13.10.2014

Linja B: Italian kieli ja kulttuuri

Italian kielen opetussuunnitelma 2012-2015

Oppiaineen Italian kieli ja kulttuuri opintojen rakenne

Linja B: Italian kielen ja kulttuurin linja on avoin kaikille yliopiston varsinaisille opiskelijoille. Linjan B italian opinnot tähtäävät hyvään käytännön kielitaitoon jokapäiväisissä tilanteissa sekä antavat monipuolisen kuvan Italian yhteiskunnasta, historiasta, kulttuurista ja kielestä. Italian kielen ja kulttuurin linja on tarkoitettu vapaaksi sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille, jotka tarvitsevat italian kieltä ennen kaikkea suullisen arkikäytön, yleisen kulttuurikiinnostuksen, opiskelun tai työn takia.

Opinnoissa kehitetään ensisijaisesti suullista kielitaitoa, jolla on keskeinen merkitys italialaisen kulttuurin kontekstissa.

Linjalla B voi suorittaa vain perusopinnot 30 op.

Linja B muodostuu kolmesta osasta: 1) viestintätaidot, 2) kieli, kulttuuri ja yhteiskunta, 3) erikoiskurssit.


Opintojen koordinaattorina toimii oppiaine romaaninen filologia.


Opintojen kulku: opiskelija suorittaa viestintätaito-opintoja vähintään 14 op, kieli-, kulttuuri- ja yhteiskuntaopintoja vähintään 12 op ja erikoiskursseja siten, että vaadittavat 30 op tulevat täyteen.

Linjan B opiskelija voi hakea Italian kielen linjan A opinto-oikeutta suoritettuaan seuraavat kurssit: ITAP201 Italia 1, ITAP202 Italia 2 ja ITAP203 Italia 3 (tai vastaava). Hakijat osallistuvat sivuaineen valintakokeeseen syksyllä tai keväällä.

LINJA B ITALIAN KIELI JA KULTTUURI perusopinnot 30 op

Osaamistavoitteet:

Kieli- ja viestintätaidot

 • Opiskelija osaa italian kielen perussanaston ja peruskieliopin.

 • Opiskelija kykenee viestimään käytännön viestintätilanteissa suullisesti ja kirjallisesti ja ymmärtää puhuttua kieltä.

Sisältöosaaminen

 • Opiskelijalla on monipuolisen kuva Italian yhteiskunnasta, historiasta, maantieteestä, kulttuurista ja kielestä.

 • Opiskelija tuntee jonkun erityisalueen seuraavilta aloilta: yhteiskunta, historia, kirjallisuus, taide, musiikki, uskonto jne.

 

* HUOM ! Tässä vaiheessa opiskelijan on mahdollista valita:

 • jatkaa linjan B opetussuunnitelman mukaisesti ja suorittaa Italian kielen ja kulttuurin avoin opintokokonaisuus loppuun saakka kohdasta 3. Erikoiskurssit alkaen siten, että perusopintojen 30 op tulee täyteen.
 • tulla hyväksytyksi italian kielen sivuaineen valintakokeessa, saada A-linjan opinto-oikeus ja suorittaa linjan A vielä puuttuvat perusopintojen opintojaksot (ITAP111, ITAP112, ITAP122, ITAP123, ITAP124, KLSP004, ITAP142)

 

Italian kieli ja kulttuuri -oppiaineen opintojaksot (linja B)

Viestintätaito-opinnot

ITAP201 Italia 1 5 op

Osaamistavoitteet: Perehtyminen italian kielen perussanastoon ja rakenteisiin. Kurssin käytyään opiskelija :

 • ymmärtää ja käyttää arkikielisiä ilmaisuja ja lauseita selvitäkseen konkreettisissa tilanteissa

 • osaa esitellä itsensä ja muut

 • kykenee tekemään kysymyksiä ja vastaamaan kysymyksiin, jotka koskevat häntä itseään ja konkreettisia asioita

 • kykenee käyttämään yksinkertaisia ilmaisuja ja lauseita kuvatakseen itseään, tuttaviaan ja ympäristöä, jossa asuu, opiskelee tai työskentelee. (Eurooppalaisen viitekehyksen taso A1.)

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kyky noudattamaan tarkasti tehtävänantoa

 • kyky työskennella ryhmässä yhteistoiminnallisesti

Edeltävät tiedot: Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Opiskelutapa: 2. periodin pituinen kurssi syksyllä. Kirjallisuus: La Grassa – Andreaux, Cari amici, l’Italia … 1, kappaleet 1-4. Arviointi: Kertauskuulustelu. Asteikko 0-5.

 

ITAP202 Italia 2 5 op

Osaamistavoitteet:

Kurssilla täydennetään italian perussanaston ja rakenteiden tuntemusta. Kurssin käytyään opiskelija :

 • osaa ilmaista itseään italiaksi kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla

 • kykenee perustasolla ilmaisemaan itseänsä italiaksi

 • kykenee yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, kunhan keskustelukumppani puhuu hitaasti ja selvästi artikuloiden

 • kykenee käyttämään yksinkertaisia ilmaisuja ja lauseita, sekä suullisesti että kirjallisesti, kuvatakseen itseään, tuttaviaan ja ympäristöä, jossa asuu, opiskelee tai työskentelee. (Eurooppalaisen viitekehyksen taso A1-A2.)

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kyky vertailla omaa ja muiden todellisuutta

 • kyky ilmaista mielipiteitä italiaksi

 • kyky työskennellä ryhmässä yhteistoiminnallisesti

 • kyky sitoutua aikatauluun, työtapoihin ja opettajan asettamiin tavoitteisiin

Opiskelutapa: 2. periodin pituinen kurssi keväällä. Kirjallisuus: La Grassa – Andreaux, Cari amici, l’Italia … 1, kappaleet 5-9.

Arviointi: Kertauskuulustelu. Asteikko 0-5.

 

ITAP203 Italia 3 4 op

Osaamistavoitteet: Kurssi on tarkoitettu erityisesti niille opiskelijoille, jotka haluavat valmentautua ja osallistua italian kielen sivuaineen valintakokeeseen. Tavoitteena on syvällisempi perehtyminen italian kielioppiin ja kielen rakenteisiin. Kurssin käytyään opiskelija:

 • ymmärtää kirjoitettua ja puhuttua tekstiä tutuista aihepiireistä
 • kykenee perustasolla ilmaisemaan itseänsä italiaksi
 • osaa hyödyntää italiankieltä työssä ja opiskelussa

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia

 • ryhmätyötaidot

 • kyky vertailla omaa ja muiden todellisuutta

 • kyky ilmaista mielipiteitä italiaksi

 • kyky ilmaista itseään viestintätilanteeseen sopivalla tavalla

 • kyky työskennellä ryhmässä yhteistoiminnallisesti

 • kyky sitoutua aikatauluun, työtapoihin ja opettajan asettamiin tavoitteisiin

Kirjallisuus: La Grassa – Andreaux, Cari amici, l’Italia … 2 .

Arviointi: Kertauskuulustelu. Asteikko 0-5.

 

ITAP126 KIRJOITUSHARJOITUKSET 4 op

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija:

 • kykenee ilmaisemaan itseään kirjallisesti melko sujuvasti käytännön kielenkäyttötilanteissa

 • osaa kirjoittaa lyhyitä tekstejä italiaksi jokapäiväisistä aiheista

 • ymmärtää arkikielellä kirjoitettuja tekstejä

 • tuntee Italian tapakulttuuria

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • vuorovaikutustaidot

 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

Opiskelutapa: Suullinen ilmaisu. Luetun ja kuullun ymmärtäminen. Suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Kotitehtävien pohjalta tapahtuva keskustelu. Aktiivinen osallistuminen lukuvuoden ajan. Arviointi: Arvosana annetaan harjoitusten perusteella. Asteikko 0-5.
Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.


ITAP122 SUULLINEN ILMAISU 1 4 op

Osaamistavoitteet:

Kurssin käytyään opiskelija :

 • osaa tunnistaa ja tuottaa italian äänteitä mahdollisimman luontevasti

 • osaa tunnistaa ja selittää omia ja toisten tekemiä ääntämisvirheitä

 • kykenee ilmaisemaan itseään melko sujuvasti käytännön kielenkäyttötilanteissa

 • kykenee ymmärtämään puhuttua kieltä suhteellisen hyvin

 • tuntee Italian tapakulttuuria

 • pystyy keskustelemaan italiaksi

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • ongelmanratkaisutaidot

 • vuorovaikutustaidot

 • kyky ilmaista itseään viestintätilanteeseen sopivalla tavalla

 • kyky osallistua keskusteluun rakentavalla tavalla

 • ryhmätyötaidot

 • kyky olla avoin keskustelulle, yhteistyölle ja saadulle palautteelle

Opiskelutapa: Harjoitukset kielistudiossa ja suullinen koe. Suullinen ilmaisu. Luetun ja kuullun ymmärtäminen. Suullisia harjoituksia. Kotitehtävien pohjalta tapahtuva keskustelu. Aktiivinen osallistuminen yhden lukukauden ajan. Arviointi: Suullinen koe. Asteikko 0-5. Kirjallisuus: Harjoitusmonisteet. Suositus ajoituksesta: Ensimmäisen lukuvuoden aikana.

 

Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta

 

ITAP237 ITALIAN KIELI MUSIIKIN KAUTTA 4 op

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään

 • opiskelija on kehittänyt italian kielen taitojaan ja italialaisen kulttuurin tuntemustaan laulujen ja oopperatekstien avulla

 • opiskelija tuntee aiheeseen liittyvän erikoissanaston

 • opiskelijalla on yleiskuva italialaisen musiikin historiasta

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

 • ryhmätyötaidot

 • kyky vertailla omaa ja muiden todellisuutta

Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen kurssilla ja kurssitehtävät.

Arviointi: Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen kurssilla sekä kurssikokeeseen. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan. Opettajan antamat oppimismateriaalit.

 


ITAP238 ITALIAN KIELI TAITEEN KAUTTA 4 op

Osaamistavoitteet: opiskelija kehittää Italian kulttuurin ja kielen tuntemustaan tutustumalla italialaisen taiteen keskeisimpiin suuntauksiin ja merkkiteoksiin.

Kurssin aikana opiskelija saa yleiskuvan Italian taiteen historiasta.

Kurssin käytyään

 • opiskelija tuntee italialaisen taiteen historian suuret linjat 1300-luvulta 1900-luvulle

 • tuntee tärkeimpien taiteilijoiden elämän ja teokset ja osaa yhdistää ne historialliseen ja maantieteelliseen kontekstiin

 • tuntee aiheeseen liittyvän erikoissanaston

 • kykenee lukemaan taideteosta

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

 • kyky ilmaista oma näkökulmansa tai kriittinen tulkintansa järjestelmällisellä ja koherentilla tavalla

 • kyky vertailla omaa ja muiden todellisuutta

 • kyky ilmaista perusteltuja mielipiteitä italiaksi

 • kyky työskennellä ryhmässä erilaisissa rooleissa ja tehtävissä

Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen kurssille ja luentotehtäviin.

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ja lopputentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Luennoitsijan jakama materiaali.

 

ITAP239 ELOKUVAN KIELI 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää Italian kulttuurin ja kielen tuntemustaan tutustumalla merkittäviin italialaisiin elokuviin sekä tarkastelemalla erityisesti niissä käytettyä kieltä. Kurssin aikana opiskelija saa yleiskuvan italialaisen elokuvan historiasta.

Kurssin käytyään:

 • opiskelija tuntee pääpiirteissään merkittävimmät italialaiset elokuvat 1930-luvulta nykypäivään

 • opiskelija osaa tunnistaa italian puhekielen pääpiirteet

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

 • kyky ilmaista oma näkökulmansa tai kriittinen tulkintansa järjestelmällisellä ja koherentilla tavalla

 • kyky ilmaista perusteltuja mielipiteitä italiaksi

 • kyky vertailla omaa ja muiden todellisuutta

 • kyky työskennellä ryhmässä erilaisissa rooleissa ja tehtävissä

Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen kurssille ja luentotehtäviin.

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ja lopputentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Luennoitsijan jakama materiaali.

 


ITAP132 ja ITAP133 ITALIAN KIRJALLISUUDEN HISTORIA JA ITALIALAINEN KIRJALLISUUS yht. 4 op

1) Italian kirjallisuuden historia 2 op

Osaamistavoitteet:

Italian kirjallisuuden vaiheet vuodesta 1860 nykypäiviin. Kurssin käytyään opiskelija :

 • osaa kuvata hyvin nykykirjallisuuden historiaa vuodesta 1860 alkaen.

 • kykenee hahmottamaan kirjallisuuden ja nyky-yhteiskunnan välisen yhteyden

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

 • kyky tunnistaa ja omaksua kulttuurieroja

 • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

 • kyky hahmottaa erilaisia näkökulmia todellisuudesta

Opiskelutapa: Joko luento kuulusteluineen (sl) tai kirjatentti. Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5. Kirjallisuus: ARMELLINI - COLOMBO, Guida alla letteratura italiana opettajan ohjeiden mukaan.

 

2) Italialainen kirjallisuus (teokset) 2 op

Osaamistavoitteet:

Italian 1900- luvun kirjallisuus. Kurssin käytyään opiskelija :

 • tunnistaa Italian tärkeimmät nykykirjailijat ja keskeiset pääteokset ja kykenee lukemaan ja analysoimaan niitä

 • tunnistaa italialaisen kirjallisuuden ominaispiirteet

 • kykenee kriittisesti peilaamaan nykytodellisuutta opiskeltujen kirjailijoiden teosten kautta

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

 • vuorovaikutustaidot

 • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

Opiskelutapa: Joko luennot sekä analyysit (kl) tai kirjatentti. Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Romaanit: Valitaan kaksi teosta seuraavista: BASSANI, Il giardino dei Finzi-Contini; BUZZATI, Il deserto dei Tartari; FENOGLIO, I ventitrè giorni della città di Alba; LEVI, Cristo si è fermato ad Eboli; MORAVIA, Gli indifferenti, PAVESE, La luna e i falò; PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal; PRATOLINI, Cronaca familiare; SVEVO, La coscienza di Zeno; TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo, VITTORINI, Uomini e no.


ITAA136 ITALIALAINEN YHTEISKUNTA 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee Italian nyky-yhteiskuntaa. Kurssin käytyään opiskelija :

 • tuntee laajemmin jonkin Italian nyky-yhteiskunnan osa-alueen

 • osaa kuvata italialaista yhteiskuntaa ja sen kehitystä.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

 • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

 • kyky tarkastella kulttuurieroja kriittisessä, avoimessa ja rakentavassa hengessä

 • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

Opiskelutapa: Joko luento ja kertauskuulustelu tai kirjatentti. Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5. Kirjallisuus: La cultura italiana del Novecento a cura di Corrado Stajano, sivut 481-512 (Politica e ideologia di Gianfranco Pasquino)

 

 

Erikoiskurssit

Lähtötaso: Italia 3-kurssin suorittaminen tai vastaavat taidot. Sisältö: Perehtyminen johonkin erityisalueeseen (yhteiskunta, historia, kirjallisuus, taide, musiikki, uskonto jne.) italiankielisten tekstien avulla.

 


ITAP240 ITALIANO CREATIVO 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija kykenee osallistumaan ryhmätyöhön, jonka tavoitteena on käsikirjoittaa, ohjata ja kuvata oma italiankielinen lyhytelokuva. Kurssin käytyään opiskelija :

 • osaa soveltaa oppimaansa kirjoittaessaan erityyppisiä tekstejä

 • osaa ilmaista itseään italiaksi kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla

 • osaa tunnistaa italian puhekielen pääpiirteet

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • esiintymistaidot

 • ongelmanratkaisutaidot

 • tiimi-, ryhmä- ja projektityötaidot

 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

 • vuorovaikutustaidot

 • itsesäätelytaidot, vastuunottokyky, päätöksentekokyky

 • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

Opiskelutapa: Ryhmätyöskentely. Opettajan avustuksella opiskelijat keksivät kiinnostustensa pohjalta tarinoita, tilanteita ja dialogeja italiaksi. Kurssin lopuksi opiskelijat tekevät 10-15 minuutin pituisen elokuvan, jossa osoittavat oppimistaan.

Arviointi: Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen kurssilla sekä filmituotokseen. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Kurssilla tuotetut tekstit ja opettajan antamat oppimismateriaalit.

 

ITAA134 ITALIAN HISTORIA JA MAANTIEDE 4 op

Osaamistavoitteet: Italian maantieteen ja historian tuntemus. Kurssin käytyään opiskelija :

 • saa kokonaiskuvan Italian maantieteellisistä ja valtiollisista ominaispiirteistä, kuten instituutioista ja niiden kehittymisestä

 • osaa selittää italialaisen yhteiskunnan rakenteita ja kehitystä

 • tuntee riittävän hyvin Italian historiaa varhaiskeskiajasta nykypäiviin

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

 • ryhmä- ja projektityötaidot

Opiskelutapa: Joko luento kertauskuulusteluineen (sl) tai kirjatentti.

Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: UGO, Piccola storia d'’Italia ja MAMMARELLA, L'Italia contemporanea 1943-1998, s. 387-605. Harjoitusmonisteet..

 


ITAP242 KULTTUURITIETO 4 op

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija :

 • osaa perustiedot Italian eri alueiden kulttuurista varhaiskeskiajalta nykypäiviin

 • osaa suorittaa vertailua muiden ja oman todellisuutensa välillä

 • osaa ilmaista perustellun mielipiteensä

 • osaa työskennellä ryhmässä tunnistaen ja hyväksyen sen roolit ja tehtävät

 • osaa olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa erilaisten kulttuurien kanssa

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • ongelmanratkaisutaidot

 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

 • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

 • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

Opiskelutapa: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Arviointi: Asteikko 0-5. Kirjallisuus: La cultura italiana del Novecento a cura di Corrado Stajano, sivut:
1.
Demografia, 183-197
2. Scuola, 653-686
3. Teatro, 725-751
4. Cinema, 153-180
5. Televisione, 753-771


ITAP243 TAPAKULTTUURIKURSSI 4 op

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija :

 • kykenee vertailemaan suomalaista ja italialaista tapakulttuuria

 • osaa verrata ja erotella suomalaisen ja italialaisen sosiaalisen kanssakäymisen eroavaisuuksia ja osaa arvioida kommunikointitilanteita

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

 • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

Opiskelutapa: Ryhmätyöskentely kurssilla yhden lukukauden ajan, harjoitustehtävät. Aktiivinen osallistuminen lukukauden ajan.

Arviointi: Asteikko 0-5.

ITAP244 TIEDOTUSVÄLINEET 4 op

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija :

 • tuntee Italian sähköistä ja painettua viestintää

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • opiskelija kykenee työskentelemään ryhmässä yhteistoiminnallisesti

 • opiskelija osallistuu aktiivisesti tunnilla

 • opiskelija sitoutuu aikatauluun, työtapoihin ja opettajan asettamiin tavoitteisiin

Opiskelutapa: Joko luennot yhden lukukauden aikana sekä kertauskuulustelu tai kirjatentti.

Arviointi: Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.

 

ITAP245 ELOKUVA JA TEATTERI 4 op

Osaamistavoitteet: : Kurssin käytyään opiskelija :

 • tuntee italialaisen elokuvan ja teatterin historian pääpiirteet

 • tuntee opiskellun aikakauden merkittävimmät ohjaajat ja heidän tärkeimmät elokuvansa

 • kykenee ymmärtämään kohdekielellä olevien luentojen sisällön, osaa tehdä niistä muistiinpanoja ja ymmärtää alkuperäiskielisten elokuvien sisällön italiankielisen tekstityksen avulla

 • on tietoinen elokuvan vahvasta roolista viestintävälineenä 1900-luvun italialaisen kulttuurin ja yhteiskunnan ymmärtämisen kannalta

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kyky suorittaa vertailua muiden ja oman todellisuutensa välillä

 • kyky ilmaista perustellun mielipiteensä

 • kyky työskennellä ryhmässä tunnistaen ja hyväksyen sen roolit ja tehtävät

 • kyky olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa erilaisten kulttuurien kanssa

Opiskelutapa: Joko luennot yhden lukukauden aikana sekä kertauskuulustelu tai kirjatentti.

Arviointi: Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.