22.04.2013

Kuurojen yhteisö, kulttuuri ja viittomakielisyys opetussuunnitelma 2012-2015

Opetussuunnitelma on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi.

Opintojaksot järjestetään kontaktiopetuksena ja/tai itsenäisenä opiskeluna. Samoin työtavat vaihtelevat: on luentoja, ryhmä- tai parityöskentelyä, kurssitöitä ja tenttejä. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin, joissa on kuvattu arvosanan 3 (hyvä) mukainen osaaminen. Opetus- ja suorituskieli vaihtelee.

Tarkemmat tiedot kunkin lukuvuoden kontaktiopetuksesta löytyvät Korpin kurssi- ja opintotietojärjestelmästä.

 

Perusopinnot 25 op

 

Kurssikuvaukset

KYVP001 Kuurojen yhteisö, historia ja kieli 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kuurouteen ja viittomakielisyyteen liittyvät käsitteet

 • osaa tarkastella kuurojen ja viittomakielisten elämää identiteetin käsitteen avulla.

Opiskelutapa: Luennot ja kirjallisuutta, luentopäiväkirja, ryhmätyöt.

Arviointi: Luentopäiväkirja ja kirjallinen työ, 0–5.

Kirjallisuus:

Suositus ajoituksesta:

 

KYVP002 Johdanto kuurojen yhteisön historiaan ja tapoihin 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tietää kuurotietoisuuden syntyyn sekä kuurojen ja viittomakielisten yhteisyyden syntyyn vaikuttavia henkilöitä Suomessa ja muualla maailmassa

 • tuntee kuuroutta/kuuroisuutta koskevien kysymyksien näkökulmia ja käsitteitä

 • ymmärtää viittomakielityön merkityksen kohti kielellistä ja kulttuurista tasa-arvoa

 • osaa soveltaa oppimansa kuuroutta/kuuroisuutta/viittomakielisyyttä koskevista kysymyksistä projektityössä.

Opiskelutapa: Kirjallisuus, luennot, luentopäiväkirja, projektityö.

Arviointi: Luentopäiväkirja ja projektityö, 0–5.

Kirjallisuus:

Suositus ajoituksesta:

 

KYVP003 Narratiivinen kulttuuri ja kulttuuriantropologia 5 op

Oppimistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kuurojen/viittomakielisten suullisen kulttuurin ilmenemismuotoja sekä viittomakielisen tarinan siirtymismekanismeja

 • tuntee kulttuuriantropologian peruskäsitteet

 • osaa kuvata kuurojen sosiaalisia verkostoja

 • omaa yleiskäsityksen viittomakielisten ja viittomakielisyyden kulttuurisen moninaisuudesta

 • tietää antropologisia tutkimustapoja.

Opiskelutapa: Luennot, luentopäiväkirja, kirjallisuus, ryhmätyö, harjoitukset, harjoitustyö.

Arviointi: Harjoitustehtävä ja tentti sekä harjoitustyö 0–5.

Kirjallisuus:

Suositus ajoituksesta:

 

KYVP004 Viittomakielet Suomessa sosiaalisessa kontekstissa 5 op

Oppimistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää, että viittomakielisessä/kuurojen yhteisössä esiintyy kielellistä vaihtelua

 • tietää, mitkä sosiaaliset tekijät ovat yhteydessä kielen vaihteluun ja miten ajallinen, alueellinen ja sosiaalinen vaihtelu liittyvät toisiinsa

 • ymmärtää kielen muuttumisen, kielen osuuden ryhmäidentiteetin muodostumisessa sekä monikielisyyden ja sen ehdot.

Opiskelutapa: Luennot, kirjallisuus, harjoitustehtävät, projektityö.

Arviointi: Harjoitustehtävä ja projektityö, 0–5.

Kirjallisuus:

Suositus ajoituksesta:

 

KYVP005 Viittomakielen lainsäädännöllinen asema ja viittomakielisten oikeudet 5 op

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata viittomakielisten yhteiskunnallista asemaa Suomessa sekä osittain muualla maailmassa, esim. Pohjoismaissa

 • tietää viittomakielisten oikeudellisen aseman

 • tietää vähemmistötutkimuksen keskeiset peruskäsitteet ja näkökulmat.

Opiskelutapa: Luennot, kirjallisuus, luentopäiväkirja, ryhmätyö.

Arviointi: Luentopäiväkirja ja harjoitustyö, 0–5.

Kirjallisuus:

Suositus ajoituksesta: