05.07.2010

SKIS401 Dialektologia ja sosiolingvistiikka

Tentaattori: Aila Mielikäinen

3/2010

 

A. Kirjatentti

 

Valitse teokset ja artikkelit seuraavista kohdista niin, että niistä tulee yhteensä 5 op:

  1. Lea Laitinen (toim.): Isosuinen nainen. 2 op.
  2. Lea Laitinen, Hanna Lappalainen, Päivi Markkola & Johanna Vaattovaara (toim.): Muotojen mieli. Kieli 15 s. 13–186 ja 249–290. 2 op.
  3. Marjatta Palander (toim.): Murteiden matkassa (suomen kieltä koskevat artikkelit). 2 op.
  4. Marjatta Palander & Anne-Maria Nupponen (toim.): Monenlaiset karjalaiset s. 15–214. 2 op.
  5. Peter Trudgill: Sociolinguistics. Revised edition. 2 op.
  6. Kaisu Juusela & Katariina Nisula (toim.): Helsinki kieliyhteisönä s. 13–99 ja 275–298. 1 op.
  7. Artikkelivalikoimia (voit valita yhden tai useampia).

 

a) Dialektologia, yhteensä 1 op: 

Jyrki Kalliokoski: Hj. Nortamon murrekertomukset ja puhutun illuusio. Lea Rojola & Lea Laitinen (toim.), Sanan voima: keskusteluja performatiivisuudesta.

Harri Mantila: Lapin rajat ja murrerajat. Virittäjä 2000.

Aila Mielikäinen: Liudennus murretutkimuksissa ja savolaismurteisessa kirjallisuudessa.       Virittäjä 2004.

Marjatta Palander: Savonlinnan seudun välimurteiden analogiatapauksia. Virittäjä 1997.

Johanna Vaattovaara: Jälkitavujen h:n variaation kehityksestä Tornionlaaksossa. Virittäjä 2002.

 

 b) Sosiolingvistiikka, yhteensä 1 op:

Hanna Lappalainen: Variaatio ja sen selittäminen. Virittäjä 1996.

Hanna Lappalainen & Johanna Vaattovaara: Vielä murteen ja identiteetin suhteesta. Virittäjä 2005.

Harri Mantila: Murre ja identiteetti. Virittäjä 2004.

Aila Mielikäinen: Morfologinen diffuusio. Virittäjä 1995.

Heikki Paunonen: Puhesuomen muuttuva omistusmuotojärjestelmä. Virittäjä 1995.

 

c) Kansanlingvistiikka, yhteensä 1 op:

 Aila Mielikäinen: Matkimuksista määritelmiin: miten murteista puhutaan. Sananjalka 47.

Marjatta Palander: Alueellisen taustan vaikutus murrekäsityksiin. Virittäjä 2007.

Pekka Pälli: Asenteet ja mielipiteet diskursiivisena toimintana. Urho Määttä ym. (toim.), Kirjoituksia sosiolingvistiikasta.

Johanna Vaattovaara & Henna Soininen-Stojanov: Pääkaupunkiseudulla kasvaneiden kotiseuturajaukset ja kielelliset asenteet. Kaisu Juusela & Katariina Nisula (toim.), Helsinki kieliyhteisönä.

    

B. Essee

 

Kirjatentin sijasta voi kirjoittaa myös esseen. Aiheesta ja kirjallisuudesta on sovittava tentaattorin kanssa erikseen. Esseisiin sopivaa kirjallisuutta edellä mainittujen teosten ja artikkeleiden lisäksi (esimerkiksi):

Vesa Heikkinen, Harri Mantila & Markku Varis (toim.): Tuppisuinen mies.

Kaija Jonninen-Niilekselä (toim.): Tampereen puhekieli tutkimuskohteena.

Tommi Kurki: Yksilön ja ryhmän kielen reaaliaikainen muuttuminen.

Hanna Lappalainen: Variaatio ja sen funktiot.

Seija Makkonen & Harri Mantila (toim.): Pohjoissuomalaisen kielen sosiolingvistinen variaatio.

Aila Mielikäinen (toim.): Nykysuomalaisen puhekielen murros: Jyväskylän osatutkimus. Raportit 1─4.

Pirkko Nuolijärvi: Kolmannen sukupolven kieli.

Pirkko Nuolijärvi & Marja-Leena Sorjonen: Miten kuvata muutosta?

Marjatta Palander: Lapsuudesta keski-ikään.

Heikki Paunonen: Suomen kieli Helsingissä.

M. K. Suojanen (toim.): Kirjoituksia puhekielestä. Turun puhekielen projektin julkaisuja 1.

Johanna Vaattovaara: Meän tapa puhua. Tornionlaakso pellolaisnuorten subjektiivisena paikkana ja murrealueena.

 

Murteiden äännehistoriat ja muut murteita käsittelevät monografiat.