07.12.2015

Kuurojen yhteisö, kulttuuri ja viittomakielisyys opetussuunnitelma 2015 – 2017

Opetussuunnitelma pdf-muodossa

 

Opetussuunnitelma on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi.

Opintojaksot järjestetään kontaktiopetuksena ja/tai itsenäisenä opiskeluna. Samoin työtavat vaihtelevat: on luentoja, ryhmä- tai parityöskentelyä, kurssitöitä ja tenttejä. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin, joissa on kuvattu arvosanan 3 (hyvä) mukainen osaaminen. Opetus- ja suorituskieli vaihtelee.

Tarkemmat tiedot kunkin lukuvuoden kontaktiopetuksesta löytyvät Korpin kurssi- ja opintotietojärjestelmästä.

 

 

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  • tietää kuurojen yhteisöstä, kulttuurista ja viittomakielisyydestä ja valtautumismekanismista valtakulttuurissa
  • osaa etsiä tietoja kirjallisuudesta
  • osaa käyttää eri medioita opintojensa tukena.

Sisältöosaamisen puolesta opiskelija

  • tuntee viittomakielisten lainsäädännölliset oikeudet, palvelut, koulutuksen, politiikan, median, kuurojen kansainvälisen yhteisön
  • ymmärtää kuurojen tutkimuksen päävaiheita
  • osaa analysoida kuurojen yhteisöä ja kulttuuria ja kuvailla viittomakielisyyttä kaksi- ja monikielisestä näkökulmasta.

 

Opintojaksokuvaukset

 

 

KYVP001 Kuurojen yhteisö, historia ja kieli 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kuurouteen ja viittomakielisyyteen liittyvät käsitteet
  • osaa tarkastella kuurojen ja viittomakielisten elämää identiteetin käsitteen avulla.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen vuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonopettaja Antti Kronqvist.

 

KYVP002 Johdanto kuurojen yhteisön historiaan ja tapoihin 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää kuurotietoisuuden syntyyn sekä kuurojen ja viittomakielisten yhteisyyden syntyyn vaikuttavia henkilöitä Suomessa ja muualla maailmassa
  • tuntee kuuroutta/kuuroisuutta koskevien kysymyksien näkökulmia ja käsitteitä
  • ymmärtää viittomakielityön merkityksen kohti kielellistä ja kulttuurista tasa-arvoa

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen vuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonopettaja Antti Kronqvist.

 

KYVP003 Narratiivinen kulttuuri ja kulttuuriantropologia 5 op

Oppimistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kuurojen/viittomakielisten suullisen kulttuurin ilmenemismuotoja sekä viittomakielisen tarinan siirtymismekanismeja
  • tuntee kulttuuriantropologian peruskäsitteet
  • omaa yleiskäsityksen viittomakielisten ja viittomakielisyyden kulttuurisen moninaisuudesta

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: Toinen vuosi.

 

KYVP004 Viittomakielet Suomessa sosiaalisessa kontekstissa 5 op

Oppimistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää, että viittomakielisessä/kuurojen yhteisössä esiintyy kielellistä vaihtelua
  • tietää, mitkä sosiaaliset tekijät ovat yhteydessä kielen vaihteluun ja miten ajallinen, alueellinen ja sosiaalinen vaihtelu liittyvät toisiinsa
  • ymmärtää kielen muuttumisen, kielen osuuden ryhmäidentiteetin muodostumisessa sekä kielikontaktit ja monikielisyyden ja niiden ehdot.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: Toinen vuosi.

 

KYVP005 Viittomakielen lainsäädännöllinen asema ja viittomakielisten oikeudet 5 op

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata viittomakielisten yhteiskunnallista asemaa Suomessa sekä osittain muualla maailmassa, esim. Pohjoismaissa
  • tietää viittomakielisten oikeudellisen aseman
  • tietää vähemmistötutkimuksen keskeiset peruskäsitteet ja näkökulmat.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: Toinen vuosi.