12.11.2013

Italian kieli -oppiaineen opintojaksot (linja A)

Italian kielen opetussuunnitelma 2012-2015

Perusopinnot

 


ITAP111 ITALIAN KIELIOPPI 1 3 op

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija:

 • hallitse italian kielen normatiivisen kieliopin rakenteet.

 • tunnistaa ja selittää omia ja toisten tekemiä kielioppivirheitä

 • oppii tuntemaan kieliopilliset erot äidinkielensä ja italian välillä

 • kykenee soveltamaan saamaansa tietoa käytännön kielenkäyttötilanteissa

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • ongelmanratkaisutaidot

 • kyky ymmärtää ja hyväksyä kielten ja kulttuurien väliset erot

Opiskelutapa: Joko yhden lukukauden kestävä luentokurssi ja harjoitukset tai kirjatentti.

Kurssilla keskitytään verbioppiin.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5. Kirjallisuus: DARDANO - TRIFONE, Grammatica italiana opettajan ohjeiden mukaan sekä BENVENUTO - LA GRASSA, Nykyitalian peruskielioppi, Harjoituksia. Suositus ajoituksesta: Ensimmäisen lukuvuoden aikana.

 

ITAP112 ITALIAN KIELIOPPI 2 2 op

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija:

 • hallitsee italian kielen normatiivisen kieliopin rakenteet

 • tunnistaa ja selittää omia ja toisten tekemiä kielioppivirheitä

 • oppii tuntemaan kieliopilliset erot äidinkielensä ja italian välillä

 • kykenee soveltamaan saamaansa tietoa käytännön kielenkäyttötilanteissa

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • ongelmanratkaisutaidot

 • kyky ymmärtää ja hyväksyä kielten ja kulttuurien väliset erot

 • kyky nähdä opiskellut asiat laajemmassa kontekstissa

Opiskelutapa: Joko yhden lukukauden kestävä luentokurssi ja harjoitukset tai kirjatentti. Kurssilla käsitellään mm. substantiivit, adjektiivit ja pronominit.

HUOM! Kielioppi 1 ja Kielioppi 2 suositellaan suoritettavaksi luentokurssina.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5. Kirjallisuus: DARDANO - TRIFONE, Grammatica italiana opettajan ohjeiden mukaan sekä BENVENUTO - LA GRASSA, Nykyitalian peruskielioppi, Harjoituksia. Suositus ajoituksesta: Ensimmäisen lukuvuoden aikana.

 

ITAP122 SUULLINEN ILMAISU 1 4 op

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija:

 • osaa tunnistaa ja tuottaa italian äänteitä mahdollisimman luontevasti

 • osaa tunnistaa ja selittää omia ja toisten tekemiä ääntämisvirheitä

 • kykenee ilmaisemaan itseään melko sujuvasti käytännön kielenkäyttötilanteissa

 • kykenee ymmärtämään puhuttua kieltä suhteellisen hyvin

 • tuntee Italian tapakulttuuria.

 • pystyy keskustelemaan italiaksi

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • ongelmanratkaisutaidot

 • vuorovaikutustaidot

 • kyky ilmaista itseään viestintätilanteeseen sopivalla tavalla

 • kyky osallistua keskusteluun rakentavalla tavalla.

 • ryhmätyötaidot

 • kyky olla avoin keskustelulle, yhteistyölle ja saadulle palautteelle

Opiskelutapa: Harjoitukset kielistudiossa ja suullinen koe. Suullinen ilmaisu. Luetun ja kuullun ymmärtäminen. Suullisia harjoituksia. Kotitehtävien pohjalta tapahtuva keskustelu. Aktiivinen osallistuminen yhden lukukauden ajan. Arviointi: Suullinen koe. Asteikko 0-5. Kirjallisuus: Harjoitusmonisteet. Suositus ajoituksesta: Ensimmäisen lukuvuoden aikana.

 

ITAP123 TEKSTITAIDOT 1 3 op

Osaamistavoitteet: Kurssin aikana opiskelijan sanavarasto laajenee merkittävästi. Kurssin käytyään opiskelija:

 • osaa rakentaa kieliopillisesti korrekteja italiankielisiä lauseita suomenkielisen tekstin pohjalta

 • osaa selittää italian kielellä erilaisten suomenkielisten tekstien sisällön

 • pystyy kirjoittamaan italiaksi yksinkertaista asiatekstiä, tiivistelmiä ja referaatteja ja osaa käyttää uutta sanavarastoa

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

 • ryhmätyötaidot

 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

Opiskelutapa: Kirjalliset harjoitukset YHDEN lukukauden ajan.

Kurssilla harjoitellaan kontrastiivisesti italian kielioppia ja sanastoa. Opiskelija valmistaa viikoittain tunnilla harjoitustekstejä opettajan johdolla. Yksilö- ja ryhmätyötä.

Kurssi sisältää monipuolisia kirjoitusharjoituksia kuten, tiivistelmiä ja referaatteja italiaksi. Pakolliset harjoitukset, jotka käsitellään opettajan johdolla.

Arviointi: Kertauskuulustelu. Asteikko 0-5. Kirjallisuus: Harjoitusmonisteet.

 

ITAP124 TEKSTITAIDOT 2 3 op

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija:

 • kykenee ymmärtämään erityyppisiä yleisluontoisia italiankielisiä tekstejä.

 • kykenee löytämään italiankielisistä teksteistä keskeisen sisällön ja kirjoittaa referaatteja hyvälle suomen kielelle.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • ryhmätyötaidot

 • kyky ymmärtää, tiivistää ja selittää tekstin sisältö

 • kyky kriittiseen ajatteluun

Opiskelutapa: Kirjalliset harjoitukset YHDEN lukukauden ajan. Harjoitustekstit, jotka

valmistellaan kotona ja käsitellään tunnilla. Yksilö- ja ryhmätyötä. Niiden, joiden äidinkieli ei ole suomi on neuvoteltava kurssin suoritustavasta opettajan kanssa.

Arviointi: Kertauskuulustelu. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Harjoitusmonisteet.

 


ITAP132 ja ITAP133 ITALIAN KIRJALLISUUDEN HISTORIA JA ITALIALAINEN KIRJALLISUUS yht. 4 op

1) Italian kirjallisuuden historia 2 op

Osaamistavoitteet: Italian kirjallisuuden vaiheet vuodesta 1860 nykypäiviin. Kurssin käytyään opiskelija:

 • osaa kuvata hyvin nykykirjallisuuden historiaa vuodesta 1860 alkaen.

 • opiskelija kykenee hahmottamaan kirjallisuuden ja nyky-yhteiskunnan välisen yhteyden

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

 • kyky tunnistaa ja omaksua kulttuurieroja

 • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

 • kyky hahmottaa erilaisia näkökulmia todellisuudesta

Opiskelutapa: Joko luento kuulusteluineen (sl) tai kirjatentti. Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5. Kirjallisuus: ARMELLINI - COLOMBO, Guida alla letteratura italiana opettajan ohjeiden mukaan.

 

2) Italialainen kirjallisuus (teokset) 2 op

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija:

 • tunnistaa Italian tärkeimmät nykykirjailijat ja keskeiset pääteokset ja kykenee lukemaan ja analysoimaan niitä.

 • opiskelija tunnistaa Italian 1900-luvun kirjallisuuden ominaispiirteet

 • opiskelija kykenee kriittisesti peilaamaan nykytodellisuutta opiskeltujen kirjailijoiden teosten kautta

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

 • vuorovaikutustaidot

 • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

Opiskelutapa: Joko luennot sekä analyysit (kl) tai kirjatentti. Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Romaanit: Valitaan kaksi teosta seuraavista: BASSANI, Il giardino dei Finzi-Contini; BUZZATI, Il deserto dei Tartari; FENOGLIO, I ventitrè giorni della città di Alba; LEVI, Cristo si è fermato ad Eboli; MORAVIA, Gli indifferenti, PAVESE, La luna e i falò; PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal; PRATOLINI, Cronaca familiare; SVEVO, La coscienza di Zeno; TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo, VITTORINI, Uomini e no.

 

ITAA136 ITALIALAINEN YHTEISKUNTA 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee Italian nyky-yhteiskuntaa. Kurssin käytyään opiskelija:

 • tuntee laajemmin jonkin Italian nyky-yhteiskunnan osa-alueen

 • osaa kuvata italialaista yhteiskuntaa ja sen kehitystä.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

 • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

 • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

 • kyky tarkkailla kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti

Opiskelutapa: Joko luento ja kertauskuulustelu tai kirjatentti. Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5. Kirjallisuus: La cultura italiana del Novecento a cura di Corrado Stajano, sivut 481-512 (Politica e ideologia di Gianfranco Pasquino)

 


ITAP142 Italialaista kielitiedettä 3 op

Osaamistavoitteet: Tutustuminen italialaiseen kielentutkimukseen. Kurssin käytyään opiskelija :

 • tunnistaa yleisen ja soveltavan kielitieteen peruskäsitteet

 • tuntee kielitieteen historian ja nykysuuntaukset italian kielentutkimuksen kannalta

 • osaa italialaisen kielitieteen peruskäsitteistön italian kielellä

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

Opiskelutapa: Joko yhden lukukauden kestävä luentokurssi ja harjoitukset tai kirjatentti. Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan. Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5. Suositus ajoituksesta: Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

 

 

Aineopinnot


ITAA111 ITALIAN KIELIOPPI 3 4 op

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija:

 • osaa hyvin italian kielen morfologian ja syntaksin

 • osaa tuottaa normatiivisesti oikeita italian lauseita ja muotoja ja analysoida niitä

 • tunnistaa ja selittää omia ja toisten tekemiä kielioppivirheitä

 • oppii tuntemaan kieliopilliset erot äidinkielensä ja italian välillä

 • kykenee soveltamaan saamaansa tietoa käytännön kielenkäyttötilanteissa

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • ongelmanratkaisutaidot

 • kyky ymmärtää ja hyväksyä kielten ja kulttuurien väliset erot

 • kyky nähdä opiskellut asiat laajemmassa kontekstissa

Edeltävät tiedot: Perusopintojen kielioppikurssin suoritus. Opiskelutapa: Joko lukuvuoden kestävä luentokurssi ja harjoitukset tai kirjatentti. Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5. Kirjallisuus: SERIANNI, Grammatica italiana opettajan ohjeiden mukaan.

 

ITAA123 TEKSTITAIDOT 3 4 op

1) Suomen kielestä italian kieleen

Osaamistavoitteet:

Kurssin aikana opiskelijan sanavarasto laajenee merkittävästi. Kurssin käytyään opiskelija :

 • osaa rakentaa kieliopillisesti korrekteja italiankielisiä lauseita suomenkielisen tekstin pohjalta

 • osaa käyttää syntaktisia rakenteita joustavasti

 • kykenee oivaltamaan tarpeeksi hyvin tekstien tyyliseikkoja

 • osaa selittää italian kielellä erilaisten suomenkielisten tekstien sisällön

 • pystyy kirjoittamaan italiaksi yksinkertaista asiatekstiä, tiivistelmiä ja referaatteja ja osaa käyttää uutta sanavarastoa

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

 • ryhmätyötaidot

 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

Edeltävät tiedot: Perusopintojen ITAP123 Tekstitaidot 1-kurssin suoritus.

Opiskelutapa: Kirjalliset harjoitukset YHDEN lukukauden ajan.

Kurssilla harjoitellaan kontrastiivisesti italian kielioppia ja sanastoa. Opiskelija valmistaa viikoittain tunnilla harjoitustekstejä opettajan johdolla. Yksilö- ja ryhmätyötä.

Kurssi sisältää monipuolisia kirjoitusharjoituksia kuten, tiivistelmiä ja referaatteja italiaksi. Tekstit valmistetaan etukäteen ja tarkastetaan opettajan johdolla.

Arviointi: Kertauskuulustelu. Asteikko 0-5. Kirjallisuus: Harjoitusmonisteet.

 

 

2) Kirjallinen taito 2 op

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija :

 • osaa rakentaa kieliopillisesti korrekteja italiankielisiä lauseita suomenkielisen tekstin pohjalta

 • osaa kirjoittaa jäsenneltyjä tekstejä

 • on italiankielisen akateemisen kirjoittamisen perustaidot

 • osaa käyttää syntaktisia rakenteita joustavasti

 • kykenee oivaltamaan tarpeeksi hyvin tekstien tyyliseikkoja

 • osaa selittää italian kielellä erilaisten suomenkielisten tekstien sisällön

 • pystyy kirjoittamaan italiaksi yksinkertaista asiatekstiä, tiivistelmiä ja referaatteja ja osaa käyttää uutta sanavarastoa

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

 • ryhmätyötaidot

 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

Edeltävät tiedot: Perusopintojen ITAP123 Tekstitaidot 1-kurssin suoritus.

Opiskelutapa: Kurssi sisältää monipuolisia kirjoitusharjoituksia kuten tiivistelmiä ja referaatteja. Pakolliset harjoitukset YHDEN lukukauden ajan.

Arviointi: Arvosana annetaan harjoitusten perusteella. Asteikko 0-5.

 

ITAA124 TEKSTITAIDOT 4 3 op
Osaamistavoitteet: Opiskelijan sanavarasto laajenee mm. kulttuuria, yhteiskuntaa, politiikkaa, kaunokirjallisuutta ja tekniikkaa käsittelevien tekstien avulla.

Kurssin käytyään opiskelija :

 • kykenee ymmärtämään suhteellisen vaikeita erityyppisiä italiankielisiä tekstejä

 • pystyy ilmaisemaan niiden sisällön suomeksi merkityksellisesti ja tyylillisesti oikealla tavalla

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • ryhmätyötaidot

 • kyky ymmärtää, tiivistää ja selittää tekstin sisältö

 • kyky kriittiseen ajatteluun

Edeltävät tiedot: Perusopintojen ITAP124 Tekstitaidot 2 -kurssin suoritus. Opiskelutapa: Suhteellisen vaikeiden, erityyppisten italiankielisten tekstien kääntäminen suomen kielelle. Kirjalliset harjoitukset YHDEN lukukauden ajan. Harjoitustekstit, jotka valmistetaan etukäteen kotona ja tarkastetaan opettajan johdolla.

Ulkomaalaisten opiskelijoiden ei tarvitse suorittaa kurssia italiasta suomeen käännöksenä, vaan kurssin suoritustavasta sovitaan opettajan kanssa. Arviointi: Kertauskuulustelu. Asteikko 0-5. Kirjallisuus: Harjoitusmonisteet.


ITAA122 SUULLINEN ILMAISU 2 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelijan suullinen ilmaisutaito vahvistuu ja syvenee, niin virallisissa kuin epävirallisissakin kielenkäyttötilanteissa. Kurssin käytyään opiskelija :

 • osaa puhua hyvin italiaa

 • osaa toteuttaa kulttuuriin liittyvän tehtävän

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

 • kyky työskennellä ryhmässä yhteistoiminnallisesti

 • kyky ilmaista perusteltuja mielipiteitä italiaksi

Edeltävät tiedot: Perusopintojen ITAP122 Suullinen ilmaisu 1-kurssin suoritus. Opiskelutapa: Ryhmätyöskentely, harjoitustehtävät Arviointi: Arvosana annetaan harjoitusten perusteella. Asteikko 0-5.


ITAA132 ITALIAN KIRJALLISUUS 2 4 op

Osaamistavoitteet: Italian keskiajan ja renessanssin kirjallisuus. Opiskelija tunnistaa kyseisten aikakausien kulttuurihistoriaa ja aatehistoriaa. Kurssin käytyään opiskelija :

 • tunnistaa Italian kirjallisuuden historian pääpiirteet alkujuurilta 1500-luvulle saakka

 • tuntee opiskellun aikakauden tärkeimpien kirjailijoiden elämän ja teokset, sekä osaa yhdistää ne historialliseen, poliittiseen ja maantieteelliseen kontekstiin

 • osaa tunnistaa eri kirjallisuuslajien tunnuspiirteet

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

 • kyky tunnistaa ja omaksua kulttuurieroja

 • kyky hahmottaa erilaisia näkökulmia todellisuudesta

 • vuorovaikutustaidot

 • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

Edeltävät tiedot: Perusopintojen kirjallisuuskurssien suoritus. Opiskelutapa: Joko luento YHDEN lukukauden ajan sekä essee tai kertauskuulustelu tai kirjatentti. Teosten omakohtainen tuntemus ja analysointi kielen ja sisällön kannalta. Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: SAPEGNO, Compendio di storia della letteratura italiana. Kommenttilaitos LIST eli LETTERATURA Italiana. Storia e testi (diretta da C. Muscetta) sekä SAPEGNO-TROMBADORI-BINNI, La Divina Commedia.
Kommentoidut tekstit: Dante: 2 laulua Infernosta ja 1 Purgatoriosta, sekä otteita Petrarcan, Boccaccion, Machiavellin, Arioston teoksista.

 

ITAA151 KIELIHARJOITTELU 5 op

Osaamistavoitteet:

 • Opiskelijan käytännön kielitaito paranee kieliharjoittelussa.

 • Opiskelija oppii tuntemaan lähemmin Italian jokapäiväistä elämää sekä yhteiskuntaa ja kulttuuria.

Opiskelutapa: Yhden kuukauden opiskelu laitoksen hyväksymällä kielikurssilla Italiassa tai kahden kuukauden oleskelu Italiassa. Todistus opiskelusta tai oleskelusta, esim. työ- tai kurssitodistus.
Suositus ajoituksesta: 2. opiskeluvuoden aikana. Arviointi: Asteikko hyväksytty / hylätty.


 

KANDIDAATTISEMINAARI , TUTKIMUSEN TEON PERUSTEET ja KANDIDAATINTUTKIELMA 13 op

Kohderyhmä: Pakollinen pääaineopiskelijoille.

 

ITAA144 KANDIDAATTISEMINAARI 3 op

Kurssilla johdatetaan argumentaatioon ja jäsennellyn, dokumentoidun italiankielisen kirjallisen esityksen laatimiseen. Kandidaattiseminaari alkaa kielten laitoksen yhteisellä kurssilla tutkimuksen teon perusteet.

Kandidaatintutkielma : humanistisen alan alemman tutkinnon (humanististen tieteiden kandidaatti) tutkielmaa nimitetään kandidaatintutkielmaksi, joka on kandidaattiseminaarissa tehty tutkielma.

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija

 • osaa laatia selkeän, yksityiskohtaisen, jäsennellyn ja dokumentoidun asiatekstin italiaksi

 • osaa laatia selkeän suunnitelman ja hallitse laajan kirjallisen projektin vaiheet

 • osaa käyttää tieteellisille kirjoittamiselle tyypillistä esitystapaa ja osaa kirjoittaa sujuvasti italiaksi

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

 • tiimi-, ryhmä- ja projektityötaidot

 • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

Edeltävät tiedot: Italian kielen (A linja) perusopinnot keskiarvolla H.

Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen kandidaattiseminaariin lukukauden ajan, yhden esitelmän ja opponoinnin pitäminen.

Arviointi: Kandidaattiseminaarin arvosana määräytyy kirjallisen työn, opponoinnin ja keskusteluun osallistumisen perusteella. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.

Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. opiskeluvuotena.

 

ITAA148 KANDIDAATINTUTKIELMA 7 op : humanistisen alan alemman tutkinnon (humanististen tieteiden kandidaatti) tutkielmaa nimitetään kandidaatintutkielmaksi, joka on kandidaattiseminaarissa tehty tutkielma.

Osaamistavoitteet:

Kandidaatintutkielman laadittuaan, opiskelija osaa

 • nimetä tutkimussuuntauksia ja käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla kielentutkimuksen keskeisimpiä peruskäsitteitä

 • kuvailla tutkimusprosessin eri vaiheet

 • ohjatusti toteuttaa suppeahkon tutkimusprojektin

  • rajata aiheen ja etsiä siihen soveltuvaa tutkimuskirjallisuutta

  • laatia suppean tutkimussuunnitelman

  • muotoilla tutkimusongelman tai -kysymyksen

  • kerätä aineistoa ja analysoida sitä soveltuvilla menetelmillä

  • kirjoittaa tutkimusraportin

  • esitellä tutkimustaan suullisesti

Arviointi: Tutkielma arvioidaan asteikolla 0-5.

 Edellisten lisäksi opiskelijan on valittava seuraavista moduuleista yksi, josta suositellaan pääaineopiskelijan suoritettavaksi yhteensä 14 op. Sivuaineopiskelija suorittaa moduulista yhteensä 12 op.Moduuli 1 HISTORIALLINEN JA MODERNI KIELITIEDE

ITAA160 ITALIAN KIELEN KEHITYS 4 op

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija

 • tuntee italian kielen kehityksen

 • kykenee erottelemaan kielen muuttumiseen vaikuttavia kielellisiä ja historiallisia tekijöitä

 • tuntee italian kielen äänne-, muoto- ja lauseopin ja leksikologian pääpiirteet

 • tunnistaa italian kielen latinasta saamia vaikutteita

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

 • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

Opiskelutapa: Luento ja harjoitukset yhden lukukauden aikana sekä latinan rakenne ja terminologiakurssin suorittaminen. Arviointi: : Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5. Kirjallisuus: MIGLIORINI - BALDELLI, Breve storia della lingua italiana, s. 25-164, 187-213, 245-295 tai BRUNI, Elementi di storia della lingua italiana, s. 1-74, 131-162, 239-327.


LATP001 LATINA 1*** 4 op

Kurssilla harjoitellaan työelämässä välttämätöntä kielellistä analyysitaitoa ja kehitetään eurooppalaisen kulttuurin ja aatehistorian sekä eurooppalaisten, erityisesti romaanisten kielten rakenteen ja sanaston tuntemusta.

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija

 • kykenee apuvälineiden avulla (sanasto, kielioppi) kääntämään yksinkertaista latinankielistä tekstiä suomeksi.

 • tunnistaa ja pystyy muodostamaan latinan yleisiä kieliopillisia rakenteita (esim. substantiivien, adjektiivien ja yleisimpien pronominien taivutus, aktiivi / passiivi, pääaikamuodot).

 • osaa selittää, miksi sana on lauseessa tietyssä muodossa (lauseenjäsennys, joitakin sijamuotojen erityiskäyttöjä).

Opetusmuoto: Kurssilla tutustutaan pääpiirteissään latinan kielen peruskielioppiin ja -sanastoon materiaalina yksinkertaistetut tekstit. Harjoituskurssi ja kertauskuulustelu.

Arviointi: Kertauskuulustelu. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Kurssimoniste.

Suositus ajoituksesta: Huom! Latina 1 -kurssin tai vastaavan oppimäärän suorittaminen on edellytyksenä Latina 2 -kurssille.

 

ITAA161 ITALIAN KIELEN SEMANTIIKKA JA ITALIALAISTA KIELITIEDETTÄ 4 op

Osaamistavoitteet: Syvällinen tutustuminen italialaiseen kielentutkimukseen, semantiikan teorioihin ja ongelmiin. Kurssin käytyään opiskelija

 • osaa selittää italialaisen kielitieteen tärkeimpiä käsitteitä ja termistöä

 • tuntee hyvin semantiikan teorioita

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

 • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

Opiskelutapa: Joko luennot kahden lukukauden aikana sekä kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti. Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5. Kirjallisuus: STATI, Manuale di semantica descrittiva ja SERIANNI - TRIFONE, Storia della lingua italiana, Vol. 2: Scritto e parlato, s. 343-629, 667-696.


ITAA162 VALINNAISIA OPINTOJA 1 2 op

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija tuntee hyvin historiallisen tai modernin kielitieteen jonkin osa-alueen.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

 • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

Opiskelutapa: Esim. erikoiskurssi tai vaihto-opiskelussa suoritettu kurssi historiallisen tai modernin kielitieteen joltain osa-alueelta.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5.


ITAA163 VALINNAISIA OPINTOJA 2 2 op

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija tuntee hyvin historiallisen tai modernin kielitieteen jonkin osa-alueen

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

 • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

Opiskelutapa: Esim. erikoiskurssi tai vaihto-opiskelussa suoritettu kurssi historiallisen tai modernin kielitieteen joltain osa-alueelta.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

 

*** Latina 1 on pakollinen moduulissa 1

___________________________________________________________________________

Moduuli 2 ITALIAN DIDAKTIIKKA

ITAA174 ITALIAN OPETTAMINEN VIERAANA KIELENÄ 1 4 op

Osaamistavoitteet: Teoriaa ja käytäntöä italian kielen opetuksesta ulkomaalaisille. Kurssin käytyään opiskelija:

 • tuntee italian kielen opetuksen teoriaa ja pystyy käyttämään sen käytännön menetelmiä.

 • osaa ottaa huomioon erityisesti suomenkielisten oppilaiden tarpeita ja italian kielen opetuksen erityiset kysymykset.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • vuorovaikutustaidot

 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

Opiskelutapa: Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu tai kirjatentti

Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Balboni, Didattica dell’italiano a stranieri sekä opetusmonisteet.

 

ITAA175 ITALIAN OPETTAMINEN VIERAANA KIELENÄ 2 4 op

Osaamistavoitteet: Käytäntöä italian kielen opetuksesta ulkomaalaisille. Kurssin käytyään opiskelija:

 • osaa valmistaa italian kielen opetukseen soveltuvaa materiaalia

 • tuntee syvällisemmin italian kielen opetuksen erityisiä kysymyksiä

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • vuorovaikutustaidot

 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

 • ryhmä- ja projektityötaidot

 • esiintymistaidot

 • ongelmanratkaisutaidot

 • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

Opiskelutapa: Opiskelijoita ohjataan italian kielen opetukseen soveltuvan materiaalin valmistamiseen. Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu tai kirjatentti.

Arviointi: Arvosana annetaan harjoitusten perusteella. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.

 

ITAA172 TYÖHARJOITTELU 4 op

Osaamistavoitteet: Harjoittelu on asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua. Kurssin käytyään opiskelija:

 • osaa soveltaa pää- tai sivuaineessaan italian kieli omaksumiaan tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä ja osaa arvioida niiden käytettävyyttä työtehtävissä sekä uusien tietojen ja taitojen tarvetta

 • kykenee arvioimaan työharjoittelussa tapahtunutta oppimistaan ja kehittymistään sekä tulevaisuuden kehittymistarpeitaan ja ammatillista suuntautumistaan

 • osaa kuvata työtehtäviä ja työyhteisön toimintaa

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • itsesäätelytaidot, vastuunottokyky, päätöksentekokyky

 • ongelmanratkaisutaidot

 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

 • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

 • tiimi-, ryhmä- ja projektityötaidot

 • vuorovaikutustaidot

 • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

Edeltävät tiedot: Italian kielen perusopinnot.

Opiskelutapa: Opiskelijan suorittama harjoittelu laitoksen hyväksymässä (myös opiskelijan itsensä hankkimassa) harjoittelupaikassa, ja harjoittelun raportointi. Oppiaine määrittelee, mikä harjoittelupaikka sopii työharjoitteluksi.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. 2-3 kuukauden harjoittelusta saa 4 op, sitten kun harjoitteluraportti on palautettu amanuenssille.

Suositus ajoituksesta: 3. opiskeluvuotena aineopintojen loppuvaiheessa.

 

ITAA176 VALINNAISIA OPINTOJA 4 op

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija:

 • tuntee hyvin jonkin italian kielen oppimisen tai opettamisen osa-alueen.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

 • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

 • vuorovaikutustaidot

 • itsesäätelytaidot, vastuunottokyky, päätöksentekokyky

Opiskelutapa: Jokin italian kielen oppimisen tai opettamisen alueeseen kuuluva erikoiskurssi tai vaihto-opiskelussa suoritettu kurssi.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

 

___________________________________________________________________________

MODUULI 3 ITALIALAINEN KULTTUURI

ITAA134 ITALIAN HISTORIA JA MAANTIEDE 4 op

Opiskelutapa: Joko luento kertauskuulusteluineen (sl) tai kirjatentti.

Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Osaamistavoitteet: Italian maantieteen ja historian tuntemus. Kurssin käytyään opiskelija :

 • saa kokonaiskuvan Italian maantieteellisistä ja valtiollisista ominaispiirteistä, kuten instituutioista ja niiden kehittymisestä

 • osaa selittää italialaisen yhteiskunnan rakenteita ja kehitystä

 • tuntee riittävän hyvin Italian historiaa varhaiskeskiajasta nykypäiviin

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

 • ryhmä- ja projektityötaidot

Opiskelutapa: Joko luento kertauskuulusteluineen (sl) tai kirjatentti. Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5. Kirjallisuus: Kirjallisuus: UGO, Piccola storia d'’Italia ja MAMMARELLA, L'Italia contemporanea 1943-1998, s. 387-605. ssekä Harjoitusmonisteet.


ITAA136 ITALIALAINEN YHTEISKUNTA 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee Italian nyky-yhteiskuntaa. Kurssin käytyään opiskelija :

 • tuntee laajemmin jonkin Italian nyky-yhteiskunnan osa-alueen

 • osaa kuvata italialaista yhteiskuntaa ja sen kehitystä

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

 • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

 • kyky tarkastella kulttuurieroja kriittisessä, avoimessa ja rakentavassa hengessä

 • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

Opiskelutapa: Joko luento ja kertauskuulustelu tai kirjatentti. Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5. Kirjallisuus: La cultura italiana del Novecento a cura di Corrado Stajano, sivut 481-512 (Politica e ideologia di Gianfranco Pasquino)

ITAA128 LA PAROLA IN PUBBLICO 4 op

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija:

 • Opiskelija kykenee puhumaan italiaksi eri aihepiireistä yleisön edessä.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

 • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

Opiskelutapa: Suullisia esitelmiä eri aihepiireistä. Harjoitustehtävät 1 lukukauden ajan. Opiskelija valitsee opettajan ohjeiden mukaan 3-5 aihetta ja puhuu niistä yleisön edessä n. 20 minuutin ajan. Arviointi: Arvosana annetaan harjoitusten perusteella. Asteikko 0-5.

 

ITAA187 ITALIA LEHDISTÖN JA TELEVISION KIELENÄ 4 op

Osaamistavoitteet: Perehtyminen Italian lehdistön ja television kieleen. Kurssin käytyään opiskelija :

 • tuntee hyvin Italian lehdistön ja television kielen

 • osaa analysoida suullisia tekstejä

 • osaa tarkastella kielellisiä eroavaisuuksia.

 • osaa analysoida kielellisestä näkökulmasta lehtiartikkeleita, eri tyyppisiä televisio-ohjelmia (talk show, tosi-tv, saippuaooppera jne.), mainoksia, radio-ohjelmia ja elokuvanpätkiä tunnistaen kielen erilaiset muodot

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

 • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

 • kyky vertailla omaa ja muiden todellisuutta

Opiskelutapa: Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu tai kirjatentti.

Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Opetusmonisteet.

 

ITAA188 ITALIA OOPPERAN KIELENÄ 4 op

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija:

 • tuntee hyvin italian kielen ja sen kehityksen oopperan kielenä erityisesti 1700- ja 1800-luvuilla

 • osaa tarkastella kielellisiä eroavaisuuksia

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

 • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

Opiskelutapa: Luento ja harjoitukset.

Kirjallisuus: Opettajan jakamat monisteet.

Arviointi: Arvosana annetaan esseiden ja harjoitusten perusteella. Asteikko 0-5.

 

ITAA189 ITALIALAINEN ELOKUVA 4 op

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija :

 • tuntee hyvin italialaisen elokuvan historiaa ja elokuvan kieltä.

 • opiskelija tuntee italialaisen elokuvan historiallisen kehityksen neorealismista 1970-luvulle saakka, ja on tietoinen elokuvan vahvasta roolista viestintävälineenä 1900-luvun italialaisen kulttuurin ja yhteiskunnan ymmärtämisen kannalta

 • opiskelija tuntee ja osaa kriittisesti tulkita joitakin italialaisen elokuvan mestariteoksia

 • opiskelija tuntee opiskellun aikakauden merkittävimmät ohjaajat ja heidän tärkeimmät elokuvansa

 • opiskelija kykenee ymmärtämään kohdekielellä olevien luentojen sisällön, osaa tehdä niistä muistiinpanoja ja ymmärtää alkuperäiskielisten elokuvien sisällön italiankielisen tekstityksen avulla

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kyky ilmaista oman näkemyksensä tai kriittisen tulkintansa johdonmukaisella tavalla

 • kyky suorittaa vertailua muiden ja oman todellisuutensa välillä

 • kyky ilmaista perustellun mielipiteensä

 • kyky työskennellä ryhmässä tunnistaen ja hyväksyen sen roolit ja tehtävät

 • kyky olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa erilaisten kulttuurien kanssa

Opiskelutapa: Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu tai kirjatentti.

Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: F. Faldini - G. Fofi, La avventurosa storia del cinema italiano ja opettajan jakamat monisteet.

 

ITAA184 VALINNAISIA OPINTOJA 1 2 op

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija tuntee hyvin jonkin italialaisen kulttuurin osa-alueen.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • ongelmanratkaisutaidot

 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

 • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

 • tiimi-, ryhmä- ja projektityötaidot

 • vuorovaikutustaidot

Opiskelutapa: Esim. italialaisen kulttuurin erikoiskurssi tai vaihto-opiskelussa suoritettu italialaisen kulttuurin kurssi.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5.


ITAA185 VALINNAISIA OPINTOJA 2 2 op

Osaamistavoitteet: : Kurssin käytyään opiskelija tuntee hyvin jonkin italialaisen kulttuurin osa-alueen.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

 • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

 • tiimi-, ryhmä- ja projektityötaidot

 • vuorovaikutustaidot

Opiskelutapa: Esim. italialaisen kulttuurin erikoiskurssi tai vaihto-opiskelussa suoritettu italialaisen kulttuurin kurssi.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai essee tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

 

ITAA190 PROJEKTITYÖ 8 op

Osaamistavoitteet: Kehittää opiskelijan oma-aloitteisuutta. Auttaa erityisesti italian kulttuurista kiinnostunutta opiskelijaa kehittämään ja syventämään tietojaan aiheesta. Kurssin käytyään opiskelija:

 • tuntee hyvin jonkin italialaisen kulttuurin osa-alueen.

 • osaa kerätä tietoa Italian kulttuurista, mahdollisesti työelämän kautta

 • osaa ilmaista oman näkemyksensä ja tuoda esiin tulkintansa kriittisesti ja selkeästi

 • kykenee noudattamaan tarkasti tehtävänantoa

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • ongelmanratkaisutaidot

 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

 • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

 • itsesäätelytaidot, vastuunottokyky, päätöksentekokyky

 • kyky ymmärtää ja hyväksyä kielen ja kulttuurin väliset erot

 • kyky nähdä opiskellut asiat laajemmassa kontekstissa

 • kykyä olla avoin keskustelulle, yhteistyölle ja saadulle palautteelle

 • kyky tunnistaa ja omaksua kulttuurieroja

 • kyky hahmottaa erilaisia näkökulmia todellisuudesta

Opiskelutapa: Opiskelija voi joko tehdä tutkimusprojektityön itsenäisesti tai ryhmässä italian kieleen ja kulttuuriin liittyvästä aiheesta ja tehdä tästä työstä noin 10 sivun pituisen esitelmän tai hän voi tehdä italian kieleen ja kulttuuriin liittyvän projektityön kielten laitoksen hyväksymässä julkisessa laitoksessa tai yksityisessä yrityksessä. Tässä tapauksessa opiskelija kirjoittaa projektissa tehdystä työstä raportin (n. 5 sivua), johon liitetään työnantajan palaute. Käytännön työ ja kirjallinen raportointi.

Arviointi: Arvosana määräytyy joko kirjallisen italiankielisen työn ja esitelmän perusteella tai käytännön työn sekä raportoinnin ja saadun palautteen perusteella. Asteikko 0-5.