19.01.2015

Linja A: Italian kieli

Italian kielen opetussuunnitelma 2012-2015

Oppiaineen italian kieli opintojen rakenne

 

Italian kielen pääaineopiskelijan opetussuunnitelma

Kieliasiantuntijaksi tähtäävien pääaineopiskelijoiden kandidaatintutkinto rakentuu seuraavasti:

 

HuK-TUTKINTO 180 op

Pääaineopinnot 80 op

 • perusopinnot 30 op

 • aineopinnot 50 op

Sivuaineopinnot, esim. 80 op

 • vähintään yksi perusopintokokonaisuus

 • muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja

Yleisopinnot, esim. 20 op

 • pakolliset kieli- ja viestintäopinnot sekä työelämäopinnot (sivuainevalinnoista riippuen 13-16 op)

 • mahdolliset muut valinnaiset opinnot

Kandidaatintutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu täällä. Seuraavassa kuvataan tarkemmin pääaineen perus- ja aineopintojen rakenne sekä tutkintoon sisältyvät pakolliset yleisopinnot.

 

Yleisopinnot (Sivuainevalinnoista riippuen 13-16 op)

 

Yleisopinnot

ITAY012 Opinto- ja urasuunnittelu

1 op

Vieras kieli (kirjataan suoritetuksi automaattisesti italian perusopintojen päätteeksi)

3 op

Äidinkielen viestintä (jää pois, mikäli sivuaineena on suomen kieli)

3 op

Toinen kotimainen kieli (kirjataan suoritetuksi ruotsia sivuaineena opiskeleville ruotsin perusopintojen päätteeksi)

3 op

ITAY096 Kypsyysnäyte

1 op

KLSY010 Kandidaatin portfolio

5 op

 

 

 

 

LINJA A ITALIAN KIELI: perusopinnot 30 op ja aineopinnot 50 op

 

Linjan A opinnot jakautuvat kahteen vaiheeseen seuraavasti: perusopinnot 30 op ja aineopinnot 50 op, yhteensä 80 op. Lisäksi on suoritettava pakolliset kieli- ja viestintäopinnot ja yleisopinnot.

 

 

Perusopinnot 30 op

 

Osaamistavoitteet:

Viestintätaidot

 • Opiskelija kykenee viestimään italian kielellä suhteellisen hyvin sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa arkielämän käytännön viestintätilanteissa sekä ymmärtämään ja tuottamaan helppoja tekstejä.

Sisältöosaaminen

 • Opiskelija osaa perustiedot seuraavilta aloilta: Italian kirjallisuus, historia, yhteiskunta, maantiede ja kulttuuri.

 • Opiskelija tuntee myös italialaista kielentutkimusta ja yleisen kielitieteen ja soveltavan kielitieteen peruskäsitteet ja niiden pääsuuntaukset.

 • Opiskelija kykenee ymmärtämään 1900-luvun kirjallisuuden ja kielitieteellisen tutkimuksen kieltä.

 • Perusopinnoista on saatava painotetuksi keskiarvoksi vähintään H, jotta opiskelija voi suorittaa aineopinnot.

 

 

Aineopinnot 50 opOsaamistavoitteet:Kieli- ja viestintätaidot

 • Aineopinnoissa laajennetaan ja syvennetään perusopinnoissa saatuja taitoja.

 • Opiskelijan suullinen ja kirjallinen kielitaito kehittyy ja hioutuu edelleen, niin että opiskelija kykenee viestimään korrektisti, sujuvasti ja luontevasti erilaisissa viestintätilanteissa.

 • Opiskelija osaa kääntää hyvin suhteellisen vaikeitakin tekstejä eri aloilta.

Sisältöosaaminen

 • Aineopinnoissa laajennetaan ja syvennetään perusopinnoissa saatuja tietoja.

 • Opiskelijan kielitieto paranee ja hän osaa analysoida hyvin italian kieltä.

 • Opiskelija saa kattavan yleiskäsityksen italian kielen historiallisesta ja modernista kielitieteestä, Italian kirjallisuudesta, yhteiskunnasta ja kulttuurista, italian kielen didaktiikasta.

 • Opiskelija kykenee itsenäiseen tieteelliseen ajatteluun ja tieteelliseen kirjoittamiseen.

 • Opiskelija kykenee hankkimaan uutta tietoa sekä arvioimaan ja omaksumaan sitä.

 • Opiskelija osaa soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä. 

 

AINEOPINNOT 50 op

Viestintätaidot

ITAA111 Italian kielioppi 3

4 op

ITAA123 Tekstitaidot 3

4 op

ITAA124 Tekstitaidot 4

3 op

ITAA122 Suullinen ilmaisu 2

3 op

 

yht. 14 op

Kieli, kulttuuri- ja yhteiskunta

ITAA132 Italian kirjallisuus 2

4 op

ITAA151 Kieliharjoittelu

5 op

 

yht. 9 op

Tutkijan taidot

(pakollinen vain pääaineopiskelijoille)

ITAA144 Kandidaattiseminaari

3 op

KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet

3 op

ITAA148 Kandidaatintutkielma

7 op

 

yht. 13 op

Moduulit.

Edellisten lisäksi opiskelijan on valittava seuraavista moduuleista yksi, jota suositellaan suoritettavaksi kokonaisuudessaan, vähintään yhteensä 14 op.

Moduuli 1: Kielitieto: Historiallinen ja moderni kielitiede 14 op

ITAA160 Italian kielen kehitys

4 op

LATP001 Latina 1 ***

4 op

ITAA161 Italian kielen semantiikka ja italialaista kielitiedettä

4 op

ITAA162 Valinnaisia opintoja 1

2 op

ITAA163 Valinnaisia opintoja 2

2 op

***Latina 1 on pakollinen moduulissa 1.

Moduuli 2: Italian didaktiikka 14 op

ITAA174 Italian opettaminen vieraana kielenä 1

4 op

ITAA175 Italian opettaminen vieraana kielenä 2

4 op

ITAA172 Työharjoittelu

4 op

ITAA176 Valinnaisia opintoja

4 op

Moduuli 3: Italialainen kulttuuri 14 op

ITAA134 Italian historia ja maantiede

4 op

ITAA136 Italialainen yhteiskunta

4 op

ITAA128 La parola in pubblico

4 op

ITAA187 Italia lehdistön ja television kielenä

4 op

ITAA188 Italia oopperan kielenä

4 op

ITAA189 Italialainen elokuva

4 op

ITAA184 Valinnaisia opintoja 1

2 op

ITAA185 Valinnaisia opintoja 2

2 op

ITAA190 Projektityö

8 op

 

 

Sivuaineopinnot

(ks. oman sivuaineesi opetussuunnitelma)

 

Sivuaineen opintoja valitaan siten, että HuK-tutkinnon kokonaislaajuuden minimi 180 op täyttyy. Sivuaineen opintopistemäärän minimi riippuu yleisopintojen kokonaismäärästä.