01.02.2017

Maturiteettikoe ja ilmoittautuminen

Kypsyysnäyte eli maturiteetti  1 op

Maturiteettikoe tehdään pääaineessa. Valvotussa kokeessa kirjoitetaan essee, jonka tulee (äidinkieleltään suomen- tai ruotsinkielisillä) osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa sekä perehtyneisyyttä tutkielman alaan. Koe suoritetaan humanistisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä.  Ilmoittautuminen tapahtuu pääainelaitokselle, normaalisti kandidaatintutkielman tarkastusvaiheessa.  Maturiteettiin ilmoittaudutaan Korpissa ja sen lisäksi tarvittava ilmoittautumislomake maturiteettiin  löytyy tiedekunnan lomakkeet-sivulta.

Mikä kypsyysnäyte eli maturiteetti on?

Kypsyysnäyte eli maturiteetti on kirjoitelma, jossa opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä tutkintoa varten tekemänsä tutkielman aihepiiriin ja akateemisen kirjoitustyylin hallintaan. Kypsyysnäyte on tekstilajiltaan esseetyyppinen kirjoitelma eli pohtiva asiantuntijateksti. Tämä tarkoittaa, että kypsyysnäyte ei ole esimerkiksi tenttivastaus, mielipidekirjoitus, pakina eikä kuvaus tai raportti tutkimusprosessista, kirjoitetusta tutkielmasta eikä tutkimussuunnitelmasta.

Kypsyysnäytteessä suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saanut opiskelija osoittaa kielitaitonsa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä.  Ruotsinkielisen koulusivistyksen saanut opiskelija voi tarvittaessa ottaa yhteyttä Pekka Saaristoon (pekka.c.saaristo@jyu.fi).

Jos opiskelijalla ei ole riittävää suomen tai ruotsin taitoa, hän voi käyttää muuta kieltä. Tällöin on kuitenkin ehtona, että sisällöntarkastaja pystyy lukemaan kyseistä kieltä ja että myös kieliasu voidaan tarkastaa. Vieraalla kielellä suorittamisesta on sovittava erikseen laitoksen tai oppiaineen kanssa.

Lukivaikeus otetaan huomioon kypsyysnäytteen suoritusjärjestelyissä. Tätä varten opiskelijan on toimitettava virallinen todistus lukivaikeudestaan laitoksen tai oppiaineen edustajalle.

Kypsyysnäyte kuuluu pakollisiin kandidaatin- ja maisterintutkinnon kieli- ja viestintäopintoihin (tutkintoasetus 794/2004). Se suoritetaan erikseen sekä kandidaatin- että maisterintutkintoa varten. Joissakin tapauksissa se voidaan korvata joko osittain tai kokonaan toisessa korkeakoulussa tai oman yliopiston muussa tutkinnossa suoritetulla kypsyysnäytteellä. Korvaavuuksista antavat tietoja tiedekuntien opintoasiainpäälliköt.  HUOM ! Jos aikaisempaan tutkintoosi on sisältynyt suomenkielinen kypsyysnäyte, ei kypsyysnäytettä tarvitse enää tehdä uudestaan maisterin tutkintoa varten. Riittää, kun laadit pro gradu -tutkielmaasi alan perehtyneisyyttä osoittavan tutkielman tiivistelmän. Tarvittava lomake löytyy tiedekunnan lomakkeet-sivulta. Jos olet suorittanut Bachelor-tutkinnon tai vastaavan tasoisen tutkinnon ulkomailla, täytyy sinun suorittaa kypsyysnäyte normaalisti.


Kypsyysnäyte pohjautuu tavallisesti pääaineen tutkielmaan. Erityistapauksessa kyseeseen voi tulla muu kuin tutkielma, yleensä opinnäytetyön alaan kuuluvan kirjallisuus. Kypsyysnäytteen aiheet antaa oppiaineen edustaja – normaalisti opinnäytetyön ohjaaja.

Kypsyysnäyte on osassa tiedekuntia yhden opintopisteen arvoinen, mutta osassa sen katsotaan sisältyvän tutkintokokonaisuuteen.

Tarkempia tietoja maturiteetista löytyy Kielikeskuksen sivuilta.

 

Ilmoittautuminen maturiteettikoetta varten

Ilmoittaudu maturiteettikokeeseen Korpissa.

Tiedekuntatentteihin, jotka järjestetään humanistisessa tiedekunnassa noin kerran kuukaudessa perjantai-iltapäivisin, ilmoittaudutaan Korpissa seuraavassa kohdassa:

  • Valitse opinnot > tentit > ilmoittautuminen

Humanistisen tiedekunnan yleisen tenttipäivän tenttiin ilmoittaudutaan Korpissa VIIMEISTÄÄN tenttiä edeltävän viikon perjantaina klo 12:00 mennessä.

HUOM! Kesän  tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään perjantaina 26.5.  klo 12:00 mennessä.

 

Maturiteetteihin ilmoittauduttaessa täytetään myös erillinen ilmoittautumislomake Korppi-ilmoittautumisen lisäksi ja toimitetaan se oppiaineen amanuenssille viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää. Ilmoittautumislomake löytyy tiedekunnan sivulta ja ohjeet maturiteetin kirjoittajalle löytyvät Kielikeskuksen verkkosivuilta. Maturiteettiin voi ilmoittautua vasta sitten, kun kandidaattiseminaarin ohjaaja on hyväksynyt kandidaattiseminaariesitelmän kandidaatin tutkielmaksi ja tutkielmasta on olemassa viimeinen painettu versio, jonka kopio on toimitettava tentaattorille.

 

Ilmoittautumisen peruminen

Mikäli olet ilmoittautunut yleiseen tenttiin Korpin kautta mutta et pääsekään paikalle, sinun tulee peruuttaa tentti-ilmoittautumisesi. Peruttaminen tapahtuu seuraavasti:

  • poistamalla ilmoittautuminen Korpissa, mikäli ilmoittautumisaika ei ole vielä umpeutunut
  • sähköpostitse/puhelimitse sekä amanuenssille että tentaattorille viimeistään ke klo 12:een mennessä
  • sairaustapauksissa viimeistään tenttipäivän aamuna sähköpostitse tentaattorille.

Mikäli ilmoittautumista ei ole peruutettu, tentaattori merkitsee tentin arvosanaksi ’hylätty’.

Kahden turhan ilmoittautumisen jälkeen tulee käydä tentaattorin vastaanotolla ennen kuin ilmoittautuu kolmannen kerran tenttiin (ks. tutkintosäännön pykälä 19).

Tentaattori on  prof. Outi Merisalo ja  tentittävä  opintojakso maturiteetti ja opintojakson koodi RFIY096, jos ilmoittaudut romaanisen filologian maturiteettiin. Täytä myös edellä mainittu tiedekunnan sivulla oleva ilmoittautumislomake maturiteettikokeeseen ja merkitse siihen, mitä tutkintoa varten olet tekemässä maturiteetin (joko HuK tai FM).

Merkitse siihen henkilötietojesi lisäksi,  millä kielellä aiot kirjoittaa maturiteetin ja  sen tutkielman nimi, josta aiot kirjoittaa maturiteetin, tutkielman ohjaajan nimi ja tutkielman hyväksymispäivämäärä. Palauta ilmoittautumislomake maturiteettiin viimeistään tenttipäivää edeltävän viikon perjantaina klo 12:00 mennessä oppiaineen amanuenssille.

Toimita lisäksi kopio tentaattorille siitä proseminaarityöstäsi, kandidaatintutkielmastasi tai seminaaritutkielmastasi, jonka aiheesta kirjoitat maturiteetin.

Romaanisen filologian maturiteettia ei voi suorittaa e-tenttinä.

 

Maturiteetin suoritusohjeet

 

 

Korvaavuusohjeet: kypsyysnäyte eli maturiteetti

Jos aikaisempaan tutkintoosi on sisältynyt suomenkielinen kypsyysnäyte, ei kypsyysnäytettä tarvitse enää tehdä uudestaan maisterin tutkintoa varten. Riittää, kun laadit pro gradu -tutkielmaasi alan perehtyneisyyttä osoittavan tutkielman tiivistelmän. Jos olet suorittanut Bachelor-tutkinnon tai vastaavan tasoisen tutkinnon ulkomailla, täytyy sinun suorittaa kypsyysnäyte normaalisti.