29.08.2012

Italian kielen opetussuunnitelma 2012-2015

Italian kielen opetussuunnitelma 2012-2015

Oppiaineessa annettava opetus perustuu opetussuunnitelmaan. Se on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, miten ja mitä opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonai-suuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskeltavat asiasisällöt, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi. Osaamistavoitteet ja kursseilla harjoiteltavat yleiset työelämätaidot on kuvattu ensisijaisen suoritustavan mukaan. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Osaamista kuvataan arvosanan ”3/hyvä” tasolla.

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojen kokonaisrakenne. Tarkemmat tiedot kunkin lukuvuoden kontaktiopetuksesta löytyvät Korppi-kurssi- ja opintotietojärjestelmästä.

Italian kielen opiskelija voi valita toisen kahdesta eri linjasta: A. Italian kieli (perus- ja aineopinnot) tai B. Italian kieli ja kulttuuri. (perusopinnot).

Linja A

Linja A: Opiskelija hakee italian kielen linjan A opinto-oikeutta ja osallistuu sivuaineen valintakokeeseen. Kokeeseen voi valmistautua esim. suorittamalla Italia 3-kurssin ITAP203 tai muun vastaavan kurssin. Kaikille hakijoille pakollinen sivuaineen valintakoe järjestetään syksyisin ja keväisin. Linjan A opinnot ovat kielitieteellisesti painotettuja ja niihin kuuluu oleellisena osana kulttuuriopintoja. Italian kielen opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kandidaatin tutkinto italia pääaineena suorittamalla linjan A opinnot.

Italian kielen opiskelun tarkoituksena on antaa opiskelijoille hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä perehdyttää heidät Italian kirjallisuuteen, historiaan ja kulttuuriin.

Linjan A italian opinnot tähtäävät hyvään kielitaitoon ja Italian kulttuurin tuntemukseen. Kulttuuriopinnot painottuvat erityisesti niille osa-alueille, joihin Italialla ja italian kielellä on ollut Euroopan historiassa merkitystä: renessanssin kulttuurista italialaisen oopperan leviämiseen, taiteesta elokuvaan. Kieliopinnoissaan opiskelija saavuttaa vankan kieliopin tuntemuksen lisäksi hyvän suullisen ja kirjallisen kielitaidon. Linjan A valitseva opiskelija tarvitsee italian kieltä, sujuvan arkikäytön lisäksi, koska on laajemmin kiinnostunut kulttuurista ja haluaa syventää opintojaan.

Perusopinnoissa (30 op) annetaan edellä mainituilta aloilta perustiedot; aineopinnoissa (50 op) tutustutaan edellisen lisäksi kielen kehitykseen, italialaiseen kielentutkimukseen, italian didaktiikkaan, italialaiseen yhteiskuntaan sekä klassiseen kirjallisuuteen 1200-luvulta alkaen. Italian kielen opinnot voi yhdistää muihin humanistisen tiedekunnan aineisiin, erityisesti muihin kieliin, mutta myös esim. filosofiaan, valtio-oppiin tai taloustieteisiin.

Linjan A opetussuunnitelmat:

Linja B

Linja B: Italian kielen ja kulttuurin linja on avoin kaikille yliopiston varsinaisille opiskelijoille. Linjan B italian opinnot tähtäävät hyvään käytännön kielitaitoon jokapäiväisissä tilanteissa sekä antavat monipuolisen kuvan Italian yhteiskunnasta, historiasta, kulttuurista ja kielestä. Italian kielen ja kulttuurin linja on tarkoitettu vapaaksi sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille, jotka tarvitsevat italian kieltä ennen kaikkea suullisen arkikäytön, yleisen kulttuurikiinnostuksen, opiskelun tai työn takia.

Opinnoissa kehitetään ensisijaisesti suullista kielitaitoa, jolla on keskeinen merkitys italialaisen kulttuurin kontekstissa.

Linjalla B voi suorittaa vain perusopinnot 30 op.

Linjan B opiskelija voi hakea Italian kielen linjan A opinto-oikeutta suoritettuaan seuraavat kurssit: Italia 1, Italia 2 ja Italia 3. Hakijat osallistuvat sivuaineen valintakokeeseen syksyllä tai keväällä.

Linjan B opetussuunnitelma: