08.03.2018

Korvaavuudet

Opiskelu ja opintosuoritukset ulkomaisissa yliopistoissa

Opiskelija voi suorittaa osan aineopinnoista ja syventävistä opinnoista ulkomaisissa yliopistoissa. Tavoitteena on, että ulkomailla opiskellessaan opiskelija suorittaa 30 opintopistettä yhden lukukauden aikana. Opiskelija voi suorittaa ulkomailla myös muiden kuin pääaineensa opintoja (niiden korvaavuuksista opiskelijan tulee olla yhteydessä suoraan kyseiseen ainelaitokseen).

Yli 3 kk:n mittaisesta vaihto-opiskelusta ranskankielisessä maassa hyväksiluetaan ”automaattisesti” kieliharjoittelu ja romaanisen filologian joko aine- tai syventävien opintojen suullisen taidon kurssi. Muita kursseja korvataan, jos vaihtokohteessa suoritettu kurssi vastaa  Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia vaatimuksia. Opiskelijan kannattaa suorittaa ulkomailla esim. toisen romaanisen kielen alkeiskurssi ja syventävien opintojen moduuleihin sopivia kursseja.

Edellytyksenä ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksymiselle on, että opiskelija esittää ulkomaisen korkeakoulun antaman ECTS-osallistumistodistuksen, josta ilmenee

1.    opintojakson sisältö

2.    suoritustapa

3.    laajuus ECTS-pisteinä

4.    arvosana

 

Yksi ECTS-piste

vastaa yhtä opintopistettä. Jos ulkomaisessa korkeakoulussa ECTS-järjestelmä ei ole käytössä, voi jokaisesta opintojaksosta esittää muunlaisen todistuksen, josta ilmenee sisältö, kurssin pituus, viikkotuntimäärä, suoritustapa ja arvosana. Jos todistuksessa ei ole ECTS-pisteitä, vastaa yhden lukukauden kestävä kahden viikkotunnin opintojakso viittä opintopistettä. Vaikka ulkomaisen korkeakoulun varsinaisille opiskelijoille ei aina järjestetä opintojakson yhteydessä tenttiä (esim. luennon yhteydessä), voi opettajalta kysyä suullisen tai kirjallisen kuulustelun mahdollisuutta.

Korvaavuuksista on sovittava kunkin opintojakson osalta opintojakson opettajan tai vastuuhenkilön kanssa. Opiskelu ulkomailla ja ulkomaisten opintosuoritusten hyväksilukeminen kannattaa suunnitella ennen lähtöä. Koska opintojaksojen lopullinen valinta tapahtuu usein vasta opetuksen käynnistyttyä, opiskelija voi täsmentää kurssivalinnat ja korvaavuudet ulkomailla ollessa sähköpositse kunkin opintojakson opettajalta/vastuuhenkilöltä.

Ulkomailla suoritettujen opintojen rekisteriin viemistä varten toimita vaihdon opintojakson opettajalle/vastuuhenkilölle todistukset sekä suunnitelma siitä, mitä opintoja aiot kyseisillä kursseilla esittää korvattavaksi. Helpointa on käydä henkilökohtaisesti vastaanotolla, mutta myös todistuskopiot voi lähettää myös postitse (alkuperäiset kannattaa säilyttää itsellä). Jos lähetät todistukset postitse, laita mukaan myös kurssikuvaukset ja suunnitelmasi siitä, minkä kotimaan yliopiston kurssin olet aikonut milläkin ulkomaisella kurssilla korvata. Korvaavuudet kirjataan rekisteriin todistuksen päivämäärällä (eli sen lukuvuoden puolella, jolloin olet ollut vaihdossa). Katso AHOT-menettelyn ohjeet kieli- ja viestintätieteiden laitoksella. 

HUOM! Älä kuitenkaan toimita todistuksia ja AHOT-lomaketta koulutussuunnittelijalle,  vaan suoraan opintojakson opettajalle/vastuuhenkilölle. Opettaja/vastuuhenkilö hyväksyy tai hylkää korvaavuushakemuksen ja toimittaa päätöksen koulutussuunnittelijalle, joka rekisteröi korvaavuuden opintorekisteriin. Opiskelijalle ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse.

Alla olevassa taulukossa on Ranskassa ja Italiassa annettujen arvosanojen vastaavuudet suomalaisiin arvosanoihin. Muuntotaulukkoa käytetään mikäli todistuksessa EI ole ECTS-arvosanoja. Taulukkoon on merkitty myös uuden ja vanhan tutkintojärjestelmän mukaiset arvosanat sekä niiden vastaavuudet ECTS (the European Course Credit Transfer and Accumulation System)-asteikkoihin.

Numeerinen asteikko 1.8.2005 alkaen * Numeerinen asteikko 1.8.2005 alkaen opintoviikkomitoituksen mukaan opiskelevilla Sanallinen asteikko ECTS- asteikko vastaavuus ECTS- sanallinen asteikko Ranskassa annettavat arvosanat Italiassa annettavat arvosanat
5 3 erinomainen (E) A excellent 18-20 28-30
4 2,5 kiitettävä (K) B very good 14-17 25-27
3 2 hyvä (H) C good 11-13 22-24
2 1,5 tyydyttävä (T) D satisfactory 9-10 19-21
1 1 välttävä (V) E sufficient 8 18
0 0 ei hyväksytty FX, F fail 0-7 0-17

 

 

* 1.8.2005 alkaen käytetään opintojen arvioinnissa numeerista asteikkoa 0-5. Opintojaan vanhojen opetussuunnitelmien (asetukset vuodelta 1994, 1995, 1997) mukaisesti jatkavien opiskelijoiden opintojaksojen arvioinnit kuitenkin rekisteröidään arvosteluasteikolla 0-3. Muuntaminen näiden asteikkojen välillä tapahtuu vastaavuustaulukon mukaisesti.