30.09.2013

Études Françaises -opetussuunnitelma 2012-2015

Ranskankielisten maiden kieli ja kulttuuri -opintokokonaisuuden opetussuunnitelma 2012-2015

Opetussuunnitelma on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi. Osaamistavoitteet ja kursseilla harjoiteltavat yleiset työelämätaidot on kuvattu ensisijaisen suoritustavan mukaan. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Osaamista kuvataan arvosanan ”3/hyvä” tasolla.

Tarkemmat tiedot kunkin lukuvuoden kontaktiopetuksesta löytyvät Korppi-kurssi- ja opintotietojärjestelmästä.

 

Ranskankielisten maiden kieli ja kulttuuri -opintokokonaisuus (Études Françaises)

 

Ranskankielisten maiden kieli ja kulttuuri -opintokokonaisuus on tarkoitettu vapaaksi sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ja se on suunnattu kaikille niille, jotka opinnoissaan tai työelämässä tarvitsevat ranskan kielen taitoa ja ranskankielisten maiden yhteiskuntaolojen tuntemusta. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti työelämän vaatimissa kielenkäyttötilanteissa ja kansainvälisissä tehtävissä.

Opintokokonaisuus on luonteeltaan tieteidenvälinen. Siihen kuuluu:

 1. kieliopinnot, joiden osuus tulee olla vähintään 10 op,
 2. kulttuuri- ja yhteiskuntaopinnot, joiden painopistealueet opiskelija voi itse valita.

Opintojen aloittaminen edellyttää ranskan kielen lukion oppimäärän hallintaa tai yliopiston kielikeskuksen ranskan kielen kurssien 3-4 suorittamista. Valmentava kurssi (5 op) opintojen alussa on tarkoitettu kielen perustaitojen kertaamiseen ja kehittämiseen.

Opintokokonaisuuden suunnittelusta ja koordinoinnista vastaa yliopiston kielikeskus. Opetusta antaa sekä yliopiston kielikeskus että kielten laitoksen romaanisen filologian oppiaine yhdessä eurooppalaisten Erasmus-kumppaneiden kanssa. Oppiaineena romaaninen filologia on tieteellisesti vastuussa opintokokonaisuudesta, ja siellä rekisteröidään valmis opintokokonaisuus sen valmistuttua.

HUOM ! Jos opintojakso on osa opintokokonaisuutta, se ei voi samalla olla osa tiedekuntien pakollisia tai vapaavalintaisia kieliopintoja.

Osaamistavoitteet

Kieli- ja viestintätaidot

 • Opiskelijan odotetaan osaavan kommunikoida sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti opiskelu- ja vapaa-ajan kielenkäyttötilanteissa.

 • Opiskelijalla odotetaan olevan valmiudet soveltaa tietojaan ja taitojaan työelämän vaatimissa kommunikointitilanteissa ja kansainvälisissä tehtävissä.

 • Opiskelijan odotetaan kykenevän hakemaan ja käyttämään hyväkseen erilaisia lähteitä ratkaistakseen kommunikoinnin vaikeuksia ja ongelmia.

Sisältöosaaminen

 • Opiskelijan odotetaan tuntevan riittävästi ranskankielistä kulttuuria ja kommunikointitapoja.

Perusopinnot 25 op

 

Opintojen suunnittelu

Opintoja suunnitellessaan opiskelijan tulisi huomioida, että 1 op vastaa n. 27 tunnin työpanosta, johon sisältyy sekä kontaktiopetuksen tunnit että itsenäinen työskentely (esim. kontaktiopetustunneille valmistautuminen, kirjallisten töiden valmistelu, kirjoittaminen, oheiskirjallisuuteen perehtyminen, tenttiin valmistautuminen).

Opintojaksot arvioidaan asteikolla 0-5. Jos opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty, hyväksytty vastaa arvosanaa 3.

 

Kurssikuvaukset

 

RKMP010 Ranskan kielen valmentava kurssi (5 op)

Ranskan kieli, kulttuuri ja yhteiskunta. Kurssin sisältö suunnitellaan kulloisenkin opiskelijaryhmän mukaan. Aiheita esim. koulutus ja työelämä, yhteiskunnalliset ja kulttuuriaiheet.

Osaamistavoitteet:

 • Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1-B2 Eurooppalainen viitekehys).

Kurssin hyväksytysti suoritettuaan opiskelija:

 

 • osaa ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti melko spontaanisti ottaen huomioon ranskalaisen kommunikointikulttuurin piirteet.
 • pystyy osallistumaan ranskankieliseen keskusteluun.
 • osaa hahmottaa ranskan yleiskielelle ominaisen tekstin rakenteen ja eri kommunikointityylejä.
 • osaa arvioida vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen oppijana ja ottaa itse vastuun oppimisestaan.

Edeltävät tiedot: Ranska 3-4 kurssien suorittaminen tai lukion C/D-ranskan kursseja vastaavat taidot. Kohderyhmä: Kaikki riittävän kielitaidon omaavat.

Opiskelutapa: Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin, audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Arviointi: Formatiivinen arviointi testien, itse- ja vertaisarvioinnin muodossa. Kurssilla arvioidaan, onko eri taitoalueiden tavoitteet saavutettu, jokainen erikseen arvosanalla 0-5.

Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.

 RKMP012 Ranskan kielioppi (4 op)

Ranskan kielen rakenteet. Kurssilla harjoitellaan kieliopillisten muotojen käyttöä eri konteksteissa, ohjataan tuottamaan sujuvaa ja oikeakielistä ranskaa ja annetaan valmiuksia eri käyttörekistereiden tiedostamiseen: kirjoitettu/puhuttu kieli, muodollinen/epämuodollinen kielenkäyttö. Ranskan ja suomen välisiä eroja tarkastellaan niissä rakenteissa, jotka tuottavat suomalaisille vaikeuksia.

Osaamistavoitteet:

 • Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B2 Eurooppalainen viitekehys)

Kurssin hyväksytysti suoritettuaan opiskelija:

 • hallitsee laajan sanaston ja vaativia lauserakenteita sekä kielelliset keinot selkeän, sidosteisen tekstin laatimiseksi.
 • omaa selkeän käsityksen ranskan kielen rakenteesta ja taidon käyttää sitä oikein.

Edeltävät tiedot: Ranskan valmentava kurssi.

Opiskelutapa: Kurssi sisältää eri rakenteisiin perehdyttävien esittelyosuuksien lomassa harjoituksia ryhmässä sekä kotitehtävinä.

Arviointi : Kirjallinen tentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Delatour et al., Nouvelle grammaire du français (Hachette) sekä oppikirjana saman kustantajan harjoituskirja Exercices du grammaire en contexte (niveau avancé).

 RKMP021 Teksti ja kulttuuri (3 op)

Ranskankielinen kulttuuri ja yhteiskunta eri tekstilajien kautta (myös musiikki ja elokuva).

Osaamistavoitteet:

 • Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito luetunymmärtämisessä ( B2  Eurooppalainen viitekehys).

Kurssin hyväksytysti suoritettuaan opiskelija:

 • pystyy lukemaan sanakirjan avulla muutaman sivun pituisia lehtiartikkeleita yleisistä tai oman alan aiheista ja ottamaan huomioon taustalla olevan kulttuurikontekstin sekä kirjoittajan asenteet ja mielipiteet.

 • tiedostaa erilaisten tekstien ominaispiirteitä ja vaikuttamiskeinoja.

 • pystyy tunnistamaan tekstin pääsisällön.

 • kykenee seuraamaan joko ranskankielistä elokuvaa tai lukemaan ranskankielistä nykykirjallisuutta (sanakirjaa hyödyntäen) sekä hakemaan itsenäisesti asiatietoa niiden ympäriltä.

Edeltävät tiedot: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito luetunymmärtämisessä ( B1  Eurooppalainen viitekehys) ja vähintään hyvä perustason kielitaito kuullunymmärtämisessä (A2), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen.

Opiskelutapa: Luetun- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, keskusteluharjoituksia ryhmissä. Kurssilla harjoitellaan mm. lukustrategioita: tärkeimmän asiasisällön ja ydinlauseiden löytäminen tekstistä, tekstin tiivistäminen sekä tekstin kirjoittajan mielipiteiden tiedostaminen. Kurssilla käydään läpi eri tekstityyppien tyylikeinoja ja pohditaan tekstin ja sen taustalla olevan kulttuurin yhteyttä.

Arviointi: Kriteeripohjainen arviointi pohjautuen kurssin tavoitteisiin. Arvioidaan kurssin aikana suoritettuja tehtäviä, esim. tekstien kommentointi ja tiivistäminen 50 % ja elokuvien tai kirjallisten tekstien kommentointi/arvostelu 50 %. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Mm. ajankohtaiset lehdistötekstit ja kirjallisuus, TV, elokuvat/dokumentit, musiikki, internet-sivut.RKMP025-030 Keskustelu- ja kirjoitusharjoitukset

 


1) RKMP026 Ranskan keskusteluharjoitukset (3 op)

Keskustelua ranskalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan ajankohtaisista ilmiöistä.

Osaamistavoitteet:

 • Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1--> Eurooppalainen viitekehys)

Kurssin hyväksytysti suoritettuaan opiskelija:

 • kykenee spontaanisti osallistumaan keskusteluun yleisistä aihepiireistä sekä valmistautuen omalta erikoisalaltaan.
 • selviytyy tavallisimmista kommunikaatiotilanteista, jotka liittyvät ranskalaiseen yliopisto-opiskeluun tai työelämään.
 • pystyy kuvailemaan kokemuksiaan, perustelemaan mielipiteensä sekä kertomaan tapahtumista.
 • kykenee näkemään lähtö- ja kohdekulttuurien eroja kohteliaisuuskäytännöissä sekä erottamaan arkikielen ja huolitellun tyylin.

Edeltävät tiedot: Hyvä perustason kielitaito (~B1 Eurooppalainen viitekehys), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen.

Opiskelutapa: Keskusteluharjoituksia ryhmissä, kuullunymmärtämistehtäviä, pienimuotoisia suullisia esityksiä – myös opiskelijoiden omilta erikoistumisaloilta. Aihepiireinä mm. yliopisto-opiskelu, Suomen ja Ranskan vertailu (yhteiskunta, kulttuuri, arvot), ranskalainen kulttuuri ja yhteiskunta, ajankohtaiset asiat sekä opiskelijoiden omat erikoistumisalat.

Arviointi: Kriteeripohjainen arviointi pohjautuen kurssin tavoitteeseen. Arvioidaan kurssin aikana suoritetut suulliset tehtävät, ryhmätöiden raportointi sekä suullinen esitys (myös ääntäminen). Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Opettajan laatima materiaali.

 

 

2) RKMP027 Ranskan kirjoitusharjoitukset (4 op)

Miten oppia kirjoittamaan ranskaksi, tekstitaitoja soveltaen, itsenäisesti?

Osaamistavoitteet:

 • Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito B1

Kurssin hyväksytysti suoritettuaan opiskelija:

 • osaa kirjoittaa itsenäisesti, reflektoiden, muodoltaan, aiheiltaan ja tavoitteiltaan erilaisia tekstejä ja soveltaa niihin oppimiaan kielen rakenteita.
 • osaa kirjoittaessaan ilmaista tietoja ja näkemyksiä argumentoiden ja kommentoida muiden näkemyksiä.
 • osaa kirjoittaa selkeän ja jäsentyneen tekstin.
 • osaa hyödyntää sanakirjaa käyttääkseen aiheeseen sopivaa sanastoa ja sopivia lauserakenteita sidosteisen tekstin laatimiseksi.

Edeltävät tiedot: Hyvä perustason kielitaito (A2-B1), esim. valmentava kurssi.
Ranskan kielioppikurssin suorittaminen joko kirjoitusharjoitusten rinnalla tai sitä ennen on suositeltavaa.

Opiskelutapa: Kirjoitus- ja lukutehtäviä tunnilla ja kotitehtävinä. Kurssilla opetellaan kommunikoimaan kirjallisesti erityyppisiä tekstejä lukien ja tuottaen, syventäen rakenteiden ja merkitysten hallintaa. Kurssilla aloitetaan lyhyistä teksteistä (kirjeet, viestit) ja edetään erilaisten tekstimallien mukaan pitempien ja kompleksisempien kirjoitelmien laadintaan (kertomukset, raportit).

Arviointi: Kurssitehtäviin perustuva arviointi. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Opettajan laatima materiaali

 

 

RKMP031 Ranskan kielen ääntämiskurssi (2 op)

Ranskan kielen ääntäminen ja intonaatio.

Osaamistavoitteet:

 • Luonteva ja sujuva ranskan kielen ääntäminen.

Edeltävät tiedot: Ranska 4, valmentava kurssi tai vastaavat taidot.

Opiskelutapa: Ääntämis- ja intonaatioharjoituksia kielistudiossa. Systemaattisissa ääntämis- ja intonaatioharjoituksissa keskitytään erityisesti niihin kohtiin, jotka eniten tuottavat suomalaiselle vaikeuksia.

Arviointi : Suullinen tentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.

 

 

RKMP039 Työelämäviestintää ranskaksi (4 op)

Haluatko oppia ranskalaisessa työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja? Osaatko toimia korrektisti ranskaksi oman alasi viestintätilanteissa?

Osaamistavoitteet:

Kurssin hyväksytysti suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää ranskalaisen ja suomalaisen tapakulttuurin ja kohteliaisuussääntöjen tärkeimmät erot.
 • osaa toimia korrektisti ranskankielisissä työ- ja yliopistoelämän viestintätilanteissa.
 • osaa laatia työelämässä kirjoitettavia tekstilajeja tiedostaen niiden taustalla olevat viestintätilanteet ja viestintäkulttuurin (esim. CV, lettre, courriel, rapport).

Edeltävät tiedot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot. Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat.

Opiskelutapa: Valinnainen kurssi. Simuloituja ja autenttisia harjoituksia erilaisista viestintätilanteista. Pieniä projekteja, jotka esitellään suullisesti ja/tai kirjallisesti.

Arviointi: Kurssitehtäviin pohjautuva arviointi. Asteikko 0-5.

 

 

RKMP040 Kultuurienvälinen viestintä (2-4 op)

Nopeasti kansainvälistyvä työ- ja opiskeluelämä edellyttää aktiivista ja joustavaa kieli- ja kulttuuriosaamista erilaisissa sosiokulttuurisissa konteksteissa.

Osaamistavoitteet:

Kurssin hyväksytysti suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää kansainvälistä viestintää ja monikulttuurisuuteen liittyviä ilmiöitä.

 • tuntee ranskalaista tapakulttuuria opiskelun ja työelämän näkökulmasta.

 • pystyy toimimaan monikielisissä ryhmissä ottaen huomioon viestijät ja heidän taustansa.

 • ymmärtää ja arvostaa kielten ja kulttuurien monimuotoisuutta

Edeltävät tiedot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot. Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat.

Opiskelutapa: Valinnainen kurssi. Sisältö luennoitsijan painotusten mukaan.

Arviointi: Kurssitehtäviin pohjautuva arviointi. Asteikko 0-5.RKMP041 - RKMP049 Yhteiskunta ja historia

 


1) RKMP041 Euroopan integraatio (2 op)

Osaamistavoitteet:

Kurssin hyväksytysti suoritettuaan opiskelijalla:

 • on riittävä tieto Euroopan unionista ja sen toimielimistä.

 • on riittävästi tietoja EU:n taloudesta ja integraatiokehityksestä.

 • on taito lukea EU:ta käsitteleviä tekstejä ja ymmärtää alan keskeistä sanastoa.

Edeltävät tiedot: Valmentava kurssi ja tekstikurssi. Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat

Arviointi: Kurssitehtäviin pohjautuva arviointi. Asteikko 0-5.

Tyyppi: Valinnainen kurssi

 


2) RKMP046 Ranskan historia (3 op)

Osaamistavoitteet:

 • Kurssin käytyään opiskelijalla on yleiskäsitys Ranskan poliittisesta ja kulttuurisesta kehityksestä eurooppalaisessa kontekstissa varhaiskeskiajalta 1800-luvulle.

 • Hän kykenee tulkitsemaan keskeisimmät historiaa koskevat kulttuuriviitteet ranskalaisissa teksteissä.

Opiskelutapa: Luentosarja kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kyky tarkkailla kulttuurieroja

 • kriittinen medialukutaito

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: DELUMEAU, La peur en occident opettajan kanssa sovittavin osin tai LEMARIGNIER, La France médiévale, Institutions et société, s. 1-230, 288-347 tai FURET, Penser la révolution française tai muu opettajan kanssa sovittava erikoisteos.

Edeltävät opinnot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot. Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat.

 


3) RKMP048 Ranska ja yhteiskunta (2-3 op)

Ranskankielinen yhteiskunta, sen kulttuuri, sekä eri alueitten erityispiirteet.

Osaamistavoitteet:

 • Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1-B2 Eurooppalainen viitekehys).

Kurssin hyväksytysti suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee ranskalaisen yhteiskunnan riittävän hyvin pystyäkseen seuraamaan ranskalaisten välistä keskustelua ja osallistumaan siihen itse.

 • osaa pitää esityksen suullisesti niin, että ranskalainen kykenee sitä seuraamaan.

 • osaa koostaa kirjallisesti tietoja tekstiksi, jonka rakenne on selkeä ja ymmärrettävä.

Edeltävät tiedot: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1-B2), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen.

Opiskelutapa: Kirjallisia ja suullisia tehtäviä ja harjoituksia. Kurssilla tarkastellaan ranskankielistä yhteiskuntaa, sen historiaa ja kulttuuria sekä eri alueitten erityispiirteitä pienten projektitöiden muodossa sekä esitellään projektit joko suullisesti tai kirjallisesti.

Arviointi: Kurssitehtäviin perustuva arviointi. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Optimassa.

 

 

4) RKMP049 Ranskan instituutiot (3 op)

Osaamistavoitteet:

Kurssin hyväksytysti suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää Ranskan hallinnossa ja eri yhteiskunnallisissa elimissä käytettyä kieltä

 • osaa lukea kriittisesti virallisissa medioissa julkaistuja tekstejä ja osaa laatia ranskankielisen asiatekstin.

Edeltävät tiedot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot. Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat.

Opiskelutapa: Valinnainen kurssi. Perustietoa Ranskan instituutioista verkkomateriaalin kautta. Opiskelija tekee kirjallisen projektityön sekä suullisen esityksen.

Arviointi: Jatkuva arviointi. Asteikko 0-5.RKMP050 - RKMP059 Ranskankielinen kirjallisuus

 


1) RKMP054 1900-luvun kirjallisuus (4 op)

Osaamistavoitteet:

 • Kurssin käytyään opiskelijalla on yleiskäsitys 1900-luvun ranskalaisesta kirjallisuudesta sekä kirjallisuusanalyysin metodeista.

 • Hän kykenee tunnistamaan ja analysoimaan ranskalaisia kulttuuriviitteitä.

Opiskelutapa: Kurssilla tutustutaan 1900-luvun ranskalaisiin kaunokirjallisiin teoksiin ja perehdytään kirjallisuusanalyysiin käytännön harjoitusten avulla. Aktiivinen osallistuminen kurssille ja kertauskuulustelu.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kirjallisen viestinnän taidot

 • kriittinen medialukutaito

 • kyky tarkkailla kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti

Arviointi: harjoitusten ja kertauskuulustelun perusteella tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Jos opiskelija suorittaa kurssin kirjatenttinä, hänen on perehdyttävä seuraavaan teokseen: ETERSTEIN, La littérature française de A à Z (Éditions Hatier 2011) opettajan ohjeiden mukaan. Lisäksi hänen luettava seuraavat kokoelmat kaunokirjallisuutta:

FOUQUET, D. , Les Nouvelles fantastiques, (classiques Hatier, 2002)

ZANOTTI-REBELLATO et al., Nouvelles du XXe. Siècle, (classiques Hatier, 2006)

Edeltävät tiedot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot.

Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat.

 


2) RKMP055 Kirjallisuuden erikoiskurssi (2-4 op)

Osaamistavoite:

 • Kurssin hyväksytysti suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee jonkin ranskankielisen kirjallisuuden osa-alueen tarkemmin.

Edeltävät tiedot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot. Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat

Opiskelutapa ja arviointi: Valinnainen kurssi. Sisältö luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan. Arviointi opettajan ohjeiden mukaan. Asteikko 0-5.RKMP060- RKMP069 Taiteet

 


1) RKMP061 Ranskalainen elokuva (3 op)

Osaamistavoitteet:

Kurssin hyväksytysti suoritettuaan opiskelija:

 • kykenee seuraamaan ranskankielisiä elokuvia tai dokumentteja niiden historiallista/yhteiskunnallista taustaa vasten, hakemaan itsenäisesti asiatietoa niiden ympäriltä sekä raportoimaan aiheesta muille.

 • pystyy ottamaan osaa keskusteluun elokuvien aihepiireistä ja liittämään ne kulttuurihistorialliseen taustaan.

Edeltävät tiedot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot. Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat.
Opiskelutapa ja arviointi: Valinnainen kurssi. Sisältö luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan. Arviointi opettajan ohjeiden mukaan. Asteikko 0-5.

 

 

2) RKMP062 Ranskankielisen alueen taide (2-3 op)

Osaamistavoitteet:

Kurssin hyväksytysti suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee pääpiirteissään ranskankielisen alueen taideperinnettä tai tarkemmin jonkin taidesuuntauksen piirteitä ja edustajia.

Edeltävät tiedot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot. Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat

Opiskelutapa ja arviointi: Valinnainen kurssi. Sisältö luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan. Arviointi opettajan ohjeiden mukaan. Asteikko 0-5.

 

 

RKMP071-079 Yhteiskunnan, politiikan ja kulttuurin ilmiöt

 


RKMP071 Ranskankielinen kulttuuri 4 op

Osaamistavoitteet:

 • Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot nykyranskalaisten kulttuuriviitteiden tulkitsemiseen asiateksteissä, mediassa ja yhteiskunnallisessa elämässä.

Opiskelutapa: Luentosarja, jolla tutustutaan ranskalaiseen nyky-yhteiskuntaan, maantieteeseen, kulttuuriin ja taide-elämään sekä poliittiseen ja sosiaaliseen elämään ja historiaan. Lisäksi opiskelijat laativat esitelmän yksilö- tai ryhmätyönä. Aktiivinen osallistuminen kurssille tai kirjatentti.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kyky tarkkailla kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti

 • kriittinen medialukutaito

 • kyky informaatiotulvassa työskentelyyn

 • joustavuus ja sopeutuvuus

 • esiintymistaitoja

Arviointi: Esitelmien ja kertauskuulustelun perusteella tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: STEELE, Civilisation progressive du français avec 400 activités, Niveau intermédiaire, CLE International/VUEF, 2002.

Edeltävät tiedot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot.

Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat

 

 

RKMP091 Frankofonia (2-3 p)

Osaamistavoitteet:

Kurssin hyväksytysti suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee jonkin ranskankielisen maan tai alueen yhteiskuntaoloja sekä kielen ja kulttuurin erityispiirteitä.

 • pystyy hakemaan itsenäisesti tietoa aihepiiristä ja raportoimaan siitä suullisesti ja kirjallisesti.

Edeltävät opinnot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot. Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat

Opiskelutapa ja arviointi: Valinnainen kurssi. Sisältö luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan. Arviointi opettajan ohjeiden mukaan. Asteikko 0-5.

 

RKMP080-099 Erikoiskurssit

 


1) RKMP081 Erikoiskurssi (2-3 op)

Osaamistavoite:

Kurssin hyväksytysti suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee pääpiirteissään jonkin ranskankielisen alueen erikoisalan, esim. media, markkinointi, tms.

Edeltävät tiedot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot. Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat

Opiskelutapa ja arviointi: Valinnainen kurssi. Sisältö luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan. Arviointi opettajan ohjeiden mukaan. Asteikko 0-5.

 

 

2) RKMP082 Erikoiskurssi (2-3 op)

Osaamistavoite:

Kurssin hyväksytysti suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee pääpiirteissään jonkin ranskankielisen alueen erikoisalan, esim. media, markkinointi, valtio-oppi, tms.

Edeltävät tiedot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot. Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat.

Opiskelutapa ja arviointi: Valinnainen kurssi. Sisältö luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan. Arviointi opettajan ohjeiden mukaan. Asteikko 0-5.

 

 

3) RKMP092 Kieliharjoittelu (Belgia/Liègen yliopisto) (8 op)

Liègen yliopistossa järjestettävä Ranskan kielen ja kulttuurin kurssi. Kurssia tukee rahallisesti Belgian ranskankielinen yhteisö ja se kuuluu Jyväskylän ja Liègen yliopistojen kielikeskusten väliseen pedagogiseen yhteistyöhön.

Osaamistavoitteet:

Kurssin hyväksytysti suoritettuaan opiskelija:

 • osaa kommunikoida sekä kirjallisesti että suullisesti sujuvasti.

 • tuntee Belgian ranskankielisen alueen elämää, yhteiskuntaa ja kulttuuria.

Edeltävät tiedot: Kieliharjoitteluun voi osallistua

- alkeis- ja jatkokurssien (Ranska 3-4) jälkeen

- valmentavan kurssin jälkeen

Opiskelutapa: Kurssilla on useita tasoja (A1-C1). Kurssi sisältää luetunymmärtämisen ja kirjoittamisen harjoittelua sekä kuullunymmärtämistä ja suullista harjoitusta. Kurssin lisäksi on tarjolla iltapäivisin ja viikonloppuisin belgialaisten opiskelijoiden järjestämää vapaa-aika- ja kulttuuriohjelmaa.

Valintamenettely: Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Arviointi: Asteikko hyväksytty / hylätty.