21.06.2005

Studi italiani - Italian kielen ja kulttuurin opintokokonaisuus

STUDI ITALIANI - ITALIAN KIELEN JA KULTTUURIN OPINTOKOKONAISUUS

15 ov

Italian kielen ja kulttuurin opintokokonaisuus antaa monipuolisen kuvan Italian yhteiskunnasta, historiasta, kulttuurista ja kielestä. Opintokokonaisuus on tarkoitettu vapaaksi sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ja se on suunnattu kaikille niille, jotka tarvitsevat tietämystä Italian oloista opinnoissaan tai ammatissaan.

Opintokokonaisuus muodostuu kolmesta osasta: 1) kieliopinnot, 2) kulttuuri ja yhteiskunta, 3) erikoiskurssit.

Opintojen koordinaattorina toimii oppiaine romaaninen filologia.

Opintojen kulku: opiskelija suorittaa kieliopintoja vähintään 6 ov, kulttuuri- ja yhteiskuntaopintoja vähintään 3 ov ja erikoiskursseja siten, että vaadittavat 15 ov tulevat täyteen.


1. KieliopinnotIKKP11 JOHDANTO ITALIAN KIELEEN 1 2 ov

Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille, ja siinä perehdytään italian kielen perussanastoon ja rakenteisiin.
Kirjallisuus: La Grassa - Andreaux, Cari amici, l'italia...1

IKKP13 JOHDANTO ITALIAN KIELEEN 2 2 ov
 
Kurssilla täydennetään italian kielen perussanaston ja rakenteiden tuntemusta.
Kirjallisuus: La Grassa - Andreaux, Cari amici, l'italia...1

IKKP14 ITALIAN KIELEN INTENSIIVIKURSSI 2 ov

Tavoitteena on syvällisempi perehtyminen italian kielioppiin ja kielen rakenteisiin. Kurssi on tarkoitettu erityisesti niille opiskelijoille, jotka haluavat osallistua italian kielen tasokokeeseen.
Kirjallisuus: La Grassa - Andreaux, Cari amici, l'italia...2

IKKP16 TEKSTIKURSSI 2 ov

Lähtötaso: Italian kielen intensiivikurssin menestyksekäs suorittaminen tai vastaavat opinnot. Kurssin alussa testataan, onko osanottajilla riittävä kielitaito.
Sisältö: Eri aihepiirejä käsittelevien yleisluontoisten asiatekstien ja kaunokirjallisten tekstien yksityiskohtaista läpikäymistä. Aktiivinen osallistuminen kurssile, kotona ja tunnilla suoritettavat tehtävät, kertauskuulustelu.

IKKP25 KIRJOITUS- JA KESKUSTELUHARJOITUKSET 2 ov

Lähtötaso: Italian kielen intensiivikurssin menestyksekäs suorittaminen tai vastaavat taidot. Kurssin alussa testataan, onko osanottajilla riittävä kielitaito. Kieliopillisesti korrektin asiatekstin ja puhutun italian tuottaminen.
Sisältö: Kirjoitustehtäviä ja keskustelua eri aiheista. Aktiivinen osallistuminen kurssille, kotona ja tunnilla suoritettavat tehtävät, kertauskuulustelu. Kurssin tavoitteena on kieliopillisesti korrektin asiatekstin ja puhutun italian tuottaminen.


2. Kulttuuri ja yhteiskunta

Lähtötaso: Italian kielen intensiivikurssin menestyksekäs suorittaminen tai vastaavat taidot. Kurssien alussa testataan, onko osanottajilla riittävä kielitaito.
Sisältö: Yleistiedot Italian historiasta, yhteiskunnasta ja kulttuurista.

IKKP31 ITALIAN HISTORIA JA MAANTIEDE 1,5 ov

Sisältö: Yleiskatsaus Italian poliittiseen sekä sosiaali- ja taloushistoriaan varhaiskeskiajalta nykypäiviin. Kertauskuulustelu tai kirjatentti.
Kirjallisuus: UGO, Piccola storia d
’Italia.

IKKP36 ITALIALAINEN YHTEISKUNTA 1,5 ov

Sisältö: Yleiskatsaus italialaisiin instituutioihin ja niiden toimintaan. Tutustuminen johonkin Italian nyky-yhteiskunnan osa-alueeseen (poliittiset puolueet, talous, instituutiot, katolinen kirkko,  feminismi jne.). Kertauskuulustelu tai kirjatentti.
Kirjallisuus: La cultura italiana del Novecento a cura di Corrado Stajano, sivut 481-512 (Politica e ideologia di Gianfranco Pasquino).

IKKP42 KULTTUURITIETO 1,5 ov

Sisältö: Perustiedot Italian eri alueiden kulttuurista varhaiskeskiajalta nykypäiviin. Kertauskuulustelu tai kirjatentti.
Kirjallisuus: Kirjasta La cultura italiana del Novecento a cura di Corrado Stajano, sivut:
1. Demografia, 183-197
2. Scuola, 653-686
3. Teatro, 725-751
4. Cinema, 153-180
5. Televisione, 753-7713. IKKP40 Erikoiskurssit (à 2 ov)

Lähtötaso: Italian kielen intensiivikurssin menestyksekäs suorittaminen tai vastaavat taidot. Kurssien alussa testataan, onko osanottajilla riittävä kielitaito.
Sisältö: Perehtyminen johonkin erityisalueeseen (kirjallisuus, taide, etnologia, musiikki, filosofia, yhteiskunta, talous, uskonto jne.) italiankielisten tekstinäytteiden avulla.

IKKP43 ITALIAN NYKYKIRJALLISUUS 1,5 ov

Tavoitteena on antaa perustiedot Italian 1900-luvun kirjallisuudesta.
Suoritustapa: Joko luennot yhden lukukauden aikana sekä kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.
Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.

IKKP44 ITALIAN TAIDEHISTORIA 1,5 ov

Perehtyminen Italian taiteen historiaan.
Suoritustapa: Joko luennot yhden lukukauden aikana sekä kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.
Kirjallisuus: Giulio Carlo Argan: Storia dell'arte italiana, siitä 300 sivua (sovitaan tenttijän kanssa).

IKKP45 KAUPALLINEN ITALIA 1,5 ov

Perehtyminen talousalan teksteihin sekä kauppakirjeenvaihdon perusteisiin. Talousalan tekstien läpikäyminen sekä liikekirjeiden laatiminen.
Suoritustapa: Joko luennot yhden lukukauden aikana sekä kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.
Kirjallisuus:  L. FEDERICO SIGNORINI & I. VISCO, L'economia italiana.

IKKP46 TAPAKULTTUURIKURSSI 1,5 ov

Suomalaisen ja italialaisen sosiaalisen kanssakäymisen eroavuuksiin perehtyminen, kommunikointitilanteet.
Suoritustapa: Ryhmätyöskentely kurssilla yhden lukukauden ajan, harjoitustehtävät. Aktiivinen osallistuminen lukukauden ajan.

IKKP47 ELOKUVA JA TEATTERI 1,5 ov

Italialaisen elokuvan ja teatterin historiaan tutustuminen. Luennot sekä videoesitykset.
Suoritustapa: Joko luennot yhden lukukauden aikana sekä kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.
Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.

IKKP48 TIEDOTUSVÄLINEET 1,5 ov

Italian sähköiseen ja painettuun viestintään perehtyminen. Suoritustapa: Joko luennot yhden lukukauden aikana sekä kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.
Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.