31.10.2012

Romaaninen filologia - Opetussuunnitelma 2005-2007


Oppiaineemme arvoja ovat tieteellisyys ja kriittisyys, kulttuurin monipuolisuus, yksilöllisyys ja yhteisöllisyys, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, avoimuus ja tieteellisen tiedon välittäminen.

Termi romaaninen filologia tarkoittaa perinteisesti kaikkien latinasta periytyvien romaanisten kielten tutkimusta. Käytännössä kuitenkin termillä tarkoitetaan ensisijaisesti ranskan kieltä sekä ranskankielistä kulttuuria romaanisen kielialueen kontekstissa. Opintojen päämääränä on antaa opiskelijoille hyvä ranskan kielen taito ja perehdyttää heidät ranskankieliseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin sekä romaaniseen kielialueeseen. Romanisteille sopivia aloja ovat opetustehtävät, viestintä, matkailu, kansainväliset tehtävät ja liike-elämä. Romaanisen filologian voi yhdistää pääaineena johonkin muuhun kieliaineeseen, kirjallisuustieteeseen, historiaan, taideaineisiin tai informaatioteknologiaan. Sivuaineena se soveltuu edellisten lisäksi esimerkiksi valtiotieteiden, viestintätieteiden ja teknisten alojen opiskelijoille.

 
Yleisiä ohjeita

Ilmoittautuminen

Kaikille kursseille on ilmoittauduttava. Joidenkin kielitaitoryhmien koko on rajoitettu. Edellisen tason vastaavat kielitaitokurssit on  suoritettava ennen  seuraavan tason kielitaitokursseja. Seminaareihin voi osallistua, kun edellinen opintokokonaisuus on loppuun suoritettu.  Ilmoittautuminen tapahtuu Korppi-järjestelmässä ennen lukukauden alkua.

Tentit

Luentosarjan päätteeksi pidetään kertauskuulustelu. Varsinaisen kuulustelun lisäksi on yksi uusintamahdollisuus. Uusinnassa epäonnistuneet suorittavat kyseiseen kohtaan liittyvän kirjallisuuden kirjatenttinä. Käännöskokeissa epäonnistunut voi osallistua kahteen uusintakokeeseen ilman velvoitetta osallistua uudelle kurssille. Kirjatenttejä suoritetaan tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä ja niihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää tiedekunnan tenttikuorella. Niitä opiskelijoita, jotka suorittavat opintovaatimusten kohdat kirjatentteinä, pyydetään sopimaan tentistä opettajan kanssa.

Contrôle continu

Joillakin kursseilla arviointi toteutetaan yhden laajan loppukuulustelun sijasta kahdella tai kolmella osakokeella. Kurssiin osallistuva voi valita joko contrôle continu -arvioinnin tai loppukuulustelun. Contrôle continu -osakokeita ei voi uusia. Mikäli opiskelija jättää yhden osakokeen suorittamatta, hänen on suoritettava kurssin tentti loppukuulusteluna.

Arvosanat

Arvioinnissa noudatetaan Jyväskylän yliopiston yleistä ja yhtenäistä arvosteluasteikkoa ellei kurssikuvauksessa toisin mainita.


OPINNOT

Romaanisen filologian opinnot jakautuvat kolmeen vaiheeseen seuraavasti: perusopinnot (30 op), aineopinnot (50 op) ja syventävät opinnot (40 op + pro gradu -tutkielma 40 op = 80 op), yhteensä 160 op Lisäksi on suoritettava kieli- ja viestintäopinnot. Sivuaineopiskelijoiden on mahdollista suorittaa aineopinnot 35 opintopisteen laajuisina.


Kielitaitokurssit on merkitty opintojaksolistaan K-kirjaimella.

Perusopinnot 30 op

K

RFIP010

Ranskan rakenteet

5 op

K

RFIP015

Fonetiikka ja ääntäminen

4 op

K

RFIP020-21

Käännösharjoitukset suomi-ranska ja
ranska-suomi

5 op

K

RFIP025-26

Kirjallinen taito ja suullinen taito

4 op

 

RFIP030

Kirjallisuus

4 op

 

RFIP035

Ranskalainen kulttuuri

3 op

 

 

Näkökulmia kieleen

5 op

 

 

 

 

 

 Aineopinnot 50 op (sivuaineopiskelijoille 35 op)

 

K

RFIA010

Kielioppi

7 op

K

RFIA020

Käännösharjoitukset suomi-ranska

4 op

K

RFIA021

Käännösharjoitukset  ranska suomi

4 op

K

RFIA025

Suullinen taito

2 op

 

RFIA030

Kirjallisuus

4 op

 

RFIA040

Ranskalainen kielitiede

3 op

 

RFIA045-46

Ranskan historia ja ranskan
kielen kehitys

3 op

K*

RFIA050

Proseminaari, metodikurssit ja
kandidaatintutkielma
(pakoll. vain pääaineopisk.)

15 op

 

RFIA060

Kieliharjoittelu

4 op

 

LATP001

Latina 1

4 op

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RFIA090

Työharjoittelu (vapaavalintainen opintojakso)

5 op

K* Kurssin proseminaariosuus lasketaan kielitaitokurssiksi.


 

Syventävät opinnot 80 op (josta Pro gradu -tutkielman osuus on 40 op)

 

K

RFIS010

Kielioppi

4 op

K

RFIS020

Käännösharjoitukset ranska-suomi

3 op

K

RFIS030

Pro gradu -seminaari

10 op

 

RFIS035

Toinen romaaninen kieli

4 op

 

LATP002

Latina 2

4 op

 

 

Seuraavista moduuleista valitaan opintoja suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti:

 

 

Moduuli I

Romaaninen kielialue

15 op

 

Moduuli II

Keskiajan tutkimus

15 op

 

Moduuli III

Moderni kielitiede

15 op

 

Moduuli IV

Ranskankielinen kirjallisuus ja kulttuuri

15 op

 

Moduuli V

Ranska vieraana kielenä

15 op

 

RFIS090

Työharjoittelu

5-10 op

 

RFIS095 Pro gradu -tutkielma 40 op


Kieli- ja viestintäopinnot 15 op

Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot suoritetaan kandidaatin tutkintoon (10 op):

Äidinkieli 3 op

Kypsyysnäyte (maturiteetti) 1 op

Toinen kotimainen kieli 3 op

Yksi vieras kieli 3 op

Valinnaisia kieli- ja viestintäopintoja 5 op

 

HTK0066 Opettajatuutorointi 2 op (tutkinnon valinnaisiin opintoihin).

Tavoitteet ja sisältö: Opettajatuutoroinnin tavoitteena on auttaa opiskelijoita omaksumaan akateemisen opiskelun taitoja, tutustumaan yliopiston ja oman oppiaineensa käytänteisiin sekä suunnittelemaan opintojaan ja tutkintonsa rakennetta. Ryhmässä voidaan keskustella opintoihin, urasuunnitelmiin ja uuteen elämänvaiheeseen liittyvistä asioista muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa. Ryhmään voidaan kutsua myös asiantuntijavieraita.

Ajoitus ja muoto: Opettajatuutorointi on tarkoitettu kaikille pääaineopiskelijoille. Tuutorointia varten opiskelijat jakaantuvat ryhmiin, jotka tapaavat noin kerran kuussa ensimmäisen lukuvuoden aikana. Ryhmätapaamisten lisäksi opiskelija voi halutessaan tavata oman opettajatuutorinsa kahden kesken, jolloin voidaan tarkemmin keskustella opiskelijan henkilökohtaisista kysymyksistä. Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen tuutoriryhmät tapaavat esim. kerran lukukaudessa tai -vuodessa. Opettajatuutorointi on vapaaehtoista, mutta sitä suositellaan kaikille ensimmäisen vuoden pääaineopiskelijoille.

 
RFI0001 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) 1 op

Tavoite ja sisältö: HOPS on opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka auttaa opintojen suunnittelussa ja hallinnassa sekä ohjaa hyviin oppimistuloksiin omien tavoitteiden mukaisesti. Se on itsetuntemuksen ja itsensä kehittämisen apuväline. HOPS suuntaa tulevaisuuteen, jopa työelämään asti. HOPS on kuitenkin joustava: vahvuudet ja varsinkin tavoitteet voivat muuttua.

Ajoitus ja muoto: Opiskelija tekee alustavan HOPSinsa mahdollisimman varhain ensimmäisenä opiskeluvuonna. Opinto-ohjaaja antaa neuvoja ja tukea HOPSin laadintaan, tai opintosuunnitelma voidaan tehdä osana opettajatutorointia. Suunnitelma säilytetään, sitä täydennetään jo ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä ja päivitetään opinto-ohjaajan tuella koko opintojen ajan. HOPSin voi tehdä myös elektronisena opintosuunnitelmana Korppi-järjestelmässä (eHOPS). Mikäli opiskelija aikoo suorittaa romaanisen filologian kursseja vaihto-opiskelussa ulkomailla, se on huomioitava HOPSissa siten, että opiskelija ei suorita sellaisia kursseja omassa yliopistossaan, jotka hän aikoo ja voi suorittaa ulkomaisessa vaihtokohteessa. Romaanisen filologian pääaineopiskelijan kannattaa sijoittaa mahdollisimman paljon sellaisia kursseja vaihto-opiskeluvuoteensa, jotka edistävät pääaineen opintoja ja lisäksi mahdollisuuksien mukaan sivuaineen opintoja. Suositus vaihto-opiskeluvuoden ajoitukseksi on pääaineopintojen 2. opiskeluvuosi.

 
Ulkomailla suoritettavat opinnot

Kaikkien kurssien ja moduuleitten opintoja voidaan suorittaa ulkomailla. Ennen ulkomaille lähtöä opintojen korvaavuudesta sovitaan opinto-ohjaajien ja opettajatutoreiden kanssa. Jos opiskelija haluaa suorittaa myös sivuaineen opintoja ulkomailla on niistä sovittava erikseen kyseisessä oppiaineessa ennen ulkomaille opiskeluun lähtöä.

  
PERUSOPINNOT 30 op


RFIP010 RANSKAN KIELEN RAKENTEET 5 op

Sisältö: Kokonaisuuteen sisältyy kaksi osaa, jotka on suoritettava saman lukuvuoden aikana.

1) Kaikille pakollinen lauseenjäsennystä ja kielioppiterminologiaa käsittelevä lyhyt verkkokurssi. Kurssilla käsitellään peruskielioppiterminologiaa.

2) Lukuvuoden kestävä kielioppikurssi, jolla perehdytään ranskan kielen normatiivisen kieliopin pääpiirteisiin koulutietoja syventäen. Syyslukukaudella käsitellään mm. substantiivit, adjektiivit, pronominit, kielto- ja kysymyslauseet ja kevätlukukaudella keskitytään verbioppiin.

Tavoitteet: Tavoitteena on antaa kokonaiskuva ranskan kielen kieliopillisista rakenteista, jonka pohjalta voi soveltaa saatua tietoa käytäntöön. Opiskelijalla on valmiudet kielen rakenteen kuvaamiseen ja analysointiin.

Opiskelutapa:

1) Yhden kuukauden pituinen verkkokurssi, joka sisältää vapaaehtoisia ja pakollisia harjoituksia. Verkkokursseja järjestetään 4 kertaa syyslukukaudella. Opiskelija saa valita hänelle sopivan ajankohdan. Lauseenjäsennysosio on oltava suoritettuna viimeistään ennen kielioppiosion ensimmäistä kertauskuulustelua.

2) Lukuvuoden kestävät luennot ja niiden pohjalta tehtävät harjoitukset ryhmissä.

Arviointi:

1) Pakollisia harjoituksia, joiden yhteenlaskettu keskiarvo muodostaa lopullisen arvosanan.

2) Kaksi kertauskuulustelua, joiden keskiarvon tulee olla vähintään 3 (ent. 2-) hyvien tietojen saamiseksi.

Koko kurssi (1+2) on oltava suoritettuna ennen RFIA010 -kurssin aloittamista. Loppuarvosanasta lauseenjäsennyksen osuus on 15 % ja kieliopin 85%.

Kirjallisuus:

1) BACCUS, Grammaire française, Librio 2004.

2) Oheislukemistona DELATOUR & al., Grammaire du français, Hachette 1991.

 
RFIP015 FONETIIKKA JA ÄÄNTÄMINEN 4 op

Sisältö: Kurssilla opiskellaan ranskan fonetiikkaa ja tehdään ääntämisharjoituksia kielistudiossa. Fonetiikkaa käsitellään siinä määrin, kuin se tukee oikean ääntämistavan oppimista. Luennolla käsitellään ranskan fonetiikkaa ja selitetään kielistudioharjoituksiin liittyviä teoreettisia ongelmia (kielistudioharjoitusten esivalmistelu).

Tavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa ääntää ranskaa hyvin ja osaa tulkita ranskan monimutkaista oikeinkirjoitusta; lisäksi hän osaa selittää, miksi ja milloin mikin kirjainyhdistelmä ääntyy tietyllä tavalla.

Opiskelutapa: Luento ja harjoitukset kielistudiossa, lisäksi pakollisia verkkoharjoituksia.

Arviointi:

1) fonetiikka: verkossa suoritettavia pakollisia harjoituksia, joiden yhteenlaskettu keskiarvo muodostaa teoria-osan arvosanan (50% kokonaisarvosanasta)

2) kielistudiossa tapahtuvien ääntämisharjoitusten perusteella annettu arvosana (50% kokonaisarvosanasta)

Kirjallisuus: Kurssilla käytetään kurssikirjaa KALMBACH, Phonétique et prononciation du français - Ranskan fonetiikka ja ääntäminen, Manycon Édition 2003. Kirja sisältää teoriaosan ja kielistudiossa suoritettavat harjoitukset.

 
RFIP020-21 KÄÄNNÖSHARJOITUKSET SUOMI-RANSKA JA RANSKA –SUOMI 5 op:

1) Käännösharjoitukset suomi-ranska 3 op

Sisältö: Lukukauden kestävällä kurssilla harjoitellaan käännöslauseiden avulla kontrastiivisesti ranskan kielioppia ja sanastoa.

Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelijalla on valmiudet helppojen suomenkielisten tekstien kääntämiseen ranskaksi.

Opiskelutapa: Opiskelija valmistaa viikoittain kotona harjoitustekstejä, jotka korjataan ja käsitellään tunnilla opettajan johdolla.

Arviointi: Kaksi osakoetta lukukauden aikana (contrôle continu).

2) Käännösharjoitukset ranska-suomi 2 op

Sisältö: Erityyppisten ei kovin vaikeiden tekstien kääntäminen hyvälle suomen kielelle. Tekstikokoelma sisältää mm. yleiskielisiä asiatekstejä kulttuurista, yhteiskunnasta, opiskelusta sekä jonkun kaunokirjallisen ja erikoisalan tekstin.

Tavoitteet: Tavoitteena on antaa kääntämisen perustiedot- ja taidot. Opiskelijalla on kyky ymmärtää tyylillisiä ja rakenteellisia eroja sekä valmiudet hahmottaa teksti kokonaisuutena pintaa syvemmältä luontevan käännöksen tuottamiseksi hyvällä suomen kielellä. Erilaisten tekstien myötä sanavarasto laajentuu.

Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen kurssille, joka kestää yhden lukukauden. Tekstit valmistellaan kotona ja käsitellään tunnilla. Yksilö- ja ryhmätyötä. Ulkomaalaisten opiskelijoiden ei tarvitse suorittaa kurssia ranskasta suomeen kännöksenä, vaan kurssin suoritustavasta sovitaan opettajan kanssa.

Arviointi: Kaksi koetta, joista toinen suoritetaan kotitenttinä ja toinen on sanakirjaton tentti. 

 
RFIP025-26 KIRJALLINEN JA SUULLINEN TAITO 4 op:

1) Kirjallinen taito 2 op

Sisältö: Yhden lukukauden mittainen kurssi, joka sisältää monipuolisia kirjoitusharjoituksia kuten esseitä, tiivistelmiä ja referaatteja.

Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija osaa kirjoittaa jäsenneltyjä tekstejä. Erityistä huomiota kiinnitetään tieteellisen kirjoittamisen harjoitteluun.

Opiskelutapa: Kotona tehtävät harjoitukset, jotka käsitellään opettajan johdolla.

Arviointi: Arvosana annetaan harjoitusten perusteella.

2) Suullinen taito 2 op

Sisältö: Lukukauden kestävällä kurssilla harjoitellaan suullista ilmaisua ranskaksi pienryhmissä.

Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija osaa keskustella yleisluontoisista aiheista suhteellisen vaivattomasti.

Opiskelutapa: Keskustelut pienryhmissä, erilaiset kuunteluharjoitukset.

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja suullinen loppukoe.

 
RFIP030 KIRJALLISUUS 4 op

Sisältö: Lukukauden kestävällä kurssilla perehdytään 1900-luvun ranskalaiseen kirjallisuuteen. Analysoitavina on mm. seuraavien kirjailijoiden teoksia: Saint-Exupéry, Camus, Duras ja Beckett.

Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelijalla on yleiskäsitys 1900-luvun ranskalaisesta kirjallisuudesta sekä kirjallisuusanalyysin metodeista.

Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen kurssille ja kertauskuulustelu.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti.

Kirjallisuus: Jos opiskelija suorittaa kurssin kirjatenttinä hänen on perehdyttävä seuraavaan teokseen: Ammirati - Lefebvre - Marcandier-Colard: Littérature française. Manuel de Poche (PUF). Lisäksi on luettava neljä kaunokirjallista teosta opettajan ohjeiden mukaan.

Ohjeet kirjan Ammirati, Lefebvre, Marcandier-Colard, Littérature française lukemiseen:

Chapitre 6 (Une réflexion...) I (Jansénistes...), II (Pascal), III (La Rochefoucauld), V (La Fontaine), VI (La Bruyère)

Chapitre 7 (Modèles..) I (Un divertissement), II (L’empire de la tragédie: Corneille et Racine), III (Molière et la comédie)

Chapitre 8 (La littérature en question) II (La querelle du Cid...)

Chapitre 9 (Les cercles de la connaissance) I (L’aventure des lumières...), II (Ambitions...), III (Les grands débats...), IV (Littératures d'Europe)

Chapitre 10 (Libres et égaux en droit...) I (Un combat philosophique), II (Montesquieu), III (Voltaire), IV (Une défense originale...)

Chapitre 11 (Le Théâtre...) I (Un siècle de théâtre), II (Beaumarchais), III (Beaumarchais)

Chapitre 12 (Un genre polymorphe) I (L’invention du roman), II (Montesquieu), IV (Rousseau), V (Diderot), VI (Choderlos de Laclos)

Chapitre 13 (Un mot nouveau..) I (Qu’est-ce que le romantisme?), II (Mme de Stael), IV (Stendhal), V (Hugo), VII (Baudelaire)

Chapitre 14 (Splendeurs et misères...) I (Héros en mal de siècle), V (Héros ou anti-héros?), VII (Le héros en apprentissage, Balzac), VIII (Le héros stendhalien en apprentissage)

Chapitre 15 (Roman et histoires...) I (Un siècle de roman), II (Balzac), III (Stendhal), IV (Flaubert), V (Hugo), VI (Zola)

Chapitre 16 (Des Fleurs du mal...) I (Baudelaire), II (Verlaine), III (Rimbaud), IV (Mallarmé)

Chapitre 17 (Les métamorphoses) I (La crise du roman), II (Proust), III (Gide), IV (Colette), V (Céline), VI (Malraux)

Chapitre 18 (Un siècle de recherches théâtrales) I (Un théâtre plus politique), III (Giraudoux), IV (Anouilh), V (Sartre), VI (Camus), VII (Beckett), VIII (Ionesco)

Chapitre 19 (Un siècle d’expériences poétiques) II (Guillaume Apollinaire), IV ( Saint-John Perse), V (Breton), VI (Paul Éluard)

Lisäksi on luettava 4 romaania seuraavista teoksista:

ANOUILH Jean, Antigone
BECKETT Samuel, En attendant Godot
CAMUS Albert, L'Étranger
DURAS Marguerite, Hiroshima mon amour
GIDE André, La Symphonie pastorale
LE CLÉZIO J.M.G., Mondo et autres histoires
SAINT EXUPÉRY Antoine, Terre des hommes
TOURNIER Michel, Vendredi ou la vie sauvage

HUOM ! Teokset voi ottaa mukaan tenttiin, mutta kirjallisuushistorian kirjaa ei saa tuoda tenttiin. Tenttiin tuotavat teokset eivät saa kuitenkaan sisältää tekstiselityksiä.


RFIP035 RANSKALAINEN KULTTUURI 3 op

Sisältö: Lukuvuoden kestävä kurssi, joka antaa yleiskuvan ranskalaisesta nyky-yhteiskunnasta (1900-2000), sen kulttuurista ja taide-elämästä, sekä poliittisesta ja sosiaalisesta historiasta. Opetusmateriaali koostuu mm. dia-kuvista.

Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on tarvittavat taustatiedot 1900- ja 2000-luvun ranskalaisesta kulttuurista kirjallisuuden ja asiatekstien tulkitsemiseen.

Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen kurssille tai kirjatentti.

Arviointi: Kertauskuulustelu.

Kirjallisuus: STEELE, Civilisation progressive du français avec 400 activités, Niveau intermédiaire, CLE International/VUEF, 2002.

 

NÄKÖKULMIA KIELEEN 5 op

Suositus ajoituksesta: ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Sisältö: Kokonaisuuteen sisältyy kolme osaa:

1) KLSP001 Kielten laitoksen yhteinen johdanto-osuus Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen.

1 op

2) RFIP040 Johdantokurssi yleiseen ja romaaniseen kielitieteeseen 2 op

Kurssilla käydään läpi yleisen kielitieteen historia ja nykysuuntaukset sekä tarkastellaan lähemmin romaanisten kielten tutkimusta.

3) KLSP003 Kielten laitoksen yhteinen soveltavan kielitieteen johdantokurssi Soveltavan kielitieteen näkökulmia 2 op

Tavoitteet: Tutustuminen yleisen ja soveltavan kielitieteen peruskäsitteisiin ja erityisesti romaanisten kielten tutkimukseen. Perehtyminen yleisen, soveltavan ja romaanisen kielitieteen pääsuuntauksiin.

Opiskelutapa: Osa 1 suoritetaan luentokurssina (8h intensiiviopetusta syyskuussa), osat 2 ja 3 suoritetaan joko luentokurssina tai kirjatenttinä. Yleisen kielitieteen peruskurssin suorittamista kirjatenttinä suositellaan henkilöille, jotka ovat jo suorittaneet vastaavan kurssin jossain muussa kieliaineessa.

Arviointi: Osat 2 ja 3: kertauskuulustelu tai kirjatentti.

Kirjallisuus: Osa 2: yleinen kielitiede: MOESCHLER - AUCHLIN, Introduction à la linguistique contemporaine sivut 1-72, MAINGUENEAU, Aborder la linguistique, KARLSSON, Johdatusta yleiseen kielitieteeseen sivut 24-55, 77-104, 143-167, 227-259.

Romaaninen kielitiede: KLINKENBERG, Des langues romanes sivut 13-153, 173-182, 199-208, 231-262. Osa 3: opettajan ohjeiden mukaan.

Takaisin alkuun

 

AINEOPINNOT 50 op (sivuaineopiskelijan aineopinnot ovat laajuudeltaan 35 op)

RFIA010 KIELIOPPI 7 op

Sisältö: Kurssilla käsitellään perinpohjaisesti ranskan kielen kieliopillisia rakenteita ja annetaan valmiuksia kieliopin opettamiseen. Kurssi painottuu pronominijärjestelmään ja laajoihin kieliopin osa-alueisiin, jotka mahdollistavat sen ymmärtämisen: artikkelit, tarkenteet, verbit, verbirakenteet, objektin käsite. Pronominijärjestelmän hallitseminen on perusedellytys oikeiden jokapäiväisten rakenteiden tuottamiselle.

Tavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee ranskan kielen monimutkaisen pronominijärjestelmän ja siihen liittyvät artikkeli- ja verbirakenteet.

Opiskelutapa: Luento 2 kertaa 2 h viikossa. Kurssilla tehdään myös harjoituksia, jotka valmistetaan etukäteen ja tarkastetaan opettajan johdolla.

Kirjallisuus: Kurssilla käytetään kurssikirjaa KALMBACH, Grammaire française - Ranskan kielioppi. I. Nom - pronom - verbe. Manycon Édition, 2003.

Arviointi: Contrôle -continu kuulustelu: 3 osakoetta, jotka suoritetaan verkossa. Osakokeita ei voi uusia. Koko kurssin voi uusia tai suorittaa yhdellä pitkällä verkkotentillä.

 
RFIA020 KÄÄNNÖSHARJOITUKSET SUOMI-RANSKA 4 op

Sisältö: Yhden lukukauden kestävällä kurssilla pyritään syventämään ranskan kieliopin ja sanaston hallintaa kääntämällä keskivaikeita tekstejä.

Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelijalla on valmiudet keskivaikeiden tekstien kääntämiseen ranskaksi.

Opiskelutapa: Opiskelija valmistaa viikoittain kotona harjoitustekstejä, jotka tarkastetaan ja käsitellään tunnilla opettajan johdolla.

Arviointi: Loppukoe.

 
RFIA021 KÄÄNNÖSHARJOITUKSET RANSKA-SUOMI 4 op

Sisältö: Kurssilla syvennetään kääntämisen perustietoja ja -taitoja kääntämällä erityyppisiä melko vaikeita tekstejä. Mm. kulttuuria, yhteiskuntaa, politiikkaa, kaunokirjallisuutta ja tekniikkaa käsittelevien tekstien lisäksi tyyliharjoitus. Kääntämisen teoreettisiin näkökohtiin tutustutaan suomenkielisen aineiston pohjalta.

Tavoitteet: Kääntämisen sujuvuuden lisääminen ja sanavaraston laajentaminen. Kielen rakenteiden syvällisempi tarkastelu ja suomen kielen hiominen yhä sujuvammaksi. Opiskelijalla on kyky hahmottaa käännettävä teksti sen tarkoituksen mukaan ja siirtyä joustavasti tyylilajista toiseen.

Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen kurssille, joka kestää yhden lukukauden. Tekstit valmistellaan kotona ja käsitellään tunnilla. Yksilö- ja ryhmätyötä. Ulkomaalaisten opiskelijoiden ei tarvitse suorittaa kurssia ranskasta suomeen kännöksenä, vaan kurssin suoritustavasta sovitaan opettajan kanssa.

Arviointi: Kaksi koetta, joista toinen suoritetaan kotitenttinä ja toinen on sanakirjaton tentti. 

 
RFIA025 SUULLINEN TAITO 2 op

Sisältö: Lukukauden kestävällä kurssilla harjoitellaan pienryhmissä erityyppisiä kommunikaatiotilanteita.

Tavoitteet: Keskusteluharjoituksissa opiskelija oppii ilmaisemaan itseään varmasti ja selkeästi tilanteen vaatimalla tavalla.

Opiskelutapa: Keskustelut pienryhmissä ja erilaiset kuunteluharjoitukset.

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kurssille ja suullinen loppukoe.

 
RFIA030 KIRJALLISUUS 4 op

Sisältö: Kurssi on jatkoa perusopintojen kirjallisuuskurssille (RFIP030). Kurssilla syvennetään ranskankielisen kirjallisuuden ja kirjallisuusanalyysin tuntemusta. Analysoitavana on neljän nykykirjailijan teoksia opettajan valinnan mukaan.

Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelijalla on hyvä käsitys ranskankielisestä kirjallisuudesta ja kirjallisuusanalyysin metodeista.

Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen lukuvuoden kestävälle kurssille.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti.

Kirjallisuus: Teoksia opettajan ohjeiden mukaan.

Suoritusohjeet kirjatenttiä varten:
Itinéraires littéraires -teoksen seuraavista osista valitaan oman valinnan mukaan luettavaksi kaksi:
XVIIe siècle
XVIIIe siècle
XIXe siècle

Ohjeet Itinéraires littéraires -teoksen eri osien lukemiseen:

Valittaessa osa XVIIe, luetaan siitä seuraavat sivut:

75, 102, 105-106, 110, 111-116, 138, 169-170, 209-214, 216-217, 220-221, 224-225, 243-244, 266, 274-275, 305, 315-316, 320-321, 335-338, 355, 369-370, 372-373, 395, 419-420, 430-431.

Valittaessa osa XVIIIe, luetaan siitä seuraavat sivut:

7-14, 37-48, 64-75, 76-77, 86-90, 104-114, 129-130, 141-142, 159-161, 181-183, 193-200, 201-205, 218-220, 266-267, 283-288, 292-294, 311-312, 335-337, 340-341, 348-351, 386-390, 406-408?, 436-440, 446, 449-450, 454.

Valittaessa osa XIXe, luetaan siitä seuraavat sivut:

57-63, 111-113, 128, 143-146, 151, 167-172, 197-199, 218, 219-223, 229-233, 236, 243-245, 266, 280-282, 286, 305, 306-310, 314-316, 336-347, 363-366, 373-374, 383-386, 399, 418-425, 445-450, 462-465, 466-468, 475-478, 504-506, 526, 542-543.


Lisäksi kaunokirjallisuutta: 4 teosta seuraavasta listasta.
Tentissä on kysymyksiä otteista näistä teoksista:

CAMUS, Albert, La Peste
DURAS, Marguerite, L'Amant de la Chine du Nord
FLAUBERT, Gustave, Madame Bovary
MALRAUX, André, La Condition humaine
VOLTAIRE, Candide
ZOLA, Germinal
RACINE, Phèdre


RFIA040 RANSKALAINEN KIELITIEDE 3 op

Sisältö: Kokonaisuus syventää perusopinnoissa annettua yleisen ja romaanisen kielitieteen tuntemusta perehdyttäen alasta tehtyyn ranskan kieltä koskevaan tutkimukseen.

Tavoitteet: Tavoitteena on tutustuttaa yleisen kielitieteen tutkimuksen osa-alueisiin ranskan kielen kannalta.

Opiskelutapa: Yhden lukukauden mittainen luentokurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti.

Kirjallisuus: SCHOTT-BOURGET, Approches de la linguistique, CHISS - FILLIOLET - MAINGUENEAU, Linguistique française osa 2: Syntaxe - Communication - Poétique (1992 tai myöh.), FUCHS - LE GOFFIC, Les linguistiques contemporaines (1992 tai myöh.).

 
RFIA045-46 RANSKAN HISTORIA JA RANSKAN KIELEN KEHITYS 3 op:

1) Ranskan historia 2 op

Sisältö: Ranskan historian pääpiirteet varhaiskeskiajalta 1900-luvulle.

Tavoitteet: Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on yleiskäsitys Ranskan poliittisesta ja kulttuurisesta kehityksestä. Opiskelija kykenee myös tulkitsemaan keskeisimmät historiaa koskevat kulttuuriviitteet ranskalaisissa teksteissä.

Opiskelutapa: Lukukauden mittainen kurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti.

Kirjallisuus: DELUMEAU, La peur en occident opettajan kanssa sovittavin osin tai LEMARIGNIER, La France médiévale, Institutions et société, s. 1-230, 288-347 tai FURET, Penser la révolution française tai muu opettajan kanssa sovittava erikoisteos.

2) Ranskan kielen kehitys 1 op

Sisältö: Ranskan kielihistorian tärkeimmät kehityslinjat myöhäislatinasta nykyaikaan.

Tavoitteet: Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on yleiskäsitys ranskan kielen asemasta romaanisessa kieliryhmässä ja muotoutumisesta nykyranskaksi. Opiskelija kykenee myös analysoimaan ranskan kielen muoto- ja lauseopin sekä sanaston eri kerroksia.

Opiskelutapa: Lukukauden mittainen kurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti.

Kirjallisuus: LODGE, Le français: histoire d’un dialecte devenu langue. (Fayard 1998), luvut 1-7. (Alkuteos: French: From Dialect to Standard, 1993).

 
RFIA050 PROSEMINAARI , METODIKURSSIT ja KANDIDAATINTUTKIELMA 15 op

PROSEMINAARI ja KANDIDAATINTUTKIELMA

Sisältö: Kurssilla johdatetaan argumentaatioon ja jäsennellyn, dokumentoidun ranskankielisen kirjallisen esityksen laatimiseen.

Kandidaatintutkielma : humanistisen alan alemman tutkinnon (humanististen tieteiden kandidaatti) tutkielmaa nimitetään kandidaatintutkielmaksi, joka on proseminaarissa tehty tutkielma.

Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija osaa laatia selkeän, yksityiskohtaisen, jäsennellyn ja dokumentoidun asiatekstin ranskaksi.

Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen proseminaariin kahden lukukauden ajan, yhden esitelmän ja opponoinnin pitäminen.

Arviointi: Proseminaarin arvosana määräytyy kirjallisen työn, opponoinnin ja keskusteluun osallistumisen perusteella. Kandidaatintutkielman arvosana on sama kuin proseminaarin arvosana.

METODIKURSSIT

Sisältö: Kielten laitoksen yhteinen metodikurssi, joka sisältää sekä tutkimusalojen ja –hankkeiden esittelyä että metodisia katsauksia, ja sen lisäksi mahdollisesti romaanisen filologian joidenkin erityisalojen syventäminen proseminaarin metodologiseksi tueksi.

Tavoitteet: Kokonaisuus perehdyttää opiskelijan kielten tutkimusaloihin ja –metodeihin.

Opiskelutapa: Kokonaisuus muodostaa proseminaarin metodiosuuden. Kielten laitoksen oppiaineiden proseminaareihin osallistuville pääaineopiskelijoille järjestetään yhteinen metodikurssi kerran vuodessa syyslukukauden ensimmäisellä periodilla.

Arviointi: Oppimispäiväkirjat, jotka tarkastaa oman proseminaariryhmän ohjaaja kielten laitoksen yhteisen metodikurssin aikana. Kertauskuulustelu tai kirjatentti tai essee muiden metodikurssiksi sopivien erityisalojen kurssien arviointitapana.

Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. opiskeluvuotena. Proseminaariin osallistuminen edellyttää, että perusopinnot on suoritettu kokonaan loppuun.   Huom!  Syventävien opintojen  pro gradu -seminaariin pääseminen edellyttää myös romaanisen filologian sivuaineopiskelijoilta, että he suorittavat proseminaarin romaanisen filologian aineopinnoissa ennen pro gradu -seminaariin tuloa.

Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.


RFIA060 KIELIHARJOITTELU 4 op

Sisältö: Opiskelija parantaa kielitaitoaan ja perehtyy Ranskan tai muun ranskankielisen maan elämään, yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

Tavoitteet: Suoritettuaan kieliharjoittelun opiskelija on syventänyt suullisen taidon osaamistaan ja perehtyneisyyttään kohdemaan kulttuuriin.

Opiskelutapa: Yhden kuukauden opiskelu oppiaineen hyväksymällä kielikurssilla tai kahden kuukauden oleskelu ranskaa puhuvassa maassa. Sivuaineopiskelijat käyvät kolmen viikon mittaisen kielikurssin tai oleskelevat 1,5 kuukautta ranskaa puhuvassa maassa.

Arviointi: Opiskelusta tai oleskelusta esitetty esim. työ- tai kurssitodistus.

Suositus ajoituksesta: 2. opiskeluvuotena.

 
LATP001 LATINA 1 4 op

Sisältö: Kurssilla tutustutaan pääpiirteissään latinan kielen peruskielioppiin ja -sanastoon materiaalina yksinkertaistetut tekstit.

Tavoitteet: Kyky ymmärtää apuvälineiden avulla yksinkertaista latinankielistä tekstiä.

Opetusmuoto: Harjoituskurssi ja kertauskuulustelu.

Arviointi: Kertauskuulustelu.

Kirjallisuus: Kurssimoniste.

Huom! Latina 1 -kurssin tai vastaavan oppimäärän suorittaminen on edellytyksenä Latina 2 -kurssille.

 

Romaanisen filologian aineopintoihin voi sisällyttää seuraavan vapaavalintaisen opintojakson, joka on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa työharjoittelun kandidaatin tutkinnossa:

RFIA090 TYÖHARJOITTELU 5 op

Sisältö: Opiskelijan suorittama harjoittelu laitoksen hyväksymässä (myös opiskelijan itsensä hankkimassa) harjoittelupaikassa, ja harjoittelun raportointi.

Tavoitteet: Harjoittelu on asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua.

Harjoittelu antaa opiskelijalle edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä.

Suositus ajoituksesta: 3. opiskeluvuotena.

Takaisin alkuun

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 op (josta Pro gradu –tutkielman osuus on 40 op)


1. Oppiainekohtaiset pakolliset opinnot (F)

Romaanisen filologian oppiainekohtaiset pakolliset opinnot ovat 25 op sisältäen seuraavat kurssit:


RFIS010 KIELIOPPI 4 op

Sisältö: Kurssi on jatkoa RFIA010 kielioppi-kurssille. Kurssilla käsitellään lauseoppia (lähinnä erilaiset sivulausetyypit).

Tavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen ja syvällinen tuntemus ranskan kieliopin kaikista tärkeimmistä osa-alueista.

Opiskelutapa: Luento 2 h viikossa kahden lukukauden ajan tai verkkokurssi. Kurssilla tehdään myös harjoituksia, jotka valmistetaan etukäteen ja tarkastetaan opettajan johdolla.

Kirjallisuus: Kurssilla käytetään opettajan laatimaa laajaa monistetta. Oheislukemistona RIEGEL & al., Grammaire méthodique du français, PUF.

Arviointi: Contrôle -continu kuulustelu: 3 osakoetta, jotka suoritetaan verkossa. Osakokeita ei voi uusia. Koko kurssin voi uusia tai suorittaa yhdellä pitkällä verkkotentillä. (F)

 
RFIS020 KÄÄNNÖSHARJOITUKSET RANSKA-SUOMI 3 op

Sisältö: Käännetään vaativia eri alojen tekstejä kiinnittäen erityistä huomiota tyyliseikkoihin käännösteoreettista tietoa soveltaen. Painotetaan käännöksen luontevuutta ja merkityssisältöä. Yhteiskuntaa, kulttuuria yms. koskevien tekstien lisäksi mm. sarjakuva- ja slangiteksti.

Tavoitteet: Opiskelijalla on valmiudet kääntää lähes minkä tahansa tyylistä tekstiä vaivattomasti ja sujuvasti sanakirjaan koko ajan turvautumatta sekä kyky nähdä sanojen taakse omaan kulttuuriympäristöön sopivan käännöksen tuottamiseksi.

Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen kurssille, joka kestää yhden lukukauden. Tekstit valmistellaan kotona ja käsitellään tunnilla. Yksilö- ja ryhmätyötä. Käännösten lisäksi laaditaan referaatti käännöksen teoriaa käsittelevästä ranskankielisestä aineistosta. Ulkomaalaisten opiskelijoiden ei tarvitse suorittaa kurssia ranskasta suomeen kännöksenä, vaan kurssin suoritustavasta sovitaan opettajan kanssa.

Arviointi: Kaksi koetta, joista toinen suoritetaan kotitenttinä ja toinen on sanakirjaton tentti. (F)

 
RFIS030 PRO GRADU -SEMINAARI 10 op

Sisältö: Kurssilla perehdytään seminaarityön ja pro gradu –tutkielman muotoseikkoihin ja sisältöön, lähdekritiikkiin ja tieteellisen kirjoittamisen prosessiin.

Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelijalla on valmiudet olemassa olevan tiedon seulomiseen ja uuden tiedon tuottamiseen erityisesti silmällä pitäen pro gradu –tutkielman laatimista.

Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen seminaariin lukuvuoden ajan, kaksi esitelmää ja kaksi opponointia. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa seminaarin joko kaksilukukautisena tai osallistumalla seminaariin vain yhden lukukauden ajan sekä tekemällä yhden esitelmän ja yhden opponoinnin (4 op). Tämän lisäksi he suorittavat 6:n opintopisteen verran erikoiskursseja (moduulit I-V) ranskankielisinä esseinä.

Arviointi: Seminaarin arvosana määräytyy seminaaritöiden (+esseiden), opponoinnin keskusteluun osallistumisen ja työprosessin toteuttamisen (mm. ajankäyttö) perusteella.

Suositus ajoituksesta: Huom! Seminaariin osallistuminen edellyttää, että aineopinnot on suoritettu kokonaan loppuun, ja että myös romaanisen filologian sivuaineopiskelijoilla on suoritettuna proseminaari romaanisen filologian aineopinnoissa.(F)

 
RFIS035 TOINEN ROMAANINEN KIELI 4 op

Tavoitteet: Perehtyminen johonkin muuhun romaaniseen kieleen suorittamalla siitä yhden lukukauden mittainen johdantokurssi. Ks. ESP0005 tai IKKP010. (F)

 

LATP002 LATINA 2 4 op

Ks. latinan tutkintovaatimukset. (F).


2) Maisteriopintojen suuntautumisvaihtoehdot 10-25 op

ja

3) Kielentutkimuksen teoriat ja metodit 5-20 op

Opiskelija valitsee maisteriopintoja kielten laitoksen yhteisistä suuntautumisvaihtoehdoista A. Kielen oppiminen ja opettaminen tai B. Diskurssit ja tekstitaidot tai C. Kieli ja kulttuuri ja lisäksi kohdasta Y Kielentutkimuksen teoriat ja metodit. Opiskelija valitsee YHDEN suuntautumisvaihtoehdon kursseja: suuntautumisvaihtoehdoista A tai B tai C valitaan vähintään 10 opintopisteen verran opintoja. Lisäksi kohdasta Y vähintään 5 opintopisteen verran opintoja (ks. kielten laitoksen yhteinen tutkintorakenne ja yhteiset kurssit) sekä oman oppiaineen opintoja vähintään 25 pistettä (ks.edellä kohta F ).

Suuntautumisvaihtoehtoihin A, B, C ja kohtaan Y soveltuvia opintojaksoja on myös romaanisen filologian omissa moduuleissa. Seuraavassa on tarkempi selonteko näistä opintojaksoista.

Edellisten oppiainekohtaisten pakollisten opintojen ja kielten laitoksen suuntautumisvaihtoehtojen yhteisten opintojaksojen lisäksi valitaan seuraavista moduuleista osioita yhteensä siten, että syventävien opintojen vähintään 40 opintopistettä ilman pro gradu-tutkielmaa tulevat täyteen.

Romaanisen filologian moduulien sijoittuminen kielten laitoksen maisteriopintojen suuntautumisvaihtoehtoihin:

Romaanisen filologian syventävien opintojen moduulit ja niihin sisältyvät opintojaksot

sijoittuvat seuraaviin kielten laitoksen maisteriopintojen suuntautumisvaihtoehtoihin, jotka ovat laajuudeltaan 10-25 opintopistettä : A) Kielen oppiminen ja opettaminen B), Diskurssit ja tekstitaidot C) Kieli ja kulttuuri . Maisteriopintojen Y) Kielentutkimuksen teoriat ja metodit on laajuudelta 5-20 op. Opiskelija valitsee opintoja YHDESTÄ suuntautumisvaihtoehdosta. . Kuhunkin kurssikuvaukseen sisältyy tieto siitä, minkä suuntautumisvaihtoehdon opintoihin sitä voi käyttää. (merkitty kirjaimin A, B, C) ja kohta Kielentutkimuksen teoriat ja metodit (merkitty kirjaimella Y).

 

VALINNAISET OPINNOT RFIS040-090

 Sisältö: Perehtyminen romaanisen kielialueen tekstien ja diskurssien erityispiirteisiin, niiden tuottoprosesseihin ja merkitykseen erityisesti eurooppalaisen kulttuurin kannalta.

Tavoitteet: Tavoitteina on hallita romaanisen kieliryhmän kielelliset erityispiirteet, kulttuurihistorian pääpiirteet sekä kyetä tulkitsemaan syvällisesti romaanisen kielialueen kulttuuriviitteitä erityyppisissä teksteissä ja diskursseissa.

Opiskelutapa: Erikoiskurssit kertauskuulusteluineen, esseet tai kirjatentit.

Arviointi: ks. ed.Moduuli I ROMAANINEN KIELIALUE 15 op

Sisältö: Perehtyminen romaaniseen kielialueeseen ja kulttuuriin kokonaisuutena tarkastellen romaanisten kielten yhteisiä ja erottavia piirteitä ja syventäen jonkun toisen romaanisen kielen historian ja nykytilan tuntemusta.

Tavoitteet: Usean romaanisen kielen passiivinen hallinta kielten kehityksen ja yhteisen rakenteen ja kulttuurin tuntemuksen kautta. Romaanisilla kielillä laadittujen tekstien ja diskurssien kielellinen tuntemus. (B, C)

Opiskelutapa: Erikoiskurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti; osio 2 voidaan osaksi suorittaa työharjoitteluna kohdemaassa.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti.


RFIS040 Vertaileva romanistiikka 5 op

Perehtyminen romaaniseen kielialueeseen kokonaisuutena tarkastellen romaanisten kielten yhteisiä ja erottavia piirteitä.

Kirjallisuus: BEC, Manuel pratique de philologie romane I-II. (B,C)

Syventävä perehtyminen toiseen romaaniseen kieleen 10 op

 
RFIS041 Italia 10 op

Syventävä perehtyminen italian kielen historiaan ja nykytilaan ja Italian kulttuuriin. Tästä osa voidaan suorittaa työharjoitteluna Italiassa. (B, C)

 
RFIS042 Espanja 10 op

Syventävä perehtyminen espanjan kielen historiaan ja nykytilaan ja espanjankielisen maailman kulttuuriin Tästä osa voidaan suorittaa työharjoitteluna espanjankielisessä maassa. (B, C)

 

Moduuli II KESKIAJAN TUTKIMUS 15 op

Sisältö: Perehtyminen keskiajan kirjahistoriaan, paleografiaan ja käsikirjoitustutkimukseen sekä muinais- ja keskiranskan kieleen ja kirjallisuuteen

Tavoitteet: Keskiaikaisen tekstin ja diskurssin ymmärtäminen tekstien tuottamisprosessien ja välittymisen valossa.

Opiskelutapa: Erikoiskurssi harjoituksineen ja kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. (B, C)

 
RFIS050 Keskiajan kirjallinen kulttuuri 5 op

Perehtyminen keskiajan kirjahistoriaan, paleografiaan ja käsikirjoitustutkimukseen

Kirjallisuus: Stiennon, Paléographie latine du moyen âge tai

Bischoff, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters (on myös eng. Latin palaeography: Antiquity and the Middle Ages tai it.), ja Lemaire, Introduction à la codicologie tai  GÉHIN (toim.) Lire le manuscrit médiéval  sekä Reynolds - Wilson, Scribes and Scholars (3. laitos). (B, C)

 
RFIS051 Ranskan kielen varhaisvaiheet 10 op

Perehtyminen muinais- ja keskiranskan kieleen ja kirjallisuuteen. Kirjallisuuden eri lajeja (epiikkaa, lyriikkaa, kronikoita, historiankirjoitusta) edustavien tekstien analysointia kielen ja sisällön kannalta.

Kirjallisuus: Muinaisranska: WAGNER, Ancien français; HENRY, Chrestomathie de la littérature en ancien français, 600 säettä opettajan ohjeiden mukaan tai La Chanson de Roland, ed. MOIGNET, 600 säettä opettajan ohjeiden mukaan.

Keskiranska: MARCHELLO-NIZIA, Histoire de la langue francaise aux XIVe et XVe s.; HAMESSE, toim. Les traducteurs au travail, leurs manuscrits et leurs méthodes; COMMYNES, Mémoires sur Louis XI, ed. DUFOURNET, 100 sivua opettajan ohjeiden mukaan tai Les Arrêts d’amour de Martial d’Auvergne, ed. RYCHNER, 100 sivua opettajan ohjeiden mukaan. (B, C)


Moduuli III MODERNI KIELITIEDE 15 op

Sisältö: Opintojen aiemmissa vaiheissa saavutetun yleisen, soveltavan ja romaanisen kielitieteen tuntemuksen syventäminen.

Tavoitteet: Opintojen aiemmissa vaiheissa saavutettua nykykielitieteen tuntemusta syvennetään. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmius hyödyntää kielitieteen eri suuntauksia tutkimuksessaan.

Opiskelutapa: Erikoiskurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. (B, C, Y)

Kokonaisuus voi koostua esimerkiksi seuraavista osioista:


RFIS060 Diskurssianalyysi 5 op

Perehtyminen diskurssianalyysin periaatteisiin ja suuntauksiin.

Kirjallisuus: Kaksi teosta esim. seuraavista: MAINGUENEAU, Éléments de linguistique pour le texte littéraire; MAINGUENEAU, Nouvelles tendances en analyse du discours; LUNDQUIST, Cohérence textuelle. (B, C, Y)

 

RFIS061 Kirjallisuuden semiotiikka 5 op

Perehtyminen kaunokirjallisten tekstien kielitieteelliseen tarkasteluun.

Kirjallisuus: Esim. MOLINIE, Éléments de stylistique française; MAINGUENEAU, Pragmatique pour le discours littéraire. (B, C, Y)

 
RFIS062 Muita kielitieteen osa-alueita
5 op

Perehtyminen kolmeen seuraavista aloista: sosiolingvistiikka, tekstilingvistiikka, leksikologia ja sananmuodostus, kielifilosofia, kääntämisen teoria, puhekielen tutkimus.

Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan. (B, C, Y)

 

Moduuli IV RANSKANKIELINEN KIRJALLISUUS JA KULTTUURI 15 op

Sisältö: Perehtyminen ranskankieliseen kulttuuriin Ranskan ulkopuolella.

Tavoitteet: Ranskankielisen kulttuurin tekstien ja diskurssien muotojen ja merkityksen tuntemus, kulttuuriviitteiden tulkitseminen kontekstissaan.

Opiskelutapa: Erikoiskurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti. Kohta 2 (RFIS071) voidaan suorittaa kokonaan tai osittain harjoitteluna ranskankielisessä maassa laitoksen hyväksymässä (myös opiskelijan itsensä hankkimassa) harjoittelupaikassa. Harjoittelusta kirjoitetaan raportti. Opintoviikkomäärä ja arvosana määräytyvät harjoittelun vaativuuden ja harjoittelupaikan antaman raportin perusteella.

Arviointi: Kertauskuulustelu, kirjatentti tai harjoitteluraportit. (C)

 
RFIS070 Ranskankielinen kirjallisuus 5 op

Perehtyminen muiden maiden kuin Ranskan ranskankieliseen kirjallisuuteen.

Kirjallisuus: TÊTU, Qu'est-ce que la francophonie, Hachette Edicef, Format Poche ja kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan. (C)

Suoritusohjeet kirjatenttiä varten:
Luetaan TÊTU,Qu'est-ce que la francophonie teoksen lisäksi yhteensä 4 kirjaa seuraavasta listasta opettajan ohjeiden mukaan:

MONDE NOIR OU CRÉOLE:

Afrique noire & Caraïbes et Guyane:
KANE, Cheikh Hamidou, L'Aventure ambiguë
OUSMANE, Sembene, Les Bouts de bois de Dieu
BETI, Mongo, Mission terminée
TANSI, Sony Labou, La Vie et demie
CESAIRE, Aimé, Les Armes miraculeuses

MEDITERRANÉE:

FERAOUN, Mouloud, La Terre et le Sang
BOUDJEDRA, Rachid, La Répudiation
BEN JELLOUN, Tahar, L'Enfant de sable

QUÉBEC:

COUSTURE, Arlette, Les Filles de Caleb Tome I Le chant du coq
HEBERT, Anne, Les Chambres de bois
TRUDEL, Sylvain, Le Souffle de l'Harmattan
BLAIS, Marie-Claire, Une Saison dans la Vie d'Emmanuel

SUISSE:

RAMUZ, Charles-Ferdinand, Derborence
BILLE, S. CORINNA, Le bal double
MONNIER, Jean-Pierre, La Clarté de la Nuit
BARILIER, Etienne, Musique
MERCANTON, Jacques, Le soleil ni la mort

BELGIQUE:

MOREAU, Marcel, Julie ou la Dissolution
RODENBACH, Georges, Bruges-la-Morte
BAILLON, André, Histoire d'une Marie
GEVERS, Marie, Madame Orpha
ROLIN, Dominique, L'Enfant-Roi
SIMENON, Georges, Le Bourgmestre de Furnes
THIRY, Marcel, Echec au Temps


RFIS071 Ranskankielinen kulttuuri 10 op

Perehtyminen historiaan ja yhteiskuntaelämään ja ranskan kielen asemaan esim. Antilleilla (Haiti, Martinique) ja Afrikassa (mm. Senegal ja Madagaskar), ranskankielisessä Kanadassa, Belgiassa tai Sveitsissä sekä tutustuminen em. maiden ranskankieliseen kirjallisuuteen. (C)

 

Moduuli V RANSKA VIERAANA KIELENÄ 15 op

Sisältö: Perehtyminen ranskan kieli vieraana kielenä (FLE) -metodologiaan ja ongelmakenttään, ranskan kielen ja ranskankielisen kulttuurin kontrastiiviseen tutkimukseen (myös käytännön harjoitusten kautta) sekä ranskan kielen soveltavaan kielentutkimukseen.

Tavoitteet: Perehtyminen ranskan kielen ja ranskankielisen kulttuurin opetuksen metodologiaan.

Opiskelutapa: Erikoiskurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. (A, osin C)

Kokonaisuuden voi koostaa esimerkiksi seuraavista osioista:

 
RFIS080 Kielenopetuksen teoria 5 op

Perehtyminen kielenopetuksen historiaan ja teoreettiseen viitekehykseen.

Kirjallisuus: Kaksi seuraavista:

MOIRAND, Enseigner à communiquer en langue étrangère Hachette, 1992; GERMAIN, Evolution de l’enseignement des langues : 5000 ans d’histoire, s. 99-310; BOYER - BUTZBACH -PENDANX, Nouvelle introduction à la didactique du français langue étrangère. (A)

 
RFIS081 Kontrastiivinen kielen ja kulttuurin tutkimus
5 op

Perehtyminen kontrastiivisen kielen- ja kulttuurintutkimuksen metodologiaan erityisesti ranskan kielen ja ranskankielisen kulttuurin kannalta.

Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan. (A, C)

 
RFIS082 Jokin muu kielentutkimuksen osa-alue 2 op

Perehtyminen esim. tekstilingvistiikan tai diskurssianalyysin sovelluksiin.

Kirjallisuus: LUNDQUIST, L’analyse textuelle; MOESCHLER, Argumentation et conversation.(B)

 
RFIS083 Käännösharjoitukset suomi-ranska 3 op

Perehtyminen vaikeahkojen asiatekstien kääntämiseen suomesta ranskaan.

Kaksi osakoetta lukukauden aikana (contrôle continu). (A)

 
RFIS084 Suullinen taito 3 op

Perehtyminen ranskan kielen käyttöön monenlaisissa sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa, viestiminen sujuvasti ja vaivattomasti vaativissakin kielenkäytön tilanteissa. Aktiivinen osallistuminen kurssille (pienryhmäkeskustelut, kuunteluharjoitukset jne.) ja suullinen loppukoe.(A)


RFIS090 TYÖHARJOITTELU 5 op - 10 op

Sisältö: Opiskelijan suorittama harjoittelu laitoksen hyväksymässä (myös opiskelijan itsensä hankkimassa) harjoittelupaikassa, ja harjoittelun raportointi.

Tavoitteet: Harjoittelu on asiantuntijuutta syventävää harjoittelua.

Harjoittelu antaa opiskelijalle edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä ja valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä. (C)

Suositus ajoituksesta: 4.-5. opiskeluvuotena.

 

4) Romaanisen filologian pro gradu-tutkielma 40 op:

RFIS095 PRO GRADU -TUTKIELMA 40 op

Sisältö: Laajahko romaanisen filologian alaan liittyvä dokumentoitu ranskankielinen tutkielma, jonka aiheesta sovitaan professorin kanssa.

Tavoitteet: Tavoitteena on kehittää opiskelijan kriittistä ajattelua, argumentointitaitoja ja kykyä itsenäiseen ongelmanratkaisuun. Tutkielman laadittuaan opiskelija on oppinut käsittelemään analyyttisesti laajaakin kielellistä materiaalia, soveltamaan analyysiinsä alan tieteellistä kirjallisuutta ja tekemään tutkimuskohteestaan perusteltuja johtopäätöksiä.

Opiskelutapa: Professorin ohjauksessa suoritettava itsenäinen tutkimustyö.

Arviointi: Tutkielman tarkastaa kaksi romaanisen filologian pääedustajan (professori) määräämää tarkastajaa, jotka antavat tutkielmasta arvosanan.

Sivuaineen tutkielma RFIS096:  Kun opiskelija suorittaa romaanisen filologian syventävät opinnot sivuaineenaan hän kirjoittaa  sivuaineen tutkielman. Sivuaineen tutkielma on laajuudeltaan 20 p. Sivuaineen tutkielmasta käytetään myös nimitystä sivututkielma. Ilman sivuaineen tutkielmaa ei romaanisen filologian syventäviä opintoja voida  enää rekisteröidä uudessa tutkintojärjestelmässä uuden opetussuunnitelman mukaan, vaan ne rekisteröidään silloin  kokonaisuudeksi Muut syventävät opinnot.

 

Takaisin alkuun