29.08.2012

Italian kielen opetussuunnitelma 2005-2006

ITALIAN KIELI
OPETUSSUUNNITELMA 2005-2006


Italian kielen opiskelun tarkoituksena on antaa opiskelijoille hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä perehdyttää heidät Italian kirjallisuuteen, historiaan ja kulttuuriin. Perusopinnoissa (30 op) annetaan näiltä aloilta perustiedot; aineopinnoissa (50 op) tutustutaan edellisen lisäksi kielen kehitykseen, italialaiseen kielentutkimukseen sekä klassiseen kirjallisuuteen 1200-luvulta alkaen. Italian kielen opinnot voi yhdistää muihin humanistisen tiedekunnan aineisiin, erityisesti muihin kieliin, mutta myös esim. filosofiaan, valtio-oppiin tai taloustieteisiin. Italian kielen opinto-oikeutta voi hakea esim. suoritettuaan  Italian kielen intensiivikurssin (Studi italiani -opintokokonaisuus IKKP015) tai muun vastaavan kurssin perusteella. Kaikille hakijoille pakollinen tasokoe järjestetään syksyisin ja keväisin. Jyväskylän yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kandidaatin tutkinto italia pääaineena.


Tentit

Luentosarjan päätteeksi pidetään kertauskuulustelu. Varsinaisen kuulustelun lisäksi on yksi uusintamahdollisuus. Uusinnassa epäonnistuneet suorittavat kyseiseen kohtaan liittyvän kirjallisuuden kirjatenttinä. Käännöskokeissa epäonnistunut voi osallistua kahteen uusintakokeeseen ilman velvoitetta osallistua uudelle kurssille. Kirjatenttejä suoritetaan tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä ja niihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää tiedekunnan tenttikuorella. Niitä opiskelijoita, jotka suorittavat opintovaatimusten kohdat kirjatentteinä, pyydetään sopimaan tentistä tentaattorin kanssa.

Arvosanat

Arvioinnissa noudatetaan Jyväskylän yliopiston yleistä ja yhtenäistä arvosteluasteikkoa ellei kurssikuvauksessa toisin mainita.

Osallistuminen aineopintojen kielitaitokursseille edellyttää, että perusopintojen vastaavat kurssit on suoritettu.


OPINNOT

Italian kielen opinnot jakautuvat kahteen vaiheeseen seuraavasti: perusopinnot 30 op ja aineopinnot 50 op, yhteensä  80 p. Lisäksi on suoritettava kieli- ja viestintäopinnot. Sivuaineopiskelijoiden on mahdollista suorittaa aineopinnot laajuudessa  40 op.

Kielitaitokurssit on merkitty opintojaksolistaan K-kirjaimella.

Perusopinnot 30 op

 

K

ITAP010

Kielioppi

5 op

K*

ITAP015

Italian fonetiikka ja ääntäminen

2 op

K

ITAP020-21

Käännöskurssi suomi-italia ja
italia-suomi

6 op

K

ITAP025

Käytännön italian kurssi

4 op

K

ITAPP030-31

Italian kirjallisuuden historia ja
italialainen kirjallisuus

5 op

ITAP035

Kulttuuritieto

3 op

Näkökulmia kieleen

5 op

*Italian ääntäminen on kielitaitokurssi.

Aineopinnot 50 op (sivuaineopiskelijoille 40 op)

 

K

ITAA010

Italian kielioppi 2

5 op

K

ITAA020-21

Käännöskurssi suomi-italia ja italia-suomi

4 op

K

ITAA025

Käytännön italia

4 op

ITAA030

Italian kirjallisuus: historia ja teokset

5 op

ITAA035

Italialainen yhteiskunta

3 op

K

ITAA040

Proseminaari, metodiopinnot ja kandidaatintutkielma
(pakoll. vain pääaineopiskelijoille)

15 op

ITAA050

Kieliharjoittelu

4 op

Edellisten lisäksi opiskelijan on valittava seuraavista moduuleista yksi, jota suositellaan suoritettavaksi kokonaisuudessaan, yhteensä 10 op (sivuaineopiskelijat 15 op)

Moduuli AHistoriallinen ja moderni kielitiede:
ITAA060 Italian kielen kehitys
LATP005 Latinan rakenne- ja  terminologiakurssi
ITAA061 Italian kielen semantiikka ja italialaista kielitiedettä

10 op
4 op

2 op

4 op

Moduuli BItalian didaktiikka
ITAA070 Italian opettaminen vieraana kielenä 1
ITAA071 Italian opettaminen vieraana kielenä 2
ITAA072 Työharjoittelu

10 op
3 op

3 op

4 op

Moduuli CItalialainen kulttuuri
ITAA080 Italia lehdistön ja television kielenä
ITAA081 Italia oopperan kielenä
ITAA082 Italialainen elokuva
ITAA083 Italian yhteiskuntaelämä
ITAA084 Projektityö

10 op

2 op
2 op
3 op
3 op
10 op

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op

Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot 10 op:

Äidinkieli 3 op
Yksi vieras kieli 3 op
Ruotsin kieli 3 op
Kypsyysnäyte (maturiteetti) 1 op


Valinnaisia kieli- ja viestintäopintoja 5 op

Latinan rakenne ja terminologiakurssin LATP005 (2 op) suorittamista suositellaan valinnaisissa kieli- ja viestintäopinnoissa. 

Ulkomailla suoritettavat opinnot
Kaikkien kurssien ja moduuleitten opintoja voidaan suorittaa ulkomailla. Ennen ulkomaille lähtöä opintojen korvaavuudesta sovitaan opinto-ohjaajien ja opettajatuutoreiden kanssa.

PERUSOPINNOT 30 op


ITAP010 ITALIAN KIELIOPPI    5 op

Sisältö: Italian kielen normatiivinen kielioppi.
Tavoitteet: Kielen rakenteiden tuntemus.
Opiskelutapa:  Joko lukuvuoden kestävä luentokurssi ja harjoitukset tai kirjatentti.
HUOM! Kielioppi suositellaan suoritettavaksi luentokurssina. Kurssin molemmat lukukaudet on käytävä saman lukuvuoden aikana.
Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti.
Kirjallisuus:  DARDANO - TRIFONE, Grammatica italiana opettajan ohjeiden mukaan sekä BENVENUTO - LA GRASSA, Nykyitalian peruskielioppi, Harjoituksia.


ITAP015 ITALIAN FONETIIKKA JA ÄÄNTÄMINEN    2 op

Sisältö: Italian kielen fonetiikka ja ääntäminen.
Tavoite: Tutustuminen italian kielen äänteisiin sekä niiden hallinta ja tuottaminen.
Opiskelutapa: Syyslukukaudella  italian fonetiikan kurssi sekä kirjallinen koe. Kevätlukukaudella harjoitukset kielistudiossa sekä suullinen koe.
Kirjallisuus: Harjoitusmonisteet.
Arviointi: sl: kirjallinen koe, kl: suullinen koe.


ITAP020-21 KÄÄNNÖSKURSSI SUOMI-ITALIA JA ITALIA-SUOMI  6 op:

1)  Käännöskurssi suomi-italia    4 op
Sisältö: Erityyppisten tekstien kääntäminen italian kielelle.
Tavoitteet:  Kurssin käytyään opiskelijalla on valmiudet helppojen suomenkielisten tekstien kääntämiseen italiaksi. Sanavaraston laajentaminen.
Opiskelutapa: Kirjalliset harjoitukset kahden lukukauden ajan. Tekstit valmistetaan etukäteen ja tarkastetaan opettajan johdolla.
Arviointi: Kertauskuulustelu.
Kirjallisuus: Harjoitusmonisteet.

2)  Käännöskurssi italia-suomi    2 op
Sisältö: Sanoma- ja aikakauslehtien ja nykykirjallisuuden tekstien käsitteleminen ja kääntäminen suomen kielelle.
Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelijalla on valmiudet helppojen italiankielisten tekstien kääntämiseen  hyvälle suomen kielelle. Sanavaraston laajentaminen.
Opiskelutapa: Kirjalliset harjoitukset yhden lukukauden ajan. Harjoitustekstit, jotka valmistetaan etukäteen kotona ja tarkastetaan opettajan johdolla. Ulkomaalaisten opiskelijoiden ei tarvitse suorittaa kurssia italiasta suomeen kännöksenä, vaan kurssin suoritustavasta sovitaan opettajan kanssa.
Arviointi: Kertauskuulustelu.
Kirjallisuus: Harjoitusmonisteet.


ITAP025 KÄYTÄNNÖN ITALIAN KURSSI   4 op

Sisältö
: Suullinen ilmaisu. Luetun ja kuullun ymmärtäminen.
Tavoitteet: Puhutun kielen ymmärtäminen ja tuottaminen käytännön tarpeita silmällä pitäen. Kurssilla käsitellään myös Italian tapakulttuuria.
Opiskelutapa: Suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Kotitehtävien pohjalta tapahtuva keskustelu. Aktiivinen osallistuminen lukuvuoden ajan.
Arviointi: Arvosana annetaan harjoitusten perusteella.


ITAP030-31  ITALIAN KIRJALLISUUDEN HISTORIA  JA ITALIALAINEN KIRJALLISUUS   5  op

1) Italian kirjallisuuden historia 3 op
Sisältö: Italian kirjallisuuden vaiheet  vuodesta 1860 nykypäiviin.
Tavoitteet: Tutustuminen Italian nykykirjallisuuden historiaan.
Opiskelutapa: Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu (sl)  tai kirjatentti.
Kirjallisuus: ARMELLINI - COLOMBO, Guida alla letteratura italiana opettajan ohjeiden mukaan.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.

2)  Italialainen kirjallisuus  (teokset) 2 op
Sisältö
: Italian 1900- luvun kirjallisuus.
Tavoitteet: Tutustuminen Italian tärkeimpiin nykykirjailijoihin. Opiskelutapa: Joko luennot sekä analyysit (kl) tai kirjatentti.
Kirjallisuus: Romaanit: Valitaan kaksi teosta seuraavista: BASSANI, Il giardino dei Finzi-Contini; BUZZATI, Il deserto dei Tartari; FENOGLIO, I ventitrè giorni della città di Alba; LEVI, Cristo si è fermato ad Eboli; MORAVIA, Gli indifferenti, PAVESE, La luna e i falò; PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal; PRATOLINI, Cronaca familiare; SVEVO, La coscienza di Zeno; TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo, VITTORINI, Uomini e no.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.ITAP035  KULTTUURITIETO   3 op

Sisältö: Italian maantieteen ja historian tuntemus.
Tavoitteet: Kokonaiskuva Italian maantieteellisistä ja valtiollisista ominaispiirteistä, kuten instituutioista ja niiden kehittymisestä sekä laaja kokonaiskuva Italian historiasta varhaiskeskiajasta nykypäiviin.
Opiskelutapa: Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu (sl)  tai kirjatentti.
Kirjallisuus: UGO, Piccola storia d'
Italia ja MAMMARELLA, L'Italia contemporanea 1943-1998, s. 387-605. Harjoitusmonisteet.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.NÄKÖKULMIA KIELEEN   5 op

Suositus ajoituksesta: ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.                                                     
Tavoitteet: Tutustuminen yleisen ja soveltavan kielitieteen peruskäsitteisiin ja erityisesti italialaiseen kielentutkimukseen. Perehtyminen yleisen, soveltavan ja  italialaisen kielitieteen pääsuuntauksiin.
Opiskelutapa: Osa 1 suoritetaan luentokurssina (8h intensiiviopetusta syyskuussa), osat 2 ja 3 suoritetaan joko luentokurssina tai kirjatenttinä.
Yleisen kielitieteen peruskurssin suorittamista kirjatenttinä suositellaan henkilöille, jotka ovat jo suorittaneet vastaavan kurssin jossain muussa kieliaineessa.
Arviointi: Osat 2 ja 3: kertauskuulustelu tai kirjatentti.

Kokonaisuuteen sisältyy seuraavat kolme osaa:

1) KLSP001 Kielten laitoksen yhteinen johdanto-osuus  Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen(1 op)

2) ITAP040 Italialaista kielitiedettä. (2 op)
Sisältö: Tutustuminen italialaiseen kielentutkimukseen.
Tavoitteet: Kielitieteen tärkeimpien  käsitteiden ja termistön tuntemus.
Opiskelutapa: Joko yhden lukukauden kestävä luentokurssi ja harjoitukset tai kirjatentti.
Kirjallisuus: Kirjasta DARDANO, Manualetto di linguistica italiana, seconda edizione, Zanichelli 2000, kappaleesta 8. La situazione linguistica italiana  alkaen kirjan loppuun asti eli sivut 170-319.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti.

3) KLSP003 Kielten laitoksen yleinen johdantokurssi soveltavaan kielitieteeseen    Soveltavan kielitieteen näkökulmia (2 op)
AINEOPINNOT 50 op  (sivuaineopiskelijoille  40 op)


ITAA010  ITALIAN  KIELIOPPI 2     5 op

Sisältö: Italian morfologia ja syntaksi.
Tavoitteet: Italian kielen morfologian ja syntaksin tuntemus.
Opiskelutapa: Joko lukuvuoden kestävä luentokurssi ja harjoitukset tai kirjatentti.
Kirjallisuus: SERIANNI, Grammatica italiana opettajan ohjeiden mukaan.
Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti.


ITAA020-21 KÄÄNNÖSKURSSIT SUOMI-ITALIA JA ITALIA-SUOMI   4 op

1) Käännöskurssi suomi-italia 2 op
Sisältö: Kurssilla käsitellään keskivaikeita tekstejä mahdollisimman laajalta alalta kiinnittämällä huomiota sekä käännöstekniikkaan että italian kieliopin ja sanaston laajentamiseen.
Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelijalla on valmiudet keskivaikeiden tekstien kääntämiseen italiaksi sekä syntaktisten rakenteiden joustavaan käyttöön ja tyyliseikkojen oivaltamiseen.
Opiskelutapa: Kirjalliset harjoitukset YHDEN lukukauden ajan. Tekstit valmistetaan etukäteen ja tarkastetaan opettajan johdolla.
Arviointi: Kertauskuulustelu.

2) Käännöskurssi italia-suomi 2 op
Sisältö: Suhteellisen vaikeiden, erityyppisten italiankielisten tekstien kääntäminen suomen kielelle.
Tavoitteet: Laajennetaan sanavarastoa mm. kulttuuria, yhteiskuntaa, politiikkaa, kaunokirjallisuutta ja tekniikkaa käsittelevien tekstien avulla sekä kiinnitetään huomiota semantiikkaan ja eri tyylilajeihin.
Opiskelutapa: Kirjalliset harjoitukset yhden lukukauden ajan.  Harjoitustekstit, jotka valmistetaan etukäteen kotona ja tarkastetaan opettajan johdolla. Kertauskuulustelu. Ulkomaalaisten opiskelijoiden ei tarvitse suorittaa kurssia italiasta suomeen kännöksenä, vaan kurssin suoritustavasta sovitaan opettajan kanssa.
Kirjallisuus: Harjoitusmonisteet.
Arviointi: Kertauskuulustelu.


ITAA025 KÄYTÄNNÖN ITALIA   4 op

Sisältö: Suullisen ja kirjallisen ilmaisun syventäminen eri tilanteissa niin virallisissa kuin epävirallisissakin. Kulttuuriprojektien toteuttaminen.
Tavoitteet: Puhutun kielen ymmärtäminen sekä suullisen ja kirjallisen ilmaisun kehittäminen. Erilaisten kulttuuriprojektien toteuttaminen.
Opiskelutapa: Ryhmätyöskentely,  harjoitustehtävät, portfolio.
Arviointi: Arvosana annetaan harjoitusten perusteella


ITAA030  ITALIAN KIRJALLISUUS: HISTORIA JA TEOKSET  yht.  5 op

Sisältö: Italian keskiajan ja renessanssin  kirjallisuus.
Tavoitteet: Tutustuminen Italian keskiajan ja renessanssin kirjallisuuteen.
Opiskelutapa: Joko luento (sl + kl) sekä essee tai kertauskuulustelu tai kirjatentti. Teosten omakohtainen tuntemus ja analysointi kielen ja sisällön kannalta.
Kirjallisuus: SAPEGNO, Compendio di storia della letteratura italiana. Kommenttilaitos LIST eli LETTERATURA Italiana. Storia e testi (diretta da C. Muscetta) sekä SAPEGNO-TROMBADORI-BINNI, La Divina Commedia.
Kommentoidut tekstit: Dante: 2 laulua Infernosta ja 1 Purgatoriosta, sekä otteita Petrarcan, Boccaccion, Machiavellin, Arioston teoksista.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.


ITAA035 ITALIALAINEN YHTEISKUNTA    3 op (sl)

Sisältö: Tutustuminen johonkin Italian nyky-yhteiskunnan osa-alueeseen (poliittiset puolueet, talous, instituutiot jne.).
Tavoitteet: Italian nyky-yhteiskunnan tuntemus.
Opiskelutapa: Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu tai kirjatentti.
Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.


ITAA040 PROSEMINAARI ,  METODIOPINNOT ja KANDIDAATINTUTKIELMA  15 op

Sisältö: Kurssilla  tutustutaan  tutkimusmetodologiaan  perehdytään itsenäiseen tiedonhankintaan ja johdatetaan dokumentoidun italiankielisen kirjallisen esityksen laatimiseen.
Opiskelija kirjoittaa italiankielisen esitelmän, esittää työnsä ja toimii opponenttina.
Tavoitteet: Tavoitteena on kyky laatia italiankielisiä suppeahkoja esityksiä kulttuurihistorian, kirjallisuuden tai kielitieteen alalta sekä kyky keskustella kriittisesti näistä aiheista muiden laatimien esitysten perusteella. Metodiopinnot  perehdyttävät opiskelijan tutkimusaloihin ja
metodeihin.
Opiskelutapa: Ryhmätyöskentely. Aktiivinen osanotto yhden lukukauden ajan, yhden esitelmän ja opponoinnin pitäminen.  Kielten proseminaariin osallistuville pääaineopiskelijoille järjestetään yhteinen metodikurssi syyslukukauden ensimmäisellä periodilla. Se sisältää sekä tutkimusalojen ja
hankkeiden esittelyä että metodisia katsauksia.
Suositus ajoituksesta. 2. tai 3. opintovuosi.
Arviointi: Proseminaarin arvosana määräytyy kirjallisen työn, opponoinnin ja keskusteluun osallistumisen pohjalta. Oppimispäiväkirjat, jotka tarkastaa oman proseminaariryhmän ohjaaja kielten laitoksen yhteisen metodikurssin aikana.
Kirjallisuus: ECO, Come si fa una tesi di laurea, opettajan ohjeiden mukaan.
Kandidaatintutkielma: humanistisen alan alemman tutkinnon (humanististen tieteiden kandidaatti)  tutkielmaa nimitetään  kandidaatintutkielmaksi, joka on proseminaarissa tehty tutkielma.


ITAA050  KIELIHARJOITTELU   4 op

Tavoitteet: Opiskelijan kielitaidon parantaminen ja Italian jokapäiväiseen elämään, yhteiskuntaan ja kulttuuriin perehdyttäminen.
Opiskelutapa: Yhden kuukauden opiskelu laitoksen hyväksymällä kielikurssilla Italiassa tai kahden kuukauden oleskelu Italiassa. Todistus opiskelusta tai oleskelusta, esim. työ- tai kurssitodistus.
Suositus ajoituksesta: 2. opiskeluvuoden aikana.


________________________________________________

Edellisten lisäksi opiskelijan on valittava seuraavista moduuleista yksi, jota suositellaan suoritettavaksi kokonaisuudessaan, yhteensä 10 op. (sivuaineop.  15 op.)

Moduuli A    HISTORIALLINEN JA MODERNI KIELITIEDE   yht. 10 op

ITAA060 ITALIAN KIELEN KEHITYS   4 op
Sisältö : Pääpiirteet italian kielen äänne-, muoto- ja lauseopista sekä sanaston koostumuksesta.
Tavoitteet : Italian kielen äänne-, muoto- ja lauseopin sekä sanaston tuntemus. Italian kielen latinasta saamiin vaikutteisiin tutustuminen.
Opiskelutapa: Luento ja harjoitukset yhden lukukauden aikana sekä latinan rakenne ja terminologiakurssin suorittaminen.
Arviointi : Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.
Kirjallisuus : MIGLIORINI - BALDELLI, Breve storia della lingua italiana, s. 25-164, 187-213, 245-295 tai BRUNI, Elementi di storia della lingua italiana, s. 1-74, 131-162, 239-327.


LATP005  LATINAN RAKENNE JA TERMINOLOGIAKURSSI 2 op


ITAA061  ITALIAN KIELEN SEMANTIIKKA JA ITALIALAISTA KIELITIEDETTÄ 4 op
Sisältö: Syvällinen tutustuminen italialaiseen kielentutkimukseen. Semantiikan teorioiden ja ongelmien esittely.
Tavoitteet: Kielitieteen tärkeimpien  käsitteiden ja termistön laajempi tuntemus.
Opiskelutapa: Joko luennot kahden lukukauden aikana sekä kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.
Kirjallisuus: STATI, Manuale di semantica descrittiva ja SERIANNI - TRIFONE, Storia della lingua italiana, Vol. 2: Scritto e parlato, s. 343-629, 667-696.___________________________________________________

Moduuli B   ITALIAN  DIDAKTIIKKA yht. 10 op


ITAA070 ITALIAN  OPETTAMINEN VIERAANA KIELENÄ  1 3 op
Sisältö: Teoriaa ja käytäntöä italian kielen opetuksesta ulkomaalaisille.
Tavoitteet: Italian kielen opetuksen erityiset kysymykset, huomioiden suomenkielisten oppilaiden ongelmat.
Opiskelutapa: Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu  tai kirjatentti
Kirjallisuus: Balboni, Didattica dell
italiano a stranieri sekä opetusmonisteet.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.

ITAA071 ITALIAN OPETTAMINEN VIERAANA KIELENÄ 2
3 op

Sisältö: Opiskelijoita ohjataan italian kielen opetukseen soveltuvan materiaalin valmistamiseen.
Tavoitteet: Syvällisempi tutustuminen italian kielen opetuksen erityisiin kysymyksiin.
Opiskelutapa: Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu tai kirjatentti.
Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.
Arviointi: Arvosana annetaan harjoitusten perusteella.

ITAA072 TYÖHARJOITTELU   4 op
Sisältö: Opiskelijan suorittama harjoittelu laitoksen hyväksymässä (myös opiskelijan itsensä hankkimassa) harjoittelupaikassa, ja harjoittelun raportointi.
Tavoitteet: Harjoittelu on asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua. Harjoittelu antaa opiskelijalle edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä.


___________________________________________________

MODUULI C      ITALIALAINEN KULTTUURI  yht.   10 op

Opiskelija suorittaa  joko kohdat ITAA080
ITAA083  tai kohdan ITAA084

ITAA080  ITALIA LEHDISTÖN JA TELEVISION KIELENÄ  2 op
Sisältö: Perehtyminen Italian lehdistön ja television kieleen
Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelijalla on syvällinen Italian lehdistön ja television kielen tuntemus.
Opiskelutapa: Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu tai kirjatentti.
Kirjallisuus: Opetusmonisteet.
Arviointi Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.

ITAA081 ITALIA OOPPERAN KIELENÄ   2p
Sisältö: Katsaus italian kielen kehitykseen oopperan kielenä keskittyen erityisesti 1700- ja 1800-lukuihin.
Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija tuntee erittäin hyvin italiaa oopperan kielenä.
Opiskelutapa: Luento ja harjoitukset.
Kirjallisuus: Opettajan jakamat monisteet.
Arviointi: Arvosana annetaan esseiden ja harjoitusten perusteella.

ITAA082 ITALIALAINEN ELOKUVA 3 op
Sisältö: Katsaus italialaisen elokuvan historiaan.
Tavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee erittäin hyvin italialaisen elokuvan historiaa sekä italiaa elokuvan kielenä.
Opiskelutapa: Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu tai kirjatentti.
Kirjallisuus: F. Faldini - G. Fofi, L=avventurosa storia del cinema italiano ja opettajan jakamat monisteet.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.


ITAA083  ITALIAN YHTEISKUNTAELÄMÄ  3 op (kl)
Sisältö: Syvällisempi tutustuminen Italian  kultuurihistoriaan sekä  sosioekonomiseen tilaan
Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija tuntee syvällisesti italialaisen yhteiskunnan eri osa-alueet.
Opiskelutapa: Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu (sl) tai kirjatentti.
Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.


ITAA084  PROJEKTITYÖ   10 op
Sisältö: Opiskelija voi joko tehdä tutkimusprojektityön itsenäisesti tai ryhmässä italian kieleen ja kulttuuriin liittyvästä aiheesta ja tehdä tästä työstä  noin 10 sivun pituisen esitelmän tai hän voi tehdä italian kieleen ja kulttuuriin liittyvän projektityön kielten laitoksen hyväksymässä julkisessa laitoksessa tai yksityisessä yrityksessä. Tässä tapauksessa opiskelija kirjoittaa projektissa tehdystä työstä raportin (n. 5 sivua), johon liitetään työnantajan palaute.
Tavoitteet: Tavoitteena on tukea opiskelijan oma-aloitteisuutta ja auttaa erityisesti italian kulttuurista kiinnostunutta opiskelijaa kehittämään ja syventämään tietojaan aiheesta sekä edistää opiskelijoiden tutustumista italian kulttuuriin  työelämän kautta.
Opiskelutapa: Opiskelija joko tekee vaadittua sisältöä ja tavoitteita vastaavan projektin tai valitsee yhden laitoksen tarjoamista projektitöistä. Käytännön työ ja kirjallinen raportointi.
Arviointi: Arvosana määräytyy joko kirjallisen italiankielisen työn ja esitelmän perusteella tai käytännön työn sekä raportoinnin ja saadun palautteen perusteella