31.10.2012

Études françaises - Ranskankielisten maiden kieli ja kulttuuri -opintokokonaisuus


Perusopinnot 30 op

OPETUSSUUNNITELMA 2005-2007

Ranskankielisten maiden kieli ja kulttuuri -opintokokonaisuus on tarkoitettu vapaaksi sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ja se on suunnattu kaikille niille, jotka opinnoissaan tai työelämässä tarvitsevat ranskan kielen taitoa ja ranskankielisten maiden yhteiskuntaolojen tuntemusta. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa kansainvälisissäkin tehtävissä.

Opintokokonaisuus on luonteeltaan tieteidenvälinen. Siihen kuuluu: 1) kieliopinnot, joiden osuus tulee olla vähintään 10 op , 2) kulttuuri- ja yhteiskuntaopinnot, joiden painopistealueet opiskelija voi itse valita. Opintojen aloittaminen edellyttää ranskan kielen lukion oppimäärän hallintaa tai yliopiston kielikeskuksen ranskan kielen kurssien (tasot 3-4) suorittamista. Valmentava kurssi (5 op) RKM-opintojen alussa on tarkoitettu kielen perustaitojen kertaamiseen ja kehittämiseen. Yksittäisiä kurssejakin voi liittää tutkintoon.

Kieliopintojen opetuksesta, suunnittelusta ja koordinoinnista vastaa yliopiston kielikeskus, kulttuuri- ja yhteiskuntaopinnoista puolestaan kielten laitoksen romaanisen filologian oppiaine. Opetusta järjestetään mahdollisesti myös yhteistyössä taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen ja yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen kanssa. Oppiaineena romaaninen filologia on tieteellisesti vastuussa opintokokonaisuudesta, ja siellä rekisteröidään valmis opintokokonaisuus sen valmistuttua.

HUOM ! Samaa opintojaksoa ei voi käyttää sekä RKM-opintokokonaisuuden että muun opintokokonaisuuden suorituksena. Kieliopintojen osuus ei koske romaanisen filologian opiskelijoita.


ETUDES FRANÇAISES
RANSKANKIELISTEN MAIDEN KIELI JA KULTTUURI -OPINTOKOKONAISUUS


1. Kieliopinnot

RKMP010 RANSKAN KIELEN VALMENTAVA KURSSI (5 op)

Tyyppi: Valmentava kurssi
Kohderyhmä: Kaikki riittävän kielitaidon omaavat
Edeltävät opinnot: Ranska 3-4 kurssien suorittaminen tai lukion C/D-ranskan kursseja vastaavat taidot.
Tavoitteet: Kielen rakenteiden ja sanaston aktivointi ja syventäminen. Ranskalaiselle kulttuurille ominaisten keskustelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Kirjallisen ilmaisun tarkentaminen ja ranskalaisen tekstin rakenteen ymmärtäminen.
Sisältö: Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin, audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja. Oppikirja ilmoitetaan kurssin alussa.
Suoritustapa ja arviointi: Kurssisuoritus rakentuu eri kielitaitoalueiden jatkuvalle arvioinnille, jossa itsearvioinnilla on tärkeä osa.

RKMP012 RANSKAN KIELIOPPI (3 op)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: RKM-opintokokonaisuutta suorittavat sekä kielitietoutta tarvitsevat opiskelijat
Edeltävät opinnot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai lukion C/D-ranskan kursseja vastaavat taidot.
Tavoite: Ranskan kielen rakenteen hallinta. Kielenkäyttörekistereiden tiedostaminen.
Sisältö: Ranskan kielen rakenteiden harjoittelu ja tietoa ranskan kielen nykykäytöstä. Oppikirjana Delatour et al., Grammaire du Français (Hachette) sekä harjoituskirja Grammaire, 350 exercices, niveau moyen (Hachette). Suoritustapa ja arviointi : Kirjallinen tentti.

RKMP021 TEKSTI JA KULTTUURI (3 op)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: RKM-opintokokonaisuutta suorittavat
Edeltävät opinnot: Ranska 3-4 ja/tai ranskan valmentava kurssi
Tavoitteet: Teksti kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemuksen kehittäjänä, itsenäinen tiedonhaku ja medialukutaidon kehittäminen. Keskusteluvalmiudet eurooppalaisessa kontekstissa.
Sisältö: Laajempia tehtäväkokonaisuuksia mm. seuraavista aiheista: ajankohtaiset lehdistötekstit ja kirjallisuus, TV, elokuvat/dokumentit, internet-sivut.
Suoritustapa ja arviointi: Väliarvioinnit ja kurssitehtävät

RKMP025-030 KESKUSTELU- JA KIRJOITUSHARJOITUKSET 4 op

1) RKMP026 Ranskan keskusteluharjoitukset (2 op)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: RKM-opintokokonaisuutta suorittavat opiskelijat
Edeltävät opinnot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot
Tavoite: Sujuva vuorovaikutus sekä opiskelun että työelämän vaativissa kielenkäyttötilanteissa.
Sisältö: Keskusteluharjoituksia kulttuurienvälisistä aiheista sekä opiskelu- ja työelämän viestinnästä. Lyhyitä alustuksia.
Suoritustapa ja arviointi: Jatkuva arviointi.

2) RKMP027 Ranskan kirjoitusharjoitukset (2 op)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: RKM-opintokokonaisuutta suorittavat opiskelijat
Edeltävät opinnot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot
Tavoite: Sujuva kirjallinen ilmaisu eri yhteyksissä
Sisältö: Kirjallisia tehtäviä, mm. kirjeet, referaatit, aineet.
Suoritustapa ja arviointi: Jatkuva arviointi.

RKMP031 RANSKAN KIELEN ÄÄNTÄMISKURSSI (2 op)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: RKM-opintokokonaisuutta suorittavat opiskelijat
Edeltävät opinnot: Ranska 4, valmentava kurssi tai vastaavat taidot
Tavoite: Luonteva ja sujuva ranskan kielen ääntäminen
Sisältö: Systemaattisissa ääntämis- ja intonaatioharjoituksissa keskitytään erityisesti niihin kohtiin, jotka eniten tuottavat suomalaiselle vaikeuksia.
Suoritustapa ja arviointi : Suullinen tentti.


2. Kulttuuri ja yhteiskunta

RKMP040 KULTTUURIENVÄLINEN VIESTINTÄ (2 op)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat
Edeltävät opinnot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot
Tavoite: Kehittää kansainvälisen viestinnän taitoja ja ranskalaisen tapakulttuurin tuntemusta työelämän näkökulmasta.
Sisältö: Luennoitsijan painotusten mukaan.
Suoritustapa ja arviointi: Kurssitehtäviin pohjautuva arviointi.

RKMP041 - RKMP049 YHTEISKUNTA JA HISTORIA (9 op)

1) RKMP041 Euroopan integraatio (2 op)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat
Edeltävät opinnot: Valmentava kurssi ja tekstikurssi
Tavoite: EU:n historiaan ja yhdentymiskehitykseen perehtyminen sekä niitä käsittelevien tekstien sisällön ja sanaston tarkastelua.
Sisältö: Kurssilla perehdytään Euroopan unioniin ja sen toimielimiin Euroopan historian näkökulmasta; talous- ja rahaliittoon, ympäristö- ja aluepoliittisiin kysymyksiin sekä yhteiseen puolustukseen kansainvälisestä näkökulmasta.
Suoritustapa ja arviointi: Kurssitehtäviin pohjautuva arviointi.

2) RKMP046 Ranskan historia (2 op)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat
Edeltävät opinnot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taido
Tavoite: Tavoitteena on perehtyä Ranskan yleisen historian ja kielihistorian päälinjoihin keskiajasta nykypäivään.
Sisältö: Luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan.
Suoritustapa ja arviointi: Ranskan historian kurssi suoritetaan ensisijaisesti kirjatenttinä.

3) RKMP048 Ranska ja yhteiskunta (3 op)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat
Edeltävät opinnot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot
Tavoite: Perehdyttää opiskelijat ranskankielisen yhteiskunnan ja kulttuurin peruspiirteisiin ja ajattelutapaan.
Sisältö: Luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan.
Suoritustapa ja arviointi: Luennoitsijan ohjeiden mukaisesti.

4) RKMP049 Ranskan instituutiot (2 op)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat
Edeltävät opinnot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot
Tavoite: tutustua Ranskan eri yhteiskunnallisiin elimiin ja hallinnolliseen kieleen. Oppia kriittistä medialukutaitoa sekä harjaantua ranskankielisen asiatekstin laadintaan.
Sisältö: Perustietoa Ranskan instituutioista verkkomateriaalin kautta. Tietoa syventävä verkkokeskustelu. Opiskelijan kirjallinen projektityö sekä sen suullinen esittäminen. Kurssi sisältää kolme lähijaksoa ja kaksi verkkojaksoa.
Suoritustapa ja arviointi: Jatkuva arviointi.

RKMP050 ja RKMP059 RANSKANKIELINEN KIRJALLISUUS 4 op

1) RKMP051 Kirjallisuushistoria (2 op)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat
Edeltävät opinnot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot
Tavoite: Tavoitteena on perehtyä ranskankielisen kirjallisuuden valtavirtauksiin eri vuosisadoilla.
Sisältö: Luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan.
Suoritustapa ja arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti, ellei luennoitsijan kanssa toisin sovita.

2) RKMP052 Kirjallisuus (2 op)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat
Edeltävät opinnot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot
Tavoite: Syventää jotakin tiettyä kirjallisuuden osa-aluetta.
Sisältö: Luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan.
Suoritustapa ja arviointi: Itsenäisesti ranskaksi kirjoitettu esitys luentosarjaan liittyvästä aiheesta.

RKMP060 ja RKMP069 TAITEET (4 op)

1) RKMP061 Ranskalainen elokuva (2 op)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat
Edeltävät opinnot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot
Tavoite: Tutustua ranskalaisen elokuvan historiaan, tyylilajeihin, kerrontaan ja kieleen.
Sisältö: Luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan.
Suoritustapa ja arviointi: Itsenäisesti ranskaksi kirjoitettu esitys luentosarjaan liittyvästä aiheesta tai luennoitsijan ohjeiden mukaisesti.

2) RKMP062 Ranskankielisen alueen taide (2 op)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat
Edeltävät opinnot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot
Tavoite: Perehdyttää opiskelijat ranskankielisen alueen taiteeseen ja/tai taideperinteeseen.
Sisältö: Luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan.
Suoritustapa ja arviointi: Itsenäisesti ranskaksi kirjoitettu esitys luentosarjaan liittyvästä aiheesta tai luennoitsijan ohjeiden mukaisesti.

RKMP071-079 YHTEISKUNNAN, POLITIIKAN JA KULTTUURIN ILMIÖT

RKMP080-099 ERIKOISKURSSIT 6 op

1) RKMP081 Erikoiskurssi (2 op)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat
Edeltävät opinnot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot
Tavoite: Perehdyttää opiskelijat ranskankielisen alueen johonkin erikoisalaan, esim. media, markkinointi tms.
Sisältö: Luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan.
Suoritustapa ja arviointi: Itsenäisesti ranskaksi kirjoitettu esitys luentosarjaan liittyvästä aiheesta tai luennoitsijan ohjeiden mukaisesti.

2) RKMP082 Erikoiskurssi (2 op)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat
Edeltävät opinnot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot
Tavoite: Perehdyttää opiskelijat ranskankielisen alueen johonkin erikoisalaan, esim. media, markkinointi tms.
Sisältö: Luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan.
Suoritustapa ja arviointi: Itsenäisesti ranskaksi kirjoitettu esitys luentosarjaan liittyvästä aiheesta tai luennoitsijan ohjeiden mukaisesti.

3) RKMP091 Frankofonia (2 p)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat
Edeltävät opinnot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot
Tavoite: Perehdyttää opiskelijat ranskankielisten maiden yhteiskuntiin ja kulttuureihin.
Sisältö: Luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan.
Suoritustapa ja arviointi: Itsenäisesti ranskaksi kirjoitettu esitys luentosarjaan liittyvästä aiheesta tai luennoitsijan ohjeiden mukaisesti.


 

 

Takaisin alkuun