11.04.2017

Latinan kielen opetussuunnitelma 2012-2015

Latinan kielen opetussuunnitelma 2012-2015

Opetussuunnitelma on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi. Osaamistavoitteet ja kursseilla harjoiteltavat yleiset työelämätaidot on kuvattu ensisijaisen suoritustavan mukaan. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Osaamista kuvataan arvosanan ”3/hyvä” tasolla.

Tarkemmat tiedot kunkin lukuvuoden kontaktiopetuksesta löytyvät Korppi-kurssi- ja opintotietojärjestelmästä (”Kurssit”). Kirjatentteihin ilmoittaudutaan Korpissa kohdassa ”Tentit”. Samana tenttipäivänä voi halutessaan suorittaa useamman tentin.

Latinan kielen opiskeluoikeus on kaikilla yliopistoon opiskelijoiksi hyväksytyillä. Humanistisen tiedekunnan tutkinnossa se voidaan vapaasti liittää mihin aineyhdistelmään tahansa. Latina voi olla tutkinnon pää- tai sivuaine. Latinan kielessä ei järjestetä pääsykoetta, mutta sen voi vaihtaa pääaineekseen. Latinan kielessä voi suorittaa perusopinnot (30 op), aineopinnot (50 op, sivuaineopiskelijoille 35 op tai enemmän) ja syventävät opinnot (80 op). On suositeltavaa, että ainakin pääaineopiskelijat suorittavat myös antiikin kulttuurin opintoja (ks. oma opetussuunnitelma).

Kieliopintojen ohella latinan opiskelijat perehtyvät antiikin kulttuuriin ja sen vaikutukseen sekä latinan kielen vaiheisiin antiikista nykypäivään. Tavoitteena on saavuttaa valmius latinan kielen opettamiseen, tieteelliseen tutkimustyöhön klassisten kielten, antiikin kulttuurin ja niiden perinteen tutkimuksen alalla sekä kyky välittää tietoa omalta alaltaan myös suurelle yleisölle. Yleissivistävänä aineena latinan kieli sopii hyvin sivuaineeksi tukemaan monenlaisia opintoja ja liittämään ne eurooppalaisen kulttuurin perinteeseen.

Opintojen suunnittelu

Opintoja suunnitellessaan opiskelijan on hyvä muistaa, että 1 op vastaa n. 27 tunnin työpanosta, johon sisältyy sekä kontaktiopetuksen tunnit että itsenäinen työskentely (esim. kontaktiopetustunneille valmistautuminen, kirjallisten töiden valmistelu, kirjoittaminen, oheiskirjallisuuteen perehtyminen, tenttiin valmistautuminen).

Opintojaksot arvioidaan asteikolla 0–5, ellei opintojakson kuvauksessa muuta mainita. Jos opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty, hyväksytty vastaa arvosanaa 3. Opintokokonaisuuksia koostettaessa hyväksytty-arvosanalla suoritettuja kursseja ei oteta mukaan opintokokonaisuuden keskiarvoa laskettaessa. Opintokokonaisuuksien suorittamisessa on huomioitava myös, että alemmasta opintokokonaisuudesta on saatava arvosanaksi H (hyvä, keskiarvo vähintään 2,50), ennen kuin ylempi opintokokonaisuus voidaan koota.

Ulkomailla suoritettavat opinnot

Kaikkia opintojaksoja voidaan suorittaa ulkomailla. Ennen ulkomaille lähtöä opintojen korvaavuudesta sovitaan oppiaineen edustajan kanssa. Jos opiskelija haluaa suorittaa myös sivuaineen opintoja ulkomailla, on niistä sovittava erikseen kyseisessä oppiaineessa ennen ulkomaille opiskeluun lähtöä. Latinan kielen pääaineopiskelijan kannattaa sijoittaa mahdollisimman paljon sellaisia kursseja vaihto-opiskeluvuoteensa, jotka edistävät pääaineen opintoja ja lisäksi mahdollisuuksien mukaan sivuaineen opintoja.

Opintojen rakentuminen vaihtelee pääaineen mukaan. Valitse oma opetussuunnitelmakuvauksesi näistä vaihtoehdoista.