28.01.2019

Työharjoittelu

Journalistiikan opintoihin kuuluu kolmen kuukauden työharjoittelu toimitusympäristössä. Tämä harjoittelu (opetussuunnitelmassa JOUA005) on osa aineopintoja tai maisteriohjelmaan valituilla täydentäviä opintoja.

Lisäksi journalistiikan opiskelijoiden on mahdollista hakea monimediajournalismin harjoitteluun (opetussuunnitelmassa JOUS033), joka on valinnainen journalistiikan syventäviin opintoihin kuuluva työharjoittelu.

Tarkemmat tiedot harjoitteluista ja niiden suorittamisesta ovat alla.

JOUA005 Harjoittelu 6 op (aineopintoihin kuuluva harjoittelu)

Osaa­mis­ta­voit­teet:

Opiskelija
- osaa soveltaa, testata ja kehittää opiskelun antamia tietoja ja journalistisia valmiuksia toimitusympäristössä.
- tuntee ja hallitsee toimituskäytänteitä sekä journalistisen työn organisointia
- verkostoituu ja kehittää yhteyksiään työelämään
- osaa analysoida ja arvioida työelämävalmiuksiaan, journalistista työskentelyään sekä journalismin yhteiskunnallista vaikutusta

Suo­ri­tus­ta­vat: Työharjoittelujakso Suomessa tai ulkomailla sekä raportti.

Si­säl­tö: Opiskelija tekee journalistista työtä osana toimitusta ja sen tuotantorakenteita. Toimittajaharjoitteluun kuuluu vähintään kolmen kuukauden harjoittelu journalistisissa tehtävissä lehti-, verkko- tai aikakauslehdessä, radiossa, televisiossa tai uutistoimistossa tai näiden yhdistelmässä.

Suositus ajoituksesta: 1. - 3. kesä (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. - 2. kesä)

Edeltävät opinnot: JOUA011 Uutisjournalismi, JOUA012 Radiojournalismi, JOUA013 Videojournalismi

Arvosteluasteikko: Hyväksytty-hylätty

Ar­vioin­ti­pe­rus­teet: Harjoittelujakson hyväksytty suorittaminen sekä raportin kirjoittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

>>> Tarkempiin suoritusohjeisiin

JOUS033 Monimediajournalismin harjoittelu 6 op (valinnainen syventäviin opintoihin kuuluva työharjoittelu)

Osaa­mis­ta­voit­teet:

Opiskelija
- hallitsee sujuvasti monimediaisen journalistisen työprosessin eri vaiheet sekä osaa hyödyntää tehokkaasti versiointia journalistisena työmenetelmänä
- syventää omaa journalistista osaamistaan sekä laajentaa ammatillisia verkostojaan
- pystyy toimimaan luovasti ja tehokkaasti monimediatoimituksen eri tehtävissä
- pystyy syvällisesti reflektoimaan omaa journalistista työskentelyään sekä sen vaikutuksia.

Suo­ri­tus­ta­vat: Työharjoittelujakso ja raportti

Si­säl­tö: Opintojaksolla työskennellään tekstin, äänen ja kuvan parissa monimediaisessa toimituksessa monipuolisissa journalistisissa tehtävissä vähintään neljän kuukauden ajan. Harjoittelussa painottuu journalististen sisältöjen versioiminen eri julkaisualustoille.

Suositus ajoituksesta: 3. - 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi)

Edeltävät opinnot: JOUA007 Monimediajournalismi

Arvosteluasteikko: Hyväksytty-hylätty

Ar­vioin­ti­pe­rus­teet: Harjoittelujakson hyväksytty suorittaminen sekä raportin kirjoittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

>>> Tarkempiin suoritusohjeisiin