04.05.2016

Italian kielen opetussuunnitelma 2015 - 2017

 

Oppiaineessa annettava opetus perustuu opetussuunnitelmaan. Se on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, miten ja mitä opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskeltavat asiasisällöt, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi. Osaamistavoitteet ja kursseilla harjoiteltavat yleiset työelämätaidot on kuvattu ensisijaisen suoritustavan mukaan. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Osaamista kuvataan arvosanan ”3/hyvä” tasolla.

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojen kokonaisrakenne. Tarkemmat tiedot kunkin lukuvuoden kontaktiopetuksesta löytyvät Korppi-kurssi- ja opintotietojärjestelmästä.

Italian kielen opiskelija voi valita toisen kahdesta eri linjasta: A. Italian kieli (perus- ja aineopinnot) tai B. Italian kieli ja kulttuuri. (perusopinnot).

 

Linja A

Linja A: Opiskelija hakee italian kielen linjan A opinto-oikeutta ja osallistuu sivuaineen valintakokeeseen. Kokeeseen voi valmistautua esim. suorittamalla Italia 3-kurssin ITAP203 tai muun vastaavan kurssin. Kaikille hakijoille pakollinen sivuaineen valintakoe järjestetään syksyisin ja keväisin. Linjan A opinnot ovat kielitieteellisesti painotettuja ja niihin kuuluu oleellisena osana kulttuuriopintoja. Italian kielen opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kandidaatin tutkinto italia pääaineena suorittamalla linjan A opinnot.

Italian kielen opinnot voi yhdistää muihin humanistisen tiedekunnan aineisiin, erityisesti muihin kieliin, mutta myös esim. filosofiaan, valtio-oppiin tai taloustieteisiin.

Linjan tavoitteet

Linjan A italian opinnot kehittävät asiantuntijuutta italian kielen ja kulttuurin alalla sekä kehittävät valmiuksia italian kielen oppimiseen ja opettamiseen. Kulttuuriopinnot painottuvat erityisesti niille osa-alueille, joihin Italialla ja italian kielellä on ollut Euroopan historiassa merkitystä: renessanssin kulttuurista italialaisen oopperan leviämiseen, taiteesta elokuvaan. Kieliopinnoissaan opiskelija saavuttaa vankan kieliopin tuntemuksen lisäksi hyvän suullisen ja kirjallisen kielitaidon.

Linjan A valitseva opiskelija tarvitsee italian kieltä, sujuvan arkikäytön lisäksi, koska on laajemmin kiinnostunut kulttuurista ja haluaa syventää opintojaan.

 

 

Perusopinnot 30 op (linja A)

 

Aineopinnot 50 op (linja A)

Viestintätaidot

ITAA111 Italian kielioppi 3

4 op

ITAA123 Tekstitaidot 3

4 op

ITAA124 Tekstitaidot 4

3 op

ITAA122 Suullinen ilmaisu 2

3 op
Kieli, kulttuuri- ja yhteiskunta

ITAA132 Italian kirjallisuus 2

4 op

ITAA151 Kieliharjoittelu

5 op
Tutkijan taidot (vain pääaineopiskelijalle pakollinen)

KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet

3 op

ITAA144 Kandidaattiseminaari

3 op

ITAA148 Kandidaatintutkielma

7 op
Moduulit
Edellisten lisäksi opiskelijan on
valittava seuraavista moduuleista
yksi, jota suositellaan suoritettavaksi
kokonaisuudessaan, vähintään
yhteensä 14 op (sivuaineopiskelija suorittaa  12 op)

Moduuli 1
Kielitieto: Historiallinen ja moderni kielitiede 14 op

ITAA160 Italian kielen kehitys

4 op

LATP001 Latina 1***

4 op

ITAA161 Italian kielen semantiikka ja italialaista kielitiedettä

4 op

ITAA162 Valinnaisia opintoja 1

2 op

ITAA163 Valinnaisia opintoja 2

2 op

Moduuli 2
Italian didaktiikka 14 op

ITAA174 Italian opettaminen vieraana kielenä 1

4 op

ITAA175 Italian opettaminen vieraana kielenä 2

4 op

ITAA177 Työharjoittelu

10–15 op

ITAA176  Valinnaisia opintoja

4 op

Moduuli 3
Italialainen kulttuuri 14 op

ITAA134 Italian historia ja maantiede

4 op

ITAA136 Italialainen yhteiskunta

4 op

ITAA128 La parola in pubblico

4 op

ITAA187 Italia lehdistön ja television kielenä

4 op

ITAA188 Italia oopperan kielenä

4 op

ITAA189 Italialainen elokuva

4 op

ITAA184 Valinnaisia opintoja 1

2 op

ITAA185 Valinnaisia opintoja 2

2 op

ITAA190 Projektityö

8 op

 

 

Linja B

Linja B: Italian kielen ja kulttuurin linja on avoin kaikille yliopiston varsinaisille opiskelijoille. Linjalla B voi suorittaa vain perusopinnot 30 op. Se on tarkoitettu vapaaksi sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille, jotka tarvitsevat italian kieltä ennen kaikkea suullisen arkikäytön, yleisen kulttuurikiinnostuksen, opiskelun tai työn takia.

Osaamistavoitteet

Linjan B italian opinnot tähtäävät hyvään käytännön kielitaitoon jokapäiväisissä tilanteissa sekä antavat monipuolisen kuvan Italian yhteiskunnasta, historiasta, kulttuurista ja kielestä

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  • on kehittänyt suullista kielitaitoaan.
  • pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti arkielämän tilanteissa italian kielellä
  • on saanut monipuolisen kuvan Italian yhteiskunnasta, historiasta ja kulttuurista

on kehittänyt taidot toimia erikielisessä kulttuurissa arkielämän tilanteissa

 

Perusopinnot 30 op (linja B)

 

 

Opintojaksojen kuvaukset

 

 

Perusopinnot 30 op (linja A)

 

Osaamistavoitteet

Italian kielen  A linjan  perusopintojen tarkoituksena on antaa opiskelijoille hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä perehdyttää heidät Italian kirjallisuuteen, historiaan ja kulttuuriin.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  • pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti työ- ja arkielämän tilanteissa italian kielellä
  • havainnoi kielenkäyttöä, vaihtelua ja muutosta
  • osaa ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan ja muuta kieliasiantuntijuuttaan omatoimisesti

on kehittänyt taidot toimia erikielisessä kulttuurissa arkielämän tilanteissa

 

 

ITAP111 Italian Kielioppi 1 3 op

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • hallitse italian kielen normatiivisen kieliopin rakenteet.
  • tunnistaa ja selittää omia ja toisten tekemiä kielioppivirheitä
  • oppii tuntemaan kieliopilliset erot äidinkielensä ja italian välillä
  • kykenee soveltamaan saamaansa tietoa käytännön kielenkäyttötilanteissa

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • ongelmanratkaisutaidot
  • kyky ymmärtää ja hyväksyä kielten ja kulttuurien väliset erot

 

Opiskelutapa: Joko luentokurssi ja harjoitukset tai kirjatentti.

Kurssilla keskitytään verbioppiin.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: DARDANO - TRIFONE, Grammatica italiana opettajan ohjeiden mukaan sekä BENVENUTO - LA GRASSA, Nykyitalian peruskielioppi, Harjoituksia.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäisen lukuvuoden aikana.

 

 

ITAP112 Italian kielioppi 2 2 op

 

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee italian kielen normatiivisen kieliopin rakenteet
  • tunnistaa ja selittää omia ja toisten tekemiä kielioppivirheitä
  • oppii tuntemaan kieliopilliset erot äidinkielensä ja italian välillä
  • kykenee soveltamaan saamaansa tietoa käytännön kielenkäyttötilanteissa

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • ongelmanratkaisutaidot
  • kyky ymmärtää ja hyväksyä kielten ja kulttuurien väliset erot
  • kyky nähdä opiskellut asiat laajemmassa kontekstissa

Opiskelutapa: Joko luentokurssi ja harjoitukset tai kirjatentti. Kurssilla käsitellään mm. substantiivit, adjektiivit ja pronominit.

HUOM! Kielioppi 1 ja Kielioppi 2 suositellaan suoritettavaksi luentokurssina.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti.  Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: DARDANO - TRIFONE, Grammatica italiana opettajan ohjeiden mukaan sekä BENVENUTO - LA GRASSA, Nykyitalian peruskielioppi, Harjoituksia.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäisen lukuvuoden aikana.

 

ITAP122 Suullinen ilmaisu 1 4 op

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa tunnistaa ja tuottaa italian äänteitä mahdollisimman luontevasti
  • osaa tunnistaa ja selittää omia ja toisten tekemiä ääntämisvirheitä
  • kykenee ilmaisemaan itseään melko sujuvasti käytännön kielenkäyttötilanteissa
  • kykenee ymmärtämään puhuttua kieltä suhteellisen hyvin
  • tuntee Italian tapakulttuuria
  • pystyy keskustelemaan italiaksi

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • ongelmanratkaisutaidot
  • vuorovaikutustaidot
  • kyky ilmaista itseään viestintätilanteeseen sopivalla tavalla
  • kyky osallistua keskusteluun rakentavalla tavalla.
  • ryhmätyötaidot
  • kyky olla avoin keskustelulle, yhteistyölle ja saadulle palautteelle

Opiskelutapa Harjoitukset kielistudiossa ja suullinen koe. Suullinen ilmaisu. Luetun ja kuullun ymmärtäminen. Suullisia harjoituksia. Kotitehtävien pohjalta tapahtuva keskustelu. Aktiivinen osallistuminen kurssilla.

Arviointi: Suullinen koe. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Harjoitusmonisteet.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäisen lukuvuoden aikana.

 

 

ITAP123 Tekstitaidot 1 3 op

Osaamistavoitteet:

Kurssin aikana opiskelijan sanavarasto laajenee merkittävästi. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa rakentaa kieliopillisesti korrekteja italiankielisiä lauseita suomenkielisen tekstin pohjalta
  • osaa selittää italian kielellä erilaisten suomenkielisten tekstien sisällön
  • pystyy kirjoittamaan italiaksi yksinkertaista asiatekstiä, tiivistelmiä ja referaatteja ja osaa käyttää uutta sanavarastoa

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
  • ryhmätyötaidot
  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

Opiskelutapa: Kirjalliset harjoitukset.

Kurssilla harjoitellaan kontrastiivisesti italian kielioppia ja sanastoa. Opiskelija valmistaa viikoittain tunnilla harjoitustekstejä opettajan johdolla. Yksilö- ja ryhmätyötä.

Kurssi sisältää monipuolisia kirjoitusharjoituksia kuten tiivistelmiä ja referaatteja italiaksi. Pakolliset harjoitukset, jotka käsitellään opettajan johdolla.

Arviointi: Kertauskuulustelu.  Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Harjoitusmonisteet.

 

 

ITAP124 Tekstitaidot 2 3 op

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • kykenee ymmärtämään erityyppisiä yleisluontoisia italiankielisiä tekstejä.
  • kykenee löytämään italiankielisistä teksteistä keskeisen sisällön ja  kirjoittaa referaatteja hyvälle suomen kielelle.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • ryhmätyötaidot
  • kyky ymmärtää, tiivistää ja selittää tekstin sisältö
  • kyky kriittiseen ajatteluun

Opiskelutapa: Kirjalliset harjoitukset. Harjoitustekstit, jotka

valmistellaan kotona ja käsitellään tunnilla. Yksilö- ja ryhmätyötä. Niiden, joiden äidinkieli ei ole suomi on neuvoteltava kurssin suoritustavasta opettajan kanssa.

Arviointi: Kertauskuulustelu. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Harjoitusmonisteet.

 

 

ITAP132 ja ITAP133  Italian kirjallisuuden historia  ja italialainen kirjallisuus, yht. 4 op

1) Italian kirjallisuuden historia 2 op

Osaamistavoitteet:

Italian kirjallisuuden vaiheet vuodesta  1860 nykypäiviin. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata hyvin nykykirjallisuuden historiaa vuodesta 1860 alkaen.
  • kykenee hahmottamaan kirjallisuuden ja nyky-yhteiskunnan välisen yhteyden

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
  • kyky tunnistaa ja omaksua kulttuurieroja
  • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito
  • kyky hahmottaa erilaisia näkökulmia todellisuudesta

Opiskelutapa: Joko luento kuulusteluineen (sl)  tai kirjatentti.

Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: ARMELLINI - COLOMBO, Guida alla letteratura italiana opettajan ohjeiden mukaan.

 

 

2) Italialainen kirjallisuus (teokset) 2 op

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa Italian tärkeimmät nykykirjailijat ja keskeiset pääteokset ja kykenee lukemaan ja analysoimaan niitä.
  • tunnistaa Italian 1900-luvun kirjallisuuden ominaispiirteet
  • kykenee kriittisesti peilaamaan nykytodellisuutta opiskeltujen kirjailijoiden teosten kautta

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
  • vuorovaikutustaidot
  • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

Opiskelutapa: Joko luennot sekä analyysit (kl) tai kirjatentti.

Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Romaanit: Valitaan kaksi teosta seuraavista: BASSANI, Il giardino dei Finzi-Contini; BUZZATI, Il deserto dei Tartari; FENOGLIO, I ventitrè giorni della città di Alba; LEVI, Cristo si è fermato ad Eboli; MORAVIA, Gli indifferenti, PAVESE, La luna e i falò; PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal; PRATOLINI, Cronaca familiare; SVEVO, La coscienza di Zeno; TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo, VITTORINI, Uomini e no.

 

ITAA136 Italialainen yhteiskunta 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee Italian nyky-yhteiskuntaa. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee laajemmin  jonkin Italian nyky-yhteiskunnan osa-alueen
  • osaa kuvata italialaista yhteiskuntaa ja sen kehitystä.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito
  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
  • kyky tarkkailla kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti

Opiskelutapa: Joko luento ja kertauskuulustelu tai kirjatentti.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: La cultura italiana del Novecento a cura di Corrado Stajano, sivut 481-512 (Politica e ideologia di Gianfranco Pasquino)

 

ITAP142 Italialaista kielitiedettä 3 op

Osaamistavoitteet: Tutustuminen italialaiseen kielentutkimukseen. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa yleisen ja soveltavan kielitieteen peruskäsitteet
  • tuntee kielitieteen historian ja nykysuuntaukset italian kielentutkimuksen kannalta
  • osaa italialaisen kielitieteen peruskäsitteistön italian kielellä

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

Opiskelutapa: Joko luentokurssi ja harjoitukset tai kirjatentti.

Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

 

 

Aineopinnot 50 op (linja A)

 

 

ITAA111 Italian kielioppi 3 4 op

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija osaa hyvin italian kielen morfologian ja syntaksin.
  • Opiskelija osaa tuottaa normatiivisesti oikeita italian lauseita ja muotoja ja analysoida niitä.

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa hyvin italian kielen morfologian ja syntaksin
  • osaa tuottaa normatiivisesti oikeita italian lauseita ja muotoja ja analysoida niitä
  • tunnistaa ja selittää omia ja toisten tekemiä kielioppivirheitä
  • kykenee soveltamaan saamaansa tietoa käytännön kielenkäyttötilanteissa
  • oppii tuntemaan kieliopilliset erot äidinkielensä ja italian välillä

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • ongelmanratkaisutaidot
  • kyky ymmärtää ja hyväksyä kielten ja kulttuurien väliset erot
  • kyky nähdä opiskellut asiat laajemmassa kontekstissa

Edeltävät tiedot: Perusopintojen kielioppikurssin suoritus.

Opiskelutapa: Joko luentokurssi ja harjoitukset tai kirjatentti.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: SERIANNI, Grammatica italiana opettajan ohjeiden mukaan.

 

 

ITAA123 Tekstitaidot 3 4 op

1) Suomen kielestä italian kieleen

Osaamistavoitteet:

Kurssin aikana opiskelijan sanavarasto laajenee merkittävästi. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa rakentaa kieliopillisesti korrekteja italiankielisiä lauseita suomenkielisen tekstin pohjalta
  • osaa käyttää syntaktisia rakenteita joustavasti
  • kykenee oivaltamaan tarpeeksi hyvin tekstien tyyliseikkoja
  • osaa selittää italian kielellä erilaisten suomenkielisten tekstien sisällön
  • pystyy kirjoittamaan italiaksi yksinkertaista asiatekstiä, tiivistelmiä ja referaatteja ja osaa käyttää uutta sanavarastoa

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
  • ryhmätyötaidot
  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

 

Edeltävät tiedot: Perusopintojen ITAP123 Tekstitaidot 1-kurssin suoritus.

Opiskelutapa: Kirjalliset harjoitukset.

Kurssilla harjoitellaan kontrastiivisesti italian kielioppia ja sanastoa. Opiskelija valmistaa viikoittain tunnilla harjoitustekstejä opettajan johdolla. Yksilö- ja ryhmätyötä.

Kurssi sisältää monipuolisia kirjoitusharjoituksia kuten, tiivistelmiä ja referaatteja italiaksi. Tekstit valmistetaan etukäteen ja tarkastetaan opettajan johdolla.

Arviointi: Kertauskuulustelu.  Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Harjoitusmonisteet.

 

 

 

2) Kirjallinen taito 2 op

 

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa rakentaa kieliopillisesti korrekteja italiankielisiä lauseita suomenkielisen tekstin pohjalta
  • osaa käyttää syntaktisia rakenteita joustavasti
  • kykenee oivaltamaan tarpeeksi hyvin tekstien tyyliseikkoja
  • osaa selittää italian kielellä erilaisten suomenkielisten tekstien sisällön
  • pystyy kirjoittamaan italiaksi yksinkertaista asiatekstiä, tiivistelmiä ja referaatteja ja osaa käyttää uutta sanavarastoa
  • osaa kirjoittaa jäsenneltyjä tekstejä
  • on  italiankielisen akateemisen kirjoittamisen perustaidot

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
  • ryhmätyötaidot
  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

Edeltävät tiedot: Perusopintojen ITAP123 Tekstitaidot 1-kurssin suoritus.

Opiskelutapa: Kurssi sisältää monipuolisia kirjoitusharjoituksia kuten tiivistelmiä ja referaatteja. Pakolliset harjoitukset.

Arviointi: Arvosana annetaan harjoitusten perusteella. Asteikko 0-5.

 

 

 

ITAA124 Tekstitaidot 4 3 op

 

 

Osaamistavoitteet: Opiskelijan sanavarasto laajenee mm. kulttuuria, yhteiskuntaa, politiikkaa, kaunokirjallisuutta ja tekniikkaa käsittelevien tekstien avulla.                                                                                                                                           

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • kykenee ymmärtämään suhteellisen vaikeita erityyppisiä italiankielisiä tekstejä
  • pystyy ilmaisemaan niiden sisällön suomeksi merkityksellisesti ja tyylillisesti oikealla tavalla

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • ryhmätyötaidot
  • kyky ymmärtää, tiivistää ja selittää tekstin sisältö
  • kyky kriittiseen ajatteluun

Edeltävät tiedot: Perusopintojen  ITAP124 Tekstitaidot 2 -kurssin suoritus.

Opiskelutapa: Suhteellisen vaikeiden, erityyppisten italiankielisten tekstien kääntäminen suomen kielelle. Kirjalliset harjoitukset.  Harjoitustekstit, jotka valmistetaan etukäteen kotona ja tarkastetaan opettajan johdolla. Ulkomaalaisten opiskelijoiden ei tarvitse suorittaa kurssia italiasta suomeen käännöksenä, vaan kurssin suoritustavasta sovitaan opettajan kanssa.

Arviointi: Kertauskuulustelu. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Harjoitusmonisteet.


 

ITAA122 Suullinen ilmaisu 2 3 op

 

Osaamistavoitteet: Opiskelijan suullinen ilmaisutaito vahvistuu ja syvenee, niin virallisissa kuin epävirallisissakin kielenkäyttötilanteissa.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

   • osaa puhua hyvin italiaa
   • osaa toteuttaa kulttuuriin liittyvän tehtävän

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

   • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
   • kyky työskennellä ryhmässä yhteistoiminnallisesti
   • kyky ilmaista perusteltuja mielipiteitä italiaksi

Edeltävät tiedot: Perusopintojen ITAP122 Suullinen ilmaisu 1-kurssin suoritus.

Opiskelutapa: Ryhmätyöskentely,  harjoitustehtävät

Arviointi: Arvosana annetaan harjoitusten perusteella. Asteikko 0-5.

 

 

ITAA132 Italian kirjallisuus 2 4 op

Osaamistavoitteet: Italian keskiajan ja renessanssin  kirjallisuus. Opiskelija tunnistaa kyseisten aikakausien kulttuurihistoriaa ja aatehistoriaa.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa Italian kirjallisuuden historian pääpiirteet alkujuurilta 1500-luvulle saakka
  • tuntee opiskellun aikakauden tärkeimpien kirjailijoiden elämän ja teokset, sekä osaa yhdistää ne historialliseen, poliittiseen ja maantieteelliseen kontekstiin
  • osaa tunnistaa eri kirjallisuuslajien tunnuspiirteet

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
  • kyky tunnistaa ja omaksua kulttuurieroja
  • kyky hahmottaa erilaisia näkökulmia todellisuudesta
  • vuorovaikutustaidot
  • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

Edeltävät tiedot: Perusopintojen kirjallisuuskurssien suoritus.

Opiskelutapa: Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu tai kirjatentti. Teosten omakohtainen tuntemus ja analysointi kielen ja sisällön kannalta.

Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: SAPEGNO, Compendio di storia della letteratura italiana. Kommenttilaitos LIST eli LETTERATURA Italiana. Storia e testi (diretta da C. Muscetta) sekä SAPEGNO-TROMBADORI-BINNI, La Divina Commedia.
Kommentoidut tekstit: Dante: 2 laulua Infernosta ja 1 Purgatoriosta, sekä otteita Petrarcan, Boccaccion, Machiavellin, Arioston teoksista.

 

 

ITAA151 Kieliharjoittelu 5 op

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelijan käytännön kielitaito paranee kieliharjoittelussa.
  • Opiskelija oppii tuntemaan lähemmin Italian jokapäiväistä elämää sekä yhteiskuntaa ja kulttuuria.
  • Opiskelija on syventänyt kansainvälistä osaamistaan opiskelu- tai työkokemuksella italiakielisellä alueella.

Opiskelutapa: Yhden kuukauden opiskelu laitoksen hyväksymällä kielikurssilla Italiassa tai kahden kuukauden oleskelu Italiassa. Todistus opiskelusta tai oleskelusta, esim. työ- tai kurssitodistus.

Suositus ajoituksesta: 2. opiskeluvuoden aikana.

Arviointi: Asteikko  hyväksytty / hylätty.

 

 

Kandidaattiseminaari, tutkimuksen teon perusteet ja kandidaatintutkielma, 13 op

 

Kohderyhmä: Pakollinen pääaineopiskelijoille.

 

ITAA144 Kandidaattiseminaari 3 op

Kurssilla johdatetaan argumentaatioon ja jäsennellyn, dokumentoidun italiankielisen kirjallisen esityksen laatimiseen. Kandidaattiseminaari alkaa kielten laitoksen yhteisellä kurssilla KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet.

Kandidaatintutkielma : humanistisen alan alemman tutkinnon (humanististen tieteiden kandidaatti)  tutkielmaa nimitetään  kandidaatintutkielmaksi, joka on kandidaattiseminaarissa tehty tutkielma.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa laatia selkeän, yksityiskohtaisen, jäsennellyn ja dokumentoidun asiatekstin italiaksi
  • osaa laatia selkeän suunnitelman ja hallitse laajan kirjallisen projektin vaiheet
  • osaa käyttää tieteellisille kirjoittamiselle tyypillistä esitystapaa ja osaa kirjoittaa sujuvasti italiaksi

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • tiimi-, ryhmä- ja projektityötaidot
  • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

Edeltävät tiedot: Italian kielen (A linja) perusopinnot keskiarvolla H.

Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen kandidaattiseminaariin, yhden esitelmän ja opponoinnin pitäminen.

Arviointi: Kandidaattiseminaarin arvosana määräytyy kirjallisen työn, opponoinnin ja keskusteluun osallistumisen perusteella. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.

Suositus ajoituksesta: 2.  tai 3. opiskeluvuotena.

 

 

ITAA148 Kandidaatintutkielma 7 op

humanistisen alan alemman tutkinnon (humanististen tieteiden kandidaatti)  tutkielmaa nimitetään  kandidaatintutkielmaksi, joka on kandidaattiseminaarissa tehty tutkielma.

Osaamistavoitteet:

Kandidaatintutkielman laadittuaan, opiskelija osaa

  • nimetä tutkimussuuntauksia ja käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla kielentutkimuksen keskeisimpiä peruskäsitteitä
  • kuvailla tutkimusprosessin eri vaiheet
  • ohjatusti toteuttaa suppeahkon tutkimusprojektin
  • rajata aiheen ja etsiä siihen soveltuvaa tutkimuskirjallisuutta
  • laatia suppean tutkimussuunnitelman
  • muotoilla tutkimusongelman tai -kysymyksen
  • kerätä aineistoa ja analysoida sitä soveltuvilla menetelmillä
  • kirjoittaa tutkimusraportin
  • esitellä tutkimustaan suullisesti

 

Opiskelutapa: Ohjaus ja itsenäinen työskentely. Opiskelija tallentaa tutkielman sähköisen version JYX-julkaisuarkistoon. Tallennusohjeet löytyvät tarvittaessa kirjaston sivuilta  https://kirjasto.jyu.fi/julkaisut/opinnaytteet-verkkojulkaisu.

 

Arviointi: Tutkielma arvioidaan asteikolla 0-5.

 

Edellisten lisäksi opiskelijan on valittava seuraavista moduuleista yksi, josta suositellaan pääaineopiskelijan suoritettavaksi yhteensä 14 op. Sivuaineopiskelija suorittaa moduulista yhteensä 12 op.


 

Moduuli 1 Historiallinen ja moderni kielitiede

ITAA160 Italian kielen kehitys 4 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee italian kielen kehityksen
  • kykenee erottelemaan kielen muuttumiseen vaikuttavia kielellisiä ja historiallisia tekijöitä
  • tuntee italian kielen äänne-, muoto- ja lauseopin ja leksikologian pääpiirteet
  • tunnistaa italian kielen latinasta saamia vaikutteita

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

Opiskelutapa: Luento ja harjoitukset sekä latinan rakenne ja terminologiakurssin suorittaminen.

Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: MIGLIORINI - BALDELLI, Breve storia della lingua italiana, s. 25-164, 187-213, 245-295 tai BRUNI, Elementi di storia della lingua italiana, s. 1-74, 131-162, 239-327.


 

LATP001 Latina 1*** 4 op

Kurssilla harjoitellaan työelämässä välttämätöntä kielellistä analyysitaitoa ja kehitetään eurooppalaisen kulttuurin ja aatehistorian sekä eurooppalaisten, erityisesti romaanisten kielten rakenteen ja sanaston tuntemusta.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • kykenee apuvälineiden avulla (sanasto, kielioppi) kääntämään yksinkertaista latinankielistä tekstiä suomeksi.
  • tunnistaa ja pystyy muodostamaan latinan yleisiä kieliopillisia rakenteita (esim. substantiivien, adjektiivien ja yleisimpien pronominien taivutus, aktiivi / passiivi, pääaikamuodot).
  • osaa selittää, miksi sana on lauseessa tietyssä muodossa (lauseenjäsennys, joitakin sijamuotojen erityiskäyttöjä).

Opetusmuoto: Kurssilla tutustutaan pääpiirteissään latinan kielen peruskielioppiin ja -sanastoon materiaalina yksinkertaistetut tekstit. Harjoituskurssi ja kertauskuulustelu.

Arviointi: Kertauskuulustelu. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Kurssimoniste Latina 1.

Suositus ajoituksesta: Huom! Latina 1 -kurssin tai vastaavan oppimäärän suorittaminen on edellytyksenä Latina 2 -kurssille.

 

 

ITAA161 Italian kielen semantiikka ja italialaista kielitiedettä 4 op

Osaamistavoitteet: Syvällinen tutustuminen italialaiseen kielentutkimukseen, semantiikan teorioihin ja ongelmiin. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa selittää italialaisen kielitieteen tärkeimpiä käsitteitä ja termistöä
  • tuntee hyvin semantiikan teorioita

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

Opiskelutapa: Joko luennot sekä kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.

Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: STATI, Manuale di semantica descrittiva ja SERIANNI - TRIFONE, Storia della lingua italiana, Vol. 2: Scritto e parlato, s. 343-629, 667-696.

 

 

ITAA162 Valinnaisia opintoja 1 2 op

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija tuntee hyvin historiallisen tai modernin kielitieteen jonkin osa-alueen.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

Opiskelutapa: Esim. erikoiskurssi tai vaihto-opiskelussa suoritettu kurssi historiallisen tai modernin kielitieteen joltain osa-alueelta.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

 

 

 

ITAA163 Valinnaisia opintoja 2 2 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin historiallisen tai modernin kielitieteen jonkin osa-alueen

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

Opiskelutapa: Esim. erikoiskurssi tai vaihto-opiskelussa suoritettu kurssi historiallisen tai modernin kielitieteen joltain osa-alueelta.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

 

*** Latina 1 on pakollinen moduulissa 1

 

Moduuli 2 Italian didaktiikka

ITAA174 Italian opettaminen vieraana kielenä 1 4 op

 

Osaamistavoitteet: Teoriaa ja käytäntöä italian kielen opetuksesta ulkomaalaisille. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee italian kielen opetuksen teoriaa ja pystyy käyttämään sen käytännön menetelmiä.
  • osaa ottaa huomioon erityisesti suomenkielisten oppilaiden tarpeita ja italian kielen opetuksen erityiset kysymykset.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • vuorovaikutustaidot
  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

Opiskelutapa: Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu  tai kirjatentti

Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Balboni, Didattica dell’italiano a stranieri sekä opetusmonisteet.

 

 

 

ITAA175 Italian opettaminen vieraana kielenä 2 4 op

Osaamistavoitteet: Käytäntöä italian kielen opetuksesta ulkomaalaisille. Kurssin suoritettuaan opiskelija:

  • osaa valmistaa italian kielen opetukseen soveltuvaa materiaalia
  • tuntee syvällisemmin italian kielen opetuksen erityisiä kysymyksiä

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

   • vuorovaikutustaidot
   • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
   • ryhmä- ja projektityötaidot
   • esiintymistaidot
   • ongelmanratkaisutaidot
   • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

Opiskelutapa: Opiskelijoita ohjataan italian kielen opetukseen soveltuvan materiaalin valmistamiseen.  Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu tai kirjatentti.

Arviointi: Arvosana annetaan harjoitusten perusteella. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.

 

 

 

ITAA177 Työharjoittelu 10-15 op

Osaamistavoitteet: Harjoittelu on asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua. Kurssin suoritettuaan opiskelija:

  • osaa soveltaa pää- tai sivuaineessaan italian kieli omaksumiaan tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä ja osaa arvioida niiden käytettävyyttä työtehtävissä sekä uusien tietojen ja taitojen tarvetta
  • kykenee arvioimaan työharjoittelussa tapahtunutta oppimistaan ja kehittymistään sekä tulevaisuuden kehittymistarpeitaan ja ammatillista suuntautumistaan
  • osaa kuvata työtehtäviä ja työyhteisön toimintaa

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • itsesäätelytaidot, vastuunottokyky, päätöksentekokyky
  • ongelmanratkaisutaidot
  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
  • tiimi-, ryhmä- ja projektityötaidot
  • vuorovaikutustaidot
  • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

Edeltävät tiedot: Italian kielen perusopinnot.

Opiskelutapa: Opiskelijan suorittama harjoittelu laitoksen hyväksymässä (myös opiskelijan itsensä hankkimassa) harjoittelupaikassa, ja harjoittelun raportointi.  Oppiaine määrittelee, mikä harjoittelupaikka sopii työharjoitteluksi.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. 2 kuukauden harjoittelusta saa 10  op ja 3 kuukauden harjoittelusta 15 op, sitten kun harjoitteluraportti on palautettu amanuenssille.

Suositus ajoituksesta: 3. opiskeluvuotena aineopintojen loppuvaiheessa.

 

 

ITAA176 Valinnaisia opintoja 4 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija:

 

  • tuntee hyvin jonkin italian kielen oppimisen tai opettamisen osa-alueen.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
  • vuorovaikutustaidot
  • itsesäätelytaidot, vastuunottokyky, päätöksentekokyky

Opiskelutapa: Jokin italian kielen oppimisen tai opettamisen alueeseen kuuluva erikoiskurssi tai vaihto-opiskelussa suoritettu kurssi.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

 

 

 

MODUULI 3 Italialainen kulttuuri

 

ITAA134 Italian historia ja maantiede 4 op

Opiskelutapa: Joko luento kertauskuulusteluineen  (sl)  tai kirjatentti.

Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.  Asteikko 0-5.

 

 

Osaamistavoitteet: Italian maantieteen ja historian tuntemus. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • saa kokonaiskuvan Italian maantieteellisistä ja valtiollisista ominaispiirteistä, kuten instituutioista ja niiden kehittymisestä
  • osaa selittää italialaisen yhteiskunnan rakenteita ja kehitystä
  • tuntee riittävän hyvin Italian historiaa varhaiskeskiajasta nykypäiviin

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • ryhmä- ja projektityötaidot

Opiskelutapa: Joko luento kertauskuulusteluineen  (sl)  tai kirjatentti.

Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.  Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: UGO, Piccola storia d'’Italia ja MAMMARELLA, L'Italia contemporanea 1943-1998, s. 387-605. ssekä  Harjoitusmonisteet.

 

 

ITAA136 Italialainen yhteiskunta 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee Italian nyky-yhteiskuntaa. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee laajemmin jonkin Italian nyky-yhteiskunnan osa-alueen
  • osaa kuvata italialaisen yhteiskuntaa ja sen kehitystä

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
  • kyky tarkastella kulttuurieroja kriittisessä, avoimessa ja rakentavassa hengessä
  • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

Opiskelutapa: Joko luento ja kertauskuulustelu tai kirjatentti.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: La cultura italiana del Novecento a cura di Corrado Stajano, sivut 481-512 (Politica e ideologia di Gianfranco Pasquino)

 

 

ITAA128 La parola in pubblico 4 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • kykenee puhumaan italiaksi eri aihepiireistä yleisön edessä

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

Opiskelutapa: Suullisia esitelmiä eri aihepiireistä. Harjoitustehtävät. Opiskelija valitsee opettajan ohjeiden mukaan 3-5 aihetta ja puhuu niistä yleisön edessä n. 20 minuutin ajan.

Arviointi: Arvosana annetaan harjoitusten perusteella. Asteikko 0-5.

 

 

ITAA187 Italia lehdistön ja television kielenä 4 op

 

Osaamistavoitteet: Perehtyminen Italian lehdistön ja television kieleen. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee hyvin Italian lehdistön ja television kielen
  • osaa analysoida suullisia tekstejä
  • osaa tarkastella kielellisiä eroavaisuuksia.
  • osaa analysoida kielellisestä näkökulmasta lehtiartikkeleita, eri tyyppisiä televisio-ohjelmia (talk show, tosi-tv, saippuaooppera jne.), mainoksia, radio-ohjelmia ja elokuvanpätkiä tunnistaen kielen erilaiset muodot

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
  • kyky vertailla omaa ja muiden todellisuutta

Opiskelutapa: Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu tai kirjatentti.

Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Opetusmonisteet.

 

 

 

ITAA188 Italia oopperan kielenä 4 op

 

Osaamistavoitteet:  Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee hyvin italian kielen ja sen kehityksen oopperan kielenä erityisesti 1700-  ja 1800-luvuilla
  • osaa tarkastella kielellisiä eroavaisuuksia

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

Opiskelutapa: Luento ja harjoitukset.

Kirjallisuus: Opettajan jakamat monisteet.

Arviointi: Arvosana annetaan esseiden ja harjoitusten perusteella. Asteikko 0-5.

 

 

ITAA189 Italialainen elokuva 4 op

 

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 

  • tuntee hyvin italialaisen elokuvan historiaa ja elokuvan kieltä.
  • opiskelija tuntee italialaisen elokuvan historiallisen kehityksen neorealismista 1970-luvulle saakka, ja on tietoinen elokuvan vahvasta roolista viestintävälineenä 1900-luvun italialaisen kulttuurin ja yhteiskunnan ymmärtämisen kannalta
  • opiskelija tuntee ja osaa kriittisesti tulkita joitakin italialaisen elokuvan mestariteoksia
  • opiskelija tuntee opiskellun aikakauden merkittävimmät ohjaajat ja heidän tärkeimmät elokuvansa
  • opiskelija kykenee ymmärtämään kohdekielellä olevien luentojen sisällön, osaa tehdä niistä muistiinpanoja ja ymmärtää alkuperäiskielisten elokuvien sisällön italiankielisen tekstityksen avulla

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kyky ilmaista oman näkemyksensä tai kriittisen tulkintansa johdonmukaisella tavalla
  • kyky suorittaa vertailua muiden ja oman todellisuutensa välillä
  • kyky ilmaista perustellun mielipiteensä
  • kyky työskennellä ryhmässä tunnistaen ja hyväksyen sen roolit ja tehtävät
  • kyky olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa erilaisten kulttuurien kanssa

Opiskelutapa: Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu tai kirjatentti.

Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: F. Faldini - G. Fofi, La avventurosa storia del cinema italiano ja opettajan jakamat monisteet.

 

 

 

ITAA184 Valinnaisia opintoja 1 2 op

 

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin jonkin italialaisen kulttuurin osa-alueen.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • ongelmanratkaisutaidot
  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
  • tiimi-, ryhmä- ja projektityötaidot
  • vuorovaikutustaidot

Opiskelutapa: Esim. italialaisen kulttuurin erikoiskurssi tai vaihto-opiskelussa suoritettu italialaisen kulttuurin kurssi.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

 

 

 

ITAA185 Valinnaisia opintoja 2 2 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin jonkin italialaisen kulttuurin osa-alueen.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
  • tiimi-, ryhmä- ja projektityötaidot
  • vuorovaikutustaidot

 

Opiskelutapa: Esim. italialaisen kulttuurin erikoiskurssi tai vaihto-opiskelussa suoritettu italialaisen kulttuurin kurssi.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

 

 

ITAA190 Projektityö 8 op

 

Osaamistavoitteet: Kehittää opiskelijan oma-aloitteisuutta. Auttaa erityisesti italian kulttuurista kiinnostunutta opiskelijaa kehittämään ja syventämään tietojaan aiheesta. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee hyvin jonkin italialaisen kulttuurin osa-alueen.
  • osaa kerätä tietoa Italian kulttuurista, mahdollisesti työelämän kautta
  • osaa ilmaista oman näkemyksensä ja tuoda esiin tulkintansa kriittisesti ja selkeästi
  • kykenee noudattamaan tarkasti tehtävänantoa

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • ongelmanratkaisutaidot
  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
  • itsesäätelytaidot, vastuunottokyky, päätöksentekokyky
  • kyky ymmärtää ja hyväksyä kielen ja kulttuurin väliset erot
  • kyky nähdä opiskellut asiat laajemmassa kontekstissa
  • kykyä olla avoin keskustelulle, yhteistyölle ja saadulle palautteelle
  • kyky tunnistaa ja omaksua kulttuurieroja
  • kyky hahmottaa erilaisia näkökulmia todellisuudesta

 

 

Opiskelutapa: Opiskelija voi joko tehdä tutkimusprojektityön itsenäisesti tai ryhmässä italian kieleen ja kulttuuriin liittyvästä aiheesta ja tehdä tästä työstä noin 10 sivun pituisen esitelmän tai hän voi tehdä italian kieleen ja kulttuuriin liittyvän projektityön kielten laitoksen hyväksymässä julkisessa laitoksessa tai yksityisessä yrityksessä. Tässä tapauksessa opiskelija kirjoittaa projektissa tehdystä työstä raportin (n. 5 sivua), johon liitetään työnantajan palaute.   Käytännön työ ja kirjallinen raportointi.

Arviointi: Arvosana määräytyy joko kirjallisen italiankielisen työn ja esitelmän perusteella tai käytännön työn sekä raportoinnin ja saadun palautteen perusteella. Asteikko 0-5.

 

 

 

Perusopinnot 30 op (linja B)

 

1. Viestintätaito-opinnot

  ITAP201 Italia 1 5 op

  Osaamistavoitteet: Perehtyminen italian kielen perussanastoon ja rakenteisiin.  Kurssin suoritettuaan opiskelija

   • ymmärtää ja käyttää arkikielisiä ilmaisuja ja lauseita selvitäkseen konkreettisissa tilanteissa
   • osaa esitellä itsensä ja muut
   • kykenee tekemään kysymyksiä ja vastaamaan kysymyksiin, jotka koskevat häntä itseään ja konkreettisia asioita
   • kykenee käyttämään yksinkertaisia ilmaisuja ja lauseita kuvatakseen itseään, tuttaviaan ja ympäristöä, jossa asuu, opiskelee tai työskentelee. (Eurooppalaisen viitekehyksen taso A1.)

  Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

   • kyky noudattamaan tarkasti tehtävänantoa
   • kyky työskennella ryhmässä yhteistoiminnallisesti

  Edeltävät tiedot: Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille.

  Opiskelutapa: Kurssi ja kertauskuulustelu.

  Kirjallisuus: La Grassa – Andreaux, Cari amici, l’Italia … 1, kappaleet 1-4.

  Arviointi: Kertauskuulustelu. Asteikko 0-5.

   

   

  ITAP202 Italia 2 5 op

  Osaamistavoitteet:

  Kurssilla täydennetään italian perussanaston ja rakenteiden tuntemusta.   Kurssin suoritettuaan opiskelija

   • osaa ilmaista itseään italiaksi kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla
   • kykenee perustasolla ilmaisemaan itseänsä italiaksi
   • kykenee yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, kunhan keskustelukumppani puhuu hitaasti ja selvästi artikuloiden
   • kykenee käyttämään yksinkertaisia ilmaisuja ja lauseita, sekä suullisesti että kirjallisesti, kuvatakseen itseään, tuttaviaan ja ympäristöä, jossa asuu, opiskelee tai työskentelee. (Eurooppalaisen viitekehyksen taso A1-A2.)

  Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

   • kyky vertailla omaa ja muiden todellisuutta
   • kyky ilmaista mielipiteitä italiaksi
   • kyky työskennellä ryhmässä yhteistoiminnallisesti
   • kyky sitoutua aikatauluun, työtapoihin ja opettajan asettamiin tavoitteisiin

  Opiskelutapa: Kurssi ja kertauskuulustelu.

  Kirjallisuus: La Grassa – Andreaux, Cari amici, l’Italia … 1, kappaleet 5-9.

  Arviointi: Kertauskuulustelu. Asteikko 0-5.

   

   

  ITAP203 Italia 3 4 op

  Osaamistavoitteet: Kurssi on tarkoitettu erityisesti niille opiskelijoille, jotka haluavat valmentautua ja  osallistua italian kielen sivuaineen valintakokeeseen. Tavoitteena on syvällisempi perehtyminen italian kielioppiin ja kielen rakenteisiin. Kurssin suoritettuaan opiskelija

   • ymmärtää kirjoitettua ja puhuttua tekstiä tutuista aihepiireistä
   • kykenee perustasolla ilmaisemaan itseänsä italiaksi
   • osaa hyödyntää italiankieltä työssä ja opiskelussa

  Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

   • ryhmätyötaidot
   • kyky vertailla omaa ja muiden todellisuutta
   • kyky ilmaista mielipiteitä italiaksi
   • kyky ilmaista itseään viestintätilanteeseen sopivalla tavalla
   • kyky työskennellä ryhmässä yhteistoiminnallisesti
   • kyky sitoutua aikatauluun, työtapoihin ja opettajan asettamiin tavoitteisiin

  Kirjallisuus: La Grassa – Andreaux, Cari amici, l’Italia … 2 .

  Arviointi: Kertauskuulustelu. Asteikko 0-5.

   

  ITAP126 Kirjoitusharjoitukset 4 op

  Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

   • kykenee ilmaisemaan itseään kirjallisesti melko sujuvasti  käytännön kielenkäyttötilanteissa
   • osaa kirjoittaa lyhyitä tekstejä italiaksi jokapäiväisistä aiheista
   • ymmärtää arkikielellä kirjoitettuja tekstejä
   • tuntee Italian tapakulttuuria

  Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

   • vuorovaikutustaidot
   • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

  Opiskelutapa: Suullinen ilmaisu. Luetun ja kuullun ymmärtäminen. Suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Kotitehtävien pohjalta tapahtuva keskustelu. Aktiivinen osallistuminen kurssilla.

  Arviointi: Arvosana annetaan harjoitusten perusteella. Asteikko 0-5.

  Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.


  ITAP122 Suullinen ilmaisu 1 4 op

  Osaamistavoitteet

  Kurssin suoritettuaan opiskelija

   • osaa tunnistaa ja tuottaa italian äänteitä mahdollisimman luontevasti
   • osaa tunnistaa ja selittää omia ja toisten tekemiä ääntämisvirheitä
   • kykenee ilmaisemaan itseään melko sujuvasti käytännön kielenkäyttötilanteissa
   • kykenee ymmärtämään puhuttua kieltä suhteellisen hyvin
   • tuntee Italian tapakulttuuria
   • pystyy keskustelemaan italiaksi

  Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

   • ongelmanratkaisutaidot
   • vuorovaikutustaidot
   • kyky ilmaista itseään viestintätilanteeseen sopivalla tavalla
   • kyky osallistua keskusteluun rakentavalla tavalla
   • ryhmätyötaidot
   • kyky olla avoin keskustelulle, yhteistyölle ja saadulle palautteelle

  Opiskelutapa Harjoitukset kielistudiossa ja suullinen koe. Suullinen ilmaisu. Luetun ja kuullun ymmärtäminen. Suullisia harjoituksia. Kotitehtävien pohjalta tapahtuva keskustelu. Aktiivinen osallistuminen kurssilla.

  Arviointi: Suullinen koe. Asteikko 0-5.

  Kirjallisuus: Harjoitusmonisteet.

  Suositus ajoituksesta: Ensimmäisen lukuvuoden aikana.

   

   

  ITAP237 Italian kieli musiikin kautta 4 op

  Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan

   • opiskelija on kehittänyt italian kielen taitojaan ja italialaisen kulttuurin tuntemustaan laulujen ja oopperatekstien avulla
   • opiskelija tuntee aiheeseen liittyvän erikoissanaston
   • opiskelijalla on yleiskuva italialaisen musiikin historiasta

  Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

   • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
   • ryhmätyötaidot
   • kyky vertailla omaa ja muiden todellisuutta

  Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen kurssilla ja kurssitehtävät.

  Arviointi: Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen kurssilla sekä kurssikokeeseen. Asteikko 0-5.

  Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan. Opettajan antamat oppimismateriaalit.

   

   

  ITAP238 Italian kieli taiteen kautta 4 op

   

  Osaamistavoitteet: opiskelija kehittää Italian kulttuurin ja kielen tuntemustaan tutustumalla italialaisen taiteen keskeisimpiin suuntauksiin ja merkkiteoksiin.

  Kurssin aikana opiskelija saa yleiskuvan Italian taiteen historiasta.

  Kurssin suoritettuaan opiskelija

   • tuntee italialaisen taiteen historian suuret linjat 1300-luvulta 1900-luvulle
   • tuntee tärkeimpien taiteilijoiden elämän ja teokset ja osaa yhdistää ne historialliseen ja maantieteelliseen kontekstiin
   • tuntee aiheeseen liittyvän erikoissanaston
   • kykenee lukemaan taideteosta

  Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

   • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
   • kyky ilmaista oma näkökulmansa tai kriittinen tulkintansa järjestelmällisellä ja koherentilla tavalla
   • kyky vertailla omaa ja muiden todellisuutta
   • kyky ilmaista perusteltuja mielipiteitä italiaksi
   • kyky työskennellä ryhmässä erilaisissa rooleissa ja tehtävissä

  Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen kurssille ja luentotehtäviin.

  Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ja lopputentti. Asteikko 0-5.

  Kirjallisuus: Luennoitsijan jakama materiaali.

   

   

  ITAP239 Elokuvan kieli 4 op

   

  Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää Italian kulttuurin ja kielen tuntemustaan tutustumalla merkittäviin italialaisiin elokuviin sekä tarkastelemalla erityisesti niissä käytettyä kieltä. Kurssin aikana opiskelija saa yleiskuvan italialaisen elokuvan historiasta.

  Kurssin suoritettuaan opiskelija

   • tuntee pääpiirteissään merkittävimmät italialaiset elokuvat 1930-luvulta nykypäivään
   • osaa tunnistaa italian puhekielen pääpiirteet

  Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

   • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
   • kyky ilmaista oma näkökulmansa tai kriittinen tulkintansa järjestelmällisellä ja koherentilla tavalla
   • kyky ilmaista perusteltuja mielipiteitä italiaksi
   • kyky vertailla omaa ja muiden todellisuutta
   • kyky työskennellä ryhmässä erilaisissa rooleissa ja tehtävissä

  Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen kurssille ja luentotehtäviin.

  Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ja lopputentti. Asteikko 0-5.

  Kirjallisuus: Luennoitsijan jakama materiaali.

   

   

  ITAP132 ja ITAP133 Italian kirjallisuuden historia ja italialainen kirjallisuus, yht. 4 op

  1) Italian kirjallisuuden historia 2 op

  Osaamistavoitteet:

  Italian kirjallisuuden vaiheet vuodesta  1860 nykypäiviin. Kurssin suoritettuaan opiskelija

   • osaa kuvata hyvin nykykirjallisuuden historiaa vuodesta 1860 alkaen.
   • kykenee hahmottamaan kirjallisuuden ja nyky-yhteiskunnan välisen yhteyden

  Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

   • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
   • kyky tunnistaa ja omaksua kulttuurieroja
   • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito
   • kyky hahmottaa erilaisia näkökulmia todellisuudesta

  Opiskelutapa: Joko luento kuulusteluineen (sl)  tai kirjatentti.

  Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

  Kirjallisuus: ARMELLINI - COLOMBO, Guida alla letteratura italiana opettajan ohjeiden mukaan.

   

   

  2) Italialainen kirjallisuus (teokset) 2 op

  Osaamistavoitteet:

  Italian 1900- luvun kirjallisuus. Kurssin suoritettuaan opiskelija

   • tunnistaa Italian tärkeimmät nykykirjailijat ja keskeiset pääteokset ja kykenee lukemaan ja analysoimaan niitä
   • tunnistaa italialaisen kirjallisuuden ominaispiirteet
   • kykenee kriittisesti peilaamaan nykytodellisuutta opiskeltujen kirjailijoiden teosten kautta

  Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

   • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
   • vuorovaikutustaidot
   • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

  Opiskelutapa: Joko luennot sekä analyysit (kl) tai kirjatentti.

  Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

  Kirjallisuus: Romaanit: Valitaan kaksi teosta seuraavista: BASSANI, Il giardino dei Finzi-Contini; BUZZATI, Il deserto dei Tartari; FENOGLIO, I ventitrè giorni della città di Alba; LEVI, Cristo si è fermato ad Eboli; MORAVIA, Gli indifferenti, PAVESE, La luna e i falò; PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal; PRATOLINI, Cronaca familiare; SVEVO, La coscienza di Zeno; TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo, VITTORINI, Uomini e no.

   

   

  ITAA136 Italialainen yhteiskunta 4 op

  Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee Italian nyky-yhteiskuntaa. Kurssin suoritettuaan opiskelija

   • tuntee laajemmin jonkin Italian nyky-yhteiskunnan osa-alueen
   • osaa kuvata italialaista yhteiskuntaa ja sen kehitystä.

  Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

   • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
   • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
   • kyky tarkastella kulttuurieroja kriittisessä, avoimessa ja rakentavassa hengessä
   • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

  Opiskelutapa: Joko luento ja kertauskuulustelu tai kirjatentti.

  Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

  Kirjallisuus: La cultura italiana del Novecento a cura di Corrado Stajano, sivut 481-512  (Politica e ideologia di Gianfranco Pasquino)

   

   

  HUOM ! Tässä vaiheessa opiskelijan on mahdollista valita:

  ●  jatkaa linjan B opetussuunnitelman mukaisesti ja suorittaa  Italian kielen ja kulttuurin avoin   opintokokonaisuus  loppuun saakka kohdasta 3. Erikoiskurssit alkaen siten, että perusopintojen 30 op tulee täyteen.

  ●  tulla hyväksytyksi  italian kielen sivuaineen valintakokeessa, saada A-linjan opinto-oikeus ja suorittaa linjan A vielä puuttuvat perusopintojen opintojaksot (ITAP111, ITAP112,  ITAP122, ITAP123, ITAP124,  KLSP004, ITAP142)

   

   

   

   

  3. Erikoiskurssit

  Lähtötaso: Italia 3-kurssin suorittaminen tai vastaavat taidot.

  Sisältö: Perehtyminen johonkin erityisalueeseen (yhteiskunta, historia, kirjallisuus, taide, musiikki, uskonto jne.) italiankielisten tekstien avulla.

   

  ITAP240 Italiano creativo 4 op

  Osaamistavoitteet: Opiskelija kykenee osallistumaan ryhmätyöhön, jonka tavoitteena on käsikirjoittaa, ohjata ja kuvata oma italiankielinen lyhytelokuva. Kurssin suoritettuaan opiskelija

   • osaa soveltaa oppimaansa kirjoittaessaan erityyppisiä tekstejä
   • osaa ilmaista itseään italiaksi kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla
   • osaa tunnistaa italian puhekielen pääpiirteet

  Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

   • esiintymistaidot
   • ongelmanratkaisutaidot
   • tiimi-, ryhmä- ja projektityötaidot
   • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
   • vuorovaikutustaidot
   • itsesäätelytaidot, vastuunottokyky, päätöksentekokyky
   • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

  Opiskelutapa: Ryhmätyöskentely. Opettajan avustuksella opiskelijat keksivät kiinnostustensa pohjalta tarinoita, tilanteita ja dialogeja italiaksi. Kurssin lopuksi opiskelijat tekevät 10-15 minuutin pituisen  elokuvan, jossa osoittavat oppimistaan.

  Arviointi: Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen kurssilla sekä filmituotokseen. Asteikko 0-5.

  Kirjallisuus: Kurssilla tuotetut tekstit ja opettajan antamat oppimismateriaalit.

   

   

  ITAA134 Italian historia ja maantiede 4 op

  Osaamistavoitteet: Italian maantieteen ja historian tuntemus. Kurssin suoritettuaan opiskelija

   • saa kokonaiskuvan Italian maantieteellisistä ja valtiollisista ominaispiirteistä, kuten instituutioista ja niiden kehittymisestä
   • osaa selittää italialaisen yhteiskunnan rakenteita ja kehitystä
   • tuntee riittävän hyvin Italian historiaa varhaiskeskiajasta nykypäiviin

  Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

   • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
   • ryhmä- ja projektityötaidot

  Opiskelutapa: Joko luento kertauskuulusteluineen  (sl)  tai kirjatentti.

  Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.  Asteikko 0-5.

  Kirjallisuus: UGO, Piccola storia d'’Italia ja MAMMARELLA, L'Italia contemporanea 1943-1998, s. 387-605. Harjoitusmonisteet.

   

  ITAP242 Kulttuuritieto 4 op

  Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

   • osaa perustiedot Italian eri alueiden kulttuurista varhaiskeskiajalta nykypäiviin
   • osaa suorittaa vertailua muiden ja oman todellisuutensa välillä
   • osaa ilmaista perustellun mielipiteensä
   • osaa työskennellä ryhmässä tunnistaen ja hyväksyen sen roolit ja tehtävät
   • osaa olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa erilaisten kulttuurien kanssa

  Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

   • ongelmanratkaisutaidot
   • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
   • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
   • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

  Opiskelutapa: Kertauskuulustelu tai kirjatentti.

  Arviointi: Asteikko 0-5.

  Kirjallisuus: La cultura italiana del Novecento a cura di Corrado Stajano, sivut:

    1. Demografia, 183-197
    2. Scuola, 653-686
    3. Teatro, 725-751
    4. Cinema, 153-180
    5. Televisione, 753-771

   

   

   

  ITAP243 Tapakulttuurikurssi 4 op

   

  Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

   • kykenee vertailemaan suomalaista ja italialaista tapakulttuuria
   • osaa verrata ja erotella suomalaisen ja italialaisen sosiaalisen kanssakäymisen eroavaisuuksia ja osaa arvioida kommunikointitilanteita

  Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

   • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
   • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

  Opiskelutapa: Ryhmätyöskentely kurssilla ja harjoitustehtävät. Aktiivinen osallistuminen kurssilla.

  Arviointi: Asteikko 0-5.

   

   

  ITAP244 Tiedotusvälineet 4 op

  Osaamistavoitteet:  Kurssin suoritettuaan opiskelija

   • tuntee Italian sähköistä ja painettua viestintää

  Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

   • opiskelija kykenee työskentelemään ryhmässä yhteistoiminnallisesti
   • opiskelija osallistuu aktiivisesti tunnilla
   • opiskelija sitoutuu aikatauluun, työtapoihin ja opettajan asettamiin tavoitteisiin

  Opiskelutapa: Joko luennot sekä kertauskuulustelu tai kirjatentti.

  Arviointi: Asteikko 0-5. 

  Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.

   

   

  ITAP245 Elokuva ja teatteri 4 op

  Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

   • tuntee italialaisen elokuvan ja teatterin historian pääpiirteet
   • tuntee opiskellun aikakauden merkittävimmät ohjaajat ja heidän tärkeimmät elokuvansa
   • kykenee ymmärtämään kohdekielellä olevien luentojen sisällön, osaa tehdä niistä muistiinpanoja ja ymmärtää alkuperäiskielisten elokuvien sisällön italiankielisen tekstityksen avulla
   • on tietoinen elokuvan vahvasta roolista viestintävälineenä 1900-luvun italialaisen kulttuurin ja yhteiskunnan ymmärtämisen kannalta

  Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

   • kyky suorittaa vertailua muiden ja oman todellisuutensa välillä
   • kyky  ilmaista perustellun mielipiteensä
   • kyky  työskennellä ryhmässä tunnistaen ja hyväksyen sen roolit ja tehtävät
   • kyky  olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa erilaisten kulttuurien kanssa

  Opiskelutapa: Joko luennot sekä kertauskuulustelu tai kirjatentti.

  Arviointi: Asteikko 0-5.

  Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.