15.12.2014

4 Muuta

 • AARNIO, TIMO – LAAKSONEN, MARKO 2004.
  "Suomessa kaikki on PERFECT" – vai onko? Entisen Neuvostoliiton alueelta tulleiden maahanmuuttajaoppilaiden käsityksiä koulusta ja koulunkäynnistä Suomessa. Pro gradu -työ. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos.

 • Aineistolehti (ilmestyy vuosittain).
  Maahanmuuttaja-aiheiset aineistot Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki: Edita.

 • BLOMBERG, LISELOTT 1988.
  Litteratur kring tvåspråkighet i Finland och övriga Norden: en bibliografi. Dokumentation 31. Vaasa: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten.
 • DOMANDER, MINNA 1992.
  Maahanmuuttajat ja koulutus. Siirtolaisuustutkimuksia A: 16. Turku: Siirtolaisinstituutti.
 • DOMANDER, MINNA 1993.
  Maahanmuuttajien koulutus – kehitystä muuton tahdissa. ULPU: Ulkomaalaisopettajien puheenvuoroja 1, 3.
 • DOMANDER, MINNA 1993.
  Siirtolaisuus- ja pakolaisuustutkimus Suomessa 1980–1993. Turku: Siirtolaisuusinstituutti.
 • DOMANDER, MINNA 1994.
  Kulttuuritausta ja maahanmuuttajakoulutuksen tuloksellisuus. Siirtolaisuustutkimuksia A: 17. Turku: Siirtolaisuusinstituutti.
 • DOMANDER, MINNA 1995.
  Kulttuurierot maahanmuuttajakoulutuksessa. Teoksessa Saarinen, M. & Parviainen, U. (toim.) Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa. Helsinki: Opetushallitus. 11–23.
 • Dufva, Mia & Vaarala, Heidi &  Pitkänen, Kristiina 2007.
  Vieraat kielet ja monikielisyys. Teoksessa Ahonen, T. & Siiskonen, T. & Aro, T. (toim.), Ymmärsinkö oikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä. PS-KUSTANNUS. 156–193.

 • Dufva, Mia & Vaarala, Heidi & Pitkänen, Kristiina & Nissilä, Leena 2008.
  Kielelliset oppimisvaikeudet ja kielen oppimisen tuki. Teoksessa Erityinen monikulttuurinen oppija. OPH:n julkaisu.

 • ERÄJÄRVI, TUOMO – KOSTIAINEN, LEENA 1991.
  Pakolaisten sopeutuminen Suomeen: interaktio pakolaislasten ja suomalaislasten välillä Tampereen kaupungin Kanjonin koulun 6b-luokalla. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos.
 • ESKELINEN, SARI 1998.
  Sopeudunko Suomeen ja sopeutuvatko suomalaiset minuun?! Tutkimus kahden ala-asteikäisen maahanmuuttajalapsen sopeutumisesta suomalaiseen peruskouluun ja opettajien valmiudet kohdata heidät opetuksessaan. Pro gradu -työ. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos.
 • FLINCK, KATRI 1991.
  Pakolaislapsi koulussa. Teoksessa Mustakallio, M. & Uusi-Hallila, T. (toim.) Joka puulla juurensa. ÄOL:n vuosikirja 38. Helsinki: ÄOL. 26–29.
 • FORSANDER, ANNIKA – EKHOLM, ELINA & SALEH, RAYA 1994.
  Monietninen työ – haaste ammattitaidolle. Täydennyskoulutusjulkaisuja. Helsinki: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.
 • FOSSI, RITVA 1999.
  Monikulttuurinen opetus osana opettajaksi opiskelevan opintoja. Teoksessa Matinheikki-Kokko, K. (toim.) Monikulttuurinen koulutus – perusteita ja kokemuksia. Helsinki: Opetushallitus. 177–189.
 • HAAPANEN, HANNA 2013.
  Monikielisten lukiolaisnuorten kielelliset elämäkerrat ja identiteetit – kerronnallinen haastattelututkimus. Maisterintutkielma. Jyväskylän yliopiston kielten laitos / suomen kieli. Elektroninen aineisto: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201406182077
 • HAAPANEN, MARJA-LEENA 1995.
  Maahanmuuttajien foniatrisesta kuntoutuksesta. Teoksessa Takkinen, R. & Haapanen, M-L. (toim.) Monikielinen Suomessa. Suomen logopedis-foniatrisen yhdistyksen julkaisuja 28. Helsinki: Yliopistopaino. 63–70.
 • HAKANEN, A. – SIITONEN, K. 2005.
  Seitsemän veljestä suomalaisuuden peilinä. – T. Niitemaa (toim.). Hiidenkiveltä. Näkökulmia Aleksis Kiveen. Turku: Turun Aleksis Kivi -kerho ry., s. 69–87. (Haastateltu ulkomaalaisia suomenoppijoita, jotka ovat tutustuneet Seitsemään veljekseen.)
 • HALDIN, MAIJA-RIITTA – MÄENPÄÄ-LAHTI, MARKETTA 1995.
  Hei, haluatko lapsesi oppivan äidin- vai isänkielellä? Tulkinnallinen tutkimus siitä, miksi vanhemmat valitsevat lapselleen kielikylvyn. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos.
 • HALME, KATJAMARIA 2011.
  Maahanmuuttajataustaisten lasten kielikasvatus varhaiskasvatuksesta esiopetukseen. Teoksessa M. Nurmilaakso, & A-L. Välimäki (toim.), Lapsi ja kieli. Kielellinen kehittyminen varhaiskasvatuksessa. THL. 2011. Elektroninen aineisto: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80046/d9e0eb99-ef75-4704-a185-14aa8cbf9366.pdf?sequence=1
 • HALME, KATJAMARIA 2014.
  Monikulttuurisuuden kohtaamisesta kieli- ja kulttuuritietoiseen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Lastentarhanopettajankalenteri 2014–2015. PS-kustannus.
 • HAPPO, SANNA & KORHONEN, HENNA 2008.
  Rajanvetoa kasvatuksen kentällä. Maahanmuuttajavanhempien näkemyksiä kasvatusvastuusta ja kodin ja koulun yhteistyöstä. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos.

 • HARJULA, ANNA 2006.
  Suomalainen perhe neljässä S2-oppikirjassa. Pro gradu -tutkielma. Joensuun yliopiston suomen kielen laitos.
 • HARJUNPÄÄ, KATARIINA 2011.
  Kielimuurin murtajat – Käännökset arkikeskustelun jäsentäjinä Penedon suomalaisessa siirtokunnassa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201105241596
 • HARTIKAINEN, MARI – HEINONEN, ANNAKAISA 2009.
  Työnantajien ja maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden käsityksiä palvelualoilla vaadittavasta suomen kielen taidosta. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston kielten laitos, suomen kieli.
 • HELENIUS, JOHANNA 1997.
  Oppilas kahden kulttuurin välissä. Pro gradu -työ. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos.
 • HELIN, MERJA 2003.
  Nuorten maahanmuuttajien käsityksiä kotoutumisesta ja ammatinvalinnasta vieraassa kulttuurikontekstissa Pro gradu -työ. Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos, kasvatustiede.
 • Helsingin yliopisto 1994.
  Suomi vieraana kielenä Helsingin yliopistossa 1994. Projektin loppuraportti. Helsingin yliopiston toimikuntien mietintöjä ja selvityksiä 59. Helsinki: Yliopistopaino.
 • HIETANEN, HELENA – KOLI, ELINA 1993.
  Kurdipakolaisten sosiaalinen asema ala-asteen luokassa ja sen yhteys minäkuvaan. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos.
 • HILASVUORI, TOUKO – MIKKOLA, ARMI (toim.) 1994.
  Monikulttuurinen koulu ja opetus. Vantaan täydennyskoulutuslaitos. Helsinki: Painatuskeskus.
 • HILMOLA, VUOKKO – RUOTONEN, LEENA 1994.
  Kohti monikulttuurista koulua. Kasvatus 25(5), 501–509.
 • HIRSIAHO, ANU & PÖYHÖNEN, SARI & SAARIO, JOHANNA 2007.
  Maahanmuuttajat suomalaista yhteiskuntaa lukemassa – lukemisen ja kirjoittamisen etnografiaa paperimaassa. Teoksessa Salo, O-P. & Nikula, T. & Kalaja, P. (toim.) Kieli oppimisessa – language in learning. AFinLAn vuosikirja 2007. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 65. Jyväskylä. 93–113.

 • HOFFMAN, DAVID – COOLS, CARRINE 1999.
  Intercultural communication skills workshop: Preliminary observations of different student groups. Teoksessa Matinheikki-Kokko, K. (toim.) Monikulttuurinen koulutus – perusteita ja kokemuksia. Helsinki: Opetushallitus. 198–212.
 • ILMASTI, LOTTA 2006.
  Ruotsinsuomen ominaispiirteitä. Näkökulmana mahdollisten paluumuuttajien kielellinen sopeutuminen ja sen tukeminen. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos / suomen kieli.
 • INTO, BIRGITTA – SUVIRANTA, ANNA-LIISA 1993.
  Kulttuurishokki luokassa: peruskoulun luokanopettajien kokemuksia pakolaisopetuksesta. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos.
 • ISOMAA-TIAINEN, ANNUKKA 2009.
  ”Olet itse oma isäntäsi ja kannat vastuun valinnoistasi ja teoistasi”: venäläisten vaihto-opiskelijoiden kokemuksia opiskelusta suomalaisessa yliopistossa. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston kielten laitos, suomen kieli.
 • JAAKKOLA, MAGDALENA 1989.
  Suomalaisten suhtautuminen ulkomaalaisiin ja ulkomaalaispolitiikkaan. Siirtolaisuustutkimuksia 21. Helsinki: Työvoimaministeriö.
 • JAAKKOLA, MAGDALENA 1994.
  Asenteet kovenevat. ULPU: Ulkomaalaisopettajien puheenvuoroja 2, 3–6.
 • JAAKKOLA, MAGDALENA 1995.
  Suomalaisten kiristyvät ulkomaalaisasenteet. Työpoliittinen tutkimus 101. Helsinki: Työministeriö.
 • JASINSKAJA, INGA 1996.
  Venäjänkielisenä maahanmuuttajana Suomessa ja suomalaisessa koulussa. Teoksessa Ruuska, H. & Tuomi, S-M. (toim.) Moneja baareja: Tiellä toimivaan kaksikielisyyteen. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 1996. Helsinki: ÄOL. 53–58.
 • JOKINEN, MARKKU 1991.
  Kuurot – viittomakielinen vähemmistö vailla oikeuksia. Teoksessa Lehtinen, T. & Shore, S. (toim.) Kieli, valta ja eriarvoisuus. Kieli 6. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos. 60–69.
 • JÄÄSKELÄINEN, INKERI 1997.
  Virolaisten kielellinen ja kulttuurinen sopeutuminen Suomeen. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen laitos.
 • JÖNSSON-KORHOLA, HANNELE – LINDGREN, ANNA-RIITTA (toim.) 2003.
  Monena suomi maailmalla. Suomalaisperäisiä kielivähemmistöjä. Tietolipas  190. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
 • KAAKINEN, EIJA – RUNTTI, SARI 1992.
  Kielen ja kulttuurin merkitys vähemmistön sopeutumisessa. Pakolaislapsen kaksikielisen ja -kulttuurisen identiteetin kehittyminen sekä koulun osuus sen toteuttamisessa. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopiston käyttäytymistieteiden laitos.
 • KAIJOLA, LIISA 1995.
  Suomessa ammattiin valmistuneet maahanmuuttajat. Teoksessa Saarinen, M. & Parviainen, U. (toim.) Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa. Helsinki: Opetushallitus. 120–127.
 • KAIKKONEN, PAULI 1999.
  Kulttuurien välinen oppiminen ja kasvatus. Teoksessa Matinheikkki-Kokko K. (toim.) Monikulttuurinen koulutus – perusteita ja kokemuksia. Helsinki: Opetushallitus. 17–29.
 • KAMRIN, EDWARD 1995.
  Sairaanhoitoa kahdella kielellä: ulkomaalaisten ja suomenkielisten sairaanhoidon opiskelijoiden käsityksiä vuorovaikutuksesta kliinisen harjoittelun aikana. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
 • KARANKO, MARJATTA 1992.
  Haaveena pakolaisstatus. Vuonna 1990 Suomeen tulleiden peruskouluikäisten turvapaikanhakijoiden koulujärjestelyt. Sosiaali- ja terveysministeriön monisteita 1/92. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.
 • KARPPINEN, JAANA – KORHONEN, SARI 1993.
  Vieraskielinen lapsi luokassa. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos.
 • KERES, NINA 1994.
  Oman äidinkielen opettajat siltana kodin ja koulun välillä. ULPU: Ulkomaalaisopettajien puheenvuoroja 2, 19–20.
 • Kieltenopetuksen kehittämistoimikunta 1992.
  Kieltenopetuksen kehittämistoimikunnan mietintö. Betänkande av kommissionen för utvecklande av språkundervisningen. Komiteamietintö Kommittébetänkande 1992: 16. Helsinki: Opetusministeriö.
 • KOISTINEN, ANNE 1988.
  Pohjoismaiset pakolaistutkimukset. Virikkeitä suomalaiseen tutkimustoimintaan. Julkaisuja 4:1988. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.
 • KOIVISTO, SARA & PILTONEN, SAANA 2010.
  Kahden 3.3-vuotiaan Kiinasta adoptoidun tytön suomen kieli. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto, suomen kielen laitos.
 • KOIVULEHTO, LIISA 2001.
  Suomessa ei näytetä tuntevan suomea toisena kielenä. Ruijan kaiku. Norjan suomalaisten ja kveenien lehti 9, 13.
 • KOKKILA, KRISTAMAARIT 2003.
  Kohti yhteiskunnan täysivaltaista jäsenyyttä: tapaustutkimus neljän maahanmuuttajanuoren tulevaisuudensuunnitelmista kymppiluokan jälkeen. Pro gradu -työ. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos.
 • KOKKONEN, MARJA 2009.
  Työelämän kielitaito ja ääntäminen: työnantajien havaintoja. Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA. http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1449775
 • KOMPPA, JOHANNA 2006.
  Urheilutunnelmaa. – Tunnetta mukana: Kirjoituksia Jyrki Kalliokosken 50-vuotispäivän kunniaksi. Toim. Salla Kurhila ja Anne Mäntynen. Kieli 17. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos. 74–90.
 • KOPPINEN, MARJA-LEENA 1999.
  Monikulttuurinen oppiminen – osallistuvaa oppimista. Teoksessa Matinheikki-Kokko, K. (toim.) Monikulttuurinen koulutus – perusteita ja kokemuksia. Helsinki: Opetushallitus. 70–83.
 • KOPPINEN, MARJA-LEENA 1999.
  Monikulttuurinen opettaja – silta kahden kulttuurin välillä. Teoksessa Matinheikki-Kokko, K. (toim.) Monikulttuurinen koulutus – perusteita ja kokemuksia. Helsinki: Opetushallitus. 145–151.
 • KORKIASAARI, JOUNI 1993.
  Siirtolaisuus- ja ulkomaalaistilastot. Helsinki: Pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunta.
 • KOSKI, ERKKI 1995.
  Ulkomaalainen alaisena. Teoksessa Saarinen, M. & Parviainen, U. (toim.) Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa. Helsinki: Opetushallitus. 89–92.
 • KOUKKARI-ANTTONEN, ULLA 2005.
  Maahanmuuttajille suunnattu suomi. Kuluttajien toiveet ja käyttäjien kokeneisuus. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston kielten laitos / suomen kieli. Elektroninen aineisto: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2005300
 • KUJANSUU, JUHANI 1993.
  Maahanmuuttajaopettajan rooli. ULPU: Ulkomaalaisopettajien puheenvuoroja 1, 8–11.
 • KUKKAMÄKI, PAULA 2007.
  Maahanmuuttaja televisiohaastattelussa. Ryhmän määritteleminen ja pronominiviittaus identiteetin muodostajina. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen ja kirjallisuuden laitos.
 • KUNINGAS, RIIKKA 2005.
  "Puhuja kuulosti mustalta." Kieliasenteet. Tamperelaislukiolaisten arvioita sekä ei-natiivien nuorten suomenkielisestä puheesta että puhujista itsestään. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitos / suomen kieli.
 • KURHILA, SALLA 2006.
  Maahanmuuttajataustaiset asiakkaat Kelan toimistossa. – Marja-Leena Sorjonen ja Liisa Raevaara. Arjen asiointia.. Keskusteluja Kelan tiskin äärellä. Helsinki: SKS, s. 285–312.
 • KUZMINA, VICTORIA 2013.
  Kieliasenteet ja integraatio. Venäjänkieliset maahanmuuttajat Turussa. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitos. Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma.
 • LAIHIALA-KANKAINEN, SIRKKA – PIETIKÄINEN, SARI – DUFVA, HANNELE (toim.) 2002.
  Moniääninen Suomi. Kieli, kulttuuri ja identiteetti. Soveltavan kielentutkimuksen keskus. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
 • LAINE, MERVI & NIEMINEN, MARI 2007.
  Eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lapsen suomen kielen oppimisen tukeminen päivähoidossa. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki.

 • LAIRIO, MARJATTA – PUUKARI, SAULI – VARIS, EIJA 1999.
  Oppilaanohjaus maahanmuuttajaoppilaiden tukena. Teoksessa Matinheikki-Kokko, K. (toim.) Monikulttuurinen koulutus – perusteita ja kokemuksia. Helsinki: Opetushallitus. 127–144.
 • LATOMAA, SIRKKU 1993.
  On parental attitudes towards child bilingualism in the Nordic countries. Teoksessa Extra, G. & Verhoeven, L. (toim.) Immigrant Languages in Europe. Clevedon: Multilingual Matters. 181–193.
 • LATOMAA, SIRKKU 1995.
  Finland as a multilingual society yesterday, today and tomorrow? Teoksessa Ammon, U., Mattheier, K. J. & Nelde, P. H. (toim.) European identity and language diversity. Sociolinguistica 9. International Yearbook of European Sociolinguistics. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. 113–135.
 • LATOMAA, SIRKKU 1996.
  Monikielisyys – uhka vai rikkaus? Kielikuvia 1/1996, 19–20.
 • LATOMAA, SIRKKU 2002.
  Maahanmuuttajien kielelliset oikeudet. Teoksessa Mauranen, A. & Tiittula, L. (toim.), Kieli yhteiskunnassa – yhteiskunta kielessä.  AFinLAn vuosikirja 2002. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja no. 60. Jyväskylä. 61–81.

 • LATOMAA, SIRKKU (toim.) 2004.
  Äidinkieli ja toiset kielet.  Pohjoismainen kaksikielisyystyöpaja Tampereella 18.–20.10.2002. Tampere Studies in Language, Translation and Culture, Series B1.  Tampere University Press.
 • LATOMAA, SIRKKU – NUOLIJÄRVI, PIRKKO 2005.
  The language situation in  Finland. Teoksessa R. B. Kaplan & R. B. Baldauf Jr. (toim.) Language Planning and Policy. Europe, Vol. 1. Finland, Hungary and Sweden. Clevedon: Multilingual Matters. 125–232.
 • LATOMAA, SIRKKU 2005.
  Multilingualism in Finland: Past and present.  Teoksessa X. P. Rodriquez Yáñez & A. M. Lorenzo Suárez & F. Ramallo  (eds.) Bilingualism and Education: from the Family to the School. München: Lincom Europa. 91–106.
 • LATOMAA, SIRKKU 2005.
  Как образы Финляндии и России отражаются в учебниках для начинающих: взгляд преподавателя иностранного языка. Teoksessa E. L. Vartanova & M. M. Pavlikova & D.S. Zhivihina & O. N. Korobejnikova (eds.) In the World of Others: Images of Russians and Europeans in Mass Media, 113–127. Publications Series B45. University of Tampere, Department of Journalism and Mass Communication.

 • LATOMAA, SIRKKU 2006.
  Mitä kieliä Euroopan kouluissa puhutaan?  Teoksessa A. Pajunen & H. Tommola (toim.) XXXII Kielitieteen päivät  Tampereella 19.–20.5.2005. Valikoima pidettyihin esitelmiin  pohjautuvista artikkeleista. Tampere Studies in Language,  Translation and Culture. Series B2. Tampere University Press. 440–453.
 • LATOMAA, SIRKKU 2007.
  Kotikielestä äidinkieleen ja kaksikielisyyteen. Teoksessa Latomaa, S. (toim.), Oma kieli kullan kallis. Opas maahanmuuttajien oman äidinkielen opetukseen, 36–40. Helsinki: Opetushallitus.

 • LATOMAA, SIRKKU 2007.
  Miten maahanmuuttajat kotoutuvat Suomeen – opinpolku varhaiskasvatuksesta työelämään. Teoksessa Pöyhönen, S. & Luukka, M-R. (toim.), Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti. Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus. 317–368.

 • LATOMAA, SIRKKU (toim.) 2007.
  Oma kieli kullan kallis. Opas maahanmuuttajien oman äidinkielen opetukseen. Helsinki: Opetushallitus.

 • LATOMAA, SIRKKU 2007.
  Monikielinen Suomi monikielisessä Euroopassa. Teoksessa Latomaa, S. (toim.), Oma kieli kullan kallis. Opas maahanmuuttajien oman äidinkielen opetukseen, 179–186. Helsinki: Opetushallitus.

 • LATOMAA, SIRKKU – PÖYHÖNEN, SARI – SUNI, MINNA – TARNAINEN, MIRJA 2013.
  Kielikysymykset muuttoliikkeessä. Teoksessa T. Martikainen, P. Saukkonen & M. Säävälä (toim.) Muuttajat: Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus, 163–183.

 • LAUNIKARI, M. – PUUKARI, S. (toim.) 2005.
  Multicultural Guidance and Counselling – Theoretical Foundations and Best Practices in Europe. http://www.cimo.fi/english kohdassa: Publications.

 • LEHTIMAJA, INKERI 2006.
  Oppilaiden välinen kiusoittelu luokkahuoneessa. – Salla Kurhila ja Anne Mäntynen (toim.) Tunnetta mukana: Kirjoituksia Jyrki Kalliokosken 50-vuotispäivän kunniaksi. Kieli 17. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos. 55–73.
 • LEHTONEN, HEINI 2006.
  Maahanmuuttajanuoret plurilingvaalisuuden mannekiineina. – Salla Kurhila ja Anne Mäntynen (toim.) Tunnetta mukana: Kirjoituksia Jyrki Kalliokosken 50-vuotispäivän kunniaksi. Kieli 17. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos. 13–29.
 • LERKKANEN, MARJA-KRISTIINA 1999.
  Monikulttuurista ja kulttuurien välistä kasvatusta opettajakoulutuksessa. Teoksessa Matinheikki-Kokko, K. (toim.) Monikulttuurinen koulutus – perusteita ja kokemuksia. Helsinki: Opetushallitus. 165–176.
 • LIEBKIND, KARMELA 1988.
  Me ja muukalaiset – ryhmärajat ihmisten suhteissa. Helsinki: Gaudeamus.
 • LIEBKIND, KARMELA (toim.) 1994.
  Maahanmuuttajat. Kulttuurien kohtaaminen Suomessa. Helsinki: Gaudeamus.
 • LILJA, NIINA 2006.
  Arkikeskustelu kielen oppimisen ympäristönä – haasteita tutkimukselle. Teoksessa Pietilä P., Lintunen P. & Järvinen, H-M. (toim.) 2006. Kielenoppija tänään – Language Learners of Today. AFinLAn vuosikirja 2006. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja no. 64. s.159–177. Jyväskylä.
 • LIND, INKERI 1999.
  Maahanmuuttajalapsille oppimiseen annetut oikeudet ja mahdollisuudet. Teoksessa Matinheikki-Kokko, K. (toim.) Monikulttuurinen koulutus – perusteita ja kokemuksia. Helsinki: Opetushallitus. 96–102.
 • LIIUS, KIRSI 1998.
  Kolme kurdityttöä suomalaisella ala-asteella. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston psykologian laitos.
 • MARTIN, MAISA 1999.
  Suomen kieli monikulttuurisessa koulussa. Teoksessa Matinheikki-Kokko, K. (toim.) Monikulttuurinen koulutus – perusteita ja kokemuksia. Helsinki: Opetushallitus. 84–95.
 • MARTIN, MAISA 2007.
  Kakkoskieli keskuksessa. Teoksessa Kalin, Maija & Nurmi, Timo & Räsänen, Anne (toim.), Kirjomme kielillä. Jyväskylän yliopiston kielikeskus 30 vuotta – Tapestry of teaching. University of Jyväskylä Language Centre 30 Years. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kielikeskus.
 • MARTIN, MAISA 2007.
  A Square Peg into a Round Hole? Fifteen years of Finnish as a second language research. Nordand. Nordisk Tidsskrift for andrespråksforskning 2007/1, s. 63–86.
 • MATINHEIKKI-KOKKO, KAIJA 1999.
  Maahanmuuttajien opetuksen kehitys Suomessa. Teoksessa Matinheikki-Kokko, K. (toim.) Monikulttuurinen koulutus – perusteita ja kokemuksia. Helsinki: Opetushallitus. 30–51.
 • MATINHEIKKO-KOKKO, KAIJA 1999.
  Kohti monikulttuurisen koulutuksen paradigmaa. Teoksessa Matinheikki-Kokko, K. (toim.) Monikulttuurinen koulutus – perusteita ja kokemuksia. Helsinki: Opetushallitus. 229–239.
 • MERIKALLIO, ANNA-KAISA 1992.
  Vietnamilaisten pakolaislasten opetuksen ongelmat peruskoulun ala-asteella opettajien arvioimina. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos.
 • MERTANEN, JOUKO 1992.
  Peruskouluikäisten vietnamilaislasten alkuvaiheen pakolaisopetuksen kouluvalmiudet sopeutumisen edistäjänä lukuvuonna 1989–1990 opettajien ja oppilaiden arvioimina. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos.
 • MIKKONEN, PIRJO 1993.
  Tavoitteena vahva kulttuuri-identiteetti. ULPU: Ulkomaalaisopettajien puheenvuoroja 2, 30.
 • MUIKKU-WERNER, PIRKKO 1995.
  Ihanuuksien ihmemaa – maahanmuuttajien Suomi-kuva. Teoksessa Muikku-Werner, P. & Julkunen, K. (toim.) Kielten väliset kontaktit. AFinLA:n vuosikirja 1995. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja nro 53. Jyväskylä: AFinLA. 115–129.
 • MUIKKU-WERNER, PIRKKO 2006.
  Mangoa vai mansikoita, sakea vai sahtia – kulttuureja tarjottimella. – P. Muikku-Werner (toim.), Sillä tavalla. Helsinki: Tammi s. 177–209.
 • MUIKKU-WERNER, PIRKKO 2006.
  SISU, SAUNA, and SIBELIUS – the three s's as lacunae of Finnish culture. – Igor Panasiuk & Hartmut Schröder (toim.), Lakunen-Theorie. Ethnopsycholinguistische Aspekte der Sprach- und Kulturforschung. Berlin: LIT Verlag s.185–200.
 • MUSTAPARTA, ANNA-KAISA – TELLA, ANNELI (toim.) 1999.
  Vieraskielisen opetuksen järjestäminen peruskoulussa ja lukiossa. Kehittyvä koulutus 1/1999. Helsinki: Opetushallitus.
 • MUSTAPARTA, ANNA-KAISA – TELLA, ANNELI (toim.) 1999.
  Vieraskielisen opetuksen järjestäminen peruskoulussa ja lukiossa. Kehittyvä koulutus 1/1999. Helsinki: Opetushallitus.
 • MÄKELÄ, TERHIKKI 1990.
  Kielien ja kulttuurien kohtaaminen suomalaisessa päivähoidossa. Tutkielma. Svenska social- och kommunalhögskolan.
 • MÄKELÄ, TERHIKKI 1993.
  Pakolaisperheiden ja päivähoidon kohtaaminen: esimerkkinä kurdiperheiden kokemuksia päivähoidosta sekä näiden päivähoitoa koskevia odotuksia ja toiveita. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitos. (Myös Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisusarja nro 14.)
 • MÄKINEN, ARI – VIROLAINEN, VILLE 2002.
  Itäsuomalaisetko rasisteja? Maantieteellisesti Suomen eri osia vertaileva tutkimus 5.–6.-luokkalaisten oppilaiden asennoitumisesta maahanmuuttajiin. Pro gradu -työ. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos.
 • NEVALA, ANNIKA – NISKANEN, PIA 1996.
  Koulu etnisen identiteetin ja yhteiskunnassa menestymisen tukijana. Toteutuvatko maahanmuuttajavanhempien odotukset? Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos.
 • NIEMELÄ, MERJA 2009.
  Aineenopettajat maahanmuuttajataustaisia oppilaita opettamassa. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston kielten laitos, suomen kieli.
 • NIEMINEN, MAURI 1994.
  Ulkomaalaiset Suomessa. Tilastotietoa Suomen ulkomaalaisväestöstä. Väestö 1994:3. Helsinki: Tilastokeskus.
 • NIINIVIRTA, SIRPA 1996.
  Suomeen tulevia ulkomaalaisia käsittelevien mielipidekirjoitusten asenteita paljastavat kielen keinot. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopiston suomen kielen laitos.
 • NIKKOLA, EEVA 2010.
  Maahanmuuttajien akkulturaatio ja kielikäsitykset kriittisen diskurssianalyysin näkökulmasta. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopiston suomen kielen laitos.
 • NORMAN, MARJATTA 1996.
  Kaksikielisyys – ulkosuomalaisten uusi ulottuvuus. Teoksessa Hahmo, Sirkka-Liisa & Nikkilä, Osmo (toim.), Vieraan ymmärtäminen. Kirjoituksia kielestä ja kulttuurista. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki. 174–181.
 • NOVITSKY, ELENA 2009.
  Tietääkö äiti, mitä lapsi puhuu – Suomessa asuvien venäjänkielisten äitien käsityksiä kaksikielisyydestä, äidinkielen ja toisen kielen kehityksestä ja omasta identiteetistä. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos.

 • NUOLIJÄRVI, PIRKKO 1991.
  Monikielinen Suomi. Teoksessa Lehtinen, T. & Shore, S. (toim.) Kieli, valta ja eriarvoisuus. Kieli 6. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos. 11–32.
 • NUOLIJÄRVI, PIRKKO 1994.
  Främlingsskap, kvinnlighet, språk. Teoksessa Golden, A. & Hvenekilde, A. (red.) Rapport fra det andre forskersymposiet om Nordens språk som andrespråk i Oslo. Oslo: Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske fag. 131–141.
 • NUOLIJÄRVI, PIRKKO 1995.
  Miten lähestyä puhuttua kieltä? Teoksessa Takkinen, R. & Haapanen, M-L. (toim.) Monikielinen Suomessa. Suomen logopedis-foniatrisen yhdistyksen julkaisuja 28. Helsinki: Yliopistopaino. 4–13.
 • NUOLIJÄRVI, PIRKKO 1994.
  Migrationen inom och till Norden. Teoksessa Boyd, S., Holmen, A. & Jørgensen, J. N. (red.) Sprogbrug og sprogvalg blandt invandrere i Norden. Bind 2: Temaartikler. Københavnerstudier i tosprogethed bind 23. København: Danmarks Lærerhøjskole. 5–25.
 • NUUTINEN, ANTTI 1991.
  Peruskouluikäisten pakolaisopetuksen kehittäminen Suomessa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston kasvatustieteiden laitos. (myös: Sosiaali- ja terveyshallituksen pakolaistiedotuksen raportteja 1/91.)
 • Opetushallitus 1991.
  Pakolaisopetuksen seurantatyöryhmän muistio. Helsinki: Opetushallitus.
 • Opetushallitus 1993.
  Aikuiset maahanmuuttajat: Aikuisten maahanmuuttajien täydentävät yleissivistävät opinnot. Opetussuunnitelmasarja 11/1993. Helsinki: Opetushallitus.
 • Opetushallitus 1993.
  Aikuiset maahanmuuttajat: suomi toisena kielenä. Aikuisoppilaitosten suomen kielen opetus ja opettajankoulutus. Opetussuunnitelmasarja 17/1993. Helsinki: Opetushallitus.
 • Opetushallitus 1993.
  Aikuiset maahanmuuttajat: Suositus aikuisten maahanmuuttajakoulutuksen opetussuunnitelman perusteiksi. Opetussuunnitelmasarja 10/1993. Helsinki: Opetushallitus.
 • Opetushallitus 1993.
  Aikuiset maahanmuuttajat: Suositus luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien laajennetun alkuopetuksen opetussuunnitelmaksi. Opetussuunnitelmasarja 12/1993. Helsinki: Opetushallitus.
 • Opetushallitus 1993.
  Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus: suositus opetussuunnitelmien perusteiksi. Opetussuunnitelmasarja 14/1993. Helsinki: Opetushallitus.
 • Opetushallitus 1994.
  Nuorten maahanmuuttajien valmentava koulutus: työryhmän muistio. Raporttisarja 70. Helsinki: Opetushallitus.
 • Opetusministeriö 1989.
  Aikuisikäisten pakolaisten koulutus -työryhmän muistio. Opetusministeriön työryhmien muistioita 60. Helsinki: Opetusministeriö.
 • Opetusministeriö 1990.
  Kaksikielisyystyöryhmän muistio. Opetusministeriön työryhmien muistioita 16. Helsinki: Opetusministeriö.
 • Opetusministeriö 1991.
  Suomi vieraana kielenä -työryhmän muistio. Opetusministeriön työryhmien muistioita 42. Helsinki: Opetusministeriö.
 • Opetusministeriö 1991.
  Ulkomaalaisopiskelijatyöryhmän muistio. Opetusministeriön työryhmien muistioita 21. Helsinki: Opetusministeriö.
 • Opetusministeriö 1991.
  Ulkomaalaisten koulutustarjonta -työryhmän muistio. Opetusministeriön työryhmien muistioita 8. Helsinki: Opetusministeriö.
 • Opetusministeriö 1991.
  Ulkomaalaisten opiskelumahdollisuuksien kehittämistyöryhmän muistio. Opetusministeriön työryhmien muistioita 16. Helsinki: Opetusministeriö.
 • Opetusministeriö 1993.
  Lukutaidon uudet haasteet: kieli- ja kulttuurivähemmistöjen sekä eri vammaisryhmien lukutaitotilanne. Opetusministeriön työryhmien muistioita 4. Helsinki: Opetusministeriö.
 • Opetusministeriö 1994.
  Kieli ja sen kieliopit – opetuksen suuntaviivoja. Kielioppityöryhmän mietintö. Helsinki: Opetusministeriö.
 • ORISTO, ILONA 1994.
  Maahanmuuttaja muuttuvan tiedon yhteiskunnassa. Teoksessa Miettinen, R., Laukkanen, E., Mämmi, E. & Oristo, I. (toim.) Opiskelijana maahanmuuttaja. Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun selvityksiä ja puheenvuoroja 2. Jyväskylä: Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu. 97–135.
 • PAANANEN, SEPPO (toim.) 2005.
  Maahanmuuttajien elämää Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus.
 • PAAVILAINEN, TAMARA 1999.
  Venäjä äidinkielenä -opetus suomalaisessa koulussa. Teoksessa Matinheikki-Kokko, K. (toim.) Monikulttuurinen koulutus – perusteita ja kokemuksia. Helsinki: Opetushallitus. 103–115.
 • PARVIAINEN, ULLA – SALVIA, LINDA – SAARINEN, MARKETTA – LILLBERG, EILA – LAMPAINEN, RITVA 1993.
  Kieli- ja kulttuurivähemmistöjen aikuiskoulutus. Suomalainen aikuiskoulutus 8. Helsinki: Opetushallitus.
 • PARVIAINEN, ULLA 1995.
  Esimies/alaiskokemuksia ulkomaalaisista sairaalatyössä. Teoksessa Saarinen, M. & Parviainen, U. (toim.) Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa. Helsinki: Opetushallitus. 93–94.
 • PARVIAINEN, ULLA 1995.
  Miten ulkomaisille hakijoille käy yhteishaussa? Teoksessa Saarinen, M. & Parviainen, U. (toim.) Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa. Helsinki: Opetushallitus. 101–108.
 • PELLI, HANNA – RIIKONEN, HANNA 1993.
  Kurdit suomalaisessa kulttuurissa: tapaustutkimus 9–12-vuotiaista kurdioppilaista. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos.
 • PELTOLA, EIJA 1994.
  Kielikylvylläkö suu puhtaaksi? Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä kielikylpymenetelmästä. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Chydenius-Instituutti.
 • PELTOMAA, ANITA – TARVA, ULLA 1993.
  Somalipakolaisten sopeutuminen Suomeen koulutuksen ja minäkäsityksen näkökulmasta. Pro gradu -tutkielma. Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta.
 • PENNANEN, KATJA 2009.
  Suomalaisten asenteita vierasperäisiin aksentteihin. Ulkomaalaistaustaisten puhenäytteistä tehty kyselytutkimus. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos.

 • PENNANEN, MIRJA 2011.
  Amerikansuomen lainasanastosta. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, suomen kielen laitos.
 • PENSAS, HANNA 1992.
  Pressreaktioner på språkbadsskolan i Vasa. Pro gradu avhandling. Vasa universitet.
 • PENTTI, MARJA-LIISA (toim.) 1993.
  Maahanmuuttajien koulutuskokeilu 8.9.1992–30.9.1993. Moniste. Turku: Turun ammatillinen aikuiskoulutuskeskus.
 • PETERI, JOHANNA 2009.
  Kielikylpyoppilaiden kielellinen identiteetti. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto, suomen kieli.
 • PETÄJÄAHO, ULLA – VAINIO, SARI 1991.
  Ulkomaalaisoppilaiden sosiaalinen sopeutuminen alkuopetusluokilla. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos.
 • PIETILÄ, ANNELI 1990.
  Pakolaiset kunnan koulutoimessa: pakolaisia vastaanottaneiden kaupunkien kokemuksia. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto.
 • PIHKO, MARJA-KAISA 1999.
  Monikulttuurisuus englanninkielisessä JULIET-koulutuksessa. Teoksessa Matinheikki-Kokko, K. (toim.) Monikulttuurinen koulutus – perusteita ja kokemuksia. Helsinki: Opetushallitus. 190–197.
 • PIIPPO, TEUVO 1999.
  Pohjola maailmassa – maailma pohjolassa. Monikulttuurisen yhteiskunnan ja koulun kulttuurien välinen kasvatus ja opettajankoulutus suomalais-ruotsalaisen yhteistyön valossa. Teoksessa Matinheikki-Kokko, K. (toim.) Monikulttuurinen koulutus – perusteita ja kokemuksia. Helsinki: Opetushallitus. 52–69.
 • POHJOLAINEN, LIISA 1995.
  Kokemuksia maahanmuuttajakoulutuksesta Roihuvuoren ammattioppilaitoksessa. Teoksessa Saarinen, M. & Parviainen, U. (toim.) Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa. Helsinki : Opetushallitus. 24–31.
 • POLLARI, JORMA 1999.
  Kuinka maahanmuuttajien opettaja löytää kansainvälistyvän minänsä. Teoksessa Matinheikki-Kokko, K. (toim.) Monikulttuurinen koulutus – perusteita ja kokemuksia. Helsinki: Opetushallitus. 152–162.
 • POSKIPARTA, HANNELE 1995.
  Maahanmuuttajan kohtaaminen koulussa. Luokanopettajien asennoituminen ulkomaalaisiin ja ulkomaalaislasten opettamiseen. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos.
 • PUUKARI, SAULI 1999.
  Toimintatutkimuksen mahdollisuuksia maahanmuuttajien opetuksessa. Teoksessa Matinheikki-Kokko, K. (toim.) Monikulttuurinen koulutus – perusteita ja kokemuksia. Helsinki: Opetushallitus. 213–228.
 • PÄLLI, PEKKA 2003.
  Suomi toisena kielenä. Ssiolingvistisiä kysymyksenasetteluja. Kielikuvia 2, 7–17.
 • PÄLLI, PEKKA – LATOMAA, SIRKKU 1997.
  Aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taito. Helsinki: Opetushallitus.
 • PÖYHÖNEN, SARI 2012.
  Juurevaa kotoutumista. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 3 (6). Elektroninen aineisto: http://www.kieliverkosto.fi/article/juurevaa-kotoutumista/
 • PÖYHÖNEN, SARI – RYNKÄNEN, TATJANA – TARNANEN, MIRJA – HOFFMAN, DAVID 2013
  Venäjänkieliset IT-alan asiantuntijat työyhteisöissä – monikieliset käytänteet, identiteetit ja osallisuuden kokemukset integroitumisessa Teoksessa T. Keisanen, E. Kärkkäinen, M. Rauniomaa, P. Siitonen & M. Siromaa (toim.), Osallistumisen multimodaaliset diskurssit. Multimodal discourses of participation. AFinLAn vuosikirja 2013. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 71, 77-102. Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA.
 • PÖYHÖNEN, S. – TARNANEN, M. – KYLLÖNEN T. – VEHVILÄINEN E.-M. – RYNKÄNEN T. 2009.
  Kielikoulutus maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa. Tavoitteet, toteutus ja hallinnollinen yhteistyö. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus. Elektroninen aineisto:http://www.solki.jyu.fi/julkaisee/maahanmuuttajienkielikoulutus.pdf
 • RAHIKAINEN, EEVA 2004.
  Työssäoppimisen merkitys maahanmuuttajaopiskelijalle suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisen näkökulmasta Vantaan ammatillisessa koulutuskeskuksessa keväällä 2004. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos / ammattikasvatus.
 • REKOLA, NINA (toim.) 1995.
  Vieraskielisten oppilaiden äidinkieli. Helsinki: Opetushallitus.
 • RIPATTI, TUULA 1988.
  Pakolaisten koulutus sopeutumisen välineenä ja vähemmistöpoliittisena toimintana. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitos. (Myös: Sosiaalihallituksen raporttisarja 16/88.)
 • ROSENIUS, ANNE 2012.
  Mä haluun, että mulla on molemmat, se suomi ja australia : Kolmannen polven australiansuomalaisten kielenkäyttötilanteet ja kieli-identiteetti. Sivuaineen tutkielma. Helsingin yliopisto.
 • ROSTEDT, LOTTA 2005.
  Maahanmuuttajaoppilaiden integraatio. Tapaustutkimus eräässä helsinkiläisessä ala-koulussa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos.
 • RYNKÄNEN, TATJANA & PÖYHÖNEN, SARI 2010.
  Eri-ikäisinä muuttaneet venäjänkieliset nuoret – suhde kielen ylläpitämiseen, kielenoppimiseen ja integroitumiseen. Teoksessa T. Martikainen & L. Haikkola (toim.) Maahanmuutto ja sukupolvet. Tietolipas 233. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden seura ja Nuorisotutkimusverkosto. 175-192.
 • RÄISÄNEN-SONDERMANN, KATRIINA 1993.
  ... zu Fremden erziehen? Aspekte der muttersprachlichen Erziehung von Immigrantenkindern. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos.
 • SAARINEN, MARKETTA 1995.
  Maahanmuuttajat ja opetussuunnitelman perusteet. Teoksessa Saarinen, M. & Parviainen, U. (toim.) Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa. Helsinki: Opetushallitus. 4–10.
 • SALO, HANNI 2008.
  Jyväskyläläisten maahanmuuttajataustaisen nuorten aikuisten kokemuksia monikielisyydestä resurssina. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston kielten laitos / suomen kieli.

 • SALONEN, ARVO 1984.
  Synpunkter på undervisning i finska som främmande språk. Jatko-opiskelututkielmia ja -selosteita 72/84. Korkeakoulu- ja tiedeosasto. Opettajankoulutustoimisto. Helsinki: Opetusministeriö.
 • SARKKINEN, ULLA-MAIJA 1999.
  Ovatko opettajat ja luokanopettajiksi opiskelevat suvaitsevia? Teoksessa Matinheikki-Kokko, K. (toim.) Monikulttuurinen koulutus – perusteita ja kokemuksia. Helsinki: Opetushallitus. 116–126.
 • SAUKKO, JULIA 2006.
  Kuuluuko vanhempien ääni? Venäjänkielisten maahanmuuttajavanhempien käsitykset kielen opetuksesta suomalaisissa peruskouluissa. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston kielten laitos / suomen kieli. Elektroninen aineisto: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2006283
 • SELIN, LYYTI 2013.
  ”Quer levar pulla pouqinho?” Koodinvaihto ja lainaaminen Penedon suomalaisessa siirtokunnassa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos.
 • SIITONEN, KIRSTI 1997.
  Suomen kielen ja kulttuurin tutkimus ulkomaisissa yliopistoissa. – Kielisillan rakentajat. Katsaus ulkomaanlehtori- ja kielikurssitoimintaan ja toiminnan arviointi. Opetusministeriö. Helsinki: Edita. 52–60.
 • SIITONEN, KIRSTI 2006.
  Sprache im interkulturellem Dialog. – Georg Gasser, Christian Kanzian ja Edmund Runggaldier (toim.). Kulturen: Konflikt–Analyse–Dialog. Beiträge der Österreichischen Ludwig Wittgenstein Gesellschaft. 29. Internationales Wittgenstein Symposium 6.–12. August 2006. Band XIV. ÖLWG, Kirchberg am Wechsel 2006, 316–318.
 • Siitonen, Kirsti 2007.
  Pienen kieliyhteisön kieli toisena kielenä. Teoksessa Muikku-Werner, P. & Kokko, O. & Remes, H. (toim.), Suomalais-ugrilaisia kohdekieliä ja kontakteja. Virsu III. Studies in Languages 42. Joensuun yliopisto. 19–26.

 • SIITONEN, KIRSTI – PAUKKU, PÄIVI 1996.
  Ulkomaisissa yliopistoissa tehtyjen suomen kielen ja kulttuurin opinnäytteiden bibliografia 1980–1995. Ulkomaanlehtori- ja kielikurssiasian neuvottelukunta. Helsinki: Opetusministeriö.
 • SIITONEN, KIRSTI – PAUKKU, PÄIVI 1997.
  Ulkomaisissa yliopistoissa tehtyjen Suomen kielen ja kulttuurin opinnäytteiden bibliografia 1980–1995. Teoksessa Raanamo, Anna-Maija & Tuomikoski, Paula (toim.) Kielisillan rakentajat. Katsaus ulkomaanlehtori- ja kielikurssitoimintaan ja toiminnan arviointi. Helsinki: Opetusministeriö. 235–286.
 • SIRKEINEN, EVELIINA 2008.
  Monikielisen perheen monikielisyysdiskurssit identiteetin rakentajina. Pro gradu tutkielma. Jyväskylän yliopiston kielten laitos / suomen kieli.

 • Sosiaalihallitus 1988.
  Aikuispakolaisten opetusjärjestelyt. Sosiaalihallituksen raporttisarja nro 8. Helsinki: Sosiaalihallitus.
 • Sosiaali- ja terveysministeriö 1983.
  Pakolaisopetuksen työryhmän muistio. Työryhmämuistio 10. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.
 • Sosiaali- ja terveysministeriö 1995.
  Maahanmuuttajalasten päivähoito. Sosiaali- ja terveysministeriön monisteita 13/1995. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.
 • STOLT, SUVI – LEHTIHALMES, MATTI – TARVAINEN, SIRPA – LAUNONEN, KAISA (toim.) 2010.
  Suomalainen monikielisyys ja sen haasteet. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 42. Helsinki: Yliopistopaino.

 • SUNI, MINNA 1991.
  Oikeus äidinkieleen – mosaiikin mahdollistaja. Teoksessa Mustakallio, M. & Uusi-Hallila, T. (toim.) Joka puulla juurensa. ÄOL:n vuosikirja 38. Helsinki: ÄOL. 23–25.
 • SUNI, MINNA 2009.
  Kenen kielitaito riittää työelämässä. Kieliviesti 3, s. 9–11.
 • SUNI, MINNA – HURME, PERTTI – DUFVA, HANNELE – O'DELL, MICHAEL 1991.
  Pakolaisten kieliongelmia Suomessa. Teoksessa Suomi, K. (toim.) Fonetiikan päivät – Oulu 1990. Logopedian ja fonetiikan laitoksen julkaisuja 5. Oulu: Oulun yliopisto. 169–175.
 • SUNI, MINNA – LATOMAA, SIRKKU – AALTO, EIJA (toim.) 1996.
  Kolmen vuosikymmenen satoa. Suomi toisena ja vieraana kielenä -alan bibliografia. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.
 • TARNANEN, MIRJA – MÄNTYLÄ, KATJA 2006.
  Toisen ja vieraan kielen oppijat yleisessä kielitutkinnoissa. Teoksessa Pietilä P., Lintunen P. & Järvinen, H-M. (toim.) 2006. Kielenoppija tänään – Language Learners of Today. AFinLAn vuosikirja 2006. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja no. 64. s. 105–123. Jyväskylä.
 • TARNANEN, MIRJA – PÖYHÖNEN, SARI – LAPPALAINEN, MAIJA – HAAVISTO, SARI (toim.) 2013.
  Osallisena Suomessa - Kokeiluhankkeiden satoa. Delaktig i Finland - Skörden från försöksprojekten. Jyväskylä & Helsinki/Helsingfors. Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden, Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus.
 • TARNANEN, MIRJA & SUNI, MINNA 2005.
  Maahanmuuttajien kieliympäristö ja kielitaito. Teoksessa Paananen, S. (toim.), Maahanmuuttajien elämää Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus. s. 5–17.
 • TEDDER, JOANNA 2005.
  Maahanmuuttajaoppilaat herättävät koulumaailmaa. Opettaja-lehdestä sisällönanalyysin kautta välittyvä kuva opettajien ja muun kouluhenkilöstön reagoinnista maahanmuuttajaoppilaisiin vuosina 1970–2003. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. Elektroninen aineisto: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2005307
 • TIMONEN, KATI 1998.
  Vihan metaforiikka syntyperäisten suomenkielisten ja maahanmuuttajien aineissa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
 • TRUX, MARJA-LIISA 1995.
  Maahanmuuttajien oppimisvaikeudet. Teoksessa Saarinen, M. & Parviainen, U. (toim.) Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa. Helsinki: Opetushallitus. 73–79.
 • TYRJY, HANNA 1995.
  Pakolaisluokan opettaja ja oppilas oman oppimateriaalin kehittäjinä. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos.
 • UUSITALO, RITVA (toim.) 1991.
  Kohtauspaikkana koulu: ulkomaalaislasten opettajien kokemuksia. Monikulttuurinen Suomi 1. Helsinki: Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen monisteita no. 51. Helsingin yliopiston sosiologian laitos.
 • Vaarala, Heidi 2008.
  Luetaan yhdessä! Teoksessa Keski-Levijoki, J. (toim.), Opettajankoulutus yhteisön luovana voimana – näkökulmia suomalaisesta viittomakielisestä ja viittomakielisten koulutuksesta. Journal of Teacher Researcher. 51–58.

 • VEHVILÄINEN, MARJA-RIITTA 1985.
  Korkeakoulujen suomen opetus ulkomaalaisille. Opetusministeriön korkeakoulu- ja tiedeosaston julkaisusarja 61. Helsinki: Opetusministeriö.
 • VIHONEN, MATTI 1995.
  Mamu-projektin ammattitaitotestit. Teoksessa Saarinen, M. & Parviainen, U. (toim.) Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa. Helsinki: Opetushallitus. 95–100.
 • VIRTANEN, AIJA 2010.
  ONKO FILIPPIINILÄISILLÄ HOITAJILLA SUOMEN KIELI HALLUSSA?Käsityksiä ammatillisesta kielitaidosta ja sen riittävyydestä hoivatyössä. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston kielten laitos, suomen kieli.
 • VOIPIO, SANNA 1999.
  Saksansuomalaisten lasten ja nuorten kasvatus kaksikielisiksi  perheissä ja kielikouluissa. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos.

 • VUORIHEIMO, MARKO 2004.
  "Minua ahdistaa". Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. Elektroninen aineisto: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-20053
 • VUORISTO, HANNELE – VUORISTO, VISA-MATTI 1993.
  Peruskoulun tavallisen koulun ja pakolaiskoulun 4. luokan oppilaiden suhtautuminen pakolaisiin sekä kokeileva opetusmetodi. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos.