06.05.2015

Suomi toisena ja vieraana kielenä opetussuunnitelma 2015 – 2017

 

Suomi toisena ja vieraana kielenä

Opetussuunnitelma on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi.

Opintojaksot järjestetään kontaktiopetuksena ja/tai itsenäisenä opiskeluna. Samoin työtavat vaihtelevat: on luentoja, ryhmä- ja parityöskentelyä, kurssitöitä ja tenttejä. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin, joissa on kuvattu arvosanan 3 (hyvä) mukainen osaaminen. Joissakin tapauksissa opetus- ja suorituskieli voi olla muukin kuin suomi. Tarkemmat tiedot kunkin lukuvuoden kontaktiopetuksesta löytyvät Korpin kurssi- ja opintotietojärjestelmästä

 

Perusopinnot 26 op

Kohderyhmä ja yleiset tavoitteet

Erilliset suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -perusopinnot on tarkoitettu niille henkilöille, jotka ovat työssään tekemisissä maahanmuuttajien kanssa. Opinnot soveltuvat esimerkiksi lastentarhanopettajille, luokanopettajille, erityisopettajille, vieraiden kielten opettajille sekä ylipäätään kaikille opettajille, joilla on luokassaan maahanmuuttajaoppilaita. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille sekä muille suomen kielen perusopinnot suorittaneille suositellaan suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopintoja.

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopintojen toteutettava laajuus on 25 opintopistettä. Edeltäviä suomen kielen opintoja ei vaadita. Perusopintojen tavoitteena on tutustua monipuolisesti S2-alan keskeisiin alueisiin. Opinnoissa on kielentutkimukseen, suomen kielen rakenteeseen, tekstitaitoihin sekä kieleen yhteiskunnallisena ilmiönä perehdyttäviä jaksoja sekä suuntautumisopintoja opettajuuteen. Akateemisia tekstitaitoja tarkastellaan paitsi opiskelijan omien valmiuksien myös tekstitaitojen opettamisen kannalta. Nämä jaksot ovat yhteisiä suomen kielen perusopintojen kanssa. Lisäksi S2-perusopinnot tutustuttavat toisen kielen oppimisen teoreettisiin lähtökohtiin, ja opintojaksoissa päästään tutustumaan muun muassa oppijankieleen sekä S2-oppimateriaaleihin. Tavoitteena on suomen kielen rakenteen ja kielellisten piirteiden tuntemuksen sekä S2-näkökulman kehittyminen opintojen aikana.

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot eivät anna oikeutta tai pätevyyttä suomen kielen aineopintojen suorittamiseen, mutta niiden jälkeen opiskelija voi halutessaan jatkaa suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopintoihin. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi tähtääville suositellaan suomen kielen perusopintoja, sillä S2-opinnot eivät anna äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuutta. Suomen kielen perusopintojen ohella on mahdollista suorittaa myös erikoistumisjaksot S2-perusopinnoista.

Opinnot järjestää Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto. Ilmoittautuminen ja opintomaksut ovat avoimen yliopiston normaalin käytänteen mukaiset.

 

Osaamistavoitteet

Suomi toisena kielenä -perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • tuntee S2-alan keskeisiä ulottuvuuksia ja käsitteitä
 • tuntee keskeiset kielitieteelliset käsitteet ja pystyy niiden avulla analysoimaan suomen kielen rakennetta sekä sanojen ja tekstien merkitystä
 • osaa nähdä suomen kielen oppijan näkökulmasta
 • osaa kirjoittaa ja analysoida eri tekstilajeja edustavia akateemisia tekstejä
 • tuntee toisen kielen oppimisen tutkimuksen tärkeimmät näkökulmat ja suuntaukset
 • tuntee suomen kielen ja suomi toisena ja vieraana kielenä -alan aseman monikielistyvässä Suomessa ja kansainvälisellä tasolla.

 

Perusopintojen opintojaksot 26 op

Kielitieto ja kielen rakenne (12 op)

SKIP102 Näkökulmia suomen kieleen

2 op

SKIP204 Sanoista lauseiksi

4 op

SKIP203 Äänteistä puheeksi

3 op

SKIP205 Merkitysten äärellä

3 op
Tekstit ja tekstitaidot (3 op)

SKIP304 Akateemiset tekstitaidot

3 op
Kieli ja yhteiskunta (4 op)

SKIP403 Kielipolitiikka ja maahanmuuton kielikysymykset

2 op
Suuntautumisopinnot (2 op)

SKIP004 Kohti suomen kielen opettajuutta

2 op
Oppijankieli ja oppimateriaalit (7 op)

STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen

3 op

STKP102 Tutustuminen oppijankieleen ja oppimateriaaleihin

4 op

 

Aineopinnot 35 op

Kohderyhmä ja yleiset tavoitteet

Oppiainetta suomi toisena ja vieraana (S2) kielenä opiskellaan yleensä osana suomen kielen opintoja ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan tutkintoa. Työelämässä on kuitenkin opettajia, jotka jo opettavat suomea toisena kielenä ja haluaisivat hankkia arvosanan siitä.  Heille on tarjolla erilliset suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot, jotka järjestää Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto. S2-aineopinnot sopivat myös niille äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille, joiden tutkintoon ei ole kuulunut S2-opintoja. Opintojen toteutettava laajuus on 35 opintopistettä. Edeltävinä opintoina vaaditaan jossakin yliopistossa vähintään hyvin tiedoin suoritetut suomen kielen perusopinnot tai Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston S2-perusopinnot (vähintään 25 op).  

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot sisältävät sekä alaa kielitieteellisenä tutkimuskohteena käsitteleviä että käytännön opetustyöhön perehdyttäviä jaksoja. Opintojen tavoitteena on luoda kattava kuva S2-alaan liittyvistä keskeisistä aiheista. Lisäksi S2-aineopinnoissa pyritään kehittämään sellaista teoreettista tietämystä ja sellaisia käytännön taitoja, joita tarvitaan erityisesti opettajan työssä. Suomi toisena ja vieraana kielenä tarjoaakin mahdollisuuden vahvistaa osaamistaan sekä maahanmuuttajien opetuksessa Suomessa että ulkomaalaisten opetuksessa eri puolilla maailmaa.

S2-aineopinnot eivät anna äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuutta. Opinnot täydentävät ja syventävät eri koulutusasteilla opettavien ja työskentelevien S2-alan osaamista.

 

Osaamistavoitteet

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa tarkastella ja analysoida suomen kieltä ja sen käyttöä oppimisen näkökulmasta
 • osaa soveltaa tietoaan suomen kielen rakenteesta ja käytöstä opetustilanteisiin
 • tiedostaa kieli- ja oppimiskäsitysten merkityksen käytännön opetustyössä ja alan pedagogisessa kehittämisessä
 • osaa arvioida S2-oppijoiden kielitaitoa monipuolisesti ja tuntee arvioinnin menetelmiä ja kehityssuuntia
 • tuntee erilaisia S2-oppimistilanteita ja -tapoja sekä S2-alan aseman eri oppilaitoksissa ja yhteiskunnassa
 • tuntee erilaisia oppimisympäristöjä ja osaa ohjata niiden hyödyntämiseen
 • tuntee S2-alan tutkimusta ja toisen kielen oppimisen teorioita sekä osaa hyödyntää niitä opetus- ja arviointityössään.


Aineopintojen opintojaksot

STKE111 Suomi opittavana kielenä

5 op

STKE112 Suomen kielen ilmiöt opetuksessa

5 op

STKE103 Kielitaidon arviointi

TAI

STKE113 Kielitaidon erityiskysymyksiä

5 op5 op

STKE105 S2-opetukseen tutustuminen

5 op

STKE107 S2-alaan ja -tutkimukseen perehtyminen

5 op

STKE108 Toisen kielen oppimisen teorioita

5 op

STKE129 Kielitietoinen koulutus

5 op

 

 

Kurssikuvaukset


Perusopinnot

 

SKIP004 Kohti suomen kielen opettajuutta 2 op

Huom! Tämän opintojakson suorittavat vain ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet opintojakson KLSP005 Kohti kielenopettajuutta johonkin muuhun kieleen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää suomen kielen opettajan työn moninaisen luonteen
  • tunnistaa suomen kielen opettajuuden keskeisiä asiantuntijuusalueita
  • on perehtynyt johonkin suomen kielen opetuksen kannalta keskeiseen teemaan
  • osaa hakea tietoa suomen kielen opettajille suunnatuista lehdistä ja kirjoista.

Opiskelutapa: Itsenäinen työskentely.

Arviointi: Oppimistehtävät, 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin erillisessä luettelossa.

 


SKIP102 Näkökulmia suomen kieleen 2 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa suomen kielen tutkimuksen keskeisimmät tutkimusalueet
  • ymmärtää suomen kielen ja sen tutkimuksen monimuotoisuuden
  • osaa nimetä ja kuvailla suomen kielen tutkimuksen suuntauksia
  • pystyy hankkimaan perustietoa alan kirjallisuudesta ja suomen kieltä koskevilta verkkosivustoilta
  • ymmärtää suomen kieltä koskevan tiedon merkityksen oman kieliasiantuntijuuden rakentumisessa.

Opiskelutapa: Itsenäinen työskentely.

Arviointi: Tentti, 0–5.

Kirjallisuus: ONIKKI-RANTAJÄÄSKÖ–SIIROINEN (toim.): Kieltä kohti.

Suositus ajoituksesta: Opintojen alkuvaiheessa.

 

SKIP203 Äänteistä puheeksi 3 op

Osaamistavoitteet:  Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää puhutun ja kirjoitetun kielen erot
  • ymmärtää puhutun kielen primaariuden, monimuotoisuuden ja eri kielimuotojen tasavertaisuuden
  • hallitsee suomen kielen äännerakenteen ja variaation kuvauksessa käytetyn keskeisen terminologian
  • tuntee suomen kielen murteiden ryhmittelyn ja päämurteiden tärkeimmät erot
  • tuntee nykypuhekielen keskeiset piirteet ja niiden murretaustan
  • pystyy analysoimaan puhuttua kieltä ja sen äänteellistä variaatiota.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen opintovuosi.

 

SKIP204 Sanoista lauseiksi 4 op

Osaamistavoitteet:  Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee suomen kielen morfologian ja syntaksin keskeisen terminologian ja osaa hyödyntää sitä kielen analysoinnissa
  • tuntee suomen kielen rakenteen perusasiat, kuten nominien ja verbien taivutuksen, sananmuodostuksen, eri sanaluokkien muodostamat lausekkeet, syntaktiset roolit ja lausetyypit
  • osaa käyttää kielitieteellisiä käsitteitä kuvatessaan suomen kielen rakennetta
  • ymmärtää kielen kuvauksen eri tasot ja niiden väliset yhteydet
  • ymmärtää kieliopin sekä kielen sisäisenä ominaisuutena että erilaisina tapoina kuvata kielen rakennetta.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen opintovuosi.

 


SKIP205 Merkistysten äärellä 3 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee merkityksen tutkimuksen lähtökohdat ja oivaltaa merkin ja merkityksen välisen suhteen ja merkitysten neuvoteltavuuden
  • tuntee semantiikan ja pragmatiikan keskeiset tutkimussuuntaukset ja niiden suhteen sanaston ja rakenteen kuvaukseen
  • tuntee semantiikan ja pragmatiikan keskeisiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä kuvatessaan sanojen, lauseiden ja puhuttujen, kirjoitettujen ja multimodaalisten tekstien merkityksiä
  • osaa tarkastella merkitystä sekä yksilön että yhteisön kannalta.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely TAI kirjatentti.

Arviointi: Tentti ja oppimistehtävät TAI kirjatentti (myös e-tenttinä), 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin erillisessä luettelossa.

 

SKIP304 Akateemiset tekstitaidot 3 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee yliopisto-opiskelun edellyttämät perustekstilajit (mm. essee, tenttivastaus, luentopäiväkirja, tutkimusesittely) ja niiden konventiot
  • osaa lukea kielitieteellistä tekstiä ja käyttää sitä lähteenä omissa teksteissään
  • osaa kirjoittaa opiskelussa tarvittavia tekstilajeja
  • ymmärtää kirjoittamistaitojen merkityksen opiskelun kannalta ja motivoituu sekä kirjoittamiseen että omien taitojensa kehittämiseen
  • osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta teksteistä.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus. Itsenäinen suoritustapa mahdollinen niille suomen kielen sivuaineopiskelijoille, jotka ovat vähintään 3. vuoden opiskelijoita ja jotka hallitsevat kurssin sisällöt ja tavoitteet.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin erillisessä luettelossa.

 

SKIP403 Kielipolitiikka ja maahanmuuton kielikysymykset 2 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee Suomen kielten virallisen aseman ja käytännön tilanteen
  • ymmärtää monikielistyvän yhteiskunnan jännitteitä ja mahdollisuuksia
  • kiinnostuu seuraamaan kielipolitiikasta ja kielikoulutuksesta käytävää keskustelua
  • ymmärtää, että jokainen yksilö on kielipoliittinen toimija.

Opiskelutapa: Itsenäinen työskentely.

Arviointi: Tentti, 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin erillisessä luettelossa.

 

STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen 3 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee toisen ja vieraan kielen oppimista koskevan tutkimuksen pääsuuntauksia ja keskeisiä kysymyksiä suomen kielen näkökulmasta
  • tuntee suuntausten pääpiirteet ja erot
  • ymmärtää erilaisten kielenoppimiskäsitysten vaikutuksen opetukseen ja oppimiseen
  • tuntee suomen kielen yleispiirteitä toisen kielen oppimisen kannalta
  • ymmärtää oppijoiden erilaisuuden.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely TAI itsenäinen työskentely.

Arviointi: Oppimistehtävät, 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin erillisessä luettelossa.

 

STKP102 Tutustuminen oppijankieleen ja oppimateriaaleihin 4 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää eron kielitiedon ja kielitaidon opettamisen välillä
  • ymmärtää, että kielelliset virheet kuuluvat kielenoppimiseen ja kertovat kielitaidon kehittymisestä
  • osaa analysoida oppijan kieltä erilaisten kielenoppimiskäsitysten näkökulmista
  • tuntee alan oppimateriaaleja
  • osaa tarkastella omaa opetustaan ja opetuskäytänteitään suhteessa erilaisiin kielenoppimisen suuntauksiin.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus TAI itsenäinen työskentely.

Arviointi: Verkkokurssi tai verkkotehtävät, 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin erillisessä luettelossa.

Edeltävät opinnot: STKPxxx Johdatus toisen kielen oppimiseen.

 

Aineopinnot


STKE111 Suomi opittavana kielenä 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää suomen kielen luonteen oppimisen kohteena
  • osaa tarkastella suomen kielen rakennetta ja käyttöä toisen kielen oppimisen näkökulmasta
  • tuntee suomen kielen oppimisen kulkua.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely. Vain poikkeustapauksissa voidaan sopia jakson suorittamisesta kokonaan kirjallisuuden ja itsenäisten tehtävien pohjalta.

Arviointi: Oppimistehtävät, 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin erillisessä luettelossa.

Edeltävät tiedot: SKIP204 Sanoista lauseiksi ja SKIP203 Äänteistä puheeksi tai vastaavat hyvät tiedot suomen kielen rakenteesta.

 

STKE112 Suomen kielen ilmiöt opetuksessa 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää suomen kielen ilmiöitä toisen kielen oppimisen ja opettamisen eri näkökulmista
  • osaa analysoida oppimistehtäviä eri näkökulmista
  • osaa laatia kielenoppimisen oppimateriaaleja
  • kykenee arvioimaan tuottamiensa oppimateriaalien soveltuvuutta erilaisiin oppimistilanteisiin ja erilaisille oppijoille.
  • osaa tarkastella suomen kielen oppimista erilaisissa monimuotoisissa oppimisympäristöissä niin koulussa kuin sen ulkopuolellakin.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely. Vain poikkeustapauksissa voidaan sopia jakson suorittamisesta kokonaan kirjallisuuden ja itsenäisten tehtävien pohjalta.

Arviointi: Oppimistehtävät, 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin erillisessä luettelossa.

Edeltävät tiedot: STKE111 Suomi opittavana kielenä.

 

STKE103 Kielitaidon arviointi 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kielitaidon arvioinnin perusteita ja erilaisia arviointitapoja ja tiedostaa niiden soveltamismahdollisuudet opetuksessa
  • ymmärtää kielitaitokäsityksen, opetuksen ja arvioinnin väliset yhteydet
  • ymmärtää kielitaidon eri osa-alueiden arvioinnin erityispiirteet
  • osaa suunnitella, perustella ja toteuttaa eri arviointitapoja omassa opetustyössään
  • osaa arvioida oman arviointinsa, laatimiensa arviointivälineiden tai muualta (esim. oppimateriaalista) saatujen arviointivälineiden laatua ja sopivuutta halutulle kohderyhmälle
  • tuntee hyvän arvioinnin periaatteet ja opetussuunnitelman perusteet arviointia ohjaavana dokumenttina
  • tiedostaa kielitaidon arvioinnin kielipoliittiset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely TAI itsenäinen työskentely.

Arviointi: Oppimistehtävät, 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin erillisessä luettelossa.

HUOM. Jos opiskelija on suorittanut jakson STKP002 perusopinnoissa, hänen tulee tehdä jakso STKE113 Kielitaidon erityiskysymyksiä 5 op.

 

STKE113 Kielitaidon erityiskysymyksiä 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kielitaidon arviointiin liittyvää tieteellistä keskustelua ja kehityssuuntia (esim. kielitaidon osa-alueiden integraatio, teksti- ja monilukutaito, erityisryhmien arvioinnin kysymykset, testausjärjestelmien kehittäminen)
  • tuntee kielitaidon arviointiin liittyvää kielipoliittista ja yhteiskunnallista keskustelua
  • osaa vertailla ja analysoida eri arviointitapoja ja ymmärtää niiden sovellusmahdollisuudet ja pedagogiset ulottuvuudet.

Opiskelutapa: Itsenäinen työskentely.

Arviointi: Oppimistehtävät, 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin erillisessä luettelossa.

 

STKE105 S2-opetukseen tutustuminen 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee eri oppilaitosten suomi toisena kielenä -pedagogiikkaa ja -opetusjärjestelyjä
  • näkee kielikoulutuksen jatkumona ja tunnistaa nivelvaiheiden haasteet
  • osaa seurata opetussuunnitelman toteutumista käytännön opetustyössä
  • ymmärtää opettajan roolin oppimisen tukijana
  • osaa jäsentää oppimisen kannalta keskeisiä tilanteita ja prosesseja sekä palautteen antamisen käytänteitä
  • osaa tarkastella pedagogisia ratkaisuja useista näkökulmista (esim. kieli- ja oppimiskäsitykset, eri oppimisympäristöt, oppimateriaalit, työskentelyn ja eriyttämisen tavat, luokkahuonevuorovaikutus, oppijan roolit)
  • osaa arvioida kriittisesti omia ennakkokäsityksiään erilaisista koulutusjärjestelyistä.

Opiskelutapa: Itsenäinen työskentely: kolmen erityyppisen kurssin seuraaminen ja kirjallinen raportti.

Arviointi: Raportti, 0–5.

 

STKE107 S2-alaan ja -tutkimukseen perehtyminen 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee suomi toisena kielenä -alan opetuksen ja tutkimuksen kehityslinjat
  • tuntee suomi toisena kielenä -alan aseman ja merkityksen suomalaisessa kielikoulutuksessa
  • osaa arvioida kriittisesti tutkimusta, sen metodeja ja tuloksia
  • osaa suhteuttaa suomi toisena kielenä -tutkimustietoa opetustyöhön.

Opiskelutapa: Itsenäinen työskentely.

Arviointi: Oppimistehtävät, 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin erillisessä luettelossa.

 

STKE108 Toisen kielen oppimisen teorioita 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee toisen ja vieraan kielen oppimisen keskeisiä teorioita
  • ymmärtää teorioiden väliset yhteydet ja erot
  • osaa arvioida ja syventää omaa kieli- ja oppimiskäsitystään teorioiden valossa
  • osaa vertailla ja arvioida teorioita pedagogisen kehittämisen ja käytännön opetustyön kannalta.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely. Vain poikkeustapauksissa voidaan sopia jakson suorittamisesta kokonaan kirjallisuuden ja itsenäisten tehtävien pohjalta.

Arviointi: Oppimistehtävät, 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin erillisessä luettelossa.

 

STKE129 Kielitietoinen koulutus 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kielitietoisen koulutuksen periaatteet ja tavoitteet
  • tuntee kielitietoisuutta käsittelevän tutkimuksen eri suuntauksia
  • tiedostaa äidinkielen, kielellisen identiteetin ja eri oppimiskulttuurien merkityksen oppimisessa
  • osaa hyödyntää monikielisyyttä resurssina ja tukea kielitietoisuuden kehittymistä opetuksessa
  • tuntee maahanmuuttajien kieleen ja koulutukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet Suomessa
  • osaa soveltaa kurssilla ja kirjallisuudesta saamaansa tietoa erilaisiin kielikoulutuksen tehtäviin kuten opetussuunnitelmatyöhön ja muuhun pedagogiseen kehittämistyöhön

Opiskelutapa: Kontaktiopetus TAI itsenäinen työskentely.

Arviointi: Verkkokurssi tai oppimistehtävät, 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin erillisessä luettelossa.