26.10.2018

Korvaavuudet

Opiskelu ja opintosuoritukset ulkomaisissa yliopistoissa

Opiskelija voi suorittaa osan aineopinnoista ja syventävistä opinnoista ulkomaisissa yliopistoissa. Tavoitteena on, että ulkomailla opiskellessaan opiskelija suorittaa 30 opintopistettä yhden lukukauden aikana. Opiskelija voi suorittaa ulkomailla myös muiden kuin pääaineensa opintoja ja niiden korvaavuuksista opiskelijan tulee olla yhteydessä suoraan kyseisen oppiaineen koulutussuunnittelijaan. Muut opinnot rekistöidään tiedekunnan kansliassa.

Mitä voi suorittaa vaihdossa?

Yli 3 kk:n mittaisesta vaihto-opiskelusta ranskankielisessä maassa hyväksiluetaan romaanisen filologian aineopintojen opintojakso RFIA061 Kieliharjoittelu ja syventävien opintojen suullisen taidon kurssi RFIS084 Suullinen taito

Opiskelu ulkomailla ja ulkomaisten opintosuoritusten hyväksilukeminen kannattaa suunnitella ennen lähtöä oppiaineessa, tämä helpottaa kurssivalintoja kohdeyliopistossa. Kaikki suunnitellut kurssit kohdeyliopistossa eivät välttämättä toteudu, tai ne menevät päällekkäin tai muuta vastaavaa, mutta suunnitelma on kuitenkin olennaista tehdä. Vertaa omaa opintosuoritusotettasi ja opetussuunnitelmaa, jotta näet, mitä opintoja tulee suorittaa.

Kannattaa huomioida myös se, ettei suorita liian "helppoja" kursseja - jos perusopinnot on jo suoritettu ennen vaihtoa, ei ole tarkoituksenmukaista suorittaa sen tason kursseja vaihdossa: ei tutkinnon edistämisen kannalta, muttei myöskään oman kielitaidon kasvattamisen kannalta. Ranskalaisen yliopistojärjestelmän mukaan kaikki pääsevät yliopistoon ja opiskelijoiden karsinta tapahtuu myöhemmissä vaiheissa. Voi siis olla, että joissain tapauksissa on antoisampaa ja hyödyllisempää osallistua 2. vuoden kursseille, ryhmät ovat pienempiä ja opiskelijat mahdollisesti motivoituneempia.

Muita kursseja korvataan, jos vaihtokohteessa suoritettu kurssi vastaa Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia vaatimuksia. 

Miten korvaavuutta haetaan?

Edellytyksenä ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksymiselle on, että opiskelija esittää ulkomaisen korkeakoulun antaman opintosuoritusotteen, josta ilmenee

1.    opintojakson sisältö (kurssikuvaus)

2.    suoritustapa

3.    laajuus ECTS-pisteinä

4.    arvosana ja arvosteluasteikko

 

Yksi ECTS-piste vastaa yhtä opintopistettä. Jos ulkomaisessa korkeakoulussa ECTS-järjestelmä ei ole käytössä, voi jokaisesta opintojaksosta esittää muunlaisen todistuksen, josta ilmenee sisältö, kurssin pituus, viikkotuntimäärä, suoritustapa ja arvosana. Jos todistuksessa ei ole ECTS-pisteitä, vastaa yhden lukukauden kestävä kahden viikkotunnin opintojakso viittä opintopistettä. Vaikka ulkomaisen korkeakoulun varsinaisille opiskelijoille ei aina järjestetä opintojakson yhteydessä tenttiä (esim. luennon yhteydessä), voi opettajalta kysyä suullisen tai kirjallisen kuulustelun mahdollisuutta.

Korvaavuudet hyväksyy opintojakson opettaja tai vastuuhenkilö. Koska kohdeyliopiston kurssitarjonnassa voi tulla muutoksia, ja opintojaksojen lopullinen valinta voi tapahtua vasta opetuksen käynnistyttyä kohdeyliopistossa, lopulliset korvaavuudet tarkistetaan vaihdon jälkeen. 

Vaihdon jälkeen: toimita todistus ulkomaisista suorituksista oppiaineen koulutussuunnittelijalle. Liitä mukaan myös kurssikuvaukset ja suunnitelmasi siitä, minkä omaan tutkintoosi kuuluvan kurssin olet aikonut milläkin ulkomaisella kurssilla korvata. Korvaavuudet kirjataan rekisteriin todistuksen päivämäärällä (eli sen lukuvuoden puolella, jolloin olet ollut vaihdossa). Katso AHOT-menettelyn (hyväksiluku) ohjeet kieli- ja viestintätieteiden laitoksella. 

Helpointa on käydä henkilökohtaisesti koulutuussuunnittelijan vastaanotolla ja katsoa korvaavuudet yhdessä, mutta todistuskopiot voi lähettää myös sähköisesti/postitse (alkuperäiset kannattaa säilyttää itsellä). 

HUOM! Opettaja/vastuuhenkilö hyväksyy tai hylkää korvaavuushakemuksen ja toimittaa päätöksen koulutussuunnittelijalle, joka rekisteröi korvaavuuden opintorekisteriin. Opiskelijalle ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse.

Alla olevassa taulukossa on Ranskassa ja Italiassa annettujen arvosanojen vastaavuudet suomalaisiin arvosanoihin. Muuntotaulukkoa käytetään mikäli todistuksessa EI ole ECTS-arvosanoja. Taulukkoon on merkitty myös uuden ja vanhan tutkintojärjestelmän mukaiset arvosanat sekä niiden vastaavuudet ECTS (the European Course Credit Transfer and Accumulation System)-asteikkoihin.

Numeerinen asteikko 1.8.2005 alkaen * Numeerinen asteikko 1.8.2005 alkaen opintoviikkomitoituksen mukaan opiskelevilla Sanallinen asteikko ECTS- asteikko vastaavuus ECTS- sanallinen asteikko Ranskassa annettavat arvosanat Italiassa annettavat arvosanat
5 3 erinomainen (E) A excellent 18-20 28-30
4 2,5 kiitettävä (K) B very good 14-17 25-27
3 2 hyvä (H) C good 11-13 22-24
2 1,5 tyydyttävä (T) D satisfactory 9-10 19-21
1 1 välttävä (V) E sufficient 8 18
0 0 ei hyväksytty FX, F fail 0-7 0-17

  

* 1.8.2005 alkaen käytetään opintojen arvioinnissa numeerista asteikkoa 0-5. Opintojaan vanhojen opetussuunnitelmien (asetukset vuodelta 1994, 1995, 1997) mukaisesti jatkavien opiskelijoiden opintojaksojen arvioinnit kuitenkin rekisteröidään arvosteluasteikolla 0-3. Muuntaminen näiden asteikkojen välillä tapahtuu vastaavuustaulukon mukaisesti.