20.12.2017

Latinan opetussuunnitelma 2015 - 2017

 

Opetussuunnitelma on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi. Osaamistavoitteet ja kursseilla harjoiteltavat yleiset työelämätaidot on kuvattu ensisijaisen suoritustavan mukaan. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Osaamista kuvataan arvosanan ”3/hyvä” tasolla.

Tarkemmat tiedot kunkin lukuvuoden kontaktiopetuksesta löytyvät Korppi-kurssi- ja opintotietojärjestelmästä (”Kurssit”). Kirjatentteihin ilmoittaudutaan Korpissa kohdassa ”Tentit”. Samana tenttipäivänä voi halutessaan suorittaa useamman tentin.

Latinan kielen opiskeluoikeus on kaikilla yliopistoon opiskelijoiksi hyväksytyillä. Humanistisen tiedekunnan tutkinnossa se voidaan vapaasti liittää mihin aineyhdistelmään tahansa. Latina voi olla tutkinnon pää- tai sivuaine. Latinan kielessä ei järjestetä valintakoetta, mutta sen voi vaihtaa pääaineekseen. Latinan kielessä voi suorittaa perusopinnot (30 op), aineopinnot (50 op, sivuaineopiskelijoille 35 op tai enemmän) ja syventävät opinnot (80 op). On suositeltavaa, että ainakin pääaineopiskelijat suorittavat myös antiikin kulttuurin opintoja (ks. oma opetussuunnitelma).

Kieliopintojen ohella latinan opiskelijat perehtyvät antiikin kulttuuriin ja sen vaikutukseen sekä latinan kielen vaiheisiin antiikista nykypäivään. Tavoitteena on saavuttaa valmius latinan kielen opettamiseen, tieteelliseen tutkimustyöhön klassisten kielten, antiikin kulttuurin ja niiden perinteen tutkimuksen alalla sekä kyky välittää tietoa omalta alaltaan myös suurelle yleisölle. Yleissivistävänä aineena latinan kieli sopii hyvin sivuaineeksi tukemaan monenlaisia opintoja ja liittämään ne eurooppalaisen kulttuurin perinteeseen.

 

Opintojen suunnittelu

Opintoja suunnitellessaan opiskelijan on hyvä muistaa, että 1 op vastaa n. 27 tunnin työpanosta, johon sisältyy sekä kontaktiopetuksen tunnit että itsenäinen työskentely (esim. kontaktiopetustunneille valmistautuminen, kirjallisten töiden valmistelu, kirjoittaminen, oheiskirjallisuuteen perehtyminen, tenttiin valmistautuminen).

Opintojaksot arvioidaan asteikolla 0–5, ellei opintojakson kuvauksessa muuta mainita. Jos opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty, hyväksytty vastaa arvosanaa 3.  Opintokokonaisuuksia koostettaessa hyväksytty-arvosanalla suoritettuja kursseja ei oteta mukaan opintokokonaisuuden keskiarvoa laskettaessa. Opintokokonaisuuksien suorittamisessa on huomioitava myös, että alemmasta opintokokonaisuudesta on saatava arvosanaksi H (hyvä, keskiarvo vähintään 2,50), ennen kuin ylempi opintokokonaisuus voidaan koota.

 

Ulkomailla suoritettavat opinnot

Kaikkia opintojaksoja voidaan suorittaa ulkomailla. Ennen ulkomaille lähtöä opintojen korvaavuudesta sovitaan oppiaineen edustajan kanssa. Jos opiskelija haluaa suorittaa myös sivuaineen opintoja ulkomailla, on niistä sovittava erikseen kyseisessä oppiaineessa ennen ulkomaille opiskeluun lähtöä. Latinan kielen pääaineopiskelijan kannattaa sijoittaa mahdollisimman paljon sellaisia kursseja vaihto-opiskeluvuoteensa, jotka edistävät pääaineen opintoja ja lisäksi mahdollisuuksien mukaan sivuaineen opintoja.

 

 

Monialaiseksi kieliasiantuntijaksi tähtäävä pääaineopiskelija

 

Kandidaatin tutkinto (HuK)

Monialaiseksi kieliasiantuntijaksi tähtäävien pääaineopiskelijoiden kandidaatintutkinto rakentuu seuraavasti:

HuK-tutkinto 180 op

Pääaineopinnot 80p

Sivuaineopinnot

 • latinan perusopinnot 30 op
 • latinan aineopinnot 50 op
 • vähintään yksi perusopintokokonaisuus tai monitieteinen opintokokonaisuus
 • muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja

Viestintä- ja kieliopinnot, vähintään 10 op

 • äidinkielen puhe- tai kirjoitusviestinnän kurssi 3 op
 • toinen kotimainen kieli 3 op
 • vieras kieli 3 op (voidaan kirjata suoritetuksi pääaineen opintojen perusteella)
 • maturiteetti 1 op

 

Maisterin tutkinto (FM)

 

Monialaiseksi kieliasiantuntijaksi tähtäävän pääaineopiskelijan maisterintutkinto rakentuu seuraavasti:

FM-tutkinto 120 op

Pääaineopinnot 80p

Muut opinnot 40 op

 • maisterintutkielma 40 op
 • muut latinan syventävät opinnot 40 op

 


Muut opinnot (sivuainevalinnoista riippuen 15-18 op)

LATY001 Opinto- ja urasuunnittelu

1 op

HYVY001 Akateeminen opiskelukyky – muutakin kuin pisteitä

2 op

LATY097 Vieras kieli (kirjataan suoritetuksi automaattisesti latinan perusopintojen päätteeksi)

3 op

Äidinkielen viestintä (jää pois, mikäli sivuaineena on suomen kieli)

3 op

Toinen kotimainen kieli (jää pois, mikäli sivuaineena on ruotsin kieli)

3 op

LATY096 Kypsyysnäyte

1 op

KLSY010 Kandidaatin portfolio

5 op

 


Aineopinnot  50 op

Viestintätaidot 10–14 op

LATA010 Latinan lauseoppi

4 op

LATA013 Latinan stilistiikkaa

6 op

LATA012 Valinnaisia kieliopintoja (ei voi korvata edellisiä)

2–4 op
Kielitieto 5–11 op

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen

2 op


Seuraavista valinnaisesti:

LATA031 Latinan kielen historia

2–6 op

LATA034 Vulgaarilatinaa, keskiajan tai uuden ajan latinaa

3 op
Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta 12–24 op


Latinankielinen kirjallisuus vähintään 9 op
:

LATA027 Historiallista proosaa

3 op

LATA021 Filosofista proosaa

3 op

LATA028 Klassisen ajan runoutta

3 op

LATA023 Keisariajan runoutta

3 op

LATA029 Retorista proosaa

3 op

LATA026 Arkaaisen ajan runoutta

3 op

LATA024 Valinnaisia opintoja

2–4 op


Antiikin kulttuuri 3–14 op:

LATA047 Antiikin mytologia (jos ei suoritettu perusopinnoissa)

2 op


Seuraavista valinnaisesti:

LATA049 Antiikin historia ja kirjallisuuden historia

2–5 op

LATA044 Antiikin taide

2 op

LATA045 Rooman topografia ja rakennushistoria

2 op

LATA046 Erikoiskurssi tai harjoitustyö

2–5 op
Tutkijan taidot 13–15 op

LATA050 Johdatus antiikintutkimukseen (valinnainen)

2 op

KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet

3 op

LATA055 Kandidaattiseminaari

3 op

LATA056 Kandidaatintutkielma

7 op
Suuntautumisopinnot 5 op valinnainen

KLSA324 Johdatus diskurssintutkimukseen

5 op

 

Sivuaineopinnot (ks. oman sivuaineesi opetussuunnitelma)

 

Sivuaineen opintoja valitaan siten, että HuK-tutkinnon kokonaislaajuuden minimi 180 op täyttyy. Sivuaineen opintopistemäärän minimi riippuu yleisopintojen kokonaismäärästä. Huom! Kandidaatintutkinnon sivuaineopintoihin on sisällyttävä vähintään yksi perusopintokokonaisuus tai muu opintokokonaisuus.

 

* LATS019 JA KLSS163 ovat keskenään vaihtoehtoisia.

 

Sivuaineopiskelijan opetussuunnitelma

 

 

* Sivuaineopiskelijat, jotka ovat jo suorittaneet kurssin pääaineeseensa, eivät suorita.

 

* LATS019 JA KLSS163 ovat keskenään vaihtoehtoisia.

 

 

Opintojaksokuvaukset

 

Muut opinnot

 

LATY001 Opinto- ja urasuunnittelu (1 op)

Kohderyhmä: Ensimmäisen vuoden pääaineopiskelijat.

Sisältö: Opiskelija tutustuu yliopistoon opiskeluympäristönä ja akateemisen opiskelun käytänteisiin.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • etsiä yliopisto-opintoihinsa liittyvää tietoa ja opiskella löytämänsä tiedon varassa tarkoituksenmukaisesti ja päämäärätietoisesti
  • asettaa lyhyen ja pidemmän tähtäimen tavoitteita
  • suunnitella ja valita opintojaan työelämän tarpeita huomioiden
  • arvioida valintojaan, osaamistaan ja kehittymistarpeitaan
  • laatia itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) Korpin eHOPS -sovelluksessa
  • tuntee kansainvälistymisen mahdollisuuksia ja on laatinut itselleen kansainvälistymissuunnitelman

Opiskelutapa: Osallistuminen yliopiston, tiedekunnan ja laitoksen  tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin sekä oppiaineitten tuutoriryhmiin ensimmäisenä opiskeluvuonna. Ensimmäisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS)  laatiminen ja kahdenkeskinen keskustelu ohjaajan kanssa. Ehopsin laadintaohjeet löytyvät Korpista: https://korppi.jyu.fi/kotka/help/hopsStudent.jsp

Suositus ajoituksesta: 1. opiskeluvuosi

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ja HOPSin laatiminen. Hyväksytty/hylätty.

 

 

LATP001 Latina 1 (4 op)

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten kirjallisia viestintätaitoja, ryhmätyötaitoja ja kriittistä ja analyyttistä ajattelua.

Osaamistavoitteet: Kurssilla kehitetään eurooppalaisen kulttuurin ja aatehistorian sekä eurooppalaisten, erityisesti romaanisten kielten rakenteen ja sanaston tuntemusta. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • kykenee apuvälineiden avulla (sanasto, kielioppi) kääntämään hyvin yksinkertaista latinankielistä tekstiä suomeksi,
  • tunnistaa ja pystyy muodostamaan latinan yleisiä kieliopillisia rakenteita (esim. substantiivien, adjektiivien ja yleisimpien pronominien taivutus, aktiivi / passiivi, pääaikamuodot),
  • osaa selittää, miksi sana on lauseessa tietyssä muodossa (lauseenjäsennys, joitakin sijamuotojen erityiskäyttöjä),
  • tunnistaa keskeisiä antiikin kulttuuriviitteitä.

Opiskelutapa: Kurssilla tutustutaan pääpiirteissään latinan kielen peruskielioppiin ja ‑sanastoon materiaalina yksinkertaistetut tekstit. Harjoituskurssi ja kertauskuulustelu.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5.

Kirjallisuus: Kurssimoniste Latina 1.

Huom. Latina 1 -kurssin tai vastaavan oppimäärän suorittaminen on edellytyksenä Latina 2 -kurssille osallistumiselle.

 

 

 

Latinan kielen perusopinnot

 

VIESTINTÄTAIDOT

 

Kursseilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten kirjallisia viestintätaitoja, ryhmätyötaitoja, kriittistä ja analyyttistä ajattelua sekä itsenäistä työskentelyä.

 

LATP002 Latina 2 (4 op)

Osaamistavoitteet: Kurssilla kehitetään eurooppalaisen kulttuurin ja aatehistorian sekä eurooppalaisten, erityisesti romaanisten kielten rakenteen ja sanaston tuntemusta. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • kykenee apuvälineiden avulla (sanasto, kielioppi) kääntämään hyvin yksinkertaista latinankielistä tekstiä suomeksi,
  • tunnistaa ja pystyy muodostamaan latinan yleisiä kieliopillisia rakenteita (esim. substantiivien, adjektiivien ja yleisimpien pronominien taivutus, aktiivi / passiivi, pääaikamuodot),
  • osaa selittää, miksi sana on lauseessa tietyssä muodossa (lauseenjäsennys, joitakin sijamuotojen erityiskäyttöjä),
  • tunnistaa keskeisiä antiikin kulttuuriviitteitä.

Opiskelutapa: Harjoituskurssi ja kertauskuulustelu.

Edeltävät tiedot: Edellytyksenä on Latina 1 ‑kurssin oppimäärän suorittaminen (koulussa latinaa lukeneet voivat saada vapautuksen Latina 2 ja 3 ‑kursseista).

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5.

Kirjallisuus: Kurssimoniste Latina 2.

 

 

LATP003 Latina 3 (4 op)

Osaamistavoitteet: Kurssilla harjoitellaan kielellistä analyysitaitoa ja kehitetään eurooppalaisen kulttuurin ja aatehistorian sekä eurooppalaisten, erityisesti romaanisten kielten rakenteen ja sanaston tuntemusta. Kurssin suoritettuaan opiskelija

   • tunnistaa ja löytää latinalaiset sanat sanakirjasta,
   • kykenee apuvälineiden avulla kääntämään suomeksi yksinkertaistettua latinankielistä proosatekstiä,
   • tunnistaa ja pystyy muodostamaan klassisen latinan peruskielioppiin kuuluvat rakenteet (lauseenvastikkeet, sivulausetyypit, aikamuotojen käyttö, sijamuotojen erityiskäytöt), tunnistaa keskeisiä antiikin kulttuuriviitteitä.

Opiskelutapa: Harjoituskurssi ja kertauskuulustelu.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5.

Kirjallisuus: Kurssimoniste Latina 3.

 

 

LATP006 Täydentäviä kieliopintoja (3 op)

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee latinan peruskieliopin ja osaa tunnistaa rakenteita tekstistä,
  • osaa selittää kieliopillisten muotojen merkityksen tekstissä,
  • osaa kääntää ylioppilastutkinnon (lyhyt oppimäärä) tasoista latinankielistä tekstiä sanakirjan avulla suomeksi.

Opiskelutapa: Latina 2 ja 3 ‑kurssien yhteydessä tehtävät kotiharjoitukset tai täydennyskurssin suorittaminen; muokattua ja autenttista latinankielistä tekstiä käännetään suomeksi.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5.

 

LATP013 Kielioppiharjoitukset (nominit) (5 op)

LATP014 Kielioppiharjoitukset (verbit) (5 op)

Osaamistavoitteet: Kurssit suoritettuaan opiskelija

  • muistaa latinan perussanaston ja peruskieliopin ja osaa soveltaa niitä muodostamalla yksinkertaista latinankielistä tekstiä,
  • hallitsee peruskieliopin pääpiirteet myös teoreettisesti eli pystyy jäsentämään lauseita ja selittämään rakenteiden käyttöä.

Edeltävät tiedot: Edellytyksenä on Latina 1-3 ‑kurssien suorittaminen.

Kurssien LATP013 ja LATP014 suoritusjärjestys on vapaa.

Opiskelutapa: Täydennetään alkeiskursseilla (Latina 2 ja 3) hankittua kielitaitoa ja aktivoidaan sitä harjoituksin. Kurssilla LATP013 harjoitellaan ensisijaisesti nominioppia ja kurssilla LATP014 verbioppia. Harjoituskurssit (kirjallisia ja suullisia harjoituksia), kertauskuulustelut.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5.

Kirjallisuus: Kurssimonisteet sekä LINKOMIES tai PEKKANEN, Latinan kielioppi.

 

 

KIELI, KULTTUURI JA YHTEISKUNTA

 

Kursseilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten ääntämisen teoriaa ja käytäntöä, ryhmätyötaitoja, itsenäistä työskentelyä ja ajanhallintataitoja

 

LATP020 Johdatus antiikin kulttuuriin (2 op)

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija tuntee antiikin kulttuurin eri aloja,
  • osaa selittää antiikin yhteiskuntaelämään ja kulttuuriin kuuluvia toimintoja ja käytänteitä (mm. Rooman hallinto ja virkamiesjärjestelmä eri aikoina, koulutus, teatteri, aatemaailma),
  • ymmärtää latinan käyttöä ja antiikin kulttuurin merkitystä myöhempinä aikoina.

Opiskelutapa: Kirjatentti.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5.

Kirjallisuus: Kreikkaa ja Roomaa koskevat osat teoksesta DE BLOIS, An introduction to the Ancient world (myös saksaksi), tai KALLELA-OKSALA-PAANANEN-PALMÉN, Antiikin kulttuuriperintö (Ad fontes).

 

 

LATP021 Antiikin mytologia (2 op)

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija pystyy kertomaan antiikin mytologian tärkeimmät tarut ja mytologisten henkilöiden kohtalot,
  • tunnistaa mytologiset viittaukset kirjallisuudessa ja taiteessa.

Opiskelutapa: Kirjatentti.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5.

Kirjallisuus: LINDSKOG, Kreikkalaisia jumalaistaruja ja satuja, tai BELLINGHAM, Kreikan mytologia.

 

 

LATP022 Metriikan peruskurssi (2 op)

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija osaa lukea latinankielistä runotekstiä ääneen,
  • osaa analysoida runotekstiä metrisesti,
  • tunnistaa tavallisimmat runomitat.

Opiskelutapa: Harjoituskurssilla (suullisia ja kirjallisia harjoituksia) tutustutaan antiikin metriikan peruskäsitteisiin ja tavallisimpiin runomittoihin sekä harjoitellaan runojen lukemista ääneen; kirjallinen kertauskuulustelu.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5.

Kirjallisuus: Kurssimoniste Latinalaisen metriikan peruskurssi.

 

LATP026 Proosa- tai runoteksti (3 op)

Osaamistavoitteet: Kurssilla harjoitellaan autenttisen latinankielisen tekstin ymmärtämistä, sanakirjan käyttöä ja antiikin kulttuuriviitteiden soveltamista. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää klassisen latinankielisen proosan tai runotekstin luonteen, erityisesti lauserakenteet,
  • ymmärtää ja osaa analysoida tekstin kielellisesti ja sisällöllisesti (sekä runomitan osalta),
  • kykenee kertomaan ja selittämään tekstin sisällön.

Opiskelutapa: Kirjallisuuden lukemista alkukielellä. Luentosarja kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5.

Kirjallisuus: Luettavasta kirjallisuudesta sovitaan kuulustelijan kanssa ennen tenttiin valmistautumista. Yksi seuraavista vaihtoehdoista:

—  CAESAR, yksi kirja teoksesta De bello Gallico,

—  CORNELIUS NEPOS, elämäkertoja,

—  CICERO, filosofista proosaa (esim. teoksesta Cato Maior tai Laelius de amicitia),

—  CICERO, yksi puhe, esim. Oratio I in Catilinam tai Pro Archia poeta (täydennettynä kuulustelijan ohjeiden mukaan),

—  VERGILIUS, n. 400 säettä teoksesta Aeneis,

—  OVIDIUS, n. 400 säettä teoksesta Metamorphoses,

—  HORATIUS, Oodeja, esim. Oksala & Palménin valikoima (n. 500 säettä),

—  CATULLUS, n. 500 säettä lyhyitä runoja.

 

 

Latinan kielen aineopinnot

 

Kursseilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten kirjallisia viestintätaitoja, kriittistä ja analyyttistä ajattelua, ryhmätyötaitoja ja itsenäistä työskentelyä.

Opintojaksot LATA010 ja LATA013 ovat pakollisia.

 

LATA010 Latinan lauseoppi (4 op)

Osaamistavoitteet: Opintojaksossa harjoitetaan kieleen liittyvää teoreettista asiantuntijuutta. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa, ymmärtää ja osaa analysoida monimutkaisempia latinan lauserakenteita,
  • osaa analysoida erityyppisiä sivulauseita, nominaalirakenteita, lauseenvastikkeita ja epäsuoraa esitystä.

Opiskelutapa: Harjoituskurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Edeltävät tiedot: Edellytyksenä on perusopintojen kielioppiharjoitusten (LATP013 ja LATP014) suorittaminen.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5.

Kirjallisuus: SJÖSTRAND, Ny latinsk grammatik tai STRENG, Latinan kielioppi oheismateriaaleineen (Caesar).

 

LATA013 Latinan stilistiikkaa (6 op)

Osaamistavoitteet: Kurssilla sovelletaan kieleen liittyvää asiantuntijuutta. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • muistaa latinan keskeisen sanaston ja peruskieliopin,
  • osaa soveltaa hyvin latinan kielioppia,
  • osaa tuottaa kirjallisesti kieliopillisesti korrektia latinankielistä tekstiä,
  • osaa käyttää klassiselle latinalle tyypillistä lauserakenteiden vaihtelua ja periodirakenteita.

Opiskelutapa: Harjoituskurssi, jolla harjoitellaan latinan kirjallista käyttöä ja johon sisältyy tekstin tuottamista kotona. Käännöskoe (ilman apuvälineitä).

Edeltävät tiedot: Edellytyksenä on perusopintojen kielioppiharjoitusten (LATP013 ja LATP014) suorittaminen.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5.

 

LATA012 Valinnaisia kieliopintoja (2-4 op)

Opiskelutapa: Sovitaan kuulustelijan kanssa. Mahdollisesti itsenäisiä kielioppi- ja käännösharjoituksia tai vierailuluento.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5.

 

 

KIELITIETO

 

Opintojaksoissa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten kieleen liittyvää teoreettista asiantuntijuutta, analyyttistä ajattelua, ajanhallintataitoja ja itsenäistä työskentelyä.

 

 

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen (2 op)

Osaamistavoitteet:

Opiskelutapa: Luennot, oppimistehtävät ja kirjallisuus.

Arviointi: Kertauskuulustelu ja arviointi asteikolla 0-5.

 

LATA030 Kielitieteen perusteet (2 op)

Vaihtoehto kurssille KLSP004, joka kuitenkin on ensisijainen.

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija tuntee yleisen ja historiallisen kielitieteen perusteita,
  • hallitsee kielitieteen terminologiaa.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5.

Kirjallisuus: KARLSSON, Yleinen kielitiede.

 

 

 

LATA031 Latinan kielen historia (2-6 op)

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija tuntee latinan kielen kehityksen eri vaiheita,
  • osaa selittää latinan kieleen eri aikoina vaikuttaneita tekijöitä,
  • osaa selittää latinan ja nykykielten välisiä yhteyksiä,
  • osaa erotella latinankielisestä tekstistä tiettyjä kehitysvaiheita kuvaavia piirteitä sekä erityislatinan piirteitä ja selittää niitä.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5.

Kirjallisuus: Yksi seuraavista vaihtoehdoista (2 op):

STOLZ-DEBRUNNER-SCHMID, Geschichte der lateinischen Sprache (myös italiaksi), tai PALMER, The Latin language (Part I), tai CLACKSON-HORROCKS, The Blackwell history of the Latin language.

Ja/tai kotitentti (4 op), josta sovitaan erikseen kuulustelijan kanssa.

 

 

 

 

LATA034 Vulgaarilatinaa, keskiajan tai uuden ajan latinaa (3 op)

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija ymmärtää ja osaa tulkita apuvälineiden avulla latinankielistä kirjallisuutta kielellisesti ja asiasisällön kannalta omassa kulttuurikontekstissaan,
  • tuntee latinan kielen kehityksen eri vaiheita,
  • osaa erotella tekstistä tiettyjä latinan kehitysvaiheita kuvaavia piirteitä sekä erityislatinan piirteitä ja selittää niitä.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5.

Kirjallisuus: Yksi seuraavista vaihtoehdoista:

— PETRONIUS, Cena Trimalchionis,

— vulgaarilatinalaisia tekstejä esim. VÄÄNÄSEN ja ROHLFSIN valikoimista,

ITINERARIUM EGERIAE, valikoituja otteita,

— SVENNUNG, Från senantik och medeltid, n. 30 sivua, tai vastaava määrä PEKKASEN valikoimasta Ramus virens, tai MARCUSSON-NORBERGIN valikoimasta Med lärde på latin, tai SIDWELLIN teoksesta Reading Medieval Latin,

— JUUSTEN (PORTHAN), Chronicon episcoporum Finlandensium, valikoima,

— Keskiajan latinankielistä runoutta, n. 40 sivua esim. kokoelmasta CARMINA BURANA tai teoksesta RABY, The Oxford book of Medieval Latin verse,

— Renessanssiajan latinankielistä runoutta, n. 40 sivua antologiasta MUSAE REDUCES.

 

 

 

 

KIELI, KULTTUURI JA YHTEISKUNTA

 

Opintojaksoissa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten kieleen liittyvää asiantuntijuutta, kriittistä ja analyyttistä ajattelua, kokonaisuuden hahmotuskykyä, ajanhallintataitoja ja itsenäistä työskentelyä.

 

Latinankielinen kirjallisuus vähintään 9 op (sivuaine vähintään 6 op):

Osaamistavoitteet: Kurssilla kehitetään antiikin (tai myöhemmän) latinankielisen kirjallisuuden tuntemusta, taitoa kääntää eri tyylilajeihin kuuluvia tekstejä ja taitoa tunnistaa ja tulkita antiikin kulttuuriviitteitä. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää ja osaa tulkita apuvälineiden avulla latinankielistä kirjallisuutta kielellisesti ja asiasisällön kannalta omassa kulttuurikontekstissaan,
  • tunnistaa eri aikakausien (arkaaisen, klassisen ja keisariajan) auktoreiden ja kirjallisuudenlajien erityispiirteitä,
  • ymmärtää antiikin kirjallisuuden kulttuurikonteksteja; esim. tunnistaa tietyn historiallisen tapahtuman kohdatessaan sen kirjallisuudessa ja osaa selittää sen,
  • tunnistaa antiikin kulttuurin piirteitä eurooppalaisessa kulttuurissa.

Opiskelutapa: Kirjatentit tai luentosarjat kertauskuulusteluineen.

Latinankielisen kirjallisuuden lukemista alkukielellä. Kirjatentissä (itsenäisesti valmisteltu teksti) saa käyttää sanakirjaa. Ennen kirjatenttiin valmistautumista luettavasta tekstistä sovitaan kuulustelijan kanssa. Luentokurssilla voi korvata minkä tahansa kohdan proosatekstin, tai vastaavasti runotekstin.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5.

 

LATA027 Historiallista proosaa (3 op)

Kirjallisuus: Yksi seuraavista vaihtoehdoista:

— SALLUSTIUS, De coniuratione Catilinae,

— LIVIUS, yksi kirja teoksesta Ab urbe condita,

— SUETONIUS, yksi elämäkerta, esim. Divus Iulius tai Divus Augustus.

 

LATA021  Filosofista Proosaa (3 op)

Kirjallisuus: Yksi seuraavista vaihtoehdoista:

— CICERO, esim. teoksesta De legibus tai Tusculanae disputationes,

— SENECA, De constantia sapientis tai vastaava määrä kirjeitä.

 

LATA028 Klassisen ajan runoutta (3 op)

Kirjallisuus: Yksi seuraavista vaihtoehdoista:

— VERGILIUS, yksi kirja teoksesta Georgica, tai vastaava määrä eklogeja,

— HORATIUS, Ars poetica, tai vastaava määrä satiireja tai epistuloita,

— CATULLUS, n. 500 säettä pitkiä runoja (Carmina longiora),

— OVIDIUS, PROPERTIUS tai TIBULLUS, valikoima elegioita (n. 500 säettä).

 

LATA023 Keisariajan runoutta (3 op)

Kirjallisuus: Yksi seuraavista vaihtoehdoista:

— IUVENALIS, n. 500 säettä satiireja,

— MARTIALIS, n. 500 säettä epigrammeja,

— SENECA, yksi tragedia.

 

LATA029 Retorista proosaa (3 op)

Kirjallisuus: Yksi seuraavista vaihtoehdoista:

— CICERO, teoksesta Orator tai De oratore,

— QUINTILIANUS, Institutio oratoria liber X,

— PLINIUS, valikoima kirjeitä.

 

LATA026 Arkaisen ajan runoutta (3 op)

Kirjallisuus: Yksi seuraavista vaihtoehdoista:

— PLAUTUS tai TERENTIUS, yksi komedia,

— LUCRETIUS, n. 500 säettä teoksesta De rerum natura.

 

LATA024 Valinnaisia opintoja (2-4 op)

Opiskelutapa: Sovitaan kuulustelijan kanssa.

 

 

ANTIIKIN KULTTUURI 3-14 OP (SIVUAINE 5-13 OP):

LATA047 Antiikin mytologia (2 op)

Pakollinen, mikäli jaksoa ei ole suoritettu perusopintoihin.

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija pystyy kertomaan antiikin mytologian tärkeimmät tarut ja mytologisten henkilöiden kohtalot,
  • tunnistaa mytologiset viittaukset kirjallisuudessa ja taiteessa.

Opiskelutapa: Kirjatentti.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5.

Kirjallisuus: LINDSKOG, Kreikkalaisia jumalaistaruja ja satuja, tai BELLINGHAM, Kreikan mytologia.

 

Seuraavista valinnaisesti:

 

 

LATA049 Antiikin historia ja kirjallisuuden historia (2-5 op)

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija tuntee antiikin tai erityisesti antiikin Rooman historian kronologian pääpiirteissään,
  • osaa kertoa antiikin tai erityisesti antiikin Rooman historian vaiheista, tapahtumista ja tärkeimmistä henkilöistä,
  • ymmärtää historiallisten tapahtumien merkityksen ja niiden vaikutuksen yhteiskuntaan ja kulttuuriin,
  • tuntee eri kirjallisuudenlajit ja niiden kehityksen antiikissa tai erityisesti antiikin Roomassa,
  • osaa kertoa kirjallisuudenlajien tärkeimmistä edustajista ja heidän teoksistaan.

Opiskelutapa: Kirjatentti.

Kirjallisuus: Toinen seuraavista vaihtoehdoista (2 tai 3 op): CASTRÉN, Uusi antiikin historia, s. 302-616  (3 op) tai KAMM, The Romans, s. 1-75 ja 171-207 sekä SOWERBY, The Greeks, s. 29-72 (2 op). Tarkista henkilöiden nimiasut esim. Antiikin käsikirjasta (Castrén).

Ja /tai toinen seuraavista vaihtoehdoista (2 op): KAIMIO-OKSALA-RIIKONEN, Antiikin kirjallisuus ja sen perintö (1998 tai uudempi painos), tai Roomaa koskevat osat teoksesta KANSOJEN KIRJALLISUUS I (Bendz) tai MAAILMAN KIRJALLISUUS I (Thesleff).

 

 

LATA044 Antiikin taide (2 op)

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija osaa kertoa antiikin eri kausien taidesuuntauksista (kuvanveisto, maalaus, mosaiikit, arkkitehtuuri) ja tärkeimmistä teoksista,
  • ymmärtää niiden merkityksen myöhemmälle taiteelle ja kulttuurille.

Kirjallisuus: HONOUR-FLEMING, Maailman taiteen historia (1992), s. 59-68, 104-191, 258-295, tai uudemmasta painoksesta luvut: ″Varhaiset korkeakulttuurit″ (kappaleet ″Aigeialainen kulttuuri″ ja ″Taideteos kontekstissa″), ″Kreikkalaiset ja heidän naapurinsa”, ″Hellenistinen ja roomalainen taide″ ja ″Varhaiskristillinen ja bysanttilainen taide″.

 

LATA045 Rooman topografia ja rakennushistoria (2 op)

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija osaa kertoa Rooman topografisesta kehityksestä eri aikoina ja rakennusmateriaalien vaikutuksesta siihen,
  • tietää, minkälaisia rakennuksia Roomassa sijaitsi ja mikä niiden käyttötarkoitus oli.

Kirjallisuus: CLARIDGE, Rome: An Oxford archaeological guide (pääkohdittain; sovitaan kuulustelijan kanssa), tai COARELLI, Roma (pääkohdittain; sovitaan kuulustelijan kanssa), tai STAMBAUGH, The ancient Roman city (luvut 1-14).

 

LATA046 Erikoiskurssi tai harjoitustyö (2-5 op)

Opiskelutapa: Sovitaan kuulustelijan kanssa. Kyseeseen tulee esimerkiksi Suomen Rooman- tai Ateenan-instituutissa järjestettävä antiikin johdantokurssi.

 

 

TUTKIJAN TAIDOT

 

Kursseilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten tiedonhankkimistaitoja, kirjallisen raportin laatimista, tietoteknisiä taitoja, kriittistä ja analyyttistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä, ajanhallintataitoja, itsenäistä työskentelyä ja projektin hallintaa sekä taitoa työskennellä ryhmässä, esitellä omaa tutkimustaan ja taitoa antaa palautetta.

 

 

LATA050 Johdatus antiikin tutkimukseen (2 op)

Opiskelija saa käsityksen antiikintutkimuksen monialaisuudesta ja tutustuu antiikintutkimuksen eri aloihin, metodeihin ja lähdeaineistoihin.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa kertoa antiikintutkimuksen eri aloista ja metodeista sekä niihin liittyvistä ongelmista,
  • tunnistaa erilaiset lähdeaineistot ja niiden käytön tekstipohjaisessa tutkimuksessa.

Opiskelutapa: Luentosarja kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5.

Kirjallisuus: HIEKKALINNA-SEPPÄNEN (toim.), Philologia classica. Lähteitä, lähestymistapoja ja metodeja.

 

 

LATA055 Kandidaattiseminaari (3 op)

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa muotoilla tutkimuskysymyksiä,
  • osaa soveltaa tiedonhankinnan perusteita kirjallisuuden etsimisessä,
  • hallitsee eettisesti korrektin viittauskäytännön,
  • osaa antaa palautetta toisten töistä ja ottaa sitä vastaan omastaan sekä osallistua seminaarikeskusteluihin,
  • tunnistaa antiikin kirjailijoiden ja heidän teostensa nimiä moderneilla kielillä,
  • osaa noudattaa tieteenalan konventioita viittaamisessa antiikin auktoreihin.

Edeltävät tiedot: Edellytyksenä ovat (suoritetut tai juuri valmistumassa olevat) perusopinnot tai muuten osoitettu riittävä kielitaito.

Opiskelutapa: Kandidaattiseminaari alkaa kielten laitoksen yhteisellä kurssilla KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet (3 op).

Seminaarissa harjoitellaan tieteellisen esityksen laatimisen perusteita: lähteiden, tutkimuskirjallisuuden ja apuvälineiden käyttöä, ongelman ratkaisemista sekä tulosten esittämistä ja perustelua. Tutustutaan oman tieteenalan esitystapaan ja konventioihin. Seminaarityö (josta muokataan kandidaatintutkielma) on suppean tekstiotteen tarkka kielellinen ja sisällöllinen analyysi. Aktiivinen osallistuminen ryhmätyöskentelyyn yhden lukukauden ajan, itsenäisesti laadittu kirjallinen työ ja toimiminen opponenttina.

Arviointi: Arvosana määräytyy kirjallisen työn tekemisen, opponoinnin ja keskusteluun osallistumisen perusteella. Arviointi asteikolla 0-5.

 

LATA056 Kandidaatintutkielma (7 op)

Humanistisen alan alemman tutkinnon (humanististen tieteiden kandidaatti) tutkielmaa nimitetään kandidaatintutkielmaksi.

Osaamistavoitteet: Kandidaatintutkielman laadittuaan opiskelija osaa

 • nimetä tutkimussuuntauksia ja käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla kielentutkimuksen keskeisimpiä peruskäsitteitä,
 • kuvailla tutkimusprosessin eri vaiheet,
 • ohjatusti toteuttaa suppeahkon tutkimusprojektin:
  • rajata aiheen ja etsiä siihen soveltuvaa tutkimuskirjallisuutta,
  • laatia suppean tutkimussuunnitelman,
  • muotoilla tutkimusongelman tai -kysymyksen,
  • kerätä aineistoa ja analysoida sitä soveltuvilla menetelmillä,
  • kirjoittaa hyvällä suomen kielellä tutkimastaan tekstistä selkeän kirjallisen esityksen,
  • laatia lähdeluettelon,
  • esitellä tutkimustaan suullisesti,
 • soveltaa antiikintutkimuksen viittauskäytäntöjä,
 • tuntee tieteenalan sanakirjat ja perushakuteokset ja tutkimusaiheeseensa liittyvää tutkimuskirjallisuutta ja osaa hankkia niistä tietoa,
 • analysoida tutkimuksensa perustana olevaa latinankielistä tekstiä syvällisesti ja kriittisesti niin kielen kuin sisällön kannalta ja yhdistää sen laajempaan kontekstiin.

Opiskelutapa: Ohjaus ja itsenäinen työskentely. Opiskelija tallentaa tutkielman sähköisen version JYX-julkaisuarkistoon. Tallennusohjeet löytyvät tarvittaessa kirjaston sivuilta  https://kirjasto.jyu.fi/julkaisut/opinnaytteet-verkkojulkaisu.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5.

 

 

LATA057 Interpretaatiotyö (7 op)

Kandidaatintutkielmaa vastaava kirjallinen työ sivuaineopiskelijalle.

Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa latinan aineopinnot 35 opintopisteen laajuisina ilman metodiopintoja ja kandidaattiseminaaria ("Tutkijan taidot"), mutta niiden suorittaminen on opintoja edistävää ja työelämätaitoja vahvistavaa. Syventävät opinnot suorittaville sivuaineopiskelijoille metodiopinnot ovat pakolliset.

 

 

 

Latinan kielen syventävät opinnot

 

VIESTINTÄTAIDOT

 

 

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten kirjallisia viestintätaitoja, kieleen liittyvän asiantuntijuuden soveltamista, kriittistä ja analyyttistä ajattelua sekä itsenäistä työskentelyä.

 

 

LATS010 Käännöskoe tai latinankielinen essee (3 op)

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija osaa ilmaista itseään kirjallisesti korrektilla ja tyylillisesti hyvällä latinan kielellä.

Opiskelutapa: Käännöskoe (ilman sanakirjaa) tai itsenäisesti laadittu latinankielinen kirjoitelma kuulustelijan kanssa sovittavasta aiheesta.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5.

 

KIELITIETO

 

Opintojaksoissa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten kieleen liittyvää teoreettista asiantuntijuutta, kriittistä ja analyyttistä ajattelua, ajanhallintataitoja, itsenäistä työskentelyä ja projektin hallintaa.

 

LATS016 Latinan historiallinen äänne- ja muoto-oppi (4 op)

Jos opiskelijan aineopintoihin ei sisältynyt latinan historiallista äänne- ja muoto-oppia (LATA031), on LATS016 pakollinen.

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija tuntee latinan kielen kehityksen eri vaiheita,
  • osaa selittää latinan kieleen eri aikoina vaikuttaneita tekijöitä sekä latinan ja nykykielten välisiä yhteyksiä,
  • osaa erotella latinankielisestä tekstistä tiettyjä kehitysvaiheita kuvaavia piirteitä sekä erityislatinan piirteitä ja selittää niitä.

Opiskelutapa: Kotitentti.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5.

Kirjallisuus: Sovitaan kuulustelijan kanssa.

 

Seuraavista valinnaisesti:

 

LATS017 Latinan kielen kehitys (2-5 op)

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa selittää antiikin latinan eri kausille ja tyylilajeille ominaisia piirteitä,
  • osaa selittää antiikin kielioloja,
  • tiedostaa antiikin kaksi- tai monikielisyyden tutkimisen ongelmat ja mahdollisuudet,
  • osaa mainita piirteitä latinan kehittymisessä romaanisiksi kieliksi.

Opiskelutapa: Luentosarjat kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5.

Kirjallisuus: Seuraavista valinnaisesti:

ADAMS, Bilingualism (s. 1-110 ja 297-416) (3 op)

tai SIDWELL, Reading medieval Latin (Parts I & II) (2 op),

tai yksi seuraavista tai kohdassa LATA034 mainitusta kirjallisuudesta (2 op):

— LÖFSTEDT, Late Latin,

— VÄÄNÄNEN, Introduction au latin vulgaire (on myös italiaksi ja espanjaksi).

— WRIGHT (ed.), Latin and the Romance languages in the early Middle Ages.

 

LATS030 Kreikka 1 (4 op)

LATS031 Kreikka 2 (4 op)

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija tunnistaa klassisen kreikan peruskieliopin muotoja ja rakenteita ja tuntee kreikan perussanastoa,
  • löytää kreikkalaiset sanat sanakirjasta,
  • kykenee apuvälineiden avulla (sanasto, kielioppi) kääntämään yksinkertaista kreikankielistä tekstiä suomeksi,
  • tunnistaa kreikasta latinaan siirtyneitä piirteitä ja rakenteita.

Opiskelutapa: Itseopiskelu ja verkkotentti. Sovitaan kuulustelijan kanssa.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5.

Kirjallisuus: FRÖSÉN, Epi oinopa ponton.

 

LATS032 Täydentäviä opintoja (2 op)

Opiskelutapa: Luentosarja kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5.

Kirjallisuus: Esimerkiksi kreikankielistä kirjallisuutta tai kreikan kieltä ja kulttuuria käsittelevä teos (sovitaan kuulustelijan kanssa).

 

 

KIELI, KULTTUURI JA YHTEISKUNTA

 

 

Opintojaksoissa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten kieleen liittyvää asiantuntijuutta, kriittistä ja analyyttistä ajattelua, kokonaisuuden hahmotuskykyä, ajanhallintataitoja ja itsenäistä työskentelyä.

 

Latinankielinen kirjallisuus vähintään 12 op:

Osaamistavoitteet: Opintojaksossa syvennetään antiikin (tai myöhemmän) latinankielisen kirjallisuuden tuntemusta, taitoa kääntää eri tyylilajeihin kuuluvia tekstejä ja taitoa tunnistaa ja tulkita antiikin kulttuuriin liittyviä taustatietoja. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee ja osaa analysoida eri aikojen latinankielistä kirjallisuutta kielellisesti ja asiasisällön kannalta sekä kirjallisen tradition osana,
  • tunnistaa eri aikakausien, auktoreiden ja kirjallisuudenlajien erityispiirteitä,
  • kykenee tulkitsemaan teksteissä esiintyvät keskeisimmät kulttuuriviitteet,
  • tunnistaa antiikin kulttuurin piirteitä eurooppalaisessa kulttuurissa.

Opiskelutapa: Kirjallisuuden lukemista alkukielellä. Luentosarjat kertauskuulusteluineen tai kirjatentit. Kirjatentissä (itsenäisesti valmisteltu teksti) saa käyttää sanakirjaa. Ennen kirjatenttiin valmistautumista luettavasta kirjallisuudesta sovitaan kuulustelijan kanssa.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5.

 

 

LATS020 Syvempi perehtyminen klassisen ajan kirjallisuuteen (3 op)

Kirjallisuus: Esim. kohdissa LATP026, LATA027, LATA021, LATA028 ja LATA029 mainittuja auktoreita (CICERO, SALLUSTIUS, LIVIUS, CATULLUS, VERGILIUS, HORATIUS, OVIDIUS, PROPERTIUS, TIBULLUS).

 

LATS021 Syvempi perehtyminen arkaaiseen tai keisariajan kirjallisuuteen (3 op)

Kirjallisuus: Esim. kohdissa LATA026, LATA023 ja LATA029 mainittuja auktoreita (PLAUTUS, TERENTIUS, LUCRETIUS, SUETONIUS, QUINTILIANUS, PLINIUS MINOR, SENECA, IUVENALIS, MARTIALIS).

 

LATS027 Myöhäisantiikin kirjallisuutta (3-6 op)

Kirjallisuus: Esim. kristillisiä proosakirjailijoita (TERTULLIANUS, AUGUSTINUS) tai runoilijoita (CLAUDIANUS), historiaa (AMMIANUS MARCELLINUS), romaanikirjallisuutta (APULEIUS), filosofiaa (BOETHIUS), tai muita, kuulustelijan kanssa sovittavia auktoreita.

 

LATS025 Keskiajan tai uuden ajan kirjallisuutta (3 op)

Kirjallisuus: Esim. DANTE, PETRARCA, POGGIO, ERASMUS, tai keskiajan ja renessanssiajan proosaa tai runoutta kohdassa LATA034 mainituista kokoelmista, tai muuta, kuulustelijan kanssa sovittavaa kirjallisuutta.

 

LATS022 Ammattikirjallisuutta tai piirtokirjoituksia (3 op)

Kirjallisuus: Esim. CATO, VARRO, PLINIUS MAIOR, VITRUVIUS, tai muita, kuulustelijan kanssa sovittavia auktoreita tai valikoima piirtokirjoituksia.

 

LATS026 Kirjallisuutta valinnaisesti (2 op)

Opiskelutapa: Sovitaan kuulustelijan kanssa.

 

 

Seuraavista valinnaisesti:

 

LATS011 Antiikin retoriikka (3 op)

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa kertoa antiikin retoriikan kehityksestä, retoriikan suuntauksista ja niiden tärkeimmistä edustajista,
  • tunnistaa retorisia tehokeinoja.

Opiskelutapa: Luentosarja kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5.

Kirjallisuus: The CAMBRIDGE COMPANION TO ANCIENT RHETORIC (ed. Gunderson; s. 59–260 ja 291–298).

 

LATS019 Kirjahistoria (3 op)

Vaihtoehtoinen kurssin KLSS163 Länsimaisen kirjan historia kanssa.

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija tuntee keskiajan kirjahistoriaa, paleografiaa ja käsikirjoitustutkimusta,
  • hänellä on käsitys latinalaisen kirjoituksen historiasta antiikista uuden ajan alkuun,
  • hän tuntee erityisesti karolingisen minuskelin ja goottilaisen kirjoituksen,
  • hänellä on yleistiedot kirjahistorian tutkimusmetodiikasta.

Opiskelutapa: Luentosarja kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5.

Kirjallisuus: MERISALO, Manu scripta: länsimaisen kirjan historia keskiajalla (500-1500) tai REYNOLDS-WILSON, Scribes and scholars (3. painos).

 

ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTYMINEN

 

 

 

Oman osaamisen tunnistamisen, työelämätuntemus ja työnhakutaidot

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija tunnistaa osaamisensa ja arvostaa sitä,
  • osaa kuvata asiantuntijuuttaan,
  • osaa jäsentää osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa,
  • on omaksunut elinikäisen oppimisen ajatuksen.

Ajoitus: maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi.

 

 

LATS096 Työharjoittelu (5-15 op)

Latinan opintoihin voi sisällyttää vapaavalintaisen työharjoittelun, joka on asiantuntijuutta syventävää harjoittelua.

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija saa edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä ja valmiudet toimia oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä,
  • osaa soveltaa pää- ja sivuaineissaan omaksumiaan tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä ja arvioida niiden käytettävyyttä työtehtävissä sekä uusien tietojen ja taitojen tarvetta,
  • kykenee arvioimaan työharjoittelussa tapahtunutta oppimistaan ja kehittymistään sekä tulevaisuuden kehittymistarpeitaan ja ammatillista suuntautumistaan,
  • osaa kuvata työtehtäviään ja työyhteisön toimintaa.

Opiskelutapa: Opiskelijan suorittama ohjattu, täysipäiväinen harjoittelu oppiaineen hyväksymässä harjoittelupaikassa, ja harjoittelun raportointi. Laitoksen maksaman harjoittelutuen voi saada vain kerran opintojen aikana. Esimerkkejä harjoitteluun soveltuvista työtehtävistä ovat: tutkimusten ja selvitysten teko, tiedon haku, analysointi ja raportointi, kirjallisen materiaalin tuottaminen, tiedottaminen, www-sivujen sisällön tuottaminen, tilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen, koulutuksen suunnittelu, kokouksiin osallistuminen, kouluttaminen, projekteissa toimiminen, kansainvälisten asioiden hoitaminen. Kyseeseen tulee myös Suomen Rooman-instituutissa järjestettävä tieteellinen kurssi (3 kk).

Arviointi: Arviointi asteikolla hyväksytty / hylätty. 2 kuukauden harjoittelusta saa 10 op ja 3 kuukauden harjoittelusta 15 op, kun harjoitteluraportti on palautettu.

Suositus ajoituksesta: 4.-5. opiskeluvuotena.

 

TUTKIJAN TAIDOT

 

Kursseilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten tiedonhankkimistaitoja, uuden tiedon tuottamista, kriittistä ja analyyttistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä, kirjallisen raportin laatimista, tietoteknisiä taitoja, ajanhallintataitoja, itsenäistä työskentelyä ja projektin hallintaa sekä taitoa työskennellä ryhmässä, esitellä omaa tutkimustaan ja taitoa antaa palautetta.

 

LATS045 Maisteriseminaari (10 op)

Opiskelija saa valmiudet olemassa olevan tiedon seulomiseen ja uuden tiedon tuottamiseen erityisesti maisterintutkielman laatimista silmällä pitäen, hän perehtyy tutkimusmetodeihin, lähdekritiikkiin, eettisesti korrektiin viittaamiseen ja tieteellisen kirjoittamisen prosessiin.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

  • suunnitella tutkimushankkeen aiheen valinnasta lähtien ja laatia tutkimussuunnitelman,
  • lukea tutkimuskirjallisuutta kriittisesti ja muotoilla sen perusteella oman näkökulmansa tutkimusaiheeseensa,
  • nimetä tutkimusaiheensa kannalta relevantit tutkimuskysymykset ja löytää niihin sopivat menetelmät aineiston hankintaan ja sen analyysiin,
  • kirjoittaa kirjallisen raportin,
  • esitellä tutkimustaan suullisesti,
  • antaa palautetta toisten seminaaritöistä ja ottaa sitä vastaan omastaan.

Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn kahden lukukauden ajan, kaksi seminaarityötä (jotka voivat olla maisterintutkielman osia) ja kaksi opponointia.

Arviointi: Arvosana määräytyy seminaaritöiden, opponointien ja keskusteluun osallistumisen perusteella. Asteikko 0-5.

 

 

LATS055 Maisterintutkielma (40 op)

Latinankielisiin lähteisiin perustuva (yleensä) suomenkielinen tutkielma.

Osaamistavoitteet: Maisterintutkielman laadittuaan opiskelija on perehtynyt laajemmin ja syvällisemmin suuntautumisvaihtoehtonsa mukaiseen tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin. Opiskelija osaa

  • toteuttaa itsenäisesti laajahkon tutkimusprojektin:
  • etsiä omalla alalla tärkeitä tutkimusaiheita,
  • etsiä ja kriittisesti arvioida aikaisempaa tutkimusta,
  • rajata aiheen ja muotoilla tutkimusongelman tai -kysymyksen,
  • muotoilla tutkimukselleen teoreettisen viitekehyksen,
  • laatia tutkimussuunnitelman,
  • kerätä aineistoa ja analysoida sitä soveltuvilla menetelmillä,
  • kirjoittaa hyvällä suomen kielellä tutkimusraportin,
  • esitellä tutkimustaan suullisesti,
  • ajatella kriittisesti ja kykenee argumentointiin ja itsenäiseen ongelmanratkaisuun.

Opiskelutapa: Ohjaus ja itsenäinen työskentely.

Tutkielman luovutus: Puhtaaksi kirjoitettu tutkielma toimitetaan ohjaajalle pdf-tiedostona ja kaksipuolisena irtolehtitulosteena. Opiskelija tallentaa tutkielman sähköisen version JYX-julkaisuarkistoon . Tallennusohjeet löytyvät tarvittaessa kirjaston sivuilta https://kirjasto.jyu.fi/julkaisut/opinnaytteet-verkkojulkaisu.

Arviointi: Tutkielman tarkastaa kaksi tarkastajaa, jotka antavat siitä arvosanan.  Arviointiasteikko: erinomainen, kiitettävä, hyvä, tyydyttävä, välttävä, hylätty.

 

 

LATS051 Sivuaineen tutkielma (20 op)

Syventävät opinnot sisältävät sivuaineen tutkielman, joka on laajuudeltaan puolet maisterintutkielmasta eli 20 op. Jos tutkielmaa ei suoriteta, voidaan jäljelle jäävä kokonaisuus koota nimellä "Muut syventävät opinnot".

Osaamistavoitteet: Sivuaineen tutkielman laadittuaan opiskelija on perehtynyt laajemmin ja syvällisemmin suuntautumisvaihtoehtonsa mukaiseen tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin. Opiskelija osaa

  • toteuttaa itsenäisesti laajahkon tutkimusprojektin
  • etsiä omalla alalla tärkeitä tutkimusaiheita,
  • etsiä ja kriittisesti arvioida aikaisempaa tutkimusta,
  • rajata aiheen ja muotoilla tutkimusongelman tai -kysymyksen,
  • muotoilla tutkimukselleen teoreettisen viitekehyksen,
  • laatia tutkimussuunnitelman,
  • kerätä aineistoa ja analysoida sitä soveltuvilla menetelmillä,
  • kirjoittaa tutkimusraportin,
  • esitellä tutkimustaan suullisesti,
  • ajatella kriittisesti, ja kykenee argumentointiin ja itsenäiseen ongelmanratkaisuun.

Opiskelutapa: Ohjaus ja itsenäinen työskentely.

Arviointi: Tutkielman tarkastaa kaksi tarkastajaa, jotka antavat siitä arvosanan. Arviontiasteikko on hyväksytty / hylätty.

 

VALINNAISET SUUNTAUTUMISOPINNOT

 

 

Kielten laitoksen yhteisiä kursseja voi käyttää korvaamaan latinan kielen opintojaksoja (enintään 10 op). Korvaavuudesta on sovittava erikseen oppiaineen pääedustajan kanssa.