29.01.2019

Portfolio

Portfoliotyöskentely on koko opintopolun läpäisevää, eri opintojaksojen sisältöihin, osaamistavoitteisiin ja suoritustapoihin integroitua ryhmäohjausta. Sen keskiössä ovat itsetuntemuksen ja työelämätuntemuksen kartuttaminen, uratavoitteiden asettaminen, opintojen suunnittelun tukeminen, oman osaamisen ja sen kehittymisen ohjaaminen, tunnistaminen ja kuvaaminen sekä työllistymisosaamisen kehittäminen.

Journalistiikan kandidaattiohjelmassa portfoliotyöskentelyyn orientoidutaan ensimmäisenä vuonna VIEP1012 Työelämän viestintä -opintojaksolla. Lisäksi portfoliomainen työskentely on integroituna journalistiikan eri opintojaksojen sisältöihin, osaamistavoitteisiin ja suoritustapoihin koko opintopolun ajan. Portfoliotyöskentely limittyy omaopettajatoimintaan ja hops-ohjaukseen. Omaa osaamista ja asiantuntemusta kuvaava näyteportfolio tehdään journalistiikassa maisterivaiheen JOUS1010 Viestintäyrittäjyys -opintojaksolla.

Journalistiikan portfolion ohjeet

Opintojakso

Portfolio tehdään JOUS1010 Viestintäyrittäjyys -opintojaksolla.

Osaamistavoite

Opiskelija pystyy hahmottamaan ja analysoimaan oman asiantuntemuksensa vahvuuksia ja kehittämistarpeita.

Suoritustapa

Näyteportfolio. Lähetä portfoliosi tai linkki siihen omaopettajalle sähköpostitse tai toimita se muistitikulla.

Ajoitus

Portfolio kootaan opintojen ja työssäolojaksojen aikana. Opintojen alusta alkaen keräät materiaalia portfolioosi. On tärkeätä, että talletat merkittävät opintosuoritukset ja -työt ja valitset niistä portfolioosi edustavimmat. Portfolio palautetaan omaopettajalle Viestintäyrittäjyys-kurssin päätteeksi.

Ohjaus

Omaopettajasi ohjaa tarvittaessa portfolion laatimista.

Muoto

Portfolio on työnantajille suunnattu omaa asiantuntemusta sekä journalistista ja viestintäosaamista esittelevä näytekansio. Sen tulee olla sekä sisällöltään että ulkoasultaan edustava ja viimeistelty. Journalistiikassa portfolio on digitaalinen dokumentti. Se voi sisältää kirjoitetun aineiston lisäksi audio-, kuva- ja/tai videomateriaalia. Sen esitysmuotona voi olla esim. verkkosivusto, esitysgrafiikkaa hyödyntävä diaesitys tai muistitikulle tallennettu esittelykansio.

Jos julkisuuteen tarkoittamasi verkkosivut eivät sisällä kaikkea sitä, mitä näyteportfolion tulee sisältää (ks. alla), sinun tulee jättää omaopettajalle puuttuvat kohdat erikseen.

Merkitys

Opintojen aikana: Portfolio tukee opintojen jäsentämistä ja arviointia. Portfolion kokoaminen auttaa sinua oman asiantuntemuksesi kehittämisessä, arvioimisessa ja arvostamisessa.

Työelämässä: Portfolion avulla markkinoit osaamistasi. Sen avulla esittelet työnantajille journalistista osaamistasi ja viestintäosaamistasi, osaamisesi kirjoa ja muita vahvuuksiasi. Pidä portfolio ajan tasalla sekä kehitä ja täydennä sitä myös opintojesi päätyttyä.

Sisältö

Näyteportfoliota ei suunnata opettajalle vaan tuleville työnantajille. Portfolio painottuu journalismiin, mutta sinun kannattaa ottaa siihen mukaan myös muissa opinnoissa saamaasi tieto- ja taito-osaamista sekä opintojen ulkopuolisen toiminnan tuomaa osaamista (esim. harrastukset). Asiantuntemuksesi on enemmän kuin pää- ja sivuaineiden summa.

Opintosuorituksena näyteportfolion tulee sisältää ainakin seuraavat kokonaisuudet. Muistathan tehdä portfoliollesi myös otsikko-/aloitussivun.

1. Sisällysluettelo, johon kokoat portfolion osat numeroiduksi luetteloksi

2. Kuvaus omasta asiantuntijuudesta ja osaamisesta

3. CV

4. Portfolion sisällön esittely ja perustelut valinnoille

5. Näytteitä journalistisesta ja viestintäosaamisestasi

  • Valitse 5-7 journalistista työnäytettäsi, jotka kuvaavat osaamistasi mahdollisimman monipuolisesti. Työnäytteisiin tulee sisältyä journalistisessa työssä ja opinnoissa tehtyjä aineistoja (mielellään laajemmin kuin pelkkiä juttunäytteitä).
  • Merkitse työnäytteisiisi aina tarkat tunniste- tai viitetiedot (esim. media ja julkaisupäivä ja kurssitöissä tekijä/tekijät, vuosi, otsikko sekä opintojakso ja koodi)
  • Jos viet julkisille verkkosivuillesi opiskelijaryhmässä tehdyn työn, sinun tulee pyytää julkistamiseen toisten tekijöiden lupa.

6. Sanallinen tiivistelmä asiantuntemustasi kasvattaneesta työkokemuksestasi. Pohdi ja kuvaa erityisesti osaamisesi kehittymistä.

7. Tiedot tieto- ja viestintäteknologisesta osaamisesta

8. Tiedot kielitaidosta ja kansainvälisestä osaamisesta

9. Urasuunnitelma

  • Kuvaa uratavoitteesi sekä keinosi asiantuntemuksen kartuttamiseksi maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Arviointi

Portfolio arvioidaan asteikolla hyväksytty–hylätty.