21.03.2006

Italian kieli

ITALIAN KIELI

Italian kielen opiskelun tarkoituksena on antaa opiskelijoille hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä perehdyttää heidät Italian kirjallisuuteen, historiaan ja kulttuuriin. Perusopinnoissa (15 ov / 30 p) annetaan näiltä aloilta perustiedot; aineopinnoissa (25 ov / 50 p) tutustutaan edellisen lisäksi kielen kehitykseen, italialaiseen kielentutkimukseen sekä klassiseen kirjallisuuteen 1200-luvulta alkaen. Italian kielen opinnot voi yhdistää muihin humanistisen tiedekunnan aineisiin, erityisesti muihin kieliin, mutta myös esim. filosofiaan, valtio-oppiin tai taloustieteisiin. Italian kielen opinto-oikeutta voi hakea esim. suoritettuaan Italian kielen intensiivikurssin (Studi italiani -opintokokonaisuus IKKP14) tai muun vastaavan kurssin perusteella. Kaikille hakijoille pakollinen tasokoe järjestetään syksyisin ja keväisin. Jyväskylän yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kandidaatin tutkinto italia pääaineena.

Tentit
Luentosarjan päätteeksi pidetään kertauskuulustelu. Varsinaisen kuulustelun lisäksi on yksi uusintamahdollisuus. Uusinnassa epäonnistuneet suorittavat kyseiseen kohtaan liittyvän kirjallisuuden kirjatenttinä. Käännöskokeissa epäonnistunut voi osallistua kahteen uusintakokeeseen ilman velvoitetta osallistua uudelle kurssille. Kirjatenttejä suoritetaan tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä ja niihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää tiedekunnan tenttikuorella. Niitä opiskelijoita, jotka suorittavat opintovaatimusten kohdat kirjatentteinä, pyydetään sopimaan tentistä tentaattorin kanssa.

Arvosanat
Hyviin tietoihin vaaditaan kielitaitokursseista vähintään 2-; muiden osasuoritusten keskiarvon on oltava vähintään 1,63. Erinomaisiin tietoihin vaaditaan kaikkien suoritusten keskiarvoksi vähintään 2,38; kustakin käytännön kielitaitokurssista pitää olla vähintään arvosana 2+.

Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan kurssien arvosanojen suorana keskiarvona.

Osallistuminen aineopintojen kielitaitokursseille edellyttää, että perusopintojen vastaavat kurssit on suoritettu hyvin tiedoin.
 


Perusopinnot (15 ov / 30 p)

K

ITAP12

Kielioppi

2,5 ov / 5 p

 

 

Näkökulmia kieleen

2,5 ov / 5 p

K

ITAP14

Italian fonetiikka ja ääntäminen

1 ov / 2 p

K

ITAP24

Käännöskurssi suomi-italia

2 ov / 4 p

K

ITAP25

Käännöskurssi italia-suomi

1 ov / 2 p

K

ITAP31

Käytännön italian kurssi

2 ov / 4 p

 

ITAP64

Kulttuuritieto

1,5 ov / 3 p

 

ITAP65

Italian kirjallisuuden historia

1,5 ov / 3 p

 

ITAP66

Italialainen kirjallisuus (teokset)

1 ov / 2 p

 

 

Aineopinnot (25 ov / 50 p)

K

ITAA12

Italian kielioppi 2

2,5 / 5 p ov

 

 

 

 

K

ITAA24

Käännöskurssi suomi-italia

1,5 ov / 3 p

K

ITAA25

Käännöskurssi italia-suomi

1 ov / 2 p

K

ITAA54

Italialainen yhteiskunta

1,5 ov / 3 p

K

ITAA55

Käytännön italia

2,5 ov / 5 p

 

ITAA56

Italian kirjallisuus: historia ja teokset

2,5 ov / 5 p

 

ITAA57

Kieliharjoittelu

2,5 ov / 5 p

K

ITAA58

Proseminaari (pakoll. vain pääaine- opiskelijoille)

5 ov / 10 p

 

 

Edellisten lisäksi opiskelijan on valittava seuraavista moduuleista yksi, jota suositellaan suoritettavaksi kokonaisuudessaan, yhteensä 6 ov / 12 p

 

 

Moduuli AHistoriallinen ja moderni kielitiede:
ITAA59 Italian kielen kehitys
LATP29 Latinan rakenne- ja  terminologiakurssi
ITAA61 Italian kielen semantiikka ja italialaista kielitiedettä


2,5 ov / 5 p

1 ov / 2 p

2,5 ov / 5 p

 

Moduuli BItalian didaktiikka
ITAA62 Italian opettaminen vieraana kielenä 1
ITAA63 Italian opettaminen vieraana kielenä 2
ITAA64 Työharjoittelu


1,5 ov / 3 p

2 ov / 4 p

2,5 ov / 5 p

 

Moduuli CItalialainen kulttuuri
ITAA65 Italia lehdistön ja television kielenä
ITAA66 Italia oopperan kielenä
ITAA67 Italialainen elokuva
ITAA68 Italian yhteiskuntaelämä
ITAA69 Projektityö


1,5 ov / 3 p
1,5 ov / 3 p
1,5 ov / 3 p
1,5 ov / 3 p
6 ov / 12 p

 

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov / 16 p (vain pääaineopiskelijoille)

Äidinkielen viestintä 3 ov / 6 p
Kypsyysnäyte (maturiteetti)1 ov / 2 p
1. vieras kieli 1 ov / 2 p
2. vieras kieli 1 ov / 2 p
Ruotsin kieli 1 ov / 2 p
LATP29 Latina Latinan rakenne ja terminologiakurssi 1 ov / 2 p


OPINTOJAKSOJEN KUVAUKSET


PERUSOPINNOT

ITAP12 ITALIAN KIELIOPPI 2,5 ov / 5 p
Sisältö: Italian kielen normatiivinen kielioppi.
Tavoitteet: Kielen rakenteiden tuntemus.
Suoritustapa: Joko lukuvuoden kestävä luentokurssi ja harjoitukset tai kirjatentti.
Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti.
Kirjallisuus: DARDANO - TRIFONE, Grammatica italiana opettajan ohjeiden mukaan sekä BENVENUTO - LA GRASSA, Nykyitalian peruskielioppi, Harjoituksia.
HUOM! Kielioppi suositellaan suoritettavaksi luentokurssina. Kurssin molemmat lukukaudet on käytävä saman lukuvuoden aikana.

NÄKÖKULMIA KIELEEN 2,5 ov / 5p
Kokonaisuuteen sisältyy kolme osaa:
I) KLSP01 Kielten laitoksen yhteinen johdanto-osuus ( 0,5 ov / 1 p). Ks. romaaninen filologia Näkökulmia kieleen.
II) ITAP13 Italialaista kielitiedettä (1 ov / 2 p)
Sisältö: Tutustuminen italialaiseen kielentutkimukseen.
Tavoitteet: Kielitieteen tärkeimpien käsitteiden ja termistön tuntemus.
Suoritustapa: Joko yhden lukukauden kestävä luentokurssi ja harjoitukset tai kirjatentti.
Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti.
III) KLSP03 Kielten laitoksen yleinen johdantokurssi soveltavaan kielitieteeseen (1 ov /2 p). Ks. romaaninen filologia Näkökulmia kieleen.
Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.

ITAP14 ITALIAN FONETIIKKA JA ÄÄNTÄMINEN 1 ov / 2 p
Sisältö: Italian kielen fonetiikka ja ääntäminen.
Tavoitteet: Tutustuminen italian kielen äänteisiin sekä niiden hallinta ja tuottaminen.
Suoritustapa: Syyslukukaudella italian fonetiikan kurssi sekä kirjallinen koe. Kevätlukukaudella harjoitukset kielistudiossa sekä suullinen koe.
Arviointi: sl: kirjallinen koe, kl: suullinen koe.
Kirjallisuus: Harjoitusmonisteet.

ITAP24 KÄÄNNÖSKURSSI SUOMI - ITALIA 2 ov / 4 p
Sisältö: Erityyppisten tekstien kääntäminen italian kielelle.
Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelijalla on valmiudet helppojen suomenkielisten tekstien kääntämiseen italiaksi. Sanavaraston laajentaminen.
Suoritustapa: Kirjalliset harjoitukset kahden lukukauden ajan. Tekstit valmistetaan etukäteen ja tarkastetaan opettajan johdolla.
Arviointi: Kertauskuulustelu.
Kirjallisuus: Harjoitusmonisteet.

ITAP25 KÄÄNNÖSKURSSI ITALIA - SUOMI 1 ov / 2 p Sisältö: Sanoma- ja aikakauslehtien ja nykykirjallisuuden tekstien käsitteleminen ja kääntäminen suomen kielelle.
Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelijalla on valmiudet helppojen italiankielisten tekstien kääntämiseen hyvälle suomen kielelle. Sanavaraston laajentaminen.
Suoritustapa: Harjoitustekstit, jotka valmistetaan kotona ja tarkastetaan opettajan johdolla. Osa käännöksistä palautetaan kirjallisina.
Arviointi: Kertauskuulustelu.
Kirjallisuus: Harjoitusmonisteet.

ITAP31 KÄYTÄNNÖN ITALIAN KURSSI 2 ov / 4 p
Sisältö: Suullinen ilmaisu. Luetun ja kuullun ymmärtäminen.
Tavoitteet: Puhutun kielen ymmärtäminen ja tuottaminen käytännön tarpeita silmällä pitäen. Kurssilla käsitellään myös Italian tapakulttuuria.
Suoritustapa: Suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Kotitehtävien pohjalta tapahtuva keskustelu. Aktiivinen osallistuminen lukuvuoden ajan.
Arviointi: Arvosana annetaan harjoitusten perusteella.

ITAP64 KULTTUURITIETO 1,5 ov / 3 p
Sisältö: Italian maantieteen ja historian tuntemus.
Tavoitteet: Kokonaiskuva Italian maantieteellisistä ja valtiollisista ominaispiirteistä, kuten instituutioista ja niiden kehittymisestä sekä laaja kokonaiskuva Italian historiasta varhaiskeskiajasta nykypäiviin.
Suoritustapa: Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu (sl) tai kirjatentti.
Kirjallisuus: UGO, Piccola storia d'Italia ja MAMMARELLA, L'Italia contemporanea 1943-1998, s. 387-605. Harjoitusmonisteet.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.

ITAP65 ITALIAN KIRJALLISUUDEN HISTORIA 1,5 ov / 3 p
Sisältö: Italian kirjallisuuden vaiheet vuodesta 1860 nykypäiviin.
Tavoitteet: Tutustuminen Italian nykykirjallisuuden historiaan.
Suoritustapa: Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu (sl) tai kirjatentti.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.
Kirjallisuus: ARMELLINI - COLOMBO, Guida alla letteratura italiana opettajan ohjeiden mukaan.

ITAP66 ITALIALAINEN KIRJALLISUUS: TEOKSET 1 ov / 2 p
Sisältö: Italian 1900- luvun kirjallisuus.
Tavoitteet: Tutustuminen Italian tärkeimpiin nykykirjailijoihin.
Suoritustapa: Joko luennot sekä analyysit (kl) tai kirjatentti.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.
Kirjallisuus: Romaanit: Valitaan kaksi teosta seuraavista: BASSANI, Il giardino dei Finzi-Contini; BUZZATI, Il deserto dei Tartari; FENOGLIO, I ventitrè giorni della città di Alba; LEVI, Cristo si è fermato ad Eboli; MORAVIA, Gli indifferenti, PAVESE, La luna e i falò; PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal; PRATOLINI, Cronaca familiare; SVEVO, La coscienza di Zeno; TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo, VITTORINI, Uomini e no.


AINEOPINNOT 25 ov / 50 p (sivuaineopiskelijoille 20 ov / 40 p)


ITAA12 ITALIAN KIELIOPPI 2 2,5 ov / 5 p
Sisältö: Italian morfologia ja syntaksi.
Tavoitteet: Italian kielen morfologian ja syntaksin tuntemus.
Suoritustapa: Joko lukuvuoden kestävä luentokurssi ja harjoitukset tai kirjatentti.
Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti.
Kirjallisuus: SERIANNI, Grammatica italiana opettajan ohjeiden mukaan.

ITAA24 KÄÄNNÖSKURSSI SUOMI - ITALIA 1,5 ov / 3 p
Sisältö: Kurssilla käsitellään keskivaikeita tekstejä mahdollisimman laajalta alalta kiinnittämällä huomiota sekä käännöstekniikkaan että italian kieliopin ja sanaston laajentamiseen.
Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelijalla on valmiudet keskivaikeiden tekstien kääntämiseen italiaksi sekä syntaktisten rakenteiden joustavaan käyttöön ja tyyliseikkojen oivaltamiseen.
Suoritustapa: Kirjalliset harjoitukset kahden lukukauden ajan. Tekstit valmistetaan etukäteen ja tarkastetaan opettajan johdolla.
Arviointi: Kertauskuulustelu.

ITAA25 KÄÄNNÖSKURSSI ITALIA - SUOMI 1 ov / 2 p
Sisältö: Suhteellisen vaikeiden, erityyppisten italiankielisten tekstien kääntäminen suomen kielelle.
Tavoitteet: Laajennetaan sanavarastoa mm. kulttuuria, yhteiskuntaa, politiikkaa, kaunokirjallisuutta ja tekniikkaa käsittelevien tekstien avulla sekä kiinnitetään huomiota semantiikkaan ja eri tyylilajeihin.
Suoritustapa: Harjoitustekstit, jotka valmistetaan kotona ja tarkastetaan opettajan johdolla. Kertauskuulustelu.
Arviointi: Kertauskuulustelu.
Kirjallisuus: Harjoitusmonisteet.

ITAA 54 ITALIALAINEN YHTEISKUNTA 1,5 ov / 3 p
Sisältö: Tutustuminen johonkin Italian nyky-yhteiskunnan osa-alueeseen (poliittiset puolueet, talous, instituutiot jne.).
Tavoitteet: Italian nyky-yhteiskunnan tuntemus.
Suoritustapa: Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu tai kirjatentti.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.
Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.

ITAA55 KÄYTÄNNÖN ITALIA 2,5 ov / 5 p
Sisältö: Suullisen ja kirjallisen ilmaisun syventäminen eri tilanteissa niin virallisissa kuin epävirallisissakin. Kulttuuriprojektien toteuttaminen.
Tavoitteet: Puhutun kielen ymmärtäminen sekä suullisen ja kirjallisen ilmaisun kehittäminen. Erilaisten kulttuuriprojektien toteuttaminen.
Suoritustapa: Ryhmätyöskentely, harjoitustehtävät, portfolio.
Arviointi: Arvosana annetaan harjoitusten perusteella.

ITAA56 ITALIAN KIRJALLISUUS: HISTORIA JA TEOKSET yht. 2,5 ov / 5 p
Sisältö: Italian keskiajan ja renessanssin kirjallisuus.
Tavoitteet: Tutustuminen Italian keskiajan ja renessanssin kirjallisuuteen.
Suoritustapa: Joko luento (sl + kl) sekä essee tai kertauskuulustelu tai kirjatentti. Teosten omakohtainen tuntemus ja analysointi kielen ja sisällön kannalta.
Kirjallisuus: SAPEGNO, Compendio di storia della letteratura italiana. Kommenttilaitos LIST eli LETTERATURA Italiana. Storia e testi (diretta da C. Muscetta) sekä SAPEGNO-TROMBADORI-BINNI, La Divina Commedia.
Kommentoidut tekstit: Dante: 2 laulua Infernosta ja 1 Purgatoriosta, sekä otteita Petrarcan, Boccaccion, Machiavellin, Arioston teoksista.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.

ITAA57 KIELIHARJOITTELU 2,5 ov / 5 p
Tavoitteet: Opiskelijan kielitaidon parantaminen ja Italian jokapäiväiseen elämään, yhteiskuntaan ja kulttuuriin perehdyttäminen.
Suoritustapa: Yhden kuukauden opiskelu laitoksen hyväksymällä kielikurssilla Italiassa tai kahden kuukauden oleskelu Italiassa. Todistus opiskelusta tai oleskelusta, esim. työ- tai kurssitodistus.

ITAA58 PROSEMINAARI ja METODIOPINNOT 5 ov / 10 p
Sisältö: Kurssilla tutustutaan tutkimusmetodologiaan perehdytään itsenäiseen tiedonhankintaan ja johdatetaan dokumentoidun italiankielisen kirjallisen esityksen laatimiseen.
Opiskelija kirjoittaa italiankielisen esitelmän, esittää työnsä ja toimii opponenttina.
Tavoitteet: Tavoitteena on kyky laatia italiankielisiä suppeahkoja esityksiä kulttuurihistorian, kirjallisuuden tai kielitieteen alalta sekä kyky keskustella kriittisesti näistä aiheista muiden laatimien esitysten perusteella.
Suoritustapa: Ryhmätyöskentely. Aktiivinen osanotto yhden lukukauden ajan, yhden esitelmän ja opponoinnin pitäminen.
Arviointi: Proseminaarin arvosana määräytyy kirjallisen työn, opponoinnin ja keskusteluun osallistumisen pohjalta.
Kirjallisuus: Eco, Come si fa una tesi di laurea, opettajan ohjeiden mukaan.


Edellisten lisäksi opiskelijan on valittava seuraavista moduuleista yksi, jota suositellaan suoritettavaksi kokonaisuudessaan, yhteensä 6 ov / 12 p.

Moduuli A HISTORIALLINEN JA MODERNI KIELITIEDE yht. 6 ov / 12 p

ITAA59 ITALIAN KIELEN KEHITYS 2,5 ov / 5 p
Sisältö: Pääpiirteet italian kielen äänne-, muoto- ja lauseopista sekä sanaston koostumuksesta.
Tavoitteet: Italian kielen äänne-, muoto- ja lauseopin sekä sanaston tuntemus. Italian kielen latinasta saamiin vaikutteisiin tutustuminen.
Suoritustapa: Luento ja harjoitukset yhden lukukauden aikana sekä latinan rakenne ja terminologiakurssin suorittaminen.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.
Kirjallisuus: MIGLIORINI - BALDELLI, Breve storia della lingua italiana, s. 25-164, 187-213, 245-295 tai BRUNI, Elementi di storia della lingua italiana, s. 1-74, 131-162, 239-327.

LATP29 LATINAN RAKENNE- JA TERMINOLOGIAKURSSI 1 ov / 2 p

ITAA61 ITALIAN KIELEN SEMANTIIKKA JA ITALIALAISTA KIELITIEDETTÄ 2,5 ov / 5 p
Sisältö: Syvällinen tutustuminen italialaiseen kielentutkimukseen. Semantiikan teorioiden ja ongelmien esittely.
Tavoitteet: Kielitieteen tärkeimpien käsitteiden ja termistön laajempi tuntemus.
Suoritustapa: Joko luennot kahden lukukauden aikana sekä kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.
Kirjallisuus: STATI, Manuale di semantica descrittiva ja SERIANNI - TRIFONE, Storia della lingua italiana, Vol. 2: Scritto e parlato, s. 343-629, 667-696.


Moduuli B ITALIAN DIDAKTIIKKA yht. 6 ov / 12 p

ITAA62 ITALIAN OPETTAMINEN VIERAANA KIELENÄ 1 1,5 ov / 3 p
Sisältö: Teoriaa ja käytäntöä italian kielen opetuksesta ulkomaalaisille.
Tavoitteet: Italian kielen opetuksen erityiset kysymykset, huomioiden suomenkielisten oppilaiden ongelmat.
Suoritustapa: Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu tai kirjatentti
Kirjallisuus: Balboni, Didattica dell’italiano a stranieri sekä opetusmonisteet.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.

ITAA63 ITALIAN OPETTAMINEN VIERAANA KIELENÄ 2 2 ov / 4 p
Sisältö: Opiskelijoita ohjataan italian kielen opetukseen soveltuvan materiaalin valmistamiseen.
Tavoitteet: Syvällisempi tutustuminen italian kielen opetuksen erityisiin kysymyksiin.
Suoritustapa: Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu tai kirjatentti.
Arviointi: Arvosana annetaan harjoitusten perusteella.
Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.

ITAA64 TYÖHARJOITTELU 2,5 ov / 5 p
Sisältö: Opiskelijan suorittama harjoittelu laitoksen hyväksymässä harjoittelupaikassa.


Moduuli C ITALIALAINEN KULTTUURI yht. 6 ov / 12 p
Opiskelija suorittaa joko kohdat ITAA65 -ITAA68 tai kohdan ITAA69.

ITAA65 ITALIA LEHDISTÖN JA TELEVISION KIELENÄ 1,5 ov / 3 p
Sisältö: Perehtyminen Italian lehdistön ja television kieleen
Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelijalla on syvällinen Italian lehdistön ja television kielen tuntemus.
Suoritustapa: Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu tai kirjatentti.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.
Kirjallisuus: Opetusmonisteet.

ITAA66 ITALIA OOPPERAN KIELENÄ 1,5 ov / 3 p
Sisältö: Katsaus italian kielen kehitykseen oopperan kielenä keskittyen erityisesti 1700- ja 1800-lukuihin.
Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija tuntee erittäin hyvin italiaa oopperan kielenä.
Suoritustapa: Luento ja harjoitukset.
Arviointi: Arvosana annetaan esseiden ja harjoitusten perusteella.
Kirjallisuus: Opettajan jakamat monisteet.

ITAA67 ITALIALAINEN ELOKUVA 1,5 ov / 3 p
Sisältö: Katsaus italialaisen elokuvan historiaan.
Tavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee erittäin hyvin italialaisen elokuvan historiaa sekä italiaa elokuvan kielenä.
Suoritustapa: Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu tai kirjatentti.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.
Kirjallisuus: F. Faldini - G. Fofi, L=avventurosa storia del cinema italiano ja opettajan jakamat monisteet.

ITAA68 ITALIAN YHTEISKUNTAELÄMÄ 1,5 ov / 3 p
Sisältö: Syvällisempi tutustuminen Italian kultuurihistoriaan sekä sosioekonomiseen tilaan
Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija tuntee syvällisesti italialaisen yhteiskunnan eri osa-alueet.
Suoritustapa: Joko luento sekä essee tai kertauskuulustelu (sl) tai kirjatentti.
Arviointi: Kertauskuulustelu/essee tai kirjatentti.
Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.

ITAA69 PROJEKTITYÖ 6 ov / 12 p
Sisältö: Opiskelija voi joko tehdä tutkimusprojektityön itsenäisesti tai ryhmässä italian kieleen ja kulttuuriin liittyvästä aiheesta ja tehdä tästä työstä noin 10 sivun pituisen esitelmän tai hän voi tehdä italian kieleen ja kulttuuriin liittyvän projektityön kielten laitoksen hyväksymässä julkisessa laitoksessa tai yksityisessä yrityksessä. Tässä tapauksessa opiskelija kirjoittaa projektissa tehdystä työstä raportin (n. 5 sivua), johon liitetään työnantajan palaute.
Tavoitteet: Tavoitteena on tukea opiskelijan oma-aloitteisuutta ja auttaa erityisesti italian kulttuurista kiinnostunutta opiskelijaa kehittämään ja syventämään tietojaan aiheesta sekä edistää opiskelijoiden tutustumista italian kulttuuriin työelämän kautta.
Suoritustapa: Opiskelija joko tekee vaadittua sisältöä ja tavoitteita vastaavan projektin tai valitsee yhden laitoksen tarjoamista projektitöistä. Käytännön työ ja kirjallinen raportointi.
Arviointi: Arvosana määräytyy joko kirjallisen italiankielisen työn ja esitelmän perusteella tai käytännön työn sekä raportoinnin ja saadun palautteen perusteella.