12.05.2014

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi tähtäävien sivuaineopiskelijoiden opetussuunnitelma

Suomen kielen opetussuunnitelma 2012-2015

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi voi valmistua joko suomen kieli tai kirjallisuus pääaineenaan. Lisäksi Jyväskylässä voi erikoistua suomi toisena ja vieraana kielenä -alaan ja saada siitä erillisen merkinnän tutkintotodistukseen. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevan opintoihin kuuluu suomen kielen opintojen lisäksi kirjallisuuden ja puheviestinnän opintoja sekä aineenopettajan pedagogiset opinnot.

Osaamistavoitteet

Suuntautumisvaihtoehdon opintojaksot antavat valmiuksia tarkastella äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen oppimista ja opettamista kielentutkimuksen teorian näkökulmasta. Samalla ne antavat valmiuksia kielenopettajan käytännön työhön, mm. opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Opiskelija

  • näkee kielenoppimisen ja opettamisen sosiaalisena ja kulttuurisena toimintana
  • osaa hakea ja soveltaa tietoa kielen oppimiseen ja opettamiseen vaikuttavista seikoista
  • osaa analysoida kieltä oppimisen ja opettamisen kohteena
  • omaa omassa kieliaineessaan monipuolisen kielitaidon ja hallitsee vuorovaikutuskäytänteet
  • osaa hakea ja kriittisesti arvioida tietoa sekä soveltaa oppimaansa erilaisissa opetus-, koulutus- tai suunnittelutehtävissä
  • hallitsee yhdessä työskentelyn taidot ja osaa kehittää omaa osaamistaan.

 

Suomen kielen perusopinnot 25 op

* Opiskelija, joka on suorittanut opintojakson johonkin kieliaineeseen, suorittaa opintojakson SKIP102 Näkökulmia suomen kieleen 2 op.

** Opiskelija, joka on suorittanut opintojakson johonkin kieliaineeseen, suorittaa opintojakson SKIP005 Kohti suomen kielen asiantuntijuutta 2 op.

*** Opiskelija, joka on suorittanut opintojakson johonkin kieliaineeseen, suorittaa opintojakson SKIP004 Kohti suomen kielen opettajuutta 2 op.


Suomen kielen aineopinnot 37 op

** Opiskelija, joka on suorittanut opintojakson johonkin muuhun kieliaineeseen, valitsee tilalle jonkin valinnaisen opintojakson.


Suomen kielen syventävät opinnot 60 op

  • SKIS-opintojaksoja on suoritettava seminaarin lisäksi vähintään 15 op (yhteensä siis 20 op oman oppiaineen suorituksia). Toisen kielen oppimisen projektikurssi lasketaan oman oppiaineen opinnoiksi. Projektikursseja voi syventäviin opintoihin tehdä enintään 10 op.
  • Jos opiskelija tekee sivuaineen maisterintutkielman (20 op), hän suorittaa myös maisteriseminaarin. Mikäli opiskelija ei tee sivuaineen maisterintutkielmaa, hän valitsee seminaarin tilalle 5 op muita opintoja.

Kielitiede ja kielen rakenne

SKIS111 Kielentutkimuksen suuntauksia

5 op

SKIS213 Kielen rakenteen erityiskysymyksiä

5 op

SKIS404 Sanasto

5 op

SKIS405 Sanasto ja fraseologia 5 op

SKIS504 Sukukielet

5 op

Tekstit ja tekstitaidot

SKIS304 Teksti- ja diskurssianalyysi

5 op

SKIS305 Institutionaaliset diskurssit

5 op

SKIS307 Tekstien ja tekstitaitojen tutkimusmenetelmiä

5 op

KLSS322 Vuorovaikutuksen tutkimus

5 op

(s2)

KLSS325 Diskurssintutkimuksen vaihtuva-alainen erikoistumiskurssi I

5 op

KLSS326 Diskurssintutkimuksen vaihtuva-alainen erikoistumiskurssi II

5 op

KLSS341 Mediadiskurssin tutkimus

5 op

KLSS342 Multimodaalinen diskurssintutkimus 5 op

Kieli ja yhteiskunta

SKIS203 Kielen normit ja normittaminen

5 op

SKIS407 Sosiolingvistiikan kysymyksiä

5 op

SKIS408 Kieli työelämässä

5 op

(s2)

KLSS306 Kriittinen diskurssintutkimus

5 op

KLSS903 Kielikontaktit

5 op

Suuntautumis-opinnot

SKIS803 Tekstitaitojen opetus ja oppiminen

5 op

KLSS104 Kielitaidon arviointi

5 op

s2

KLSS140 Kielikoulutuspolitiikka

5 op

s2

KLSS146 Dialoginen ja sosiokulttuurinen kielentutkimus

5 op

(s2)

KLSS147 Kulttuuria kielenopetukseen

5 op

s2

KLSS149 Kieltenopetuksen ajankohtaisia kysymyksiä

5 op

s2

KLSS152 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: menetelmäpainotteinen työskentely

5 op

(s2)

KLSS153 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: työskentely tutkimusprojektissa

5 op

(s2)

KLSS154 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: lukupiirityöskentely

5 op

KLSS155 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: itseopiskelu 5 op (s2)

 KLSS158 Suullisen kielitaidon oppiminen ja opettaminen

5 op

s2
KLSS726 Projektikurssi 5 op s2

Tutkijan taidot

 

 

SKIS112 Maisteriseminaari tai

KLSS148 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari

5 op

 

(s2)

SKIS103 Sivututkielma

20 op

(s2)

SKIS602 Suomi toisena kielenä tutkimusprojektikurssit

5 op

s2

Muut työelämävalmiudet

SKIS904 Työssäoppiminen aineenopettajiksi opiskeleville

5 op

 

(s2)