänteet

  • osaa hakea, arvioida ja kehitellä tietoa sekä soveltaa oppimaansa työelämän tehtävissä

  • osaa pohtia ja kyseenalaistaa, analysoida ja tulkita tietoa

  • hallitsee yhdessä työskentelyn taidot.

Suomen kielen perusopinnot 25 op

* Opiskelija, joka on suorittanut opintojakson johonkin kieliaineeseen, suorittaa opintojakson SKIP102 Näkökulmia suomen kieleen 2 op.

** Opiskelija, joka on suorittanut opintojakson johonkin kieliaineeseen, suorittaa opintojakson SKIP005 Kohti suomen kielen asiantuntijuutta 2 op.

Suomen kielen aineopinnot 37 op

 

Kielitieto ja kielen rakenne (9 op)

 

SKIA214 Morfosyntaksi

5 op

SKIA215 Kielen kehitys

4 op

Tekstit ja tekstitaidot

(9 op)

SKIA303 Tekstintutkimus

5 op

SKIA304 Merkitysten äärellä

4 op

Kieli ja yhteiskunta

(4 op)

SKIA403 Kieli yhteisöllisenä ilmiönä

4 op

Suuntautumisopinnot

(10 op)

KLSA324 Johdatus diskurssintutkimukseen*

5 op

 

SKIA305 Asiantuntijan tekstitaidot

5 op

Valinnaiset opinnot

(valitse 5 op)

SKIA402 Nimistö

5 op

SKIA504 Sukukielet

5 op

SKIA805 Projektityöskentely

5 op

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen

5 op

SKIS405 Sanasto ja fraseologia 5 op

* Opiskelija, joka on suorittanut opintojakson johonkin muuhun kieliaineeseen, valitsee tilalle jonkin valinnaisen opintojakson.

Suomen kielen syventävät opinnot 60 op

  • SKIS-opintojaksoja on suoritettava seminaarin lisäksi vähintään 15 op (yhteensä siis 20 op oman oppiaineen suorituksia).

  • Jos opiskelija tekee sivuaineen maisterintutkielman (20 op), hän suorittaa myös maisteriseminaarin. Mikäli opiskelija ei tee sivuaineen maisterintutkielmaa, hän valitsee seminaarin tilalle 5 op muita opintoja.