19.01.2015

Kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijaksi tähtäävä pääaineopiskelija

Romaanisen filologian opetussuunnitelma 2012-2015

 

Kandidaatin tutkinto (HuK)

Kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijaksi tähtäävien pääaineopiskelijoiden kandidaatintutkinto rakentuu seuraavasti:

HuK-TUTKINTO 180 op

Pääaineopinnot 80 op

 • perusopinnot 30 op

 • aineopinnot 50 op

Sivuaineopinnot, esim. 80 op (vähintään yksi perusopintokokonaisuus)

 • kasvatustieteellisiä/pedagogisia opintoja

 • muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja

Yleisopinnot, esim. 20 op

 • pakolliset kieli- ja viestintäopinnot sekä työelämäopinnot (sivuainevalinnoista riippuen 8-11 op)

 • mahdolliset muut valinnaiset opinnot

Kandidaatintutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu täällä. Seuraavassa kuvataan tarkemmin pääaineen perus- ja aineopintojen rakenne sekä tutkintoon sisältyvät pakolliset yleisopinnot. Opintojaksojen kuvaukset saat esiin yksittäistä opintojaksoa klikkaamalla. Opetus-/suorituskieli vaihtelee.

Yleisopinnot (Sivuainevalinnoista riippuen 8-11 op)

Yleisopinnot

RFIY012 Opinto- ja urasuunnittelu

1 op

 

Vieras kieli
(kirjataan suoritetuksi automaattisesti romaanisen filologian perusopintojen päätteeksi)

3 op

Äidinkielen viestintä
(jää pois, mikäli sivuaineena on suomen kieli)

3 op

Toinen kotimainen kieli
(kirjataan suoritetuksi ruotsia sivuaineena opiskeleville ruotsin perusopintojen päätteeksi)

3 op

RFIY096 Kypsyysnäyte eli maturiteetti

1 op

 

Perusopinnot 30 op

 

Aineopinnot 50 op

 

Sivuaineopinnot

(ks. oman sivuaineesi opetussuunnitelma)

Sivuaineen opintoja valitaan niin paljon, että HuK-tutkinnon kokonaislaajuuden minimi 180 op täyttyy. Sivuaineen opintopistemäärän minimi riippuu yleisopintojen kokonaismäärästä. Huom! Kandidaatintutkinnon sivuaineopintoihin on sisällyttävä vähintään yksi perusopintokokonaisuus.

Maisterin tutkinto (FM)

Kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijaksi tähtäävän pääaineopiskelijan maisterintutkinto rakentuu seuraavasti:

FM-TUTKINTO 120 op

Pääaineopinnot 80 op

 • pro gradu -tutkielma 40 op

 • muut syventävät opinnot 40 op

Muut opinnot 40 op

 • maisterin portfolio 5 op

 • pedagogisia opintoja ja/tai muita sivuaineita

 • mahdollisesti pääaineen täydentäviä tai valinnaisia opintoja

Filosofian maisterin tutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu täällä. Seuraavassa kuvataan tarkemmin pääaineen opintojen rakenne sekä tutkintoon pakollisena sisältyvä maisterin portfolio. Opintojaksojen kuvaukset saat esiin yksittäistä opintojaksoa klikkaamalla. Opetus-/suorituskieli vaihtelee.

Syventävät opinnot 80 op

Viestintätaidot

RFIS022 Tekstitaidot

4 op

Kielitieto

RFIS047 Ranskan kielen kehitys

3 op

RFIS035 Toinen romaaninen kieli

4 op

LATP002 Latina 2

4 op

Tutkijan taidot

 

RFIS031 Maisteriseminaari

5 op

RFIS095 Pro gradu -tutkielma

40 op

Valinnaiset suuntautumisopinnot

(valitse 20 op)

Moduuli I: Romaaninen kielialue 18 op

RFIS048 Vertaileva romanistiikka

3 op

RFIS043 Italia

5 op

RFIS044 Espanja

5 op

RFIS045 Valinnaisia opintoja 1

2 op

RFIS046 Valinnaisia opintoja 2

3 op

Moduuli II: Keskiajan tutkimus 15 op

RFIS050 Keskiajan kirjallinen kulttuuri

5 op

RFIS052 Ranskan kielen varhaisvaiheet

5 op

RFIS055 Valinnaisia opintoja 1

2 op

RFIS056 Valinnaisia opintoja 2

3 op

Moduuli III: Moderni kielitiede 20 op

RFIS060 Diskurssianalyysi

5 op

RFIS061 Kirjallisuuden semiotiikka

5 op

RFIS062 Muita kielitieteen osa-alueita

5 op

RFIS065 Valinnaisia opintoja 1

2 op

RFIS066 Valinnaisia opintoja 2

3 op

Moduuli IV: Ranskankielinen kirjallisuus ja kulttuuri 15 op

RFIS070 Ranskankielinen kirjallisuus

5 op

RFIS072 Ranskankielinen kulttuuri

5 op

RFIS075 Valinnaisia opintoja 1

2 op

RFIS076 Valinnaisia opintoja 2

3 op

Moduuli V: Ranska vieraana kielenä 20 op

RFIS080 Kielenopetuksen teoria

5 op

RFIS081 Kontrastiivinen kielen ja kulttuurin tutkimus

5 op

RFIS084 Suullinen taito

3 op

RFIS085 Valinnaisia opintoja 1

2 op

RFIS086 Valinnaisia opintoja 2

3 op

Muita valinnaisia opintoja

KLSS158 Suullisen kielitaidon oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS156 Varhainen toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS104 Kielitaidon arviointi

5 op

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen

5 op

KLSS140 Kielikoulutuspolitiikka

5 op

KLSS141 Vieraalla kielellä oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS146 Dialoginen ja sosiokulttuurinen kielentutkimus

5 op

KLSS147 Kulttuuria kielenopetukseen

5 op

KLSS149 Kieltenopetuksen ajankohtaisia kysymyksiä

5 op

KLSS152 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: menetelmäpainotteinen työskentely

5 op

KLSS153 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Työskentely tutkimusprojektissa

5 op

KLSS154 Kielen oppiminen ja opettamisen kysymyksiä: Lukupiirityöskentely

5 op

KLSS155 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Itseopiskelu

5 op

KLSS157 Työssäoppiminen aineenopettajaksi opiskeleville

5 op

KLSS903 Kielikontaktit

5 op

KLSS148 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari

5 op

 

Muut opinnot

Lisäksi maisterintutkinnon pakollisiin muihin opintoihin kuuluu:

Muut opinnot

KLSY012 Maisterin portfolio

5 op

Muita opintoja valitaan siten, että FM-tutkinnon kokonaislaajuuden minimi 120 op täyttyy.