03.08.2005

Tieteellisten jatko-opintojen harjoittaminen

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea suorittamaan tieteellisiä jatko-opintoja. Lisätietoja saa humanistisen tiedekunnan kansliasta. Jatko-opintojen opinto-oikeutta anotaan lomakkeella, jota saa humanistisen tiedekunnan kotisivulta tai laitoksen toimistosta.

Jatko-opiskelijaksi hakeva laatii yleensä pääaineen professorin kanssa kirjallisen suunnitelman lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon tähtäävistä opinnoista. Tohtorin tutkinto voidaan asettaa opintojen tavoitteeksi joko lisensiaatin tutkinnon jälkeen tai ilman lisensiaatin tutkintoa. Opintosuunnitelma esitetään tiedekunnan hyväksyttäväksi ja hyväksyessään opintosuunnitelman tiedekunta samalla hyväksyy hakijan jatko-opiskelijaksi ja määrää hänelle ohjaajan. Humanistisen tiedekunnan jatko-opinto-opas tarkempine ohjeineen löytyy sivulta http://www.jyu.fi/hum/opiskelu/jatkotutkinnot/jopas.

Varsinaista hakuaikaa ei ole, vaan hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti.

Jatko-opiskelijaksi hyväksytyn tulee ilmoittautua yliopiston opiskelijaksi. Pakollisia maksuja ilmoittautumisen yhteydessä ei ole, jatko-opiskelijaksi ilmoittautuvat voivat halutessaan liittyä ylioppilaskuntaan ja maksaa jäsenmaksut.

Jatko-opiskelija on oikeutettu 15 kuukauden opintotukeen lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa varten, jos hän on saanut opintotukea 55 kuukaudelta perustutkintoa varten.


PÄÄAINEKOHTAISET JATKOTUTKINTOJEN VAATIMUKSET

Romaaninen filologia

Pääaineen jatko-opinnot (10 ov):
1. RFIJ10 TUTKIJASEMINAARI (2 ov). Aktiivinen osallistuminen tutkijaseminaariin 2 lukukauden ajan. Seminaaria voi täydentää tai erikoistapauksissa korvata osallistumalla aineen tai lähiaineiden jatkokoulutus- tai tutkijaseminaareihin.
2. RFIJ20 PEREHTYMINEN OMAN ALAN YLEISIIN ONGELMIIN JA TUTKIMUSMENETELMIIN (2 ov). Suoritustavasta (luentoja, kirjallisuutta, referaatteja) sovitaan tutkimustyön johtajan kanssa.
3. RFIJ30 TIETEENTEORIAA JA/TAI -FILOSOFIAA (2 ov). Perehtyminen tieteenteoriaan ja kielitieteen yleisiin ongelmiin. Suoritustavasta (luentoja, kirjallisuutta, referaatteja) sovitaan tutkimustyön johtajan kanssa.
4. RFIJ40 PEREHTYMINEN KAHTEEN KIELITIETEEN OSA-ALUEESEEN (2 ov). Perehtyminen kahteen kielitieteen osa-alueeseen oman työn aiheen ulkopuolelta ja niiden tieteellinen raportointi.
5. RFIJ50 JONKIN KIELITIETEELLISEN TEOKSEN ARVOSTELU TAI ESITTELY (2 ov). Harjaantuminen oman tieteenalan aktiiviseksi harjoittajaksi. Suoritustavasta (kielitieteellisen teoksen arvostelu, esitelmöinti kielitieteellisessä kokouksessa, artikkelin laatiminen jne.) sovitaan tutkimustyön johtajan kanssa.
Huomioon otetaan ulkomailla suoritetut perustutkinnon jälkeiset romaanisen filologian tai kielitieteen opinnot.


Latinan kieli

Pääaineen jatko-opinnot (10 ov):
1. LATJ10 TUTKIJASEMINAARI (4 ov). Aktiivinen osallistuminen latinan kielen tutkijaseminaariin ja/tai tutkimusryhmän toimintaan työryhmän jäsenenä tai tutkimusapulaisena.
2. LATJ20 TIETEELLISET KOKOUKSET (3 ov). Osallistuminen latinan kieltä ja latinankielistä kirjallisuutta koskeviin koti- ja ulkomaisiin tieteellisiin kokouksiin.
3. LATJ30 KIRJALLINEN TOIMINTA (3 ov). Kirjallinen toiminta omalla tieteenalalla; julkaisujen toimittaminen, artikkelit sanoma- ja aikakauslehdissä sekä tieteellisissä julkaisuissa, kirja-arvostelut, käännöstyöt, oppikirjat.
Pääaineessa saavutettu korkeakoulutasoinen opettajankokemus voidaan niin ikään ottaa huomioon (enintään 3 ov:n osalta). Kaikkien opintojaksojen tarkempi sisältö ja suoritustapa sovitaan yhteistyössä ohjaajan kanssa.

Sivun alkuun