24.11.2005

Studi italiani - Italian kielen ja kulttuurin opintokokonaisuus

STUDI ITALIANI - ITALIAN KIELEN JA KULTTUURIN OPINTOKOKONAISUUS 30 op
OPETUSSUUNNITELMA 2005-2006


Italian kielen ja kulttuurin opintokokonaisuus antaa monipuolisen kuvan Italian yhteiskunnasta, historiasta, kulttuurista ja kielestä. Opintokokonaisuus on tarkoitettu vapaaksi sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ja se on suunnattu kaikille niille, jotka tarvitsevat tietämystä Italian oloista opinnoissaan tai ammatissaan.

Opintokokonaisuus muodostuu kolmesta osasta:
1) kieliopinnot, 2) kulttuuri ja yhteiskunta,
3) erikoiskurssit.


Opintojen koordinaattorina toimii oppiaine romaaninen filologia.

Opintojen kulku: opiskelija suorittaa kieliopintoja vähintään 12 op,  kulttuuri- ja yhteiskuntaopintoja vähintään 6 op ja erikoiskursseja siten, että vaadittavat  30  op tulevat täyteen.


1. Kieliopinnot

IKKP010 JOHDANTO ITALIAN KIELEEN 1  4 op  (sl)

Oppimistavoite: Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille, ja siinä perehdytään italian  kielen perussanastoon ja  rakenteisiin.
Kirjallisuus: La Grassa – Andreaux, Cari amici, l’Italia … 1


IKKP012  JOHDANTO ITALIAN KIELEEN 2    4 op   (kl)

Oppimistavoite: Kurssilla täydennetään italian  kielen perussanaston ja rakenteiden tuntemusta.
Kirjallisuus: La Grassa – Andreaux, Cari amici, l’Italia … 1


IKKP015  ITALIAN KIELEN INTENSIIVIKURSSI   4 op  (kl)

Tavoiteena on  syvällisempi perehtyminen italian kielioppiin ja kielen rakenteisiin.
Kurssi on tarkoitettu erityisesti niille opiskelijoille, jotka haluavat osallistua italian kielen tasokokeeseen.
Kirjallisuus: La Grassa – Andreaux, Cari amici, l’Italia … 2


IKKP020 TEKSTIKURSSI  4 op

Lähtötaso: Italian kielen intensiivikurssin menestyksekäs suorittaminen tai vastaavat taidot. Kurssin alussa testataan, onko osanottajilla riittävä kielitaito.
Sisältö: Eri aihepiirejä käsittelevien yleisluontoisten asiatekstien ja kaunokirjallisten tekstien yksityiskohtaista läpikäymistä. Aktiivinen osallistuminen kurssille, kotona ja tunnilla suoritettavat tehtävät, kertauskuulustelu.


IKKP025 KIRJOITUS- JA KESKUSTELUHARJOITUKSET  4 op

Lähtötaso: Italian kielen intensiivikurssin menestyksekäs suorittaminen tai vastaavat taidot. Kurssin alussa testataan, onko osanottajilla riittävä kielitaito.
Sisältö: Kirjoitustehtäviä ja keskustelua eri aiheista. Aktiivinen osallistuminen kurssille, kotona ja tunnilla suoritettavat tehtävät, kertauskuulustelu. Kurssin tavoittena on kieliopillisesti korrektin asiatekstin ja puhutun italian tuottaminen.2. Kulttuuri ja yhteiskunta

Lähtötaso: Italian kielen intensiivikurssin menestyksekäs suorittaminen tai vastaavat taidot. Kurssien alussa testataan, onko osanottajilla riittävä kielitaito.
Sisältö: Yleistiedot Italian historiasta, yhteiskunnasta ja kulttuurista.


IKKP030 ITALIAN HISTORIA JA MAANTIEDE  3 op

Sisältö: Yleiskatsaus Italian poliittiseen sekä sosiaali- ja taloushistoriaan varhaiskeskiajalta nykypäiviin. Kertauskuulustelu tai kirjatentti.
Kirjallisuus: esim. UGO, Piccola storia d’Italia.


IKKP035 ITALIALAINEN YHTEISKUNTA  3 op

Sisältö: Yleiskatsaus italialaisiin instituutioihin ja niiden toimintaan. Tutustuminen johonkin Italian nyky-yhteiskunnan osa-alueeseen (poliittiset puolueet, talous, instituutiot, katolinen kirkko, feminismi jne.). Kertauskuulustelu tai kirjatentti.
Kirjallisuus: La cultura italiana del Novecento a cura di Corrado Stajano, sivut 481-512 (Politica e ideologia di Gianfranco Pasquino)


IKKP038 KULTTUURITIETO  3 op

Sisältö: Perustiedot Italian eri alueiden kulttuurista varhaiskeskiajalta nykypäiviin. Kertauskuulustelu tai kirjatentti.
Kirjallisuus:  La cultura italiana del Novecento a cura di Corrado Stajano, sivut:
1. Demografia, 183-197
2. Scuola, 653-686
3. Teatro, 725-751
4. Cinema, 153-180
5. Televisione, 753-7713. Erikoiskurssit

Lähtötaso: Italian kielen intensiivikurssin menestyksekäs suorittaminen tai vastaavat taidot. Kurssien alussa testataan, onko osanottajilla riittävä kielitaito.
Sisältö: Perehtyminen johonkin erityisalueeseen (kirjallisuus, taide, etnologia, musiikki, filosofia, yhteiskunta, talous, uskonto jne.) italiankielisten tekstinäytteiden avulla.


IKKP040 ITALIAN NYKYKIRJALLISUUS  3 op

Tavoitteena on antaa perustiedot Italian 1900-luvun kirjallisuudesta.
Opiskelutapa: Joko luennot yhden lukukauden aikana sekä kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.
Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.


IKKP041 ITALIAN TAIDEHISTORIA  3 op

Oppimistavoite: Perehtyminen Italian taiteen historiaan.
Opiskelutapa: Joko luennot yhden lukukauden aikana sekä kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.
Kirjallisuus: G. C. ARGAN,   Storia dell'arte italiana, siitä 300 sivua (sovitaan tenttijän kanssa).


IKKP042 KAUPALLINEN ITALIA  3 op

Oppimistavoite: Perehtyminen talousalan teksteihin sekä kauppakirjeenvaihdon perusteisiin. Talousalan tekstien läpikäyminen sekä liikekirjeiden laatiminen.
Opiskelutapa: Joko luennot yhden lukukauden aikana sekä kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.
Kirjallisuus: L. FEDERICO SIGNORINI & I. VISCO, L'economia italiana.


IKKP043 TAPAKULTTUURIKURSSI  3 op

Oppimistavoite: Suomalaisen ja italialaisen sosiaalisen kanssakäymisen eroavuuksiin perehtyminen, kommunikointitilantet.
Opiskelutapa: Ryhmätyöskentely kurssilla yhden lukukauden ajan, harjoitustehtävät. Aktiivinen osallistuminen lukukauden ajan.


IKKP044 ELOKUVA JA TEATTERI  3 op

Oppimistavoite: Italialaisen elokuvan ja teatterin historiaan tutustuminen. Luennot sekä videoesitykset.
Opiskelutapa: Joko luennot yhden lukukauden aikana sekä kertauskuulustelu tai kirjatentti.
Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.


IKKP045 TIEDOTUSVÄLINEET  3 op

Oppimistavoite: Italian sähköiseen ja painettuun viestintään perehtyminen.  
Opiskelutapa: Joko luennot yhden lukukauden aikana sekä kertauskuulustelu tai kirjatentti.
Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.