18.04.2012

Italian kielen opetussuunnitelma 2007-2009

Italian kielen opiskelija voi valita toisen kahdesta eri linjasta:
A. Italian kieli (perus- ja aineopinnot) tai
B. Italian kieli ja kulttuuri (perusopinnot)

Linja A

Opiskelija hakee italian kielen linjan A opinto-oikeutta ja osallistuu sivuaineen valintakokeeseen. Kokeeseen voi valmistautua esim. suorittamalla Italian kielen intensiivikurssin ITAP215 tai muun vastaavan kurssin. Kaikille hakijoille pakollinen sivuaineen valintakoe järjestetään syksyisin ja keväisin. Linjan A opinnot ovat kielitieteellisesti painotettuja ja niihin kuuluu oleellisena osana kulttuuriopintoja. Italian kielen opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kandidaatin tutkinto italia pääaineena suorittamalla linjan A opinnot.

Italian kielen opiskelun tarkoituksena on antaa opiskelijoille hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä perehdyttää heidät Italian kirjallisuuteen, historiaan ja kulttuuriin. Perusopinnoissa (30 op) annetaan edellä mainituilta aloilta perustiedot; aineopinnoissa (50 op) tutustutaan edellisen lisäksi kielen kehitykseen, italialaiseen kielentutkimukseen, italian didaktiikkaan, italialaiseen yhteiskuntaan sekä klassiseen kirjallisuuteen 1200-luvulta alkaen. Italian kielen opinnot voi yhdistää muihin humanistisen tiedekunnan aineisiin, erityisesti muihin kieliin, mutta myös esim. filosofiaan, valtio-oppiin tai taloustieteisiin.

Linja B

Italian kielen ja kulttuurin linja on avoin kaikille yliopiston varsinaisille opiskelijoille. Italian kielen ja kulttuurin linja on kulttuuriin painottuva opintokokonaisuuus, joka antaa monipuolisen kuvan Italian yhteiskunnasta, historiasta, kulttuurista ja kielestä. Se on tarkoitettu vapaaksi sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ja suunnattu kaikille niille, jotka tarvitsevat tietämystä Italian oloista opinnoissaan tai ammatissaan. Linjalla B voi suorittaa vain perusopinnot 30 op.

Linjan B opiskelija voi hakea Italian kielen linjan A opinto-oikeutta suoritettuaan seuraavat kurssit: Johdanto italian kieleen 1 (ITAP210), Johdanto italian kieleen 2 (ITAP212) ja Italian intensiivikurssi (ITAP215). Hakijat osallistuvat sivuaineen valintakokeeseen syksyllä tai keväällä.

A-LINJA Yhteiset opintojaksot
linjalla A ja B
B-LINJA
ITAP110 ITAP210
ITAP115 ITAP212
ITAP120-121 ITAP215
KLSP001
ITAP140
KLSP003
Yht. 30 op

ITAP125

ITAP130-131
ITAP135
ITAP230
ITAP231
ITAP232
ITAP233
ITAP234
ITAP235
Aineopinnot
ITAA110
ITAA120-121
ITAA125
ITAA127
ITAA130
ITAA135
ITAA145 Yht. 30 op
ITAA150
ITAA160
LATP005
ITAA161
ITAA162
ITAA163
ITAA170
ITAA171
ITAA172
ITAA173
ITAA180
ITAA181
ITAA182
ITAA183
ITAA184
ITAA185
ITAA186
Yht. 50 op tai 35 op


LINJA A: ITALIAN KIELI

Perusopinnot 30 op ja aineopinnot 50 op

Linjan A opinnot jakautuvat kahteen vaiheeseen seuraavasti: perusopinnot 30 op ja aineopinnot 50 op, yhteensä 80 p. Lisäksi on suoritettava kieli- ja viestintäopinnot. Sivuaineopiskelijoiden on mahdollista suorittaa aineopinnot laajuudessa 35 op.

Opintojen rakenne

Perusopinnot 30 op
Kielitaito-opinnot ITAP110 Italian kielioppi 5 op
ITAP115 Italian fonetiikka ja ääntäminen 2 op
ITAP120-121 Käännöskurssi suomi-italia ja italia-suomi 6 op
ITAP125 Kirjoitus- ja keskusteluharjoitukset 4 op
17 op
Kulttuuriopinnot ITAP130-131 Italian kirjallisuuden historia ja italialainen kirjallisuus 5 op
ITAP135 Italian historia ja maantiede 3 op
8 op
Kielitieto-opinnot Näkökulmia kieleen:
1. KLSP001 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen 1 op
2. ITAP140 Italialaista kielitiedettä 2 op
3. KLSP003 Soveltavan kielentutkimuksen näkökulmia 2 op
5 opAineopinnot 50 op (sivuaineopiskelijoille 35 op)
Kielitaito-opinnot

Osallistuminen aineopintojen kielitaitokursseille edellyttää, että perusopintojen vastaavat kurssit on suoritettu.

ITAA110 Italian kielioppi 2 5 op
ITAA120-121 Käännöskurssi suomi-italia ja italia-suomi 4 op
ITAA125 Käytännön italia 4 op
ITAA127 La parola in pubblico* 3 op
(* pakollinen vain pääaineopiskelijoille)
16 op
Kulttuuri- ja yhteiskuntaopinnot ITAA130 Italian kirjallisuus: historia ja teokset 5 op
ITAA135 Italialainen yhteiskunta 3 op
8 op
Tutkimustyön harjoittelu ITAA145 Proseminaari, tutkielman laatimisen perusteet ja kandidaatintutkielma (pakollinen vain pääaineopiskelijoille) 12 op
Kieliharjoittelu ITAA150 Kieliharjoittelu 4 op
Moduulit
Edellisten lisäksi opiskelijan on valittava seuraavista moduuleista yksi, jota suositellaan suoritettavaksi kokonaisuudessaan, yhteensä 10 op.
Moduuli 1: Historiallinen ja moderni kielitiede
ITAA160 Italian kielen kehitys 4 op
LATP005 Latinan rakenne ja terminologiakurssi 2 op (pakollinen)
ITAA161 Italian kielen semantiikka ja italialaista kielitiedettä 4 op
ITAA162 Valinnaisia opintoja I 2 op
ITAA163 Valinnaisia opintoja II 2 op
10 op
Moduuli 2: Italian didaktiikka
ITAA170 Italian opettaminen vieraana kielenä I 3 op
ITAA171 Italian opettaminen vieraana kielenä II 3 op
ITAA172 Työharjoittelu 4 op
ITAA173 Valinnaisia opintoja 3 op
10 op
Moduuli 3: Italialainen kulttuuri
ITAA180 Italia lehdistön ja television kielenä 2 op
ITAA181 Italia oopperan kielenä 2 op
ITAA182 Italialainen elokuva 3 op
ITAA183 Italian yhteiskuntaelämä 3 op
ITAA184 Valinnaisia opintoja I 2 op
ITAA185 Valinnaisia opintoja II 2 op
ITAA186 Projektityö 10 op
10 op

 

Muista lukea myös kielten laitoksen yhteisten opintojen opetussuunnitelma!

Vanhoja vuoden 2004-2005 tutkintovaatimusten mukaisia opintoviikkomääräisiä perusopintoja (15 ov) ja aineopintoja (25 ov/sivuaineopiskelijat 20 ov) voi  edelleen suorittaa 31.7.2008 saakka.

Ulkomailla suoritettavat opinnot

Kaikkien kurssien ja moduuleitten opintoja voidaan suorittaa ulkomailla. Ennen ulkomaille lähtöä opintojen korvaavuudesta sovitaan opinto-ohjaajien ja opettajatutoreiden kanssa.Kurssikuvaukset

PERUSOPINNOT 30 op

ITAP110 ITALIAN KIELIOPPI 5 op
Sisältö: Italian kielen normatiivinen kielioppi.
Tavoitteet: Kielen rakenteiden tuntemus.
Opiskelutapa: Joko lukuvuoden kestävä luentokurssi ja harjoitukset tai kirjatentti. HUOM! Kielioppi suositellaan suoritettavaksi luentokurssina. Kurssin molemmat lukukaudet on käytävä saman lukuvuoden aikana.
Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti.
Kirjallisuus: DARDANO - TRIFONE, Grammatica italiana opettajan ohjeiden mukaan sekä BENVENUTO - LA GRASSA, Nykyitalian peruskielioppi, Harjoituksia.

 

ITAP115 ITALIAN FONETIIKKA JA ÄÄNTÄMINEN 2 op
Sisältö: Italian kielen fonetiikka ja ääntäminen.
Tavoite: Tutustuminen italian kielen äänteisiin sekä niiden hallinta ja tuottaminen.
Opiskelutapa: Syyslukukaudella italian fonetiikan kurssi sekä kirjallinen koe. Kevätlukukaudella harjoitukset kielistudiossa sekä suullinen koe.
Kirjallisuus: Harjoitusmonisteet.
Arviointi: sl: kirjallinen koe, kl: suullinen koe.

ITAP120-121 KÄÄNNÖSKURSSI SUOMI-ITALIA JA ITALIA-SUOMI 6 op

1) Käännöskurssi suomi-italia 4 op
Sisältö:
Erityyppisten tekstien kääntäminen italian kielelle.
Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelijalla on valmiudet helppojen suomenkielisten tekstien kääntämiseen italiaksi. Sanavaraston laajentaminen.
Opiskelutapa: Kirjalliset harjoitukset KAHDEN lukukauden ajan. Tekstit valmistetaan etukäteen ja tarkastetaan opettajan johdolla.
Arviointi: Kertauskuulustelu.
Kirjallisuus: Harjoitusmonisteet.

2) Käännöskurssi italia-suomi 2 op
Sisältö:
Sanoma- ja aikakauslehtien ja nykykirjallisuuden tekstien käsitteleminen ja kääntäminen suomen kielelle.
Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelijalla on valmiudet helppojen italiankielisten tekstien kääntämiseen hyvälle suomen kielelle. Sanavaraston laajentaminen.
Opiskelutapa: Kirjalliset harjoitukset YHDEN lukukauden ajan. Harjoitustekstit, jotka valmistetaan etukäteen kotona ja tarkastetaan opettajan johdolla. Ulkomaalaisten opiskelijoiden ei tarvitse suorittaa kurssia italiasta suomeen kännöksenä, vaan kurssin suoritustavasta sovitaan opettajan kanssa.
Arviointi: Kertauskuulustelu.
Kirjallisuus: Harjoitusmonisteet.

 

ITAP125 KIRJOITUS- JA KESKUSTELUHARJOITUKSET 4 op
Sisältö:
Suullinen ilmaisu. Luetun ja kuullun ymmärtäminen.
Tavoitteet: Puhutun kielen ymmärtäminen ja tuottaminen käytännön tarpeita silmällä pitäen. Kurssilla käsitellään myös Italian tapakulttuuria.
Opiskelutapa: Suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Kotitehtävien pohjalta tapahtuva keskustelu. Aktiivinen osallistuminen lukuvuoden ajan.
Arviointi: Arvosana annetaan harjoitusten perusteella.

ITAP130-131 ITALIAN KIRJALLISUUDEN HISTORIA JA ITALIALAINEN KIRJALLISUUS 5 op

1) Italian kirjallisuuden historia 3 op

Sisältö: Italian kirjallisuuden vaiheet vuodesta 1860 nykypäiviin.
Tavoitteet: Tutustuminen Italian nykykirjallisuuden historiaan.
Opiskelutapa: Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu (sl) tai kirjatentti.
Kirjallisuus: ARMELLINI - COLOMBO, Guida alla letteratura italiana opettajan ohjeiden mukaan.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.

2) Italialainen kirjallisuus (teokset) 2 op

Sisältö: Italian 1900- luvun kirjallisuus.
Tavoitteet: Tutustuminen Italian tärkeimpiin nykykirjailijoihin.
Opiskelutapa: Joko luennot sekä analyysit (kl) tai kirjatentti.
Kirjallisuus: Romaanit: Valitaan kaksi teosta seuraavista: BASSANI, Il giardino dei Finzi-Contini; BUZZATI, Il deserto dei Tartari; FENOGLIO, I ventitrè giorni della città di Alba; LEVI, Cristo si è fermato ad Eboli; MORAVIA, Gli indifferenti, PAVESE, La luna e i falò; PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal; PRATOLINI, Cronaca familiare; SVEVO, La coscienza di Zeno; TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo, VITTORINI, Uomini e no.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.

 

ITAP135 ITALIAN HISTORIA JA MAANTIEDE 3 op
Sisältö:
Italian maantieteen ja historian tuntemus.
Tavoitteet: Kokonaiskuva Italian maantieteellisistä ja valtiollisista ominaispiirteistä, kuten instituutioista ja niiden kehittymisestä sekä laaja kokonaiskuva Italian historiasta varhaiskeskiajasta nykypäiviin.
Opiskelutapa: Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu (sl) tai kirjatentti.
Kirjallisuus: UGO, Piccola storia d'’Italia ja MAMMARELLA, L'Italia contemporanea 1943-1998, s. 387-605. Harjoitusmonisteet.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.

 

NÄKÖKULMIA KIELEEN 5 op
Suositus ajoituksesta
: ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Tavoitteet: Tutustuminen yleisen ja soveltavan kielitieteen peruskäsitteisiin ja erityisesti italialaiseen kielentutkimukseen. Perehtyminen yleisen, soveltavan ja italialaisen kielitieteen pääsuuntauksiin.
Opiskelutapa: Osa 1 suoritetaan luentokurssina (8h intensiiviopetusta syyskuussa), osat 2 ja 3 suoritetaan joko luentokurssina tai kirjatenttinä. Yleisen kielitieteen peruskurssin suorittamista kirjatenttinä suositellaan henkilöille, jotka ovat jo suorittaneet vastaavan kurssin jossain muussa kieliaineessa. Arviointi: Osat 2 ja 3: kertauskuulustelu tai kirjatentti.

Kokonaisuuteen sisältyy seuraavat kolme osaa:
1) KLSP001 Kielten laitoksen yhteinen johdanto-osuus Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen. (1 op)
2) ITAP140 Italialaista kielitiedettä. ( 2 op)
Sisältö:
Tutustuminen italialaiseen kielentutkimukseen.
Tavoitteet: Kielitieteen tärkeimpien käsitteiden ja termistön tuntemus.
Opiskelutapa: Joko yhden lukukauden kestävä luentokurssi ja harjoitukset tai kirjatentti.
Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.
Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti.
3) KLSP003 Kielten laitoksen yhteinen johdantokurssi soveltavaan kielentutkimukseen  Soveltavan kielentutkimuksen näkökulmia (2 op)

Arviointi: KLSP001 ja KLSP003  hyväksytty - hylätty.

 

Takaisin alkuun

AINEOPINNOT 50 op (sivuaineopiskelijoille 40 op)

 

ITAA110 ITALIAN KIELIOPPI 2 5 op
Sisältö:
Italian morfologia ja syntaksi.
Tavoitteet: Italian kielen morfologian ja syntaksin tuntemus.
Opiskelutapa: Joko lukuvuoden kestävä luentokurssi ja harjoitukset tai kirjatentti.
Kirjallisuus: SERIANNI, Grammatica italiana opettajan ohjeiden mukaan.
Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti.


ITAA120-121 KÄÄNNÖSKURSSIT SUOMI-ITALIA JA ITALIA-SUOMI 4 op

1) Käännöskurssi suomi-italia 2 op
Sisältö:
Kurssilla käsitellään keskivaikeita tekstejä mahdollisimman laajalta alalta kiinnittämällä huomiota sekä käännöstekniikkaan että italian kieliopin ja sanaston laajentamiseen.
Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelijalla on valmiudet keskivaikeiden tekstien kääntämiseen italiaksi sekä syntaktisten rakenteiden joustavaan käyttöön ja tyyliseikkojen oivaltamiseen.
Opiskelutapa: Kirjalliset harjoitukset YHDEN lukukauden ajan. Tekstit valmistetaan etukäteen ja tarkastetaan opettajan johdolla.
Arviointi: Kertauskuulustelu.

2) Käännöskurssi italia-suomi 2 op
Sisältö:
Suhteellisen vaikeiden, erityyppisten italiankielisten tekstien kääntäminen suomen kielelle.
Tavoitteet: Laajennetaan sanavarastoa mm. kulttuuria, yhteiskuntaa, politiikkaa, kaunokirjallisuutta ja tekniikkaa käsittelevien tekstien avulla sekä kiinnitetään huomiota semantiikkaan ja eri tyylilajeihin.
Opiskelutapa: Kirjalliset harjoitukset YHDEN lukukauden ajan. Harjoitustekstit, jotka valmistetaan etukäteen kotona ja tarkastetaan opettajan johdolla. Kertauskuulustelu. Ulkomaalaisten opiskelijoiden ei tarvitse suorittaa kurssia italiasta suomeen kännöksenä, vaan kurssin suoritustavasta sovitaan opettajan kanssa.
Kirjallisuus: Harjoitusmonisteet.
Arviointi: Kertauskuulustelu.

 

ITAA125 KÄYTÄNNÖN ITALIA 4 op
Sisältö: Suullisen ja kirjallisen ilmaisun syventäminen eri tilanteissa niin virallisissa kuin epävirallisissakin. Kulttuuriprojektien toteuttaminen.
Tavoitteet: Puhutun kielen ymmärtäminen sekä suullisen ja kirjallisen ilmaisun kehittäminen. Erilaisten kulttuuriprojektien toteuttaminen.
Opiskelutapa: Ryhmätyöskentely, harjoitustehtävät, portfolio.
Arviointi: Arvosana annetaan harjoitusten perusteella.

ITAA127   LA PAROLA IN PUBBLICO   3 op (pakollinen vain pääaineopiskelijoille)
Sisältö: Suullisia esitelmiä  eri aihepiireistä.
Tavoitteet: Kehittää valmiudet puhumaan italiaksi
eri aihepiireistä yleisön edessä.
Opiskelutapa: Harjoitustehtävät 1 lukukauden ajan.
Opiskelija valitsee opettajan ohjeiden mukaan 3-5 aihetta
ja puhuu niistä yleisön edessä n. 20 minuutin ajan.
Arviointi: Arvosana annetaan harjoitusten perusteella.

 

ITAA130 ITALIAN KIRJALLISUUS: HISTORIA JA TEOKSET yht. 5 op
Sisältö:
Italian keskiajan ja renessanssin kirjallisuus.
Tavoitteetet: Tutustuminen Italian keskiajan ja renessanssin kirjallisuuteen.
Opiskelutapa: Joko luento (sl + kl) sekä essee tai kertauskuulustelu tai kirjatentti. Teosten omakohtainen tuntemus ja analysointi kielen ja sisällön kannalta.
Kirjallisuus: SAPEGNO, Compendio di storia della letteratura italiana. Kommenttilaitos LIST eli LETTERATURA Italiana. Storia e testi (diretta da C. Muscetta) sekä SAPEGNO-TROMBADORI-BINNI, La Divina Commedia.
Kommentoidut tekstit: Dante: 2 laulua Infernosta ja 1 Purgatoriosta, sekä otteita Petrarcan, Boccaccion, Machiavellin, Arioston teoksista.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.

ITAA135 ITALIALAINEN YHTEISKUNTA 3 op
Sisältö:
Yleiskatsaus italialaisiin instituutioihin ja niiden toimintaan. Tutustuminen johonkin Italian nyky-yhteiskunnan osa-alueeseen (poliittiset puolueet, talous, instituutiot, katolinen kirkko, feminismi jne.).
Tavoitteet: Italian nyky-yhteiskunnan tuntemus.
Opiskelutapa: Joko luento ja kertauskuulustelu tai kirjatentti.
Kirjallisuus: La cultura italiana del Novecento a cura di Corrado Stajano, sivut 481-512 (Politica e ideologia di Gianfranco Pasquino)
Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti.

 

ITAA145 PROSEMINAARI, TUTKIELMAN LAATIMISEN PERUSTEET
ja KANDIDAATINTUTKIELMA 12 op

Sisältö: Kurssilla  tutustutaan  tutkimusmetodologiaan,  perehdytään
itsenäiseen tiedonhankintaan ja johdatetaan dokumentoidun italiankielisen kirjallisen esityksen laatimiseen.
Opiskelija kirjoittaa italiankielisen esitelmän, esittää työnsä ja toimii opponenttina.

Tavoitteet: Tavoitteena on kyky laatia italiankielisiä suppeahkoja
esityksiä kulttuurihistorian, kirjallisuuden tai kielitieteen alalta sekä
kyky keskustella kriittisesti näistä aiheista muiden laatimien esitysten perusteella.

Opiskelutapa: Ryhmätyöskentely. Aktiivinen osanotto yhden lukukauden ajan, yhden esitelmän ja opponoinnin pitäminen.   Proseminaari alkaa kielten laitoksen yhteisellä kurssilla tutkielman laatimisen perusteet ja sen  jälkeen proseminaari jatkuu
oppiainekohtaisessa proseminaariryhmässä.
Arviointi: Proseminaarin arvosana määräytyy kirjallisen työn, opponoinnin ja keskusteluun osallistumisen pohjalta.
Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. opiskeluvuosi.
Kirjallisuus: Eco, Come si fa una tesi di laurea, opettajan ohjeiden mukaan.

Tutkielman laatimisen perusteet:
Kohderyhmä:
Kaikki kielten opiskelijat.
Tavoite ja sisältö: Kurssilla tutustutaan tutkimusprosessin eri
vaiheisiin ja tutkielman laatimiseen: aiheen valintaan ja aineistoihin,
aineiston keruuseen ja analyysiin sekä tutkielmatekstin rakentamiseen. Kurssi esittelee tutkimusprosessia erilaisten käytännön esimerkkienkautta.
Opiskelutapa: Proseminaari alkaa kielten laitoksen yhteisellä kurssilla
tutkielman laatimisen perusteista. Kurssi kestää yhden periodin, ja
osallistujat kirjoittavat siitä  kokoavan loppuraportin, joka
palautetaan oman proseminaariryhmän ohjaajalle. Kurssin jälkeen
proseminaari jatkuu oppiainekohtaisissa proseminaariryhmissä.
Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. opiskeluvuosi, 1. periodi.

Kandidaatintutkielma: humanistisen alan alemman tutkinnon (humanististen tieteiden kandidaatti) tutkielmaa nimitetään  kandidaatintutkielmaksi, joka on proseminaarissa tehty tutkielma.

ITAA150 KIELIHARJOITTELU 4 op
Tavoitteet:
Opiskelijan kielitaidon parantaminen ja Italian jokapäiväiseen elämään, yhteiskuntaan ja kulttuuriin perehdyttäminen.
Opiskelutapa: Yhden kuukauden opiskelu laitoksen hyväksymällä kielikurssilla Italiassa tai kahden kuukauden oleskelu Italiassa. Todistus opiskelusta tai oleskelusta, esim. työ- tai kurssitodistus.
Suositus ajoituksesta: 2. opiskeluvuoden aikana.

Moduulit

Edellisten lisäksi opiskelijan on valittava seuraavista moduuleista yksi, jota suositellaan suoritettavaksi kokonaisuudessaan, yhteensä 10 op.


MODUULI 1 HISTORIALLINEN JA MODERNI KIELITIEDE yht. 10 op

ITAA160 ITALIAN KIELEN KEHITYS 4 op
Sisältö: Pääpiirteet italian kielen äänne-, muoto- ja lauseopista sekä sanaston koostumuksesta.
Tavoitteet: Italian kielen äänne-, muoto- ja lauseopin sekä sanaston tuntemus. Italian kielen latinasta saamiin vaikutteisiin tutustuminen.
Opiskelutapa: Luento ja harjoitukset yhden lukukauden aikana sekä latinan rakenne ja terminologiakurssin suorittaminen.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.
Kirjallisuus: MIGLIORINI - BALDELLI, Breve storia della lingua italiana, s. 25-164, 187-213, 245-295 tai BRUNI, Elementi di storia della lingua italiana, s. 1-74, 131-162, 239-327.

LATP005 LATINAN RAKENNE JA TERMINOLOGIAKURSSI 2 op
Latinan rakenne- ja terminologiakurssi on pakollinen kurssi moduulissa 1.


ITAA161 ITALIAN KIELEN SEMANTIIKKA JA ITALIALAISTA KIELITIEDETTÄ
4 op

Sisältö: Syvällinen tutustuminen italialaiseen kielentutkimukseen. Semantiikan teorioiden ja ongelmien esittely.
Tavoitteet: Kielitieteen tärkeimpien käsitteiden ja termistön laajempi tuntemus.
Opiskelutapa: Joko luennot kahden lukukauden aikana sekä kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.
Kirjallisuus: STATI, Manuale di semantica descrittiva ja SERIANNI - TRIFONE, Storia della lingua italiana, Vol. 2: Scritto e parlato, s. 343-629, 667-696.

 

ITAA162 VALINNAISIA OPINTOJA 1 2 op

Esim. erikoiskurssi tai vaihto-opiskelussa suoritettu kurssi historiallisen tai modernin kielitieteen joltain osa-alueelta.

ITAA163 VALINNAISIA OPINTOJA 2 2 op
Esim. erikoiskurssi tai vaihto-opiskelussa suoritettu kurssi historiallisen tai modernin kielitieteen joltain osa-alueelta.

 


MODUULI 2 ITALIAN DIDAKTIIKKA yht. 10 op

ITAA170 ITALIAN OPETTAMINEN VIERAANA KIELENÄ 1 3 op
Sisältö: Teoriaa ja käytäntöä italian kielen opetuksesta ulkomaalaisille.
Tavoitteet: Italian kielen opetuksen erityiset kysymykset, huomioiden suomenkielisten oppilaiden ongelmat.
Opiskelutapa: Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu tai kirjatentti Kirjallisuus: Balboni, Didattica dell’italiano a stranieri sekä opetusmonisteet.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.

 

ITAA171 ITALIAN OPETTAMINEN VIERAANA KIELENÄ 2 3 op
Sisältö: Opiskelijoita ohjataan italian kielen opetukseen soveltuvan materiaalin valmistamiseen.
Tavoitteet: Syvällisempi tutustuminen italian kielen opetuksen erityisiin kysymyksiin.
Opiskelutapa: Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu tai kirjatentti.
Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.
Arviointi: Arvosana annetaan harjoitusten perusteella.

 

ITAA172 TYÖHARJOITTELU 4 op
Sisältö: Opiskelijan suorittama harjoittelu laitoksen hyväksymässä (myös opiskelijan itsensä hankkimassa) harjoittelupaikassa, ja harjoittelun raportointi.
Tavoitteet: Harjoittelu on asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua.
Harjoittelu antaa opiskelijalle edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä.

ITAA173 VALINNAISIA OPINTOJA 3 op
Jokin italian kielen oppimisen tai opettamisen alueeseen kuuluva erikoiskurssi tai vaihto-opiskelussa suoritettu kurssi.

 

 

MODUULI 3 ITALIALAINEN KULTTUURI yht. 10 op

Opiskelija suorittaa joko kohdista ITAA180 – ITAA185 10 op tai kohdan ITAA186.


ITAA180 ITALIA LEHDISTÖN JA TELEVISION KIELENÄ 2 op
Sisältö:
Perehtyminen Italian lehdistön ja television kieleen
Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelijalla on syvällinen Italian lehdistön ja television kielen tuntemus.
Opiskelutapa: Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu tai kirjatentti.
Kirjallisuus: Opetusmonisteet.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.

ITAA181 ITALIA OOPPERAN KIELENÄ 2 op
Sisältö: Katsaus italian kielen kehitykseen oopperan kielenä keskittyen erityisesti 1700- ja 1800-lukuihin.
Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija tuntee erittäin hyvin italiaa oopperan kielenä.
Opiskelutapa: Luento ja harjoitukset.
Kirjallisuus: Opettajan jakamat monisteet.
Arviointi: Arvosana annetaan esseiden ja harjoitusten perusteella.

 

ITAA182 ITALIALAINEN ELOKUVA 3 op
Sisältö: Katsaus italialaisen elokuvan historiaan.
Tavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee erittäin hyvin italialaisen elokuvan historiaa sekä italiaa elokuvan kielenä.
Opiskelutapa: Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu tai kirjatentti. Kirjallisuus: F. Faldini - G. Fofi, L'avventurosa storia del cinema italiano ja opettajan jakamat monisteet.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.

 


ITAA183 ITALIAN YHTEISKUNTAELÄMÄ 3 op (kl)
Sisältö: Syvällisempi tutustuminen Italian kultuurihistoriaan sekä sosioekonomiseen tilaan
Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija tuntee syvällisesti italialaisen yhteiskunnan eri osa-alueet.
Opiskelutapa: Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu (sl) tai kirjatentti.
Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.

ITAA184 VALINNAISIA OPINTOJA 1 2 op
Esim. italialaisen kulttuurin erikoiskurssi tai vaihto-opiskelussa suoritettu italialaisen kulttuurin kurssi.

ITAA185 VALINNAISIA OPINTOJA 2 2 op
Esim. italialaisen kulttuurin erikoiskurssi tai vaihto-opiskelussa suoritettu italialaisen kulttuurin kurssi.

 

ITAA186 PROJEKTITYÖ 10 op
Sisältö: Opiskelija voi joko tehdä tutkimusprojektityön itsenäisesti tai ryhmässä italian kieleen ja kulttuuriin liittyvästä aiheesta ja tehdä tästä työstä noin 10 sivun pituisen esitelmän tai hän voi tehdä italian kieleen ja kulttuuriin liittyvän projektityön kielten laitoksen hyväksymässä julkisessa laitoksessa tai yksityisessä yrityksessä. Tässä tapauksessa opiskelija kirjoittaa projektissa tehdystä työstä raportin (n. 5 sivua), johon liitetään työnantajan palaute.
Tavoitteet: Tavoitteena on tukea opiskelijan oma-aloitteisuutta ja auttaa erityisesti italian kulttuurista kiinnostunutta opiskelijaa kehittämään ja syventämään tietojaan aiheesta sekä edistää opiskelijoiden tutustumista italian kulttuuriin työelämän kautta.
Opiskelutapa: Opiskelija joko tekee vaadittua sisältöä ja tavoitteita vastaavan projektin tai valitsee yhden laitoksen tarjoamista projektitöistä. Käytännön työ ja kirjallinen raportointi.
Arviointi: Arvosana määräytyy joko kirjallisen italiankielisen työn ja esitelmän perusteella tai käytännön työn sekä raportoinnin ja saadun palautteen perusteella.

Takaisin alkuun

 

LINJA B: ITALIAN KIELI JA KULTTUURI

Perusopinnot 30 op

Perusopinnot 30 op
1. Kieliopinnot
(vähintään 12 op)
ITAP210  Johdanto italian kieleen 1                          4 op
ITAP212  Johdanto italian kieleen 2                          4 op
ITAP215  Italian kielen intensiivikurssi                      4 op
ITAP125  Kirjoitus- ja keskusteluharjoitukset           4 op
2. Kulttuuri- ja yhteiskuntaopinnot
(vähintään 6 op)
ITAP135  Italian historia ja maantiede                      3 op
ITAP130  Italian kirjallisuuden historia                      3 op
ITAP131  Italialainen kirjallisuus (teokset)                2 op
ITAA135  Italialainen yhteiskunta                             3 op
3. Erikoiskurssit ITAP230  Kulttuuritieto                                             3 op
ITAP231  Italian taidehistoria                                   3 op
ITAP232  Kaupallinen italia                                       3 op
ITAP233  Tapakulttuurikurssi                                    3 op
ITAP234  Elokuva ja teatteri                                     3 op
ITAP235  Tiedotusvälineet                                        3 op

 

 

Italian kielen ja kulttuurin linja B antaa monipuolisen kuvan Italian yhteiskunnasta, historiasta, kulttuurista ja kielestä. Se on tarkoitettu vapaaksi sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ja suunnattu kaikille niille, jotka tarvitsevat tietämystä Italian oloista opinnoissaan tai ammatissaan.

Linja B muodostuu kolmesta osasta: 1) kieliopinnot, 2) kulttuuri ja yhteiskunta, 3) erikoiskurssit.

Opintojen koordinaattorina toimii oppiaine romaaninen filologia.

Opintojen kulku: opiskelija suorittaa kieliopintoja vähintään 12 op, kulttuuri- ja yhteiskuntaopintoja vähintään 6 op ja erikoiskursseja siten, että vaadittavat 30 op tulevat täyteen.

 

1. Kieliopinnot

ITAP210 JOHDANTO ITALIAN KIELEEN 1 4 op
Oppimistavoite: Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille, ja siinä perehdytään italian kielen perussanastoon ja rakenteisiin.
Kirjallisuus: La Grassa – Andreaux, Cari amici, l’Italia … 1


ITAP212 JOHDANTO ITALIAN KIELEEN 2 4 op
Oppimistavoite: Kurssilla täydennetään italian kielen perussanaston ja rakenteiden tuntemusta.
Kirjallisuus: La Grassa – Andreaux, Cari amici, l’Italia … 1

ITAP215 ITALIAN KIELEN INTENSIIVIKURSSI 4 op
Tavoiteena on syvällisempi perehtyminen italian kielioppiin ja kielen rakenteisiin.
Kurssi on tarkoitettu erityisesti niille opiskelijoille, jotka haluavat osallistua italian kielen sivuaineen valintakokeeseen.
Kirjallisuus: La Grassa – Andreaux, Cari amici, l’Italia … 2


ITAP125 KIRJOITUS- JA KESKUSTELUHARJOITUKSET 4 op
Sisältö:
Suullinen ilmaisu. Luetun ja kuullun ymmärtäminen.
Tavoitteet: Puhutun kielen ymmärtäminen ja tuottaminen käytännön tarpeita silmällä pitäen. Kurssilla käsitellään myös Italian tapakulttuuria.
Opiskelutapa: Suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Kotitehtävien pohjalta tapahtuva keskustelu. Aktiivinen osallistuminen lukuvuoden ajan.
Arviointi: Arvosana annetaan harjoitusten perusteella

 


2. Kulttuuri ja yhteiskunta

Lähtötaso: Italian kielen intensiivikurssin menestyksekäs suorittaminen tai vastaavat taidot.
Sisältö: Yleistiedot Italian historiasta, yhteiskunnasta ja kulttuurista.


ITAP135 ITALIAN HISTORIA JA MAANTIEDE 3 op

Sisältö: Italian maantieteen ja historian tuntemus.
Tavoitteet: Kokonaiskuva Italian maantieteellisistä ja valtiollisista ominaispiirteistä, kuten instituutioista ja niiden kehittymisestä sekä laaja kokonaiskuva Italian historiasta varhaiskeskiajasta nykypäiviin.
Opiskelutapa: Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu (sl) tai kirjatentti.
Kirjallisuus: UGO, Piccola storia d'’Italia ja MAMMARELLA, L'Italia contemporanea 1943-1998, s. 387-605. Harjoitusmonisteet.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.

 

ITAP130 ITALIAN KIRJALLISUUDEN HISTORIA 3 op
Sisältö: Italian kirjallisuuden vaiheet vuodesta 1860 nykypäiviin.
Tavoitteet: Tutustuminen Italian nykykirjallisuuden historiaan.
Opiskelutapa: Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu (sl) tai kirjatentti.
Kirjallisuus: ARMELLINI - COLOMBO, Guida alla letteratura italiana opettajan ohjeiden mukaan.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.


ITAP131 ITALIALAINEN KIRJALLISUUS (teokset) 2 op
Sisältö:
Italian 1900- luvun kirjallisuus.
Tavoitteet: Tutustuminen Italian tärkeimpiin nykykirjailijoihin.
Opiskelutapa: Joko luennot sekä analyysit (kl) tai kirjatentti.
Kirjallisuus: Romaanit: Valitaan kaksi teosta seuraavista: BASSANI, Il giardino dei Finzi-Contini; BUZZATI, Il deserto dei Tartari; FENOGLIO, I ventitrè giorni della città di Alba; LEVI, Cristo si è fermato ad Eboli; MORAVIA, Gli indifferenti, PAVESE, La luna e i falò; PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal; PRATOLINI, Cronaca familiare; SVEVO, La coscienza di Zeno; TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo, VITTORINI, Uomini e no.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.

 

ITAA135 ITALIALAINEN YHTEISKUNTA 3 op
Sisältö:
Yleiskatsaus italialaisiin instituutioihin ja niiden toimintaan. Tutustuminen johonkin Italian nyky-yhteiskunnan osa-alueeseen (poliittiset puolueet, talous, instituutiot, katolinen kirkko, feminismi jne.).
Tavoitteet: Italian nyky-yhteiskunnan tuntemus.
Opiskelutapa: Joko luento ja kertauskuulustelu tai kirjatentti.
Kirjallisuus: La cultura italiana del Novecento a cura di Corrado Stajano, sivut 481-512 (Politica e ideologia di Gianfranco Pasquino)
Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti.

 


HUOM ! Tässä vaiheessa opiskelijan on mahdollista valita:

● jatkaa linjan B opetussuunnitelman mukaisesti ja suorittaa Italian kielen ja kulttuurin avoin opintokokonaisuus loppuun saakka kohdasta 3. Erikoiskurssit alkaen siten, että perusopintojen 30 op tulee täyteen.

● osallistua menestyksekkäästi italian kielen sivuaineen valintakokeeseen, saada A-linjan opinto-oikeus ja suorittaa linjan A vielä puuttuvat perusopintojen opintojaksot ITAP110, ITAP115, ITAP120-121, ITAP125, KLSP001, ITAP140, KLSP003.

 

 

3. Erikoiskurssit


Lähtötaso: Italian kielen intensiivikurssin menestyksekäs suorittaminen tai vastaavat taidot.
Sisältö: Perehtyminen johonkin erityisalueeseen (kirjallisuus, taide, etnologia, musiikki, filosofia, yhteiskunta, talous, uskonto jne.) italiankielisten tekstien avulla.


ITAP230 KULTTUURITIETO 3 op
Sisältö: Perustiedot Italian eri alueiden kulttuurista varhaiskeskiajalta nykypäiviin. Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Kirjallisuus: La cultura italiana del Novecento a cura di Corrado Stajano, sivut:
1. Demografia, 183-197
2. Scuola, 653-686
3. Teatro, 725-751
4. Cinema, 153-180
5. Televisione, 753-771

 

ITAP231 ITALIAN TAIDEHISTORIA 3 op
Oppimistavoite: Perehtyminen Italian taiteen historiaan.
Opiskelutapa: Joko luennot yhden lukukauden aikana sekä kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti. Kirjallisuus: G. C. ARGAN, Storia dell'arte italiana, siitä 300 sivua (sovitaan tenttijän kanssa).

 

ITAP232 KAUPALLINEN ITALIA 3 op
Oppimistavoite: Perehtyminen talousalan teksteihin sekä kauppakirjeenvaihdon perusteisiin. Talousalan tekstien läpikäyminen sekä liikekirjeiden laatiminen. Opiskelutapa: Joko luennot yhden lukukauden aikana sekä kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti. Kirjallisuus: L. FEDERICO SIGNORINI & I. VISCO, L'economia italiana.

 

ITAP233 TAPAKULTTUURIKURSSI 3 op
Oppimistavoite: Suomalaisen ja italialaisen sosiaalisen kanssakäymisen eroavuuksiin perehtyminen, kommunikointitilanteet.
Opiskelutapa: Ryhmätyöskentely kurssilla yhden lukukauden ajan, harjoitustehtävät. Aktiivinen osallistuminen lukukauden ajan.

ITAP234 ELOKUVA JA TEATTERI 3 op
Oppimistavoite: Italialaisen elokuvan ja teatterin historiaan tutustuminen. Luennot sekä videoesitykset.
Opiskelutapa: Joko luennot yhden lukukauden aikana sekä kertauskuulustelu tai kirjatentti. Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.


ITAP235 TIEDOTUSVÄLINEET 3 op
Oppimistavoite: Italian sähköiseen ja painettuun viestintään perehtyminen.
Opiskelutapa: Joko luennot yhden lukukauden aikana sekä kertauskuulustelu tai kirjatentti. Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.

 

 

 

 

 

Yleisiä ohjeita

Tentit
Luentosarjan päätteeksi pidetään kertauskuulustelu. Varsinaisen kuulustelun lisäksi on yksi uusintamahdollisuus. Uusinnassa epäonnistuneet suorittavat kyseiseen kohtaan liittyvän kirjallisuuden kirjatenttinä. Käännöskokeissa epäonnistunut voi osallistua kahteen uusintakokeeseen ilman velvoitetta osallistua uudelle kurssille. Kirjatenttejä suoritetaan tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä ja niihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää tiedekunnan tenttikuorella. Niitä opiskelijoita, jotka suorittavat opintovaatimusten kohdat kirjatentteinä, pyydetään sopimaan tentistä tentaattorin kanssa.

Arvosanat
Arvioinnissa noudatetaan Jyväskylän yliopiston yleistä ja yhtenäistä arvosteluasteikkoa ellei kurssikuvauksessa toisin mainita.
Osallistuminen aineopintojen kielitaitokursseille edellyttää, että perusopintojen vastaavat kurssit on suoritettu hyvin tiedoin.

 

Opintosuoritusten arvosteluasteikkko (tulos):
Välttävä (V)           = 1
Tyydyttävä (T)       = 2
Hyvä (H)                = 3
Kiitettävä (K)         = 4
Erinomainen (E)     = 5

 

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op

Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot 10 op:

Äidinkieli 3 op
Yksi vieras kieli 3 op
Ruotsin kieli 3op
Kypsyysnäyte (maturiteetti) 1 op

Valinnaisia kieli- ja viestintäopintoja 5 op

Latinan rakenne- ja terminologiakurssin LATP005 (2 op) suorittamista suositellaan valinnaisissa kieli- ja viestintäopinnoissa.

 

 

Takaisin alkuun