23.02.2018

Suomen kielen opetussuunnitelma 2015 – 2017

Opintojen kuvaus

Suomen kielen opinnot tarjoavat monipuolisen kuvan suomen kielestä ja kielen merkityksestä ihmisten elämässä ja yhteiskunnassa. Opinnoissa tutustutaan suomen kielen rakenteisiin, merkityksiin ja käyttötapoihin erilaisissa tilanteissa ja yhteisöissä, teksteihin, kirjoittamiseen, lukemiseen ja vuorovaikutukseen. Lisäksi opinnot tarjoavat näkemystä suomen kielen muutoksista, asemasta ja tulevaisuudesta monikulttuuristuvassa maailmassamme.

Opinnot kehittävät monipuolisesti erilaisia asiantuntijatehtävissä tarvittavia valmiuksia. Niissä perehdytään sellaiseen teoreettiseen tietoon ja suomen kielen tuntemukseen, jonka avulla opiskelijat pystyvät opettamaan suomea äidinkielenä ja toisena kielenä, toimimaan kielen ja viestinnän asiantuntijoina sekä tekemään tutkimustyötä. Keskeisiä opiskelun aikana kehittyviä taitoja ovat myös monet työelämässä tarvittavat käytännön taidot: kirjoittamisen, lukemisen ja vuorovaikutuksen taidot, tiimityöskentelyn ja projektien hallinnan taidot, tiedon hallinnan, soveltamisen ja uuden tiedon tuottamisen taidot sekä kyky analyyttiseen ja kriittiseen ajatteluun.

Opintojaksot järjestetään kontaktiopetuksena, itsenäisenä työskentelynä tai kirjatenttinä. Kontaktiopetuksen työtavat vaihtelevat: on luentoja, ryhmä- tai parityöskentelyä, verkko-opiskelua ja oppimistehtäviä. Itsenäinen opiskelu tarkoittaa annetun tehtävän suorittamista ilman kontaktiopetusta. Kirjatentit suoritetaan tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä, e-tenttinä tai etätenttinä. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin, joissa on kuvattu arvosanan 3 (hyvä) mukainen osaaminen. Joissakin tapauksissa opetus- ja suorituskieli voi olla muukin kuin suomi.

 

Suuntautumisvaihtoehdot

Suomen kielen pääaineopiskelija suuntautuu opinnoissaan joko kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiin tai kieliasiantuntijan opintoihin. Suuntautumisvaihtoehto valitaan jo opinto-oikeutta haettaessa. Osa opinnoista on molemmissa suuntautumisvaihtoehdoissa yhteisiä, mutta molemmissa opintopoluissa on tarjolla myös omia erikoistumisopintoja. Alkuvaiheen perustietojen ja -taitojen opiskelun jälkeen valinnaisuus lisääntyy siten, että tutkintoa voi rakentaa oman kiinnostuksen pohjalta. Sivuainevalinnat ovat tärkeitä erityisesti kieliasiantuntijan polun valinneiden urasuunnittelun kannalta.

Valitse oma opetussuunnitelmakuvauksesi näistä vaihtoehdoista:

 

Pääaineopiskelija

 

Suuntautumisvaihtoehtona äidinkielen ja kirjallisuuden opettaminen

 

Kielen oppiminen ja opettaminen on yksi Jyväskylän yliopiston koulutuksen ja tutkimuksen koulutuksen vahvuusalueista, ja yliopistomme erikoisuus on mahdollisuus hakeutua suoraan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajankoulutukseen. Näin opiskelija saa samalla kertaa opinto-oikeuden kaikkiin niihin oppiaineisiin, joita aineenopettajan pätevyys edellyttää. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi voi valmistua joko suomen kieli tai kirjallisuus pääaineenaan. Lisäksi Jyväskylässä voi erikoistua suomi toisena ja vieraana kielenä -alaan ja saada siitä erillisen merkinnän tutkintotodistukseen. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevan opintoihin kuuluu suomen kielen opintojen lisäksi kirjallisuuden ja puheviestinnän opintoja sekä aineenopettajan pedagogiset opinnot.

 

 

Osaamistavoitteet

 

Suuntautumisvaihtoehdon opintojaksot antavat valmiuksia tarkastella äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen oppimista ja opettamista kielentutkimuksen teorian näkökulmasta. Samalla ne antavat valmiuksia kielenopettajan käytännön työhön, mm. opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Opiskelija

  • näkee kielenoppimisen ja opettamisen sosiaalisena ja kulttuurisena toimintana
  • osaa hakea ja soveltaa tietoa kielen oppimiseen ja opettamiseen vaikuttavista seikoista
  • osaa analysoida kieltä oppimisen ja opettamisen kohteena
  • omaa omassa kieliaineessaan monipuolisen kielitaidon ja hallitsee vuorovaikutuskäytänteet
  • osaa hakea ja kriittisesti arvioida tietoa sekä soveltaa oppimaansa erilaisissa opetus-, koulutus- tai suunnittelutehtävissä
  • hallitsee yhdessä työskentelyn taidot ja osaa kehittää omaa osaamistaan.

Kunkin opintokokonaisuuden osaamistavoitteet on esitetty tarkemmin opetussuunnitelman Kurssikuvaukset-osiossa.

 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi tähtäävien pääaineopiskelijoiden kandidaatintutkinto rakentuu seuraavasti:

HuK-tutkinnon rakenne 180 op

Pääaineopinnot 75 op

Sivuaineopinnot

 • suomen kielen perusopinnot 25 op
 • suomen kielen aineopinnot 50 op

vähintään yksi perusopintokokonaisuus tai muu opintokokonaisuus, esim.

 • kirjallisuuden perus- ja aineopinnot 60 op
 • kasvatustieteen perusopinnot 25 op
 • puheviestinnän opintoja 12 op

Viestintä- ja kieliopinnot

 • toinen kotimainen kieli 3 op
 • vieras kieli 3 op
 • maturiteetti 1 op

Muut opinnot (pakolliset)*

*Koskee opintonsa 1.9.2015 tai sen jälkeen aloittavia opiskelijoita. Jos opiskelijalla on jo aiempia yliopisto-opintoja, voi opintojen hyväksilukemista hakea AHOT-menettelyn kautta.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi tähtäävien pääaineopiskelijoiden maisterintutkinto rakentuu seuraavasti:

FM-tutkinnon rakenne 120 op

Syventävät opinnot 80 op

Muut opinnot

 • maisterintutkielma 40 op
 • muut suomen kielen syventävät opinnot 40 op
 • esim. pedagogiset aineopinnot 35 op

Muut opinnot (pakolliset):

Muut opinnot (valinnaiset):

 

 


Suomen kielen perusopinnot 25 op

Kielitieto ja kielen rakenne (12 op)

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen *

*Opiskelija, joka on suorittanut opintojakson johonkin kieliaineeseen, suorittaa opintojakson SKIP102 Näkökulmia suomen kieleen (2 op).

2 op

SKIP204 Sanoista lauseiksi

4 op

SKIP203 Äänteistä puheeksi

3 op

SKIP205 Merkitysten äärellä

3 op

Tekstit ja tekstitaidot (9 op)

SKIP301 Tekstianalyysi

2 op

SKIP304 Akateemiset tekstitaidot

3 op

SKIP303 Kielenhuolto

2 op

SKIP305 Tekstinhuoltoa käytännössä

2 op
Kieli ja yhteiskunta (2 op)

SKIP403 Kielipolitiikka ja maahanmuuton kielikysymykset

2 op
Suuntautumisopinnot (2 op)

KLSP005 Kohti kielenopettajuutta**

**Opiskelija, joka on suorittanut opintojakson johonkin kieliaineeseen, suoritaa opintojakson SKIP004 Kohti suomen kielen opettajuutta.

2 op

*Opiskelija, joka on suorittanut opintojakson johonkin muuhun kieliaineeseen, valitsee tilalle jonkin muun opintojakson.

Syventävät opinnot

 

  • Kaikille pääaineopiskelijoille pakollinen osuus on tutkijan taidot (maisteriseminaari / kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari 5 op, maisterintutkielma 40 op).
  • SKIS-opintojaksoja on suoritettava seminaarin lisäksi vähintään 15 op (yhteensä siis 20 op oman oppiaineen suorituksia). Toisen kielen oppimisen projektikurssi lasketaan oman oppiaineen opinnoiksi. Projektikursseja voi syventäviin opintoihin tehdä enintään 10 op.

 


Suomen kielen syventävät opinnot 80 op

Kielitiede ja kielen rakenne

SKIS111 Kielentutkimuksen suuntauksia

5 op  

SKIS213 Kielen rakenteen erityiskysymyksiä

5 op  

SKIS405 Sanasto ja fraseologia

5 op  

SKIS409 Etymologia ja sanaston kehittäminen

5 op  

SKIS410 Korpustutkimus

5 op  

SKIS504 Sukukielet

5 op  

KLSS162 Sanakirjan laatiminen, käyttö ja tutkimus

5 op  
Tekstit ja tekstitaidot

SKIS304 Teksti- ja diskurssianalyysi

5 op  

SKIS305 Institutionaaliset diskurssit

5 op  

SKIS306 Tekstitaitojen projektikurssi

5 op  

SKIS307 Tekstien ja tekstitaitojen tutkimusmenetelmiä

5 op  

KLSS342 Multimodaalinen diskurssintutkimus

5 op  
Kieli ja yhteiskunta

SKIS203 Kielen normit ja normittaminen

5 op  

SKIS407 Sosiolingvistiikan kysymyksiä

5 op  

SKIS408 Kieli työelämässä

5 op (s2)

KLSS344 Tutkimustaidot: Kriittinen diskurssintutkimus ja muuttuva yhteiskunta

5 op  

KLSS345 Diskurssi ja identiteetit

5 op  
Suuntautumisopinnot

SKIS803 Tekstitaitojen opetus ja oppiminen

5 op  

KLSS104 Kielitaidon arviointi

5 op s2

KLSS140 Kielikoulutuspolitiikka

5 op s2

KLSS153 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Työskentely tutkimusprojektissa

5 op (s2)

KLSS154 Kielen oppiminen ja opettamisen kysymyksiä: Lukupiirityöskentely

5 op  

KLSS155 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Itseopiskelu

5 op (s2)

KLSS156 Varhainen toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen

5 op s2

KLSS158 Suullisen kielitaidon oppiminen ja opettaminen

5 op s2

KLSS161 Kielitietoinen koulu

5 op s2

KLSS706 Äidinkielen  omaksumisen tutkimusmenetelmiä 

5 op  
Tutkijan taidot

SKIS112 Maisteriseminaari tai

KLSS148 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari


5 op

(s2)

s2

SKIS104 Maisterintutkielma

40 op (s2)

SKIS602 Suomi toisena kielenä -tutkimusprojektikurssit

á 5 op s2
Muut työelämävalmiudet

SKIS904 Työssäoppiminen aineenopettajaksi opiskeleville

5 op (s2)

 

Työharjoittelu toteutuu pedagogisten aineopintojen kautta. Tutkintoon voi sisällyttää myös valinnaisen työharjoitteluopintojakson KLSY017 Työssäoppiminen aineenopettajaksi opiskeleville.

 

Suuntautumisvaihtoehtona monialainen kieliasiantuntijuus

 

Monialaiset kieliasiantuntijat ovat ammattilaisia, jotka kykenevät kriittisesti ja analyyttisesti vastaamaan kieleen ja kielenkäyttöön liittyviin haasteisiin.  He ymmärtävät kielen ja kulttuurin monimuotoisuuden ja merkityksen yhteiskunnassa ja osaavat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja monimuotoisten tekstien kanssa.  Heillä on näkemystä suomen kielen asemasta ja tulevaisuudesta monikulttuuristuvassa maailmassa.

Suomen kielen asiantuntijoita työskentelee muun muassa tiedottajina, kouluttajina, kieli- ja tekstikonsultteina, kielenhuoltajina, mediasisältöjen tuottajina ja toimittajina mediassa ja kustantamoissa sekä asiantuntijoina erityyppisissä kieleen, kielenohjailuun, kulttuuriin ja kielikoulutukseen liittyvissä kehitys- ja tutkimushankkeissa.  He voivat työskennellä myös kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä ja toimia monikielisissä yhteisöissä suomen kielen asiantuntijoina. Sivuainevalinnat ovat tärkeitä urasuunnittelun kannalta.

 

Osaamistavoitteet

Monialainen kieliasiantuntija -suuntautumislinja tarjoaa monipuoliset kieliasiantuntijan valmiudet, edistää opiskelijan kriittistä ja itsenäistä ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä soveltaa oppimaansa työelämässä. Opiskelija

  • ymmärtää kielen ja kulttuurin monimuotoisuuden ja merkityksen yhteiskunnassa
  • näkee kielen sosiaalisena ja kulttuurisena toimintana
  • osaa tarkastella kieltä ja kielenkäyttöä analyyttisesti
  • hallitsee monipuoliset kieli-, diskurssi- ja vuorovaikutuskäytänteet
  • osaa hakea, arvioida ja kehitellä tietoa sekä soveltaa oppimaansa työelämän tehtävissä
  • osaa pohtia ja kyseenalaistaa, analysoida ja tulkita tietoa
  • hallitsee yhdessä työskentelyn taidot.

Kunkin opintokokonaisuuden osaamistavoitteet on esitetty tarkemmin opetussuunnitelman Kurssikuvaukset-osiossa.

 

Monialaisiksi kieliasiantuntijoiksi tähtäävien pääaineopiskelijoiden kandidaatintutkinto rakentuu seuraavasti:

HuK-tutkinnon rakenne 180 op

Pääaineopinnot 75 op

Sivuaineopinnot

 • suomen kielen perusopinnot 25 op
 • suomen kielen aineopinnot 50 op
 • vähintään yksi perusopintokokonaisuus tai muu opintokokonaisuus
 • sivuaineopintoja ja/tai valinnaisia opintoja

Viestintä- ja kieliopinnot

 • toinen kotimainen kieli 3 op
 • vieras kieli 3 op
 • maturiteetti 1 op

Muut opinnot (pakolliset):

*Koskee opintonsa 1.9.2015 tai sen jälkeen aloittavia opiskelijoita. Jos opiskelijalla on jo aiempia ylipisto-opintoja, voi opintojen hyväksilukemista hakea AHOT-menettelyn kautta.

Monialaisiksi kieliasiantuntijoiksi tähtäävien pääaineopiskelijoiden maisterintutkinto rakentuu seuraavasti:

FM-tutkinnon rakenne 120 op

Syventävät opinnot 80 op

Muut opinnot

 • maisterintutkielma 40 op
 • muut suomen kielen syventävät opinnot 40 op
 • esim. sivuaineopintoja, pääaineen täydentäviä tai valinnaisia opintoja

Muut opinnot (pakolliset):

 Huom! KLSY100 Työelämätuntemus katsotaan suoritetuksi, mikäli se on sisältynyt HuK-tutkintoon.


Suomen kielen perusopinnot 25 op

Kielitieto ja kielen rakenne (12 op)

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen *

* Opiskelija, joka on suorittanut opintojakson johonkin kieliaineeseen, suorittaa opintojakson SKIP102 Näkökulmia suomen kieleen (2 op).

2 op

SKIP204 Sanoista lauseiksi

4 op

SKIP203 Äänteistä puheeksi

3 op

SKIP205 Merkitysten äärellä

3 op

Tekstit ja tekstitaidot (9 op)

SKIP301 Tekstianalyysi

2 op

SKIP304 Akateemiset tekstitaidot

3 op

SKIP303 Kielenhuolto

2 op

SKIP305 Tekstinhuoltoa käytännössä

2 op
Kieli ja yhteiskunta (2 op)

SKIP403 Kielipolitiikka ja maahanmuuton kielikysymykset

2 op
Suuntautumisopinnot (2 op)

KLSP007 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta**
** Opiskelija, joka on suorittanut opintojakson johonkin kieliaineeseen, suorittaa opintojakson SKIP005 Kohti suomen kielen asiantuntijuutta (2 op).

2 op

SKIP305 Tekstinhuoltoa käytännössä

2 op

* Opiskelija, joka on suorittanut opintojakson johonkin muuhun kieliaineeseen, valitseetilalle jonkin valinnaisen opintojakson.

Syventävät opinnot

 

  • Kaikille pääaineopiskelijoille pakollinen osuus on tutkijan taidot (maisteriseminaari / kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari 5 op, maisterintutkielma 40 op).
  • SKIS-opintojaksoja on suoritettava seminaarin lisäksi vähintään 15 op (yhteensä siis 20 op oman oppiaineen suorituksia).

 

 

Lisäksi muita opintoja valitaan siten, että tutkinnon kokonaislaajuuden minimi 120 op täyttyy.

 

Sivuaineopiskelija

 

Kielen oppimisen ja opettamisen suuntautumisvaihtoehto

 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi tähtäävien sivuaineopiskelijoiden opetussuunnitelma

 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi valmistutaan tyypillisesti joko suomen kieli tai kirjallisuus pääaineena.* Lisäksi Jyväskylässä voi erikoistua suomi toisena ja vieraana kielenä -alaan ja saada siitä erillisen merkinnän tutkintotodistukseen. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevan opintoihin kuuluu suomen kielen opintojen lisäksi kirjallisuuden ja puheviestinnän opintoja sekä aineenopettajan pedagogiset opinnot.

*Opettajan kelpoisuuksista silloin, kun suomen kieli ja kirjallisuus ovat tutkinnon sivuaineena, katso tarkemmin tiedekunnan verkkosivuilta.

 

 

Osaamistavoitteet

 

Suuntautumisvaihtoehdon opintojaksot antavat valmiuksia tarkastella äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen oppimista ja opettamista kielentutkimuksen teorian näkökulmasta. Samalla ne antavat valmiuksia kielenopettajan käytännön työhön, mm. opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Opiskelija

  • näkee kielenoppimisen ja opettamisen sosiaalisena ja kulttuurisena toimintana
  • osaa hakea ja soveltaa tietoa kielen oppimiseen ja opettamiseen vaikuttavista seikoista
  • osaa analysoida kieltä oppimisen ja opettamisen kohteena
  • omaa omassa kieliaineessaan monipuolisen kielitaidon ja hallitsee vuorovaikutuskäytänteet
  • osaa hakea ja kriittisesti arvioida tietoa sekä soveltaa oppimaansa erilaisissa opetus-, koulutus- tai suunnittelutehtävissä
  • hallitsee yhdessä työskentelyn taidot ja osaa kehittää omaa osaamistaan.

Kunkin opintokokonaisuuden osaamistavoitteet on esitetty tarkemmin opetussuunnitelman Kurssikuvaukset-osiossa.

 


Suomen kielen perusopinnot 25 op

Kielitieto ja kielen rakenne (12 op)

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen *

2 op

SKIP204 Sanoista lauseiksi

4 op

SKIP203 Äänteistä puheeksi

3 op

SKIP205 Merkitysten äärellä

3 op

Tekstit ja tekstitaidot (9 op)

SKIP301 Tekstianalyysi

2 op

SKIP304 Akateemiset tekstitaidot

3 op

SKIP303 Kielenhuolto

2 op

SKIP305 Tekstinhuoltoa käytännössä

2 op
Kieli ja yhteiskunta (2 op)

SKIP403 Kielipolitiikka ja maahanmuuton kielikysymykset

2 op
Suuntautumisopinnot (2 op)

KLSP005 Kohti kielenopettajuutta**

2 op

* Opiskelija, joka on suorittanut opintojakson johonkin kieliaineeseen, suorittaa opintojakson SKIP102
Näkökulmia suomen kieleen 2 op.
** Opiskelija, joka on suorittanut opintojakson johonkin kieliaineeseen, suorittaa opintojakson SKIP004 Kohti
suomen kielen opettajuutta 2 op.

 

* Opiskelija, joka on suorittanut opintojakson johonkin muuhun kieliaineeseen, valitsee tilalle jonkin valinnaisen
opintojakson.

 

Suomen kielen syventävät opinnot

 

  • SKIS-opintojaksoja on suoritettava seminaarin lisäksi vähintään 15 op (yhteensä siis 20 op oman oppiaineen suorituksia). Toisen kielen oppimisen projektikurssi lasketaan oman oppiaineen opinnoiksi. Projektikursseja voi syventäviin opintoihin tehdä enintään 10 op.
  • Jos opiskelija tekee sivuaineen maisterintutkielman (20 op), hän suorittaa myös maisteriseminaarin. Sivuaineessa voidaan suorittaa syventävät opinnot myös ilman sivututkielmaa, jolloin kokonaisuutta kutsutaan nimellä ”muut syventävät opinnot” ja kokonaisuuden laajuus on 40 op. Tällöin opiskelija valitsee seminaarin tilalle 5 op  SKIS-opintoja.


Suomen kielen syventävät opinnot 60 op

Kielitiede ja kielen rakenne

SKIS111 Kielentutkimuksen suuntauksia

5 op  

SKIS213 Kielen rakenteen erityiskysymyksiä

5 op  

SKIS409 Etymologia ja sanaston kehittäminen

5 op  

SKIS405 Sanasto ja fraseologia

5 op  

SKIS410 Korpustutkimus

5 op  

SKIS504 Sukukielet

5 op  

KLSS162 Sanakirjan laatiminen, käyttö ja tutkimus

5 op  
Tekstit ja tekstitaidot

SKIS304 Teksti- ja diskurssianalyysi

5 op  

SKIS305 Institutionaaliset diskurssit

5 op  

SKIS306 Tekstitaitojen projektikurssi

5 op  

SKIS307 Tekstien ja tekstitaitojen tutkimusmenetelmiä

5 op  

KLSS342 Multimodaalinen diskurssintutkimus

5 op  
Kieli ja yhteiskunta

SKIS203 Kielen normit ja normittaminen

5 op  

SKIS407 Sosiolingvistiikan kysymyksiä

5 op  

SKIS408 Kieli työelämässä

5 op (s2)

KLSS344 Tutkimustaidot: Kriittinen diskurssintutkimus ja muuttuva yhteiskunta

5 op  

KLSS345 Diskurssi ja identiteetit

5 op  
Suuntautumisopinnot

SKIS803 Tekstitaitojen opetus ja oppiminen

5 op  

KLSS104 Kielitaidon arviointi

5 op s2

KLSS140 Kielikoulutuspolitiikka

5 op s2

KLSS153 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Työskentely tutkimusprojektissa

5 op (s2)

KLSS154 Kielen oppiminen ja opettamisen kysymyksiä: Lukupiirityöskentely

5 op  

KLSS155 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Itseopiskelu

5 op (s2)

KLSS156 Varhainen toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen

5 op s2

KLSS158 Suullisen kielitaidon oppiminen ja opettaminen

5 op s2

KLSS161 Kielitietoinen koulu

5 op s2

 KLSS706 Äidinkielen omaksumisen tutkimusmenetelmiä

5 op  
Tutkijan taidot

SKIS112 Maisteriseminaari tai

KLSS148 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari


5 op

(s2)

s2

SKIS103 Sivututkielma

20 op (s2)

SKIS602 Suomi toisena kielenä -tutkimusprojektikurssit

á 5 op s2
Muut työelämävalmiudet

SKIS904 Työssäoppiminen aineenopettajaksi opiskeleville

5 op

(s2)

 

Monialaisen kieliasiantuntijan suuntautumisvaihtoehto

 

Suomen kielen monialaisiksi asiantuntijoiksi tähtäävien sivuaineopiskelijoiden opetussuunnitelma

Monialaiset kieliasiantuntijat ovat ammattilaisia, jotka kykenevät kriittisesti ja analyyttisesti vastaamaan kieleen ja kielenkäyttöön liittyviin haasteisiin.  He ymmärtävät kielen ja kulttuurin monimuotoisuuden ja merkityksen yhteiskunnassa ja osaavat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja monimuotoisten tekstien kanssa.  Heillä on näkemystä suomen kielen asemasta ja tulevaisuudesta monikulttuuristuvassa maailmassa.

Suomen kielen asiantuntijoita työskentelee muun muassa tiedottajina, kouluttajina, kieli- ja tekstikonsultteina, kielenhuoltajina, mediasisältöjen tuottajina ja toimittajina mediassa ja kustantamoissa sekä asiantuntijoina erityyppisissä kieleen, kielenohjailuun, kulttuuriin ja kielikoulutukseen liittyvissä kehitys- ja tutkimushankkeissa.  He voivat työskennellä myös kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä ja toimia monikielisissä yhteisöissä suomen kielen asiantuntijoina.

 

Osaamistavoitteet

Monialainen kieliasiantuntija -suuntautumislinja tarjoaa monipuoliset kieliasiantuntijan valmiudet, edistää opiskelijan kriittistä ja itsenäistä ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä soveltaa oppimaansa työelämässä. Opiskelija

  • ymmärtää kielen ja kulttuurin monimuotoisuuden ja merkityksen yhteiskunnassa
  • näkee kielen sosiaalisena ja kulttuurisena toimintana
  • osaa tarkastella kieltä ja kielenkäyttöä analyyttisesti
  • hallitsee monipuoliset kieli-, diskurssi- ja vuorovaikutuskäytänteet
  • osaa hakea, arvioida ja kehitellä tietoa sekä soveltaa oppimaansa työelämän tehtävissä
  • osaa pohtia ja kyseenalaistaa, analysoida ja tulkita tietoa
  • hallitsee yhdessä työskentelyn taidot.

Kunkin opintokokonaisuuden osaamistavoitteet on esitetty tarkemmin opetussuunnitelman Kurssikuvaukset-osiossa.

 

* Opiskelija, joka on suorittanut opintojakson johonkin kieliaineeseen, suorittaa opintojakson SKIP102
Näkökulmia suomen kieleen 2 op.
** Opiskelija, joka on suorittanut opintojakson johonkin kieliaineeseen, suorittaa opintojakson SKIP005 Kohti
suomen kielen asiantuntijuutta 2 op.

 


Suomen kielen aineopinnot 37 op

Kielitieto ja kielen rakenne (9 op)

SKIA215 Kielen kehitys

4 op

SKIA216 Kielioppien äärellä

5 op
Tekstit ja tekstitaidot (5 op)

SKIA303 Tekstintutkimus

5 op
Kieli ja yhteiskunta (4 op)

SKIA403 Kieli yhteisöllisenä ilmiönä

4 op
Suuntautumisopinnot (10 op)

KLSA324 Johdatus diskurssintutkimukseen*

5 op

SKIA305 Asiantuntijan tekstitaidot

5 op
Valinnaiset opinnot
(valitse vähintään 9 op)

SKIA402 Nimistö

5 op

SKIA504 Sukukielet

5 op

SKIA805 Projektityöskentely

5 op

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen

5 op

KLSA124 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen

5 op

SKIA602 Suomi toisena kielenä

5 op

 SKIS405 Sanasto ja fraseologia

5 op

SKIS410 Korpustutkimus

5 op

* Opiskelija, joka on suorittanut opintojakson johonkin muuhun kieliaineeseen, valitsee
tilalle jonkin valinnaisen opintojakson.

 

Syventävät opinnot

 

  • SKIS-opintojaksoja on suoritettava seminaarin lisäksi vähintään 15 op (yhteensä siis 20 op oman oppiaineen suorituksia).
  • Jos opiskelija tekee sivuaineen maisterintutkielman (20 op), hän suorittaa myös maisteriseminaarin. Sivuaineessa voidaan suorittaa syventävät opinnot myös ilman sivututkielmaa, jolloin kokonaisuutta kutsutaan nimellä ”muut syventävät opinnot” ja kokonaisuuden laajuus on 40 op. Tällöin opiskelija valitsee seminaarin tilalle 5 op SKIS-opintoja.

 

 

 

Opintojaksokuvaukset

 

Perusopinnot

Osaamistavoitteet

 

Suomen kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa kirjoittaa ja analysoida eri tekstilajeja edustavia tekstejä
  • harjaantuu lukemaan ja kirjoittamaan opinnoissa tarvittavia tekstejä
  • tuntee keskeiset kielitieteelliset käsitteet ja pystyy niiden avulla analysoimaan suomen kielen rakennetta sekä sanojen ja tekstien merkitystä
  • hallitsee kielen- ja tekstinhuollon perusteet, osaa huoltaa tekstejä ja arvioida niitä tekstilajinsa edustajina
  • ymmärtää suomen kielen ja sen tutkimuksen monimuotoisuuden ja merkityksen oman suuntautumisvaihtoehtonsa kannalta.

 

SKIP004 Kohti suomen kielen opettajuutta 2 op

Huom! Tämän opintojakson suorittavat vain ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet opintojakson KLSP005 Kohti kielenopettajuutta johonkin muuhun kieleen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää suomen kielen opettajan työn moninaisen luonteen
  • tunnistaa suomen kielen opettajuuden keskeisiä asiantuntijuusalueita
  • on perehtynyt johonkin suomen kielen opetuksen kannalta keskeiseen teemaan
  • osaa hakea tietoa suomen kielen opettajille suunnatuista lehdistä ja kirjoista.

Opiskelutapa: Itseopiskelu.

Arviointi: Oppimistehtävä, 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Mari Honko.

 

SKIP005 Kohti suomen kielen asiantuntijuutta 2 op

 

Huom! Tämän opintojakson suorittavat vain ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet opintojakson KLSP006 Kohti kieliasiantuntijuutta johonkin muuhun kieleen.

Osaamistavoitteet:  Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa pohtia suomen kielen asemaa ja merkitystä yhteiskunnassamme eri toimijoiden ja instituutioiden näkökulmasta
  • osaa hankkia lisätietoa valitsemastaan kieliasiantuntijuuden osa-alueesta
  • ymmärtää, mitä suomen kielen asiantuntija tekee ja osaa.

Opiskelutapa: Itsenäinen työskentely.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Sari Sulkunen.

 

SKIP102 Näkökulmia suomen kieleen 2 op

Huom! Tämän opintojakson suorittavat vain ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet opintojakson KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen johonkin muuhun kieleen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa suomen kielen tutkimuksen keskeisimmät tutkimusalueet
  • ymmärtää suomen kielen ja sen tutkimuksen monimuotoisuuden
  • osaa nimetä ja kuvailla suomen kielen tutkimuksen suuntauksia
  • pystyy hankkimaan perustietoa alan kirjallisuudesta ja suomen kieltä koskevilta verkkosivustoilta
  • ymmärtää suomen kieltä koskevan tiedon merkityksen oman kieliasiantuntijuuden rakentumisessa.

Opiskelutapa: Kirjatentti.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: ONIKKI-RANTAJÄÄSKÖ–SIIROINEN (toim.): Kieltä kohti.

Suositus ajoituksesta: Suomen kielen perusopintojen alkuvaiheessa.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Mari Honko.

 

 

 

 

SKIP203 Äänteistä puheeksi 3 op

 

Osaamistavoitteet:  Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää puhutun ja kirjoitetun kielen erot
  • ymmärtää puhutun kielen primaariuden, monimuotoisuuden ja eri kielimuotojen tasavertaisuuden
  • hallitsee suomen kielen äännerakenteen ja variaation kuvauksessa käytetyn keskeisen terminologian
  • tuntee suomen kielen murteiden ryhmittelyn ja päämurteiden tärkeimmät erot
  • tuntee nykypuhekielen keskeiset piirteet ja niiden murretaustan
  • pystyy analysoimaan puhuttua kieltä ja sen äänteellistä variaatiota.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen opintovuosi.

Vstuuhenkilö: Yliopistonlehtori Mari Honko. Yliopistonlehtori Vesa Jarva (1.8.2017 alkaen).

 

 

 

SKIP204 Sanoista lauseiksi 4 op

Osaamistavoitteet:  Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee suomen kielen morfologian ja syntaksin keskeisen terminologian ja osaa hyödyntää sitä kielen analysoinnissa
  • tuntee suomen kielen rakenteen perusasiat, kuten nominien ja verbien taivutuksen, sananmuodostuksen, eri sanaluokkien muodostamat lausekkeet, syntaktiset roolit ja lausetyypit
  • osaa käyttää kielitieteellisiä käsitteitä kuvatessaan suomen kielen rakennetta
  • ymmärtää kielen kuvauksen eri tasot ja niiden väliset yhteydet
  • ymmärtää kieliopin sekä kielen sisäisenä ominaisuutena että erilaisina tapoina kuvata kielen rakennetta.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen opintovuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Mari Honko. Yliopistonlehtori Vesa Jarva (1.8.2017 alkaen).

 

 

 

SKIP205 Merkitysten äärellä 3 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee merkityksen tutkimuksen lähtökohdat ja oivaltaa merkin ja merkityksen välisen suhteen ja merkitysten neuvoteltavuuden
  • tuntee semantiikan ja pragmatiikan keskeiset tutkimussuuntaukset ja niiden suhteen sanaston ja rakenteen kuvaukseen
  • tuntee semantiikan ja pragmatiikan keskeisiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä kuvatessaan sanojen, lauseiden ja puhuttujen, kirjoitettujen ja multimodaalisten tekstien merkityksiä
  • osaa tarkastella merkitystä sekä yksilön että yhteisön kannalta.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely TAI  kirjatentti.

Arviointi: Tentti ja oppimistehtävät TAI  kirjatentti (myös e-tenttinä), 0 - 5. Ei voi suorittaa e-tenttinä lukuvuonna 2016 - 2017.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa. Katso tentittävät kirjat Korpista.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Marja Seilonen. Yliopistonopettaja Johanna Kalja (1.8.2017 alkaen).

 

 

 

SKIP301 Tekstianalyysi 2 op

 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee tekstilingvistisen tutkimuksen lähtökohdat ja perusideat
  • osaa kuvata ja määritellä tekstintutkimuksen peruskäsitteitä, kuten tekstityyppi, tekstilaji, sidoksisuus, koheesio, koherenssi, teemaprogressio
  • osaa tehdä havaintoja teksteistä ja käyttää tekstilingvistiikan käsitteitä analysoidessaan tekstejä
  • ymmärtää, että kielen rakenteita ja kieliopillisia ilmiöitä voidaan tarkastella kokonaisten tekstien kannalta ja että ne vaikuttavat tekstien merkitykseen.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen opintovuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Sari Sulkunen. Yliopistonopettaja Johanna Kalja (1.8.2017 alkaen).

 

SKIP303 Kielenhuolto 2 op

 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kielenhuollon periaatteet ja normien sopimuksellisen luonteen
  • tuntee kielenohjailun periaatteet ja instituutiot
  • tuntee tärkeimmät kielenhuoltajan apuneuvot ja osaa etsiä niistä ratkaisuja
  • osaa muokata tekstejä kielenhuollon näkökulmista
  • tietää, että kielen muutokset tuottavat uusia kielenhuollollisia ongelmia, jotka edellyttävät ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä ja asenteellista joustoa.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus. 1.8.2017 alkaen suoritetaan opintojakso SKIP3035 Kielen- ja tekstinhuolto.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen opintovuosi.

 

 

SKIP304 Akateemiset tekstitaidot 3 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee yliopisto-opiskelun edellyttämät perustekstilajit (mm. essee, tenttivastaus, luentopäiväkirja, tutkimusesittely) ja niiden konventiot
  • osaa lukea kielitieteellistä tekstiä ja käyttää sitä lähteenä omissa teksteissään
  • osaa kirjoittaa opiskelussa tarvittavia tekstilajeja
  • ymmärtää kirjoittamistaitojen merkityksen opiskelun kannalta ja motivoituu sekä kirjoittamiseen että omien taitojensa kehittämiseen
  • osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta teksteistä.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus. Itsenäinen suoritustapa mahdollinen niille suomen kielen sivuaineopiskelijoille, jotka ovat vähintään 3. vuoden opiskelijoita ja jotka hallitsevat kurssin sisällöt ja tavoitteet.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen opintovuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Mari Honko, yliopistonopettaja Johanna Kalja.

SKIP305 Tekstinhuoltoa käytännössä 2 op

 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa huoltaa tekstejä ja arvioida niitä tekstilajinsa edustajina
  • osaa toimittaa tekstejä, antaa niistä palautetta ja perustella omat ratkaisunsa.

Opiskelutapa: Itsenäinen opiskelu.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: -

Edeltävät opinnot: SKIP303 Kielenhuolto, SKIP301 Tekstianalyysi.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen opintovuosi. Ilmoittaudu vastuuhenkilölle sähköpostitse. Hän lisää sinut Optima-työtilaan, josta saat ohjeet ja materiaalit opintojakson suorittamiseksi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Sari Sulkunen. Yliopistonopettaja Johanna Kalja (1.8.2017 alkaen).

 

SKIP403 Kielipolitiikka ja maahanmuuton kielikysymykset 2 op

 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee Suomen kielten virallisen aseman ja käytännön tilanteen
  • ymmärtää monikielistyvän yhteiskunnan jännitteitä ja mahdollisuuksia
  • tuntee kielipolitiikasta ja kielikoulutuksesta käytävää keskustelua ja osaa perustella omia niihin liittyviä näkemyksiään
  • ymmärtää, että jokainen on kielipoliittinen toimija.

Opiskelutapa: Kirjatentti (myös e-tenttinä). Lukuvuonna 2017 - 2018 suoritettavissa vain e-tenttinä.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa. Katso tentittävä kirjallisuus Korpista.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen opintovuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Mari Honko.

 

 

Aineopinnot

 

Osaamistavoitteet

 

Suomen kielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kielen ja sen käytön sosiaalisena ja kulttuurisena toimintana
  • tuntee erilaisia kieliopin kuvauksia ja ymmärtää niiden kehityksen
  • hallitsee tekstintutkimuksen suuntauksia ja peruskäsitteitä sekä osaa käyttää käsitteitä analysoidessaan erityyppisiä tekstejä
  • osaa hakea, arvioida ja tuottaa tietoa oman suuntautumisvaihtoehtonsa alalta
  • tuntee tutkimusprosessin vaiheet ja kielitieteellisiä tutkimusmenetelmiä
  • osaa ohjatusti toteuttaa suppeahkon tutkimuksen ja kirjoittaa tutkielman
  • harjaantuu yhdessä työskentelyyn ja oppii kehittämään omaa osaamistaan.

 

SKIA215 Kielen kehitys 4 op

 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kielen nykyilmiöitä historiallisesta taustasta käsin
  • ymmärtää kielen rakenteiden pitkäaikaisten kehityslinjojen luonteen ja niiden muotoutumista ohjaavat syyt suomen kielen ja sen sukukielten näkökulmasta
  • pystyy tarkastelemaan suomen kieltä kielihistoriallisista ja -typologisista näkökulmista ja vertailemaan sitä muihin kieliin
  • tuntee suomen kielen sanaston koostumuksen ja kulttuurihistoriallisen taustan
  • tuntee kirjasuomen kehityksen päälinjat.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus tai itsenäinen opiskelu. HUOM! Mikäli suoritat opintojakson itsenäisenä opiskeluna syksyllä 2015, ilmoittaudu Korpissa opintojakson SKIA215 harjoitusryhmään.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa. Katso kirjallisuus Korpista 1.8.2017 alkaen.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Marja Seilonen. Yliopistonlehtori Vesa Jarva (1.8.2017 alkaen).

 

SKIA216 Kielioppien äärellä  5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kieliopin muuttuvina ja kilpailevina tapoina kuvata kieltä
  • osaa soveltaa erilaisia kieliopillisia näkemyksiä morfosyntaktisten piirteiden analyysiin
  • osaa tarkastella kielioppia sekä kirjoitetun että puhutun kielen näkökulmasta
  • ymmärtää, että muoto ja merkitys toimivat yhdessä ja muodostavat kokonaisuuden
  • pystyy kehittämään käytännöllisiä ja pedagogisia sovelluksia erilaisiin tarpeisiin.

        Edeltävät tiedot: SKIP204 Sanoista lauseiksi.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Arviointi: Tentti, 0-5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa. Katso kirjallisuus Korpista.

Suositus ajoituksesta: Toinen opiskeluvuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Marja Seilonen.

 

SKIA303 Tekstintutkimus 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kielitieteellisen tekstintutkimuksen lähtökohtia ja suuntauksia
  • ymmärtää tekstien kulttuuri- ja tilannesidonnaisen luonteen ja osaa tarkastella tekstejä suhteessa siihen
  • osaa määritellä tekstilajin ja rekisterin käsitteen ja selittää niiden taustalla olevia näkemyksiä kielestä ja tekstistä
  • hallitsee tekstintutkimuksen peruskäsitteitä ja osaa käyttää niitä analysoidessaan erityyppisiä, myös multimodaalisia, tekstejä.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus tai itsenäinen opiskelu.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa. Kirjallisuus ilmoitetaan Korpissa.

Suositus ajoituksesta: 2.–3. vuosi.

Vastuuhenkilö: Professori Anne Mäntynen.

 

 

 

SKIA305 Asiantuntijan tekstitaidot 5 op

 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tuottaa tekstejä erilaisiin viestinnällisiin tarpeisiin
  • osaa arvioida kirjoittamista ja kirjoitettuja tekstejä osana viestintää eri konteksteissa
  • osaa toimittaa ja huoltaa eri elämänalueiden tekstejä ja antaa niistä palautetta suullisesti ja kirjallisesti
  • ymmärtää yhtenäisten käytänteiden ja tyylin merkityksen viestinnässä ja on valmis jatkuvasti ajantasaistamaan tietämystään.

Edeltävät opinnot: SKIP303 Kielenhuolto, SKIP301 Tekstianalyysi, SKIP305 Tekstinhuoltoa käytännössä.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Sari Sulkunen. Yliopistonopettaja Johanna Kalja (1.8.2017 alkaen).

 

 

 

SKIA402 Nimistö 5 op

 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee nimistöntutkimuksen periaatteet ja tutkimuskohteet
  • tuntee virallisen ja epävirallisen paikannimistön sekä henkilönnimistön rakenteen, perusteet ja kielisosiologisen taustan
  • kykenee soveltamaan tietojaan opetuksen lisäksi erityyppisissä asiantuntijatehtävissä (mm. nimineuvonnassa ja kaavanimistön suunnittelussa)
  • ymmärtää erityyppisten nimistöjen käyttötarkoituksen mukaisen luonteen.

Opiskelutapa: Kirjatentti tai itsenäinen opiskelu.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa. Katso tentittävät teokset Korpista (1.8.2017 alkaen).

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Mari Honko. Yliopistonlehtori Vesa Jarva (1.8.2017 alkaen).

 

 

 

SKIA403 Kieli yhteisöllisenä ilmiönä 4 op

 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee sosiolingvistiikan keskeisiä teorioita ja metodeja
  • tunnistaa variaation ja muutoksen osaksi kielen perusolemusta
  • tunnistaa erilaisten sosiaalisten muuttujien vaikutuksen kielenkäyttöön
  • ymmärtää kielen ja yhteiskunnan välisten vaikutussuhteiden merkityksen.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus tai itsenäinen opiskelu.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. opiskeluvuosi.

Vastuuhenkilö: Professori Jarmo Jantunen. Tohtorikoulutettava Sirkku Lesonen (1.8.2017 alkaen).

 

 

 

SKIA504 Sukukielet 5 op

 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee jonkin suomen sukukielen, esimerkiksi viron, unkarin tai karjalan rakenteen ja sanaston perusteet
  • tuntee kyseisen sukukielen puhujien kulttuurin ominaispiirteet
  • ymmärtää kyseisen sukukielen ja suomen kielen väliset erot ja yhtäläisyydet.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus tai itsenäinen opiskelu.
Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Marja Seilonen. Yliopistonlehtori Vesa Jarva (1.8.2017 alkaen).

 

 

 

SKIA602 Suomi toisena kielenä 4 op

Osaamistavoitteet:  Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee suomen kielen yleispiirteitä toisen kielen oppimisen kannalta
  • tuntee suomi toisena kielenä -opetuksen käytänteitä
  • tuntee suomen kielen taidon arvioinnin periaatteita ja käytänteitä
  • tuntee suomen kielen oppimisprosessin kulkua ja siihen vaikuttavia tekijöitä

Edeltävät opinnot: KLSP005 Kohti kielenopettajuutta, SKIP204 Sanoista lauseiksi, SKIP203 Äänteistä puheeksi, SKIP403 Kielipolitiikka ja maahanmuuton kielikysymykset, KLSA124 Johdatusta kielenoppimisen ja -opetuksen tutkimukseen

Opiskelutapa: Kontaktiopetus ja opetukseen tutustuminen TAI itsenäinen työskentely. Huom! Itsenäinen työskentely tarjolla vain niille, joilla on jo kokemusta s2-opettajana toimimisesta.

Arviointi: Oppimistehtävät ja tentti, 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa. Katso kirjallisuus Korpista (1.8.2017 alkaen).

Ajoitus: 2. tai 3. opintovuosi.

Vastuuhenkilö: Professori Minna Suni.

 

SKIA607 Teoriaa ja käytäntöä äidinkielen opettamiseen 5 op

 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee keskeisimmät pedagogisen kielitiedon, tekstitaitojen, lukemisen ja kirjoittamisen kuvausmallit ja teoriat sekä kirjoittamistaitojen arviointimenetelmät
  • ymmärtää niiden merkityksen ja aseman äidinkielen opetuksessa
  • osaa selittää ja vertailla niitä ja pohtia niiden vaikutusta siihen, miten äidinkieltä opitaan ja opetetaan
  • osaa soveltaa kielioppitietojaan äidinkielen opetuksessa, selittää yleistajuisesti keskeisiä käsitteitä ja vastata niitä koskeviin kysymyksiin
  • osaa laatia ja arvioida kielioppi-, lukemis- ja kirjoittamistehtäviä.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta: 3. opiskeluvuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Sari Sulkunen.

 

SKIA609 Äidinkielen omaksuminen 2 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla perehdytään kielen omaksumiseen varhaislapsuudessa ja kouluiässä, kielellisen tietoisuuden kehittymiseen sekä kaksikielisyyteen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee varhaisen kielenkehityksen ja kouluikäisen kielen omaksumisen peruspiirteet
  • osaa kuvailla kieltä omaksuvan lapsen fonologisen, leksikaalis-semanttisen, morfologisen ja syntaktisen kehityksen piirteet
  • osaa arvioida äidinkielisen ja ei-äidinkielisen ympäristön vaikutusta kielenomaksumiseen
  • tuntee kielenomaksumisen peruskäsitteet.

Edeltävät tiedot: KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen (2 op).

Opiskelutapa: Luento*, kirjallisuutta ja kirjallinen työ/lopputentti tai kirjatentti.

*Ilmoittaudutaan opintojaksolle SVKP142 Kielen omaksuminen. Luento järjestetään joka toinen vuosi.

Arviointi: Kirjallinen työ tai lopputentti/kirjatentti, 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa. Katso kirjallisuus Korpista opintojakson SVKA1043 Kielen omaksuminen yhteydestä  (1.8.2017 alkaen).

Vastuuhenkilö: Professori Ritva Takkinen. Tutkijatohtori Laura Kanto (1.8.2017 alkaen).

 

SKIA618 Kielen omaksumisesta osaamiseen 3 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee ensikielen omaksumiseen kohdistuvan tutkimuksen keskeisimmät teoreettiset suuntaukset
  • ymmärtää äidinkielen merkityksen identiteetin ja oppimisen kannalta
  • tuntee varhaisvaiheen jälkeisen kielenkehityksen piirteitä sekä yksi- että monikielisten osalta
  • tunnistaa keskeisimmät kielelliset erityisvaikeudet ja pystyy pohtimaan niiden vaikutusta eri-ikäisiin oppijoihin.

Edeltävät tiedot: SKIA609 Äidinkielen omaksuminen.

Opiskelutapa: Itsenäinen työskentely. (Itsenäisen työskentelyn ohje)

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa. Katso kirjallisuus Korpista 1.8.2017 alkaen.

Suositus ajoituksesta: Ennen SKIA803:a, jos tutkielma kurssin alalta.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Mari Honko.

 

SKIA804 Kandidaattiseminaari 3 op

Osaamistavoitteet: Kandidaattiseminaarin suoritettuaan opiskelija

  • osaa muotoilla tutkimuskysymyksiä ja laatia lyhyen tutkimussuunnitelman
  • hallitsee lähdeviitteiden käytön ja muita tutkimuskirjoittamisen käytänteitä
  • osaa hakea itsenäisesti tutkielman aiheeseen liittyvää lähdekirjallisuutta ja tietoa eri tutkimusotteista ja -menetelmistä
  • osaa esitellä tutkielmansa seminaarissa
  • osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta osana seminaarikeskustelua
  • on oppinut toimimaan seminaariryhmän aktiivisena ja yhteistyökykyisenä jäsenenä.

Edeltävät tiedot: Suoritetut perusopinnot ja suuri osa aineopinnoista.

Opiskelutapa: Seminaarityöskentely.

Arviointi: 0–5.

Ajoitus: 3. lukuvuosi seuraavasti: 1. periodissa laitoksen yhteinen kurssi KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet ja oppiaineen yhteisiä tapaamisia, 2. periodissa seminaarityöskentelyä, 3. periodissa itsenäistä työtä, 4. periodissa kandidaatintutkielmien käsittely.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtorit Mari Honko, Vesa Jarva ja Marja Seilonen.

 

 

SKIA803 Kandidaatintutkielma 7 op

 

Osaamistavoitteet: Kandidaatintutkielman laadittuaan opiskelija osaa

  • ohjatusti toteuttaa suppeahkon tutkimuksen
  • rajata aiheen ja etsiä siihen soveltuvaa tutkimuskirjallisuutta
  • laatia suppean tutkimussuunnitelman
  • muotoilla tutkimusongelman tai -kysymyksen
  • kerätä ja valita aineiston
  • käsitellä ja analysoida aineistoa soveltuvilla menetelmillä
  • kirjoittaa tutkielman.

Opiskelutapa: Itsenäinen työskentely.

Arviointi: 0–5.

Vastuuhenkilöt: Yliopistonlehtorit Mari Honko, Vesa Jarva ja Marja Seilonen.

 

SKIA805 Projektityöskentely 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • työskennellä tutkimusta avustavissa tehtävissä tutkimushankkeissa
  • muodostaa kokonaiskuvan tutkimushankkeen työvaiheista ja aikataulusta
  • ratkaista tutkimushankkeessa vastaan tulevia ongelmia
  • työskennellä itsenäisesti ja kantaa vastuun työtehtävistään osana työryhmää
  • kehittää tiedonhankinnan ja -hallinnan taitojaan.

Opiskelutapa: Erikseen sovittavat tehtävättutkimushankkeessa.

Arviointi: Aktiivinen työskentely ja kirjallinen raportti, 0–5.

HUOM! Opintojakson suoritusmahdollisuudesta lukuvuonna 2017 - 2018 tiedotetaan erikseen..

 

 

 

Syventävät opinnot

 

Osaamistavoitteet

 

Suomen kielen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

  • tuntee suomen kielen tutkimuksen keskeiset sisällöt ja on syventynyt tarkemmin vähintään yhteen tutkimuksen erityisalaan
  • osaa analysoida suomen kieltä systemaattisesti ja soveltaa teoreettista tietoa aineistojen analyysiin
  • hallitsee itsenäisen tutkimustyön periaatteet ja osaa suunnitella ja kirjoittaa laajahkon tutkielman
  • osaa arvioida kriittisesti käyttämiään lähteitä ja aiempaa tutkimusta
  • osaa soveltaa oppimaansa käytännön työtehtäviin ja pystyy toimimaan erilaisissa suomen kielen asiantuntijatehtävissä suuntautumisvaihtoehtonsa pohjalta
  • osaa ja ymmärtää tarpeen ylläpitää suomen kielen asiantuntijuuttaan ja hallitsee tieteenalan keskeiset tiedonhaun periaatteet
  • ymmärtää suomen kielen erityismerkityksen osana monikielistä suomalaista yhteiskuntaa.

 

 

SKIS103 Sivututkielma 20 op

 

Osaamistavoitteet: Sivuaineen maisterintutkielman laadittuaan opiskelija on perehtynyt laajemmin ja syvällisemmin suuntautumisvaihtoehtonsa mukaiseen tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin. Opiskelija osaa

  • toteuttaa itsenäisesti laajahkon tutkimuksen
  • etsiä omalla alalla tärkeitä tutkimusaiheita
  • etsiä ja arvioida kriittisesti aikaisempaa tutkimusta sekä suhteuttaa oman työnsä siihen
  • rajata aiheen ja muotoilla tutkimusongelman tai tutkimuskysymykset
  • muotoilla tutkimukselleen teoreettisen viitekehyksen
  • kerätä tai valita aineistoa
  • käsitellä ja analysoida aineistoa siihen soveltuvin menetelmin
  • kirjoittaa tutkielman.

Opiskelutapa: Itsenäinen työskentely.

Edeltävät tiedot: Aineopinnot.

Opiskelutapa: Ohjattu itsenäinen työskentely.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Vastuuhenkilö: Professorit.

 

 

 

SKIS104 Maisterintutkielma 40 op

 

Osaamistavoitteet: Maisterintutkielman laadittuaan opiskelija on perehtynyt laajemmin ja syvällisemmin suuntautumisvaihtoehtonsa mukaiseen tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin. Opiskelija osaa

  • toteuttaa itsenäisesti laajahkon tutkimuksen
  • etsiä omalla alalla tärkeitä tutkimusaiheita
  • etsiä ja arvioida kriittisesti aikaisempaa tutkimusta sekä suhteuttaa oman työnsä siihen
  • rajata aiheen ja muotoilla tutkimusongelman tai tutkimuskysymykset
  • muotoilla tutkimukselleen teoreettisen viitekehyksen
  • kerätä tai valita aineistoa
  • käsitellä ja analysoida aineistoa siihen soveltuvin menetelmin
  • kirjoittaa tutkielman.

Opiskelutapa: Itsenäinen työskentely.

Edeltävät tiedot: Aineopinnot.

Opiskelutapa: Ohjattu itsenäinen työskentely.

Arviointi: Asteikolla erinomainen - kiitettävä - hyvä - välttävä - tyydyttävä - hylätty.

Vastuuhenkilö: Professorit.

 

 

 

SKIS111 Kielentutkimuksen suuntauksia 5 op

 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa eritellä valitsemansa tutkimussuuntauksen teoreettisia lähtökohtia ja määritellä sen käsitteitä
  • osaa esitellä tutkimussuuntaukselle tyypillisiä menetelmiä ja antaa esimerkkejä niiden käytöstä
  • osaa arvioida ja vertailla lukemiaan tutkimuksia ja pohtia niiden tulosten sovellettavuutta.

Opiskelutapa: Itsenäinen opiskelu.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus ja tehtävänanto erillisessä luettelossa. Katso kirjallisuus Korpista (1.8.2017 alkaen).

Suositus ajoituksesta: Neljäs opintovuosi.

Vastuuhenkilöt: Professorit.

 

 

 

SKIS112 Maisteriseminaari 5 op

 

Osaamistavoitteet: Seminaarin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee tutkimuksenteon prosesseja ja osaa käyttää tieteellisiä käsitteitä
  • osaa suunnitella tutkimushankkeen ja hankkia omaan tutkimusaiheeseensa liittyvää lähdekirjallisuutta oma-aloitteisesti ja itsenäisesti
  • osaa suhtautua kriittisesti lähteisiin ja aiempaan tutkimukseen
  • tuntee ja ymmärtää tutkimuksenteon eettiset periaatteet ja noudattaa niitä
  • osaa laatia tutkimussuunnitelman ja aikatauluttaa oman hankkeensa
  • osaa keskustella omasta työstään, esitellä sitä suullisesti ja kirjallisesti sekä perustella omia valintojaan
  • osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta osana seminaarikeskustelua
  • on oppinut toimimaan seminaariryhmän aktiivisena ja yhteistyökykyisenä jäsenenä.

Edeltävät tiedot: Aineopinnot.

Opiskelutapa: Seminaarityöskentely.

Arviointi: 0–5.

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi.

Vastuuhenkilöt: Professorit.

 

Huom! Oppiaineen seminaarin sijasta voi osallistua laitoksen yhteiseen seminaariryhmään  (KLSS148 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari tai KLSS348 Diskurssintutkimuksen maisteriseminaari). Myös näihin osallistuvien tulee osallistua kahteen oppiaineen yhteiseen seminaariin.

 

 

 

SKIS203 Kielen normit ja normittaminen 5 op

 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata kielenhuollon ja kielenohjailun taustalla vaikuttavia periaatteita ja tarkastella niitä laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa
  • osaa selittää, mitä normeilla ja normatiivisuudella tarkoitetaan
  • ymmärtää normien sosiaalisen ja kulttuurisen luonteen
  • osaa pohtia kielenhuollon käytänteitä ja merkitystä sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta.

Opiskelutapa: Itsenäinen opiskelu.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus:Kirjallisuus erillisessä luettelossa. Katso kirjallisuus Korpista (1.8.2017 alkaen).

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Sari Sulkunen. Yliopistonopettaja Johanna Kalja (1.8.2017 alkaen).

 

 

 

SKIS213 Kielen rakenteen erityiskysymyksiä 5 op

 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kielen rakenteesta käytyä keskustelua: erilaisia kannanottoja ja niiden perusteluja
  • pystyy vertailemaan erilaisia kielioppikäsityksiä ja niiden kehittymistä
  • näkee kielenkuvauksen joustavana ja erilaisia tarkastelutapoja hyödyntävänä järjestelmänä
  • tuntee valitsemansa kielitieteen osa-alueen tai rakenteen kuvausmallin ja sen sovelluksen suomen kielen tutkimukseen.

Opiskelutapa: Itseopiskelu.

Arviointi: Essee, 0–5.

Kirjallisuus: Sovitaan tentaattorin kanssa.

Suositus ajoituksesta:

Vastuuhenkilö: Professorit.

 

 

 

SKIS304 Teksti- ja diskurssianalyysi 5 op

 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää ja osaa esitellä tekstintutkimuksen teorioita, keskeisiä käsitteitä ja analyysitapoja
  • osaa soveltaa valitsemaansa lähestymistapaa tekstin analysointiin
  • osaa arvioida, minkälaisten tekstien kuvaukseen lähestymistapa sopii ja mihin analyysin tuloksia voidaan soveltaa.

Edeltävät opinnot: SKIA303 Tekstintutkimus.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus tai itsenäinen opiskelu. Ei tarjolla lukuvuonna 2017 - 2018. Opintojakson sijaan opiskelija voi suorittaa opintojakson SKIS3045 Näkökulmia teksti- ja diskurssianalyysiin.

Arviointi: 0–5 .

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi.

Vastuuhenkilö: Professori Anne Mäntynen.

 

 

SKIS305 Institutionaaliset diskurssit 5 op

 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata ja selittää, miten kielentutkimuksen avulla voidaan kuvata institutionaalista toimintaa
  • on tutustunut valintansa mukaan johonkin institutionaalisia tekstejä tai vuorovaikutusta käsittelevään tutkimukseen
  • osaa esitellä sen ja arvioida sitä sekä soveltaa tutkimuksessa käytettyä menetelmää johonkin itse valitsemaansa aineistoon.

Opiskelutapa: Itsenäinen opiskelu. Ei tarjolla lukuvuonna 2017 - 2018. Opintojakson sijasta voi suorittaa opintojakson SKIS3045 Näkökulmia teksti- ja diskurssianalyysiin.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus ja tehtävänanto erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi.

Vastuuhenkilö: Professori Anne Mäntynen.

 

SKIS306 Tekstitaitojen projektikurssi 5 op

 

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa toteuttaa pienimuotoisen tutkimushankkeen yksin, ryhmässä tai parin kanssa
  • on perehtynyt johonkin tekstitaitojen, tekstin- ja diskurssintutkimuksen suuntaukseen
  • ymmärtää suuntauksen keskeiset teoreettiset lähtökohdat ja käsitteet
  • osaa analysoida aineistoa valitsemansa menetelmän avulla
  • osaa aikatauluttaa projektin ja työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä
  • osaa esitellä hankettaan sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelutapa: Ohjattu itsenäinen työskentely. Ei tarjolla lukuvuonna 2017 - 2018. Opintojakson sijasta voi suorittaa opintojakson SKIS3062 Suomen kielen projektikurssi.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Liittyy kurssin teemaan ja sovitaan erikseen.

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Sari Sulkunen.

 

 

 

SKIS307 Tekstien ja tekstitaitojen tutkimusmenetelmiä 5 op

 

Osaamistavoitteet:  Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on perehtynyt johonkin tekstitaitojen tai tekstin- ja diskurssintutkimuksen menetelmään
  • ymmärtää valitsemansa menetelmän keskeiset teoreettiset lähtökohdat ja siihen liittyvät käsitteet ja osaa käyttää niitä
  • osaa soveltaa valitsemaansa menetelmää aineiston analysoinnissa yksin, ryhmässä tai parin kanssa
  • ymmärtää menetelmän keskeiset edut sekä rajoitukset aineiston analysoinnissa
  • osaa esitellä menetelmän ja sen soveltamisen aineistoon.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus, projektityöskentely ja itsenäinen työskentely. Ei tarjolla lukuvuonna 2017 - 2018. Opintojakson sijaan voi suorittaa opintojakson SKIS3045 Näkökulmia teksti- ja diskurssianalyysiin.

Arviointi: Hankkeen suullinen esittely ja kirjallinen raportti, tutkimuspäiväkirja, 0–5.

Kirjallisuus: Liittyy kurssin teemaan ja sovitaan erikseen.

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Mari Honko.

 

 

 

SKIS308 Kieliasiantuntija työssä 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tuottaa, toimittaa ja huoltaa erilaisia työelämän tekstejä ja perustella omat ratkaisunsa
  • osaa antaa kirjoittajalle yksilöllistä palautetta tekstistä ja ohjeita

kirjoittamistaitojen kehittämiseen sekä suullisesti että kirjallisesti

  • osaa suunnitella ja toteuttaa kielenkäyttöön liittyvää koulutusta työelämän tarpeisiin.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus. Ei tarjolla lukuvuonna 2017 - 2018.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Sari Sulkunen.

 

 

SKIS405 Sanasto ja fraseologia 5 op

 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kontekstuaalisen semantiikan ja fraseologian keskeisen teoriataustan
  • tuntee fraseologian peruskäsitteistön ja osaa soveltaa käsitteitä tutkimukseen ja opetukseeen
  • ymmärtää, miten tekstiaineistoja voidaan käyttää erilaisten leksikaalisten kytkentöjen tutkimiseen
  • ymmärtää, miten fraseologisuuteen liittyvää tietoa voidaan hyödyntää kielenkuvauksessa ja kielenopetuksessa.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus tai itsenäinen opiskelu. Ei kontaktiopetusta lukuvuonna 2017 - 2018.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta: 2.–4. vuosi

Kurssi on tarkoitettu sekä aine- että syventäviä opintoja tekeville.

Vastuuhenkilö: Professori Jarmo Jantunen.

 

SKIS407 Sosiolingvistiikan kysymyksiä 5 op

 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee hyvin jonkin sosiolingvistisen suuntauksen teoreettiset lähtökohdat, tutkimuskohteet ja menetelmät
  • osaa soveltaa jotakin sosiolingvististä menetelmää aineiston analyysissa
  • ymmärtää sosiolingvistisen tutkimusotteen yhteiskunnallisen relevanssin.

Edeltävät tiedot: SKIA403Kieli yhteisöllisenä ilmiönä.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus tai itsenäinen opiskelu.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. opiskeluvuosi.

Vastuuhenkilö: Professori Jarmo Jantunen.

 

SKIS408 Kieli työelämässä 5 op

 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tiedostaa kielen ja kielipolitiikan merkityksen työelämässä
  • tunnistaa alakohtaisen kielenkäytön ja vuorovaikutuksen ominaispiirteitä
  • tuntee alan tutkimusta ja kehittämistoimintaa
  • osaa eritellä työelämän kielenkäyttötarpeita ja -käytänteitä sekä arjen että teorioiden tasolla
  • osaa välittää ja soveltaa asiantuntemustaan työyhteisöissä ja koulutuksessa.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus tai kirjatentti (myös e-tenttinä).

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa. Katso kirjallisuus Korpista (1.8.2017 alkaen).

Suositus ajoituksesta: 3.–5. opintovuosi.

Vastuuhenkilö: Professori Minna Suni.

 

 

 

SKIS409 Etymologia ja sanaston kehittäminen 5 op

 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee etymologian yleiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä suomen kielen sanaston tarkasteluun
  • tuntee kirjasuomen sanaston kehityksen
  • ymmärtää sanaston joustavana kokonaisuutena, joka kehittyy sekä spontaanisti että tietoisen ohjailun tuloksena
  • osaa ottaa asiantuntevasti kantaa sanastonhuoltoa ja terminologiaa käsitteleviin kysymyksiin.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus tai itsenäinen opiskelu. Ei kontaktiopetusta lukuvuonna 2017 - 2018. Ota yhteys vastuuopettajaan itsenäisestä tehtävästä sopimiseksi.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa. Katso kirjallisuus Korpista (1.8.2017 alkaen).

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Mari Honko. Yliopistonopettaja Vesa Jarva (1.8.2017 alkaen).

 

SKIS410 Korpustutkimus 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on perehtynyt keskeisiin suomalaisiin sähköisiin tutkimusaineistoihin
  • hallitsee keskeisempien korpusmenetelmien soveltamisen tutkimuksessa
  • ymmärtää korpustutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ja käsitteet
  • osaa analysoida aineistoa valitsemansa korpusmenetelmän avulla
  • osaa tehdä projektiluonteisen tutkimuksen ryhmätyönä.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus. Ei kontaktiopetusta lukuvuonna 2017 - 2018.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta: 2.–4. vuosi.

Vastuuhenkilö: Professori Jarmo Jantunen.

 

 

 

 

 

SKIS504 Sukukielet 5 op

 

Osaamistavoitteet:  Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on perehtynyt jonkin suomen sukukielen, esimerkiksi viron, unkarin tai karjalan, rakenteeseen ja sanastoon ja kielen puhujien kulttuuriin
  • ymmärtää kyseisen sukukielen aseman uralilaisten kielten joukossa
  • osaa käyttää kyseisellä kielellä kirjoitettuja lähteitä ja osallistua sillä käytävään keskusteluun.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus tai itsenäinen opiskelu. Ei kontaktiopetusta lukuvuonna 2017 - 2018.
Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Marja Seilonen. Yliopistonopettaja Vesa Jarva (1.8.2017 alkaen).

 

 

 

SKIS602 Suomi toisena kielenä -tutkimusprojektikurssit (á 5 op)

Osaamistavoitteet:  Projektityön tehtyään opiskelija

  • on perehtynyt johonkin suomi toisena kielenä alan erityiskysymykseen ja johonkin tutkimus- tai opetusmenetelmään
  • osaa työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä tavoitteellisesti ja aikataulussa pysyen
  • osaa kirjoittaa projektiraportin.

Edeltävät tiedot: KLSA120 Johdatus kielenoppimisen ja opettamisen tutkimukseen ja siihen sisältyvä suomi toisena kielenä -osuus tai erillinen SKIA602 Suomi toisena kielenä -opintojakso 

Opiskelutapa: Ohjattu projektityöskentely. Ei tarjolla lukuvuonna 2017 - 2018. Opintojakson sijaan voi suorittaa opintojakson SKIS3062 Suomen kielen projektikurssi.

Arviointi: Projektiraportti; 0–5.

Kirjallisuus: Ilmoitetaan erikseen kunkin kurssin alussa.

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi.

Vastuuhenkilö: Professori Minna Suni.

 

SKIS803 Tekstitaitojen opetus ja oppiminen 5 op

 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa selittää tekstitaitotutkimuksen teoreettisia lähtökohtia ja näkökulmia kieleen, teksteihin, lukemiseen ja kirjoittamiseen
  • osaa määritellä alan keskeisiä käsitteitä ja käyttää niitä tekstitaitoja kuvatessaan
  • tietää, millaisten ilmiöiden kuvaukseen tekstitaitotutkimusta voidaan käyttää ja miten sen tuloksia voidaan hyödyntää opetuksessa.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus tai itsenäinen opiskelu. Ei kontaktiopetusta lukuvuonna 2017 - 2018.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: 4. opintovuosi.

Vastuuhenkilö: Professori Anne Mäntynen (syksy), yliopistonlehtori Sari Sulkunen (kevät).

 

SKIS904 Työssäoppiminen aineenopettajaksi opiskeleville 5 op

 

Osaamistavoitteet: Työssäoppimisen suoritettuaan opiskelija osaa

  • käyttää oman alansa tietoja ja taitoja työssään
  • kuvata ja arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
  • pohtia, millaisia ammatillisia valmiuksia työelämässä tarvitaan
  • hyödyntää palautetta ja arvioida sen avulla valmiuksiaan
  • arvioida ja pohtia opintojaan asiantuntijatehtävien vaatimusten kannalta.

Opiskelutapa: Ohjattu työskentely työharjoittelupaikassa.

Arviointi: Työharjoitteluraportti, hyväksytty/hylätty.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Sari Sulkunen. Yliopistonlehtori Vesa Jarva (1.8.2017 alkaen).

 

KLSS706 Äidinkielen omaksumisen tutkimusmenetelmiä 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kielenomaksumistutkimuksessa käytettävät päätutkimusmenetelmät ja osaa valita sopivan menetelmän ottaen huomioon tutkimuksen tavoitteen sekä koehenkilöiden iän ja kehitystason
 • pystyy myös käyttämään tavallisimpia aineistonkäsittelyohjelmia
 • tuntee yksilön normaalin kielenkehityksen pääpiirteittäin
 • osaa etsiä tietoa aiheesta alan kirjallisuudesta, ja
 • pystyy lukemaan tutkimusraportteja kriittisesti.

Opiskelutapa: Luennot, harjoitukset ja kirjallisuus. Ei tarjolla lukuvuonna 2017 - 2018.

Arviointi: Tentti, 1–5.

Kirjallisuus: Ilmoitetaan erikseen.

Vastuuhenkilö: Professori Ritva Takkinen.