25.10.2017

Suomen kielen kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op)

Ajoitus

Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma kuuluvat vain pääaineopiskelijoiden aineopintoihin. Kandidaattiseminaari suositellaan suoritettavaksi kolmantena opiskeluvuotena, mutta jos oma opintosuunnitelma niin vaatii, sen voi suorittaa myös toisena lukuvuotena.

Tutkielman teon perusteet -kurssi

Opintokokonaisuus alkaa kielten laitoksen yhteisellä johdantokurssilla, joka järjestetään vuosittain syyslukukauden ensimmäisellä jaksolla. Kurssi on oma itsenäinen kokonaisuutensa, joka suoritetaan kurssin koordinaattorin ohjeiden mukaan ja jonka suorittaminen on edellytys kandidaattiseminaariin osallistumiselle. Tutkielman teon perusteet -kurssille ja kandidaattiseminaariryhmään ilmoittaudutaan Korpissa erikseen.

Kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte

Oppiainekohtaisen kandidaattiseminaariryhmän tapaamiset alkavat syyslukukauden toisella jaksolla. Tällöin kehitellään tutkimusaiheita ja opiskellaan mm. lähteiden etsimiseen ja aineiston keruuseen sekä työn kirjoittamiseen tarvittavia tietoja ja taitoja. Toisella jaksolla jokainen seminaariryhmän jäsen esittelee tutkimussuunnitelmansa. Lukuvuoden kolmannella jaksolla opiskelijat tekevät työtään itsenäisesti ja käyvät tarvittaessa ohjaajansa vastaanotolla. Seminaaritapaamiset jatkuvat neljännellä jaksolla, jolloin työt esitetään ja tarkastetaan.

Seminaariryhmässä laaditaan noin 20 sivun mittainen kandidaatintutkielma, joka tarkastetaan seminaarissa. Tutkielman pohjalta kirjoitetaan tiedekunnan kieliopintoihin kuuluva kypsyysnäyte eli maturiteetti (ks. myös erillisiä ohjeita). Kirjoitelman tentaattorina on oman kandidaattiseminaariryhmän ohjaaja.

Arviointi

Kandidaatintutkielmat arvostellaan asteikolla 1–5. Työskentely kandidaattiseminaarissa arvioidaan erikseen, myös asteikolla 1–5.

Kandidaatintutkielmien aiheita