22.05.2017

Saatteeksi

Eija Aalto, Sirkku Latomaa ja Minna Suni laativat vuonna 1996 bibliografian suomi toisena tai vieraana kielenä -alan tutkijoiden ja opettajien tarpeisiin. Siemenenä oli Maisa Martinin 1980-luvun puolivälissä aloittama kirjallisuusluettelo. Bibliografian ensimmäinen versio julkaistiin kirjana [1] ja sen rinnakkaisjulkaisuna ilmestyi Virittäjässä artikkeli [2], jossa tekijät kommentoivat alan siihenastista tutkimusta. Sen jälkeen bibliografiaa on täydennetty [3] vuoden tai kahden välein, ja se on nykyisin Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksen suomen kielen oppiaineen verkkosivuilla.

Bibliografiaan on pyritty kokoamaan suomen kielen oppimiseen ja opettamiseen liittyvät julkaisut ja opinnäytteet mahdollisimman kattavasti. Bibliografia sisältää sekä erilaisia julkaisuja että julkaisemattomia opinnäytteitä. Julkaisut ovat pääosin artikkeleita, jotka ovat ilmestyneet kirjoissa tai aikakauslehdissä. Opinnäytteistä ovat mukana pro gradu -tutkielmat ja niihin rinnastettavat tutkielmat sekä lisensiaatintyöt ja väitöskirjat.  Kandidaatin tutkielmat, harjoitustyöt, opetusharjoitteluraportit ja muut suppeammat tutkielmat on sitä vastoin jätetty luettelon ulkopuolelle. Jos samoja tutkimustuloksia on raportoitu useissa eri yhteyksissä, mukaan on pyritty ottamaan laajimmat tai parhaiten saatavilla olevat julkaisut.

Bibliografian ensimmäinen luku sisältää suomen kielen oppimista käsittelevää tutkimuskirjallisuutta. Toiseen lukuun on koottu kirjallisuutta, joka käsittelee ulkomaalaisille annettavaa suomen kielen opetusta. Lukuja yksi ja kaksi lukiessa on hyvä huomata, että kielen oppiminen ja opetus toki limittyvät monin tavoin: opetushan on keskeinen keino tehostaa oppimista ja oppimistutkimusten tyypillisimpänä sovellusalana on vastaavasti opetus. Tässä luettelossa jako on tehty sen mukaan, kumpaan puoleen julkaisu tai opinnäytteen sisältö näyttää lähinnä painottuvan.

Kolmanteen lukuun on koottu kirja-arviointeja, jotka koskevat oppimateriaaleja ja muita suomen kielen opetukseen liittyviä teoksia. Ensin on mainittu arvioidun kirjan tekijä ja nimi ja niiden jäljessä arvioinnin tekijä sekä se, missä aikakauslehdessä arviointi on ilmestynyt. Suomen kielen oppimateriaaleja ei tässä bibliografiassa ole, niistä tehtyjä luetteloita on kohdassa Lisätietoja. Opetusta käsittelevään lukuun kaksi on kuitenkin sisällytetty ulkomaalaisille suunnattuja kielioppeja ja muita suomen kielen rakenteen ja käytön yleisesityksiä, jotka palvelevat opettajien käsikirjoina ja ovat siten olleet vaikuttamassa opetuksen linjauksiin monin tavoin.

Lukuun neljä sisältyy julkaisuja, joissa selvitetään maahanmuuttajien yleistä yhteiskunnallista tilannetta ja asemaa tai koulutuksen järjestämistä. Siihen on koottu myös muistioita ja selvityksiä sekä esimerkiksi kieliasenteisiin tai vanhempien koulua koskeviin käsityksiin liittyviä opinnäytteitä.

 

[1] Suni, Minna & Latomaa, Sirkku & Aalto, Eija 1996. Kolmen vuosikymmenen satoa. Suomi toisena ja vieraana kielenä -alan bibliografia. 88 s. Jyväskylä: Soveltavan  kielentutkimuksen keskus.
 
[2] Aalto, Eija & Latomaa, Sirkku & Suni, Minna 1997. Suomi toisena ja vieraana kielenä - tutkittua ja keskusteltua. Virittäjä 4/1997, 530–561.
 
[3] Päivitystyössä ovat eri vuosina olleet mukana opiskelijat Jaana Alila, Liisa Forsström, Heli Heikkilä, Jutta Helenius, Anu Kinnunen, Mirva Kiviaho, Taru Kynsijärvi, Vilja Paavola, Marianna Penttilä, Kati Penttinen, Taina Tammelin, Heidi Toivonen, Anu Vehviläinen ja Kirsi Vuorenmaa.