21.06.2005

Études françaises - Ranskankielisten maiden kieli ja kulttuuri -opintokokonaisuus

RANSKANKIELISTEN MAIDEN KIELI JA KULTTUURI -OPINTOKOKONAISUUSÉTUDES FRANÇAISES
Perusopinnot
15 ov


Ranskankielisten maiden kieli ja kulttuuri -opintokokonaisuus on tarkoitettu vapaaksi sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ja se on suunnattu kaikille niille, jotka opinnoissaan tai työelämässä tarvitsevat ranskan kielen taitoa ja ranskankielisten maiden yhteiskuntaolojen tuntemusta. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa kansainvälisissäkin tehtävissä.

Opintokokonaisuus on luonteeltaan tieteidenvälinen.
Siihen kuuluu: 1) Kieliopinnot, joiden osuus tulee olla vähintään 5 ov, 2) Kulttuuri ja yhteiskunta-opinnot, joiden painopistealueet opiskelija voi itse valita. Opintojen aloittaminen edellyttää ranskan kielen lukion oppimäärän hallintaa tai yliopiston kielikeskuksen ranskan kielen kurssien (tasot 3-4) suorittamista. Valmentava kurssi (3 ov) RKM-opintojen alussa on tarkoitettu kielen perustaitojen kertaamiseen ja kehittämiseen. Yksittäisiä kurssejakin voi liittää tutkintoon.

Opetuksesta, sen suunnittelusta ja koordinoinnista vastaa yliopiston kielikeskus. Opetusta järjestetään jonkin verran yhdessä myös kielten laitoksen kanssa, mahdollisesti myös yhteistyössä kirjallisuuden, yhteiskuntapolitiikan ja taidehistorian laitosten kanssa. Oppiaineena romaaninen filologia on tieteellisesti vastuussa opintokokonaisuudesta, ja siellä rekisteröidään valmis opintokokonaisuus sen jälkeen kun kielikeskuksen ranskan kielen lehtori on tarkistanut opintosuoritukset opintorekisteriotteesta.

HUOM ! Samaa opintojaksoa ei voi käyttää sekä RKM-opintokokonaisuuden että muun opintokokonaisuuden suorituksena. Kieliopintojen osuus ei koske romaanisen filologian opiskelijoita.


ETUDES FRANÇAISES
RANSKANKIELISTEN MAIDEN KIELI JA KULTTUURI -OPINTOKOKONAISUUS
 


1. Kieliopinnot

 

RKMP10 Ranskan kielen valmentava kurssi (3 ov / 6 ECTS cr)

Tyyppi: Valmentava kurssi
Kohderyhmä: Kaikki riittävän kielitaidon omaavat
Edeltävät opinnot: Ranska 3-4 kurssien suorittaminen tai lukion C/D-ranskan kursseja vastaavat taidot.
Tavoitteet: Kielen rakenteiden ja sanaston aktivointi ja syventäminen. Ranskalaiselle kulttuurille ominaisten keskustelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Kirjallisen ilmaisun tarkentaminen ja ranskalaisen tekstin rakenteen ymmärtäminen.
Sisältö: Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin, audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja. Oppikirja ilmoitetaan kurssin alussa.
Suoritustapa ja arviointi: Kurssisuoritus rakentuu eri kielitaitoalueiden jatkuvalle arvioinnille, jossa itsearvioinnilla on tärkeä osa.

RKMP12 Ranskan kielioppi (2 ov / 4 ECTS cr)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: RKM-opintokokonaisuutta suorittavat sekä kielitietoutta tarvitsevat opiskelijat
Edeltävät opinnot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai lukion C/D-ranskan kursseja vastaavat taidot.
Tavoite: Ranskan kielen rakenteen hallinta. Kielenkäyttörekistereiden tiedostaminen.
Sisältö: Ranskan kielen rakenteiden harjoittelu ja tietoa ranskan kielen nykykäytöstä. Oppikirjana Delatour et al., Grammaire du Français (Hachette) sekä harjoituskirja Grammaire, 350 exercices, niveau moyen (Hachette).
Suortitustapa ja arviointi : Kirjallinen tentti.

RKMP15 Ranskan tekstikurssi (1 ov / 2 ECTS cr)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: RKM-opintokokonaisuutta suorittavat
Edeltävät opinnot: Ranska 3-4 ja/tai ranskan valmentava kurssi
Tavoitteet: Yleisluontoisten sanomalehti- ja asiatekstien ymmärtäminen sekä eri tekstityyppien ominaispiirteiden ja vaikuttamiskeinojen tiedostaminen.
Sisältö: Kurssilla harjoitellaan lukustrategioita: tärkeimmän asiasisällön ja ydinlauseiden löytäminen tekstistä, tekstin tulkitseminen ja tiivistäminen sekä tekstin taustalla olevan kulttuurin tiedostaminen.
Suoritustapa ja arviointi: Kurssitehtäviin pohjautuva arviointi.

RKMP21 Teksti ja kulttuuri (1 ov/2 ECTS cr)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: RKM-opintokokonaisuutta suorittavat
Edeltävät opinnot: Ranska 3-4 ja/tai ranskan valmentava kurssi
Tavoitteet: Teksti kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemuksen kehittäjänä, itsenäinen tiedonhaku ja medialukutaidon kehittäminen. Keskusteluvalmiudet eurooppalaisessa kontekstissa.
Sisältö: Laajempia tehtäväkokonaisuuksia mm. seuraavista aiheista: ajankohtaiset lehdistötekstit ja kirjallisuus, TV, elokuvat/dokumentit, internet-sivut.
Suoritustapa ja arviointi: Väliarvioinnit ja kurssitehtävät

RKMP26 Ranskan keskusteluharjoitukset (1 ov / 2 ECTS cr)
Tyyppi
: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: RKM-opintokokonaisuutta suorittavat opiskelijat
Edeltävät opinnot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot
Tavoite: Sujuva vuorovaikutus sekä opiskelun että työelämän vaativissa kielenkäyttötilanteissa.
Sisältö: Keskusteluharjoituksia kulttuurienvälisistä aiheista sekä opiskelu- ja työelämän viestinnästä. Lyhyitä alustuksia.
Suoritustapa ja arviointi: Jatkuva arviointi.

RKMP27 Ranskan kirjoitusharjoitukset (1 ov / 2 ECTS cr)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: RKM-opintokokonaisuutta suorittavat opiskelijat
Edeltävät opinnot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot
Tavoite: Sujuva kirjallinen ilmaisu eri yhteyksissä
Sisältö: Kirjallisia tehtäviä, mm. kirjeet, referaatit, aineet.
Suoritustapa ja arviointi: Jatkuva arviointi.

RKMP31 Ranskan kielen ääntämiskurssi (1 ov / 2 ECTS cr)
Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: RKM-opintokokonaisuutta suorittavat opiskelijat
Edeltävät opinnot: Ranska 4, valmentava kurssi tai vastaavat taidot
Tavoite: Luonteva ja sujuva ranskan kielen ääntäminen
Sisältö: Systemaattisissa ääntämis- ja intonaatioharjoituksissa keskitytään erityisesti niihin kohtiin, jotka eniten tuottavat suomalaiselle vaikeuksia.
Suoritustapa ja arviointi : Suullinen tentti.

RKMP35 EU-ranska (1 ov / 2 ECTS cr)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat
Edeltävät opinnot: Valmentava kurssi ja tekstikurssi
Tavoite: EU-aiheisten tekstien sanaston sekä ranskankielisten juridisten tekstien erityisluonteen hallinta.
Sisältö: Kurssilla tarkastellaan Euroopan unionin toimielinten tehtäviä, talous- ja rahaliittoa, ympäristö- ja aluepoliittisia kysymyksiä sekä puolustuskysymyksiä ranskaksi.
Suoritustapa ja arviointi: Kurssitehtäviin pohjautuva arviointi.

 

 2. Kulttuuri ja yhteiskunta


RKMP40 Kultuurienvälinen viestintä (1 ov / 2 ECTS cr)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat
Edeltävät opinnot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot
Tavoite: Kehittää kansainvälisen viestinnän taitoja ja ranskalaisen tapakulttuurin tuntemusta työelämän näkökulmasta.
Sisältö: Luennoitsijan painotusten mukaan.
Suoritustapa ja arviointi: Kurssitehtäviin pohjautuva arviointi.

RKMP46 Ranskan historia ( 1ov / 2 ECTS cr)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat
Edeltävät opinnot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot
Tavoite: Tavoitteena on perehtyä Ranskan yleisen historian ja kielihistorian päälinjoihin keskiajasta nykypäivään.
Sisältö: Luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan.
Suoritustapa ja arviointi: Ranskan historian kurssi suoritetaan ensisijaisesti kirjatenttinä.

RKMP47 Kirjallisuushistoria (1 ov / 2 ECTS cr)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat
Edeltävät opinnot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot
Tavoite: Tavoitteena on perehtyä ranskankielisen kirjallisuuden valtavirtauksiin eri vuosisadoilla.
Sisältö: Luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan.
Suoritustapa ja arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti, ellei luennoitsijan kanssa toisin sovita.

RKMP48 Kirjallisuus ( 1 ov / 2 ECTS cr)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat
Edeltävät opinnot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot
Tavoite: Syventää jotakin tiettyä kirjallisuuden osa-aluetta.
Sisältö: Luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan.
Suoritustapa ja arviointi: Itsenäisesti ranskaksi kirjoitettu esitys luentosarjaan liittyvästä aiheesta.

RKMP49 Ranskan instituutiot (1 ov / 2 ECTS cr)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat
Edeltävät opinnot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot
Tavoite: tutustua Ranskan eri yhteiskunnallisiin elimiin ja hallinnolliseen kieleen. Oppia kriittistä medialukutaitoa sekä harjaantua ranskankielisen asiatekstin laadintaan.
Sisältö: Perustietoa Ranskan instituutioista verkkomateriaalin kautta. Tietoa syventävä verkkokeskustelu. Opiskelijan kirjallinen projektityö sekä sen suullinen esittäminen. Kurssi sisältää kolme lähijaksoa ja kaksi verkkojaksoa.
Suoritustapa ja arviointi: Jatkuva arviointi.

RKMP61 Ranskalainen elokuva ( 1ov / 2 ECTS cr)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat
Edeltävät opinnot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot
Tavoite: Tutustua ranskalaisen elokuvan historiaan, tyylilajeihin, kerrontaan ja kieleen.
Sisältö: Luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan.
Suoritustapa ja arviointi: Itsenäisesti ranskaksi kirjoitettu esitys luentosarjaan liittyvästä aiheesta tai luennoitsijan ohjeiden mukaisesti.

RKMP65 Vierailuluentosarja (1 ov / 2 ECTS cr)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat
Edeltävät opinnot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot
Tavoite: Tutustuttaa opiskelijat ranskankielisen yhteiskunnan ja kulttuurin erityiskysymyksiin.
Sisältö: Vierailevien luennoitsijoiden asiantuntijaluentoja eri aiheista.
Suoritustapa ja arviointi: Pakollisia luentokäyntikertoja 7, joista pidetään oppimispäiväkirjaa ja tehdään kirjallinen yhteenveto.

RKMP71 Ranska ja yhteiskunta (1 ov / 2 ECTS cr)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat
Edeltävät opinnot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot
Tavoite: Perehdyttää opiskelijat ranskankielisen yhteiskunnan peruspiirteisiin ja ajattelutapaan.
Sisältö: Luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan.
Suoritustapa ja arviointi: Itsenäisesti ranskaksi kirjoitettu esitys luentosarjaan liittyvästä aiheesta tai luennoitsijan ohjeiden mukaisesti.

RKMP75 Taiteet (1 ov / 2 ECTS cr)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat
Edeltävät opinnot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot
Tavoite: Perehdyttää opiskelijat ranskankielisen alueen taiteeseen ja/tai taideperinteeseen.
Sisältö: Luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan.
Suoritustapa ja arviointi: Itsenäisesti ranskaksi kirjoitettu esitys luentosarjaan liittyvästä aiheesta tai lu

RKMP82, P83 Erikoiskurssit (1 ov / 2 ECTS cr)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat
Edeltävät opinnot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot
Tavoite: Perehdyttää opiskelijat ranskankielisen alueen johonkin erikoisalaan, esim. media, markkinointi tms.
Sisältö: Luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan.
Suoritustapa ja arviointi: Itsenäisesti ranskaksi kirjoitettu esitys luentosarjaan liittyvästä aiheesta tai luennoitsijan ohjeiden mukaisesti.

RKMP91 Frankofonia ( 1ov / 2 ECTS cr)

Tyyppi: Valinnainen kurssi
Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat
Edeltävät opinnot: Ranska 4 ja/tai valmentava kurssi tai vastaavat taidot
Tavoite: Perehdyttää opiskelijat ranskankielisten maiden yhteiskuntiin ja kulttuureihin.
Sisältö: Luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan.
Suoritustapa ja arviointi: Itsenäisesti ranskaksi kirjoitettu esitys luentosarjaan liittyvästä aiheesta tai luennoitsijan ohjeiden mukaisesti.