21.03.2006

Latinan kieli ja Antiikin kulttuuri

Yleistä

Latinan kielen ja antiikin kulttuurin opiskeluoikeus on kaikilla yliopistoon opiskelijoiksi hyväksytyillä. Humanistisen tiedekunnan tutkinnoissa ne voidaan vapaasti liittää mihin aineyhdistelmään tahansa. Uudet opiskelijat ilmoittautuvat oppiaineen edustajalle ja täyttävät lomakkeen, joita on saatavana latinan ilmoitustaululla P-rakennuksen 2. kerroksessa.

Latinan kielessä voi suorittaa perusopinnot (15 ov), aineopinnot (25 ov, sivuaineopiskelijoille 20 ov) ja syventävät opinnot (20 ov). Se voi siis olla tutkinnon pää- tai sivuaine.

Sivuaineena voi suorittaa antiikin kulttuurin perusopinnot (15 ov). Suorittaminen ei edellytä klassisten kielten taitoa, mutta kokonaisuuteen voi sisällyttää myös klassisten kielten opintojaksoja. Opintojaksoista voi muodostaa myös suppeamman antiikin kulttuurin opintokokonaisuuden (10 ov).


Tavoitteet

Kieliopintojen ohella latinan opiskelijat perehtyvät antiikin kulttuuriin ja sen vaikutukseen sekä latinan kielen vaiheisiin antiikista nykypäiviin. Tavoitteena on saavuttaa valmius latinan kielen opettamiseen, tieteelliseen tutkimustyöhön klassisten kielten, antiikin kulttuurin ja niiden perinteen tutkimuksen alalla sekä kyky välittää tietoa omalta alaltaan myös suurelle yleisölle. Yleissivistävinä aineina latinan kieli ja antiikin kulttuuri sopivat hyvin sivuaineiksi tukemaan monenlaisia opintoja ja liittämään ne eurooppalaisen kulttuurin perinteeseen.

Opettajan- ja tutkijanuran ohella latinan kielen opiskelijat ovat sijoittuneet monenlaisiin kulttuurielämän tehtäviin, erityisesti kirjasto-, arkisto- ja museoalalle. Opettajan uralle aikovien on syytä hankkia pätevyys myös jossain toisessa oppiaineessa, esimerkiksi nykykielessä tai historiassa.


Opintojen kulku

Latinan kielen opinnot suoritetaan osallistumalla harjoituskursseille ja luennoille kertauskuulusteluineen sekä kirjatentteinä. Antiikin kulttuurin opinnot suoritetaan pääsääntöisesti kirjatentteinä.

Ne jotka aloittavat latinan opinnot vasta yliopistossa, voivat jo kielen peruskursseja käydessään suorittaa kirjatentteinä kulttuurihistoriallisia opintojaksoja kuten antiikin mytologiaa, historiaa, kirjallisuudenhistoriaa ja taidehistoriaa, jotka eivät edellytä latinan kielen taitoa. Nämä opintojaksot kannattaa suorittaa varhaisessa vaiheessa, koska ne tukevat alkukielisten tekstien ymmärtämistä. Opiskelijoiden kannattaa myös vahvistaa nykykielten taitoaan. Klassisten kielten ja antiikintutkimuksen alalla erityisen tärkeitä kieliä ovat englannin lisäksi saksa, ranska ja italia.

Latinan kieliopinnoissa edetään tutkintovaatimuksissa esitetyssä järjestyksessä. Peruskurssit Latina 2 ja 3 suorittanut voi osallistua muoto- ja lauseopin harjoituskursseihin 1-2; käännöskurssi suomesta latinaan edellyttää vähintään muoto- ja lauseopin harjoituskurssien suorittamista.

Koulussa latinaa lukeneet voidaan vapauttaa peruskursseista Latina 2 ja 3 joko kokonaan tai osittain (sovitaan tapauskohtaisesti oppiaineen edustajan kanssa).

Latinan jokaiseen arvosanaan kuuluu kirjallisuuden lukemista alkukielellä. Keskeisenä sisältönä on Rooman tasavallan ja keisariajan ensimmäisten vuosisatojen proosa ja runous, mutta sen lisäksi tutustutaan myös myöhempien kielikausien
- myöhäisantiikin, keskiajan ja uuden ajan - latinankielisiin teoksiin.

Latina
nkielisen kirjallisuuden opintojaksoja voi suorittaa a) osallistumalla luentosarjoihin ja niiden kertauskuulusteluihin tai b) kirjatentteinä tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Teoksiin perehdytään sekä kielen että sisällön kannalta. Itsenäisesti luettaessa käytetään apuna kommentaareja, käännöksiä ja hakuteoksia (ohjeita kuulustelijalta). Itsenäisesti luettavasta kirjallisuudesta ja luentosarjojen korvaavuudesta sovitaan kuulustelijan kanssa.

Kirjatentit suoritetaan tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä ja niihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttiä laitokselle. Sekä latinan että antiikin kulttuurin tenttikuoret jätetään P-rakennuksen 2. kerroksessa latinan ilmoitustaulun vieressä olevaan Examina-laatikkoon.

Huom! Apuneuvoksi nimien suomenkielisen asun ja terminologian osalta suositellaan MMM Antiikin sanakirjaa (suomeksi toimittanut M. Itkonen-Kaila) ja Antiikin käsikirjaa (toim. Paavo Castrén ja Leena Pietilä-Castrén).

LATINAN KIELI


Perusopinnot (15 ov)


1. Perusopinnot (15 ov)

Kielitaito I (5 ov)

LATP02 Latina 2 (2 ov)
LATP03 Latina 3 (2 ov)
LATP28 Täydentäviä kieliopintoja (1 ov)


Kielitaito II (5 ov)

LATP34 Muoto- ja lauseopin harjoitukset 1 (2 ov)
LATP35 Muoto- ja lauseopin harjoitukset 2 (2 ov)
LATP39 Kielioppi (1 ov)


Kulttuuri ja kirjallisuus (5 ov)

LATP12 Johdatus antiikin kulttuuriin (1 ov)
LATP21 Antiikin mytologia (1 ov)
LATP37 Metriikan peruskurssi (1 ov)
LATP43 Klassista proosaa (1 ov)
LATP45 Eeppistä runoutta (1 ov) tai LATP46 Lyyristä tai elegistä runoutta (1 ov)


LATINAN KIELI

2. Aineopinnot (25 ov)


Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa aineopinnot 20 ov:n laajuisina (sovitaan kuulustelijan kanssa).

Kielitaito (5 ov)

LATA29 Latinan lauseoppi (2 ov)
LATA31 Käännös suomesta latinaan (2 ov)
LATA35 Valinnaisia kieliopintoja (1 ov)


Kirjallisuus (5 ov)

LATA42 Historiallista proosaa (1 ov)
LATA43 Retorista tai filosofista proosaa (1 ov)
LATA52 Klassisen ajan runoutta (1 ov)
LATA53 Arkaaisen tai keisariajan runoutta (1 ov)
LATA63 Valinnaisia opintoja (1 ov)


Kielitiede ja kielihistoria (5 ov)

LATA25 Kielitieteen perusteet (1 ov)
LATA22 Latinan kielen historia (1 ov)
LATA24 Latinan historiallinen äänne- ja muoto-oppi (2 ov)
LATA62 Vulgaarilatinaa, keskiajan tai uuden ajan latinaa (1 ov)


Kulttuuri (5 ov)

LATA16 Antiikin historia tai LATA17 Rooman historia (1 ov)
LATA18 Antiikin kirjallisuuden historia tai LATA19 Rooman kirjallisuuden historia (1 ov)
LATA14 Antiikin taide (1 ov)
LATA15 Rooman rakennushistoria (1 ov)
LATA65 Erikoiskurssi tai harjoitustyö (1 ov)


Metodiopinnot ja proseminaari (5 ov)

LATA73 Johdatus antiikintutkimukseen (1 ov)
LATA72 Proseminaari (3 ov)
LATA64 Proseminaariin liittyvä erikoisteos tai muita valinnaisia opintoja (1 ov)


LATINAN KIELI

3. Syventävät opinnot (20 ov)


Kieli ja kulttuuri (5 ov)

LATS35 Käännöskoe tai latinankielinen essee (1 ov)
LATS10 Antiikin retoriikka (1 ov)
LATS14 Antiikin perinne (1 ov)

Kaksi seuraavista vaihtoehdoista:
LATS15 Antiikin latina (1 ov)
LATS16 Myöhäisantiikin latina tai vulgaarilatina (1 ov)
LATS17 Keskiajan tai uuden ajan latina (1 ov)


Kirjallisuus (5 ov)

Valinnaisesti seuraavista vaihtoehdoista:
LATS40 Syvempi perehtyminen klassisen ajan kirjallisuuteen (1 ov)
LATS41 Syvempi perehtyminen arkaaisen tai keisariajan kirjallisuuteen (1 ov)
LATS42 Ammattikirjallisuutta tai piirtokirjoituksia (1 ov)
LATS43 Myöhäisantiikin kirjallisuutta 1 (1 ov)
LATS44 Myöhäisantiikin kirjallisuutta 2 (1 ov)
LATS45 Keskiajan tai uuden ajan kirjallisuutta (1 ov)
LATS46 Kirjallisuutta valinnaisesti (1 ov)


Kreikan kielen perustiedot (5 ov)

LATS52 Kreikka 1 (2 ov)
LATS52 Kreikka 2 (2 ov)
LATS55 Täydentäviä opintoja (1 ov)


Seminaari (5 ov)

LATS64 Seminaari (5 ov)


LATS70 Pro gradu -tutkielma (20 ov)
LATINAN KIELI

LATP01 LATINA 1 (2 ov)

Sisältö: Kurssilla tutustutaan pääpiirteissään latinan kielen peruskielioppiin ja -sanastoon materiaalina yksinkertaistetut tekstit.
Tavoitteet: Kyky ymmärtää apuvälineiden avulla yksinkertaista latinankielistä tekstiä.
Suoritustapa: Harjoituskurssi ja kertauskuulustelu.
Arviointi: Kertauskuulustelu.
Kirjallisuus: Kurssimoniste.
Huom! Latina 1 -kurssin tai vastaavan oppimäärän suorittaminen on edellytyksenä Latina 2 -kurssille.


LATP29 LATINAN RAKENNE- JA TERMINOLOGIAKURSSI (1 ov)

Sisältö: Kurssilla tutustutaan latinan merkitykseen eurooppalaisessa kulttuurissa ja kansainvälisessä kulttuuri- ja oppisanastossa sekä annetaan yleiskuva sen morfosyntaktisesta rakenteesta.
Tavoitteet: Kyky ymmärtää eri kielten latinalaisperäistä sanastoa sekä yleistä kulttuuri- ja oppisanastoa; kyky apuvälineiden avulla ymmärtää latinankielisiä ilmauksia.
Suoritustapa: Luentokurssi ja kertauskuulustelu.
Arviointi: Kertauskuulustelu.
Kirjallisuus: Luentomoniste.
Huom! Kurssi on erillinen kokonaisuus, joka ei käy pohjaksi Latina 2 -kurssille.


PERUSOPINNOT

KIELITAITO I (5 ov)

Sisältö: Kursseilla perehdytään latinan peruskielioppiin ja -sanastoon oppimateriaalina yksinkertaistetut tekstit, loppuvaiheessa myös otteet autenttisesta latinankielisestä kirjallisuudesta.
Tavoitteet: Kyky ymmärtää ja tulkita apuvälineiden avulla yksinkertaista latinankielistä proosatekstiä.
Huom! Edellytyksenä Latina 1 -kurssin oppimäärän suorittaminen.

LATP02 LATINA 2 (2 ov)
Suoritustapa: Harjoituskurssi ja kertauskuulustelu.
Kirjallisuus: Kurssimoniste.

LATP03 LATINA 3 (2 ov)
Suoritustapa: Harjoituskurssi ja kertauskuulustelu.
Kirjallisuus: Kurssimoniste.

LATP28 TÄYDENTÄVIÄ KIELIOPINTOJA (1 ov)
Suoritustapa: Joko kurssien Latina 3 ja Latina 2 ohessa tehtävät kotiharjoitukset tai muu, kuulustelijan kanssa sovittava tapa.


KIELITAITO II (5 ov)

LATP34 MUOTO- JA LAUSEOPIN HARJOITUKSET 1 (2 ov)
LATP35 MUOTO- JA LAUSEOPIN HARJOITUKSET 2 (2 ov)
Sisältö: Täydennetään kursseilla Latina 2 ja 3 hankittua kielitaitoa ja aktivoidaan sitä koti- ja tuntiharjoituksin. Kurssilla 1 harjoitellaan ensisijaisesti nominioppia, kurssilla 2 verbioppia.
Tavoitteet: Latinan perussanaston ja -kieliopin aktiivinen hallinta, kyky muodostaa yksinkertaista latinankielistä tekstiä.
Suoritustapa: Harjoituskurssit (kirjallisia ja suullisia harjoituksia), kertauskuulustelut.
Kirjallisuus: Kurssimoniste sekä LINKOMIES tai PEKKANEN, Latinan kielioppi.
Huom! Kurssien suoritusjärjestys on vapaa.

LATP39 KIELIOPPI (1 ov)
Tavoitteet: Peruskieliopin pääpiirteiden teoreettinen hallinta.
Suoritustapa: Suoritetaan harjoituskurssien kertauskuulustelujen yhteydessä.
Kirjallisuus: LINKOMIES tai PEKKANEN, Latinan kielioppi.KULTTUURI JA KIRJALLISUUS (5 ov)

Sisältö: Tutustuminen pääpiirteissään antiikin kulttuurin eri aloihin, klassisen latinankielisen runouden ja proosan luonteeseen ja joihinkin keskeisiin auktoreihin; kirjallisuuden lukemista alkukielellä.
Tavoitteet: Yleiskuva antiikin kulttuurista, kyky apuvälineiden avulla ymmärtää ja tulkita klassisen ajan kirjallisuutta kielellisesti ja asiasisällön kannalta.

LATP12 JOHDATUS ANTIIKIN KULTTUURIIN (1 ov)
Suoritustapa: Kirjatentti.
Kirjallisuus: Kreikkaa ja Roomaa koskevat osat teoksesta DE BLOIS, An Introduction to the Ancient World (on myös saks.), tai KALLELA-OKSALA-PAANANEN-PALMÉN, Antiikin kulttuuriperintö (Ad fontes).

LATP21 ANTIIKIN MYTOLOGIA (1 ov)
Suoritustapa: Kirjatentti.
Kirjallisuus: LINDSKOG, Kreikkalaisia jumalaistaruja ja satuja, tai BELLINGHAM, Kreikan mytologia.

LATP37 METRIIKAN PERUSKURSSI (1 ov)
Sisältö: Kurssilla tutustutaan antiikin metriikan peruskäsitteisiin ja tavallisimpiin runomittoihin sekä harjoitellaan runojen lukemista.
Tavoitteet: Kyky lukea antiikin runoutta ja analysoida sitä metrisesti.
Suoritustapa: Harjoituskurssi (suullisia ja kirjallisia harjoituksia), kirjallinen kertauskuulustelu.
Kirjallisuus: Kurssimoniste.

LATP43 KLASSISTA PROOSAA (1 ov)
Suoritustapa: Luentosarja kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.
Kirjallisuus: Yksi kirja teoksesta CAESAR, De bello Gallico, tai vastaava määrä CORNELIUS NEPOKSEN elämäkertoja tai CICERON filosofista proosaa (esim. teoksista Cato Maior tai Laelius), tai yksi CICERON puhe, esim. Oratio I in Catilinam tai Pro Archia poeta (täydennettynä kuulustelijan ohjeiden mukaan). Luettavasta kirjallisuudesta sovitaan kuulustelijan kanssa.

Toinen seuraavista vaihtoehdoista:
LATP45 EEPPISTÄ RUNOUTTA (1 ov)
Suoritustapa: Luentosarja kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.
Kirjallisuus: VERGILIUS, Aeneis (n. 400 säettä) tai OVIDIUS, Metamorphoses (n. 400 säettä); luettavista jaksoista sovitaan kuulustelijan kanssa.
LATP46 LYYRISTÄ TAI ELEGISTÄ RUNOUTTA (1 ov)
Suoritustapa: Luentosarja kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.
Kirjallisuus: HORATIUS, Oodeja, esim. T.Oksalan ja E.Palménin julkaiseman valikoiman mukaan (n. 600 säettä), tai CATULLUS, Carmina polymetra & epigrammata (n. 600 säettä); luettavista jaksoista sovitaan kuulustelijan kanssa.


AINEOPINNOT


Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa aineopinnot 20 ov:n laajuisina (opintojaksoista sovitaan kuulustelijan kanssa).KIELITAITO (5 ov)

Huom! Edellytyksenä perusopintojen muoto- ja lauseopin harjoitusten suorittaminen.
Sisältö: Kursseilla syvennetään ja laajennetaan latinan keskeisen sanaston ja perusrakenteiden tuntemusta ja harjoitellaan sen kirjallista käyttöä.
Tavoitteet: Latinan kielen keskeisen sanaston ja perusrakenteiden teoreettinen ja käytännöllinen hallinta.

LATA29 LATINAN LAUSEOPPI (2 ov)
Sisältö: Kurssilla syvennetään latinan lauseopin hallintaa.
Tavoitteet: Kyky ymmärtää ja analysoida monimutkaisempia lauseopillisia rakenteita.
Suoritustapa: Luentosarja tai harjoituskurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.
Kirjallisuus: SJÖSTRAND, Ny latinsk grammatik tai STRENG, Latinan kielioppi oheismateriaaleineen, tai jokin muu kuulustelijan kanssa sovittava teos.

LATA31 KÄÄNNÖS SUOMESTA LATINAAN (2 ov)
Sisältö: Kurssilla harjoitellaan latinan kirjallista käyttöä.
Tavoitteet: Kyky tuottaa kieliopillisesti korrektia latinankielistä tekstiä.
Suoritustapa: Harjoituskurssi, johon sisältyy kotikäännöksiä; käännöskoe (ilman apuvälineitä).

LATA35 VALINNAISIA KIELIOPINTOJA (1 ov)
Suoritustapa: Sovitaan kuulustelijan kanssa.


KIRJALLISUUS (5 ov)

Sisältö: Tutustuminen arkaaisen, klassisen ja keisariajan keskeisiin auktoreihin ja kirjallisuudenlajeihin; kirjallisuuden lukemista alkukielellä.
Tavoitteet: Kyky apuvälineiden avulla ymmärtää ja tulkita antiikin latinankielistä kirjallisuutta kielellisesti ja asiasisällön kannalta omassa kulttuurikontekstissaan; kyky tunnistaa eri aikakausien, auktoreiden ja kirjallisuudenlajien erikoispiirteitä.
Suoritustapa: Luentosarja kertauskuulusteluineen tai kirjatentti. Luettavasta kirjallisuudesta sovitaan kuulustelijan kanssa.

LATA42 HISTORIALLISTA PROOSAA (1 ov)
Kirjallisuus: Yksi seuraavista vaihtoehdoista:
— SALLUSTIUS, De coniuratione Catilinae,
— LIVIUS, yksi kirja teoksesta Ab urbe condita,
— SUETONIUS, yksi elämäkerta, esim. Divus Iulius tai Divus Augustus.

LATA43 RETORISTA TAI FILOSOFISTA PROOSAA (1 ov)
Kirjallisuus: Yksi seuraavista vaihtoehdoista:
— QUINTILIANUS, Institutio oratoria lib. X,
— SENECA, De constantia sapientis tai vastaava määrä kirjeitä,
— PLINIUS, valikoima kirjeitä.

LATA52 KLASSISEN AJAN RUNOUTTA (1 ov)
Kirjallisuus: Yksi seuraavista vaihtoehdoista:
— VERGILIUS, yksi kirja teoksesta Georgica, tai vastaava määrä eklogeja,
— HORATIUS, Ars poetica, tai vastaava määrä satiireja tai epistuloita,
— CATULLUS, n. 500-600 säettä pitkiä runoja (Carmina longiora),
— OVIDIUS, PROPERTIUS tai TIBULLUS, valikoima
elegioja (n. 500-600 säettä).


LATA53 ARKAAISTA TAI KEISARIAJAN RUNOUTTA
(1 ov)
Kirjallisuus: Yksi seuraavista vaihtoehdoista:
— PLAUTUS tai TERENTIUS, yksi komedia,
— LUCRETIUS, n. 500-600 säettä teoksesta De rerum natura,
— IUVENALIS, n. 500-600 säettä
satiireja,
— MARTIALIS, n. 500-600 säettä epigrammeja,
— SENECA, yksi tragedia.

LATA63 VALINNAISIA OPINTOJA (1 ov)
Suoritustapa: Sovitaan kuulustelijan kanssa.


KIELITIEDE JA KIELIHISTORIA (5 ov)

Sisältö: Tutustuminen yleisen ja historiallisen kielitieteen perusteihin, latinan kielen kehityksen eri vaiheisiin, sitä selittäviin teorioihin ja sitä valaiseviin kirjallisiin lähteisiin.
Tavoitteet: Kielitieteellisten käsitteiden ymmärtäminen; kyky ymmärtää latinan kielen kehitykseen eri aikoina vaikuttaneita tekijöitä sekä sen ja nykykielten välisiä yhteyksiä.
Suoritustapa: Luentosarjat kertauskuulusteluineen tai kirjatentit.

LATA25 KIELITIETEEN PERUSTEET (1 ov)
Kirjallisuus: KARLSSON, Yleinen kielitiede.

LATA22 LATINAN KIELEN HISTORIA (1 ov)
Kirjallisuus: STOLZ-DEBRUNNER-SCHMID, Geschichte der lateinischen Sprache (on myös ital.), tai PALMER, The Latin language (kielihistoriallinen osa).

LATA23 LATINAN HISTORIALLINEN ÄÄNNE- JA MUOTO-OPPI (2 ov)
Kirjallisuus: LUNDSTRÖM, Latinets ljud- och formhistoria, sekä suppea latinankielinen oheismateriaali (sovitaan kuulustelijan kanssa).

LATA62 VULGAARILATINAA, KESKIAJAN JA UUDEN AJAN LATINAA (1 ov)
Kirjallisuus: Yksi seuraavista vaihtoehdoista:
— PETRONIUS, Cena Trimalchionis,
— vulgaarilatinalaisia tekstejä esim. V
ÄÄNÄSEN ja ROHLFSIN valikoimista,
— ITINERARIUM EGERIAE, valikoituja otteita,
— SVENNUNG, Från senantik och medeltid, n. 30 sivua, tai vastaava määrä PEKKASEN valikoimasta Ramus virens, tai MARCUSSON-NORBERGIN valikoimasta Med lärde på latin, tai SIDWELLIN
teoksesta Reading Medieval Latin,
— JUUSTEN (PORTHAN), Chronicon episcoporum Finlandensium, valikoima,
— Keskiajan latinankielistä runoutta, n. 40 sivua esim. kokoelmasta CARMINA BURANA tai teoksesta RABY, The Oxford book of Medieval Latin verse,
— Reness
anssiajan latinankielistä runoutta, n. 40 sivua antologiasta MUSAE REDUCES.


KULTTUURI
(5 ov)

Sisältö
: Laajempi tutustuminen antiikin kulttuurin eri osa-alueisiin.
Tavoitteet: Kyky ymmärtää antiikin kirjallisuuden kulttuurikonteksteja; kyky tunnistaa ja ymmärtää antiikin kulttuurin vaikutusta eurooppalaisessa kulttuurissa.
Suoritustapa: Kirjatentit tai luentosarjat kertauskuulusteluineen.

Toinen seuraavista vaihtoehdoista:
LATA16 ANTIIKIN HISTORIA (1 ov)
Kirjallisuus: KAMM, The Romans, s. 1-75 ja 171-207 sekä SOWERBY, The Greeks, s. 29-72.
LATA17 ROOMAN HISTORIA (1 ov)
Suoritustapa: Kirjatentti.
Kirjallisuus: Otavan Suuri maailmanhistoria 4: Rooman valtakunta.
Toinen seuraavista vaihtoehdoista:
LATA18 ANTIIKIN KIRJALLISUUDEN HISTORIA (1 ov)
Kirjallisuus: KAIMIO-OKSALA-RIIKONEN, Antiikin kirjallisuus ja sen perintö (1998 tai uudempi painos), s. 11-179.
LATA19 ROOMAN KIRJALLISUUDEN HISTORIA (1 ov)
Kirjallisuus: Roomaa koskevat osat teoksesta KANSOJEN KIRJALLISUUS I (Bendz), tai MAAILMAN KIRJALLISUUS I (Thesleff).

LATA14 ANTIIKIN TAIDE (1 ov)
Kirjallisuus: HONOUR-FLEMING, Maailman taiteen historia (1992), s. 59-68, 104-191, 258-295.

LATA15 ROOMAN TOPOGRAFIA JA RAKENNUSHISTORIA (1 ov)
Kirjallisuus: CLARIDGE, Rome: An Oxford archaeological guide (pääkohdittain; sovitaan kuulustelijan kanssa), tai COARELLI, Roma (pääkohdittain; sovitaan kuulustelijan kanssa), tai STAMBAUGH, The ancient Roman city (luvut 1-14).

LATA65 ERIKOISKURSSI tai HARJOITUSTYÖ (1 ov)
Suoritustapa: Sovitaan kuulustelijan kanssa.


METODIOPINNOT JA PROSEMINAARI (5 ov)

LATA73 JOHDATUS ANTIIKINTUTKIMUKSEEN (1 ov)
Sisältö: Tutustuminen antiikintutkimuksen eri osa-alueisiin, metodeihin ja lähdeaineistoihin.
Tavoitteet: Antiikintutkimuksen monialaisuuden ymmärtäminen; valmius hyödyntää erilaisia lähdeaineistoja tekstipohjaisessa tutkimuksessa.
Suoritustapa: Luentosarja kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.
Kirjallisuus: Sovitaan kuulustelijan kanssa.

LATA72 PROSEMINAARI (3 ov)
Sisältö: Proseminaarissa harjoitellaan tieteellisen esityksen laatimisen perusteita: lähteiden, tutkimuskirjallisuuden ja apuvälineiden käyttöä, ongelman ratkaisemista sekä tulosten esittämistä ja perustelua. Tutustutaan oman tieteenalan esitystapaan ja konventioihin. Proseminaariesitelmä on suppean tekstiotteen tarkka kielellinen ja sisällöllinen analyysi.
Tavoitteet: Kyky analysoida tekstiä syvällisesti ja kriittisesti sekä kielen että asiasisällön kannalta ja osana laajempaa kokonaisuutta; kyky laatia selkeä ja tieteenalan konventioita noudattava kirjallinen esitys.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ryhmätyöskentelyyn yhden lukukauden ajan, itsenäisesti laadittu esitelmä ja toimiminen opponenttina.
Arviointi: Arvosana määräytyy seminaarityön, opponoinnin ja keskusteluun osallistumisen perusteella.
Huom! Edellytyksenä proseminaariin ovat suoritetut perusopinnot tai muuten osoitettu riittävä kielitaito.

LATA64 PROSEMINAARIIN LIITTYVÄ ERIKOISTEOS TAI MUITA VALINNAISIA OPINTOJA (1 ov)
Suoritustapa: Sovitaan kuulustelijan kanssa.SYVENTÄVÄT OPINNOT

KIELI JA KULTTUURI (5 ov)

Sisältö: Antiikin kulttuurin ja sen perinteen tuntemuksen syventäminen, syvempi perehtyminen jonkin latinankielisen aikakauden kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ominaispiirteisiin sekä latinan kirjallisen käyttötaidon laventaminen ja syventäminen.
Tavoitteet: Latinan kielen syvällisempi teoreettinen ja käytännöllinen hallinta.

LATS35 KÄÄNNÖSKOE tai LATINANKIELINEN ESSEE
(1 ov)
Suoritustapa: Käännöskoe (ilman sanakirjaa) tai itsenäisesti laadittu latinankielinen kirjoitelma tutkijan kanssa sovittavasta aiheesta.

LATS10 ANTIIKIN RETORIIKKA (1 ov)
Suoritustapa: Luentosarja kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.
Kirjallisuus: VICKERS, In defense of rhetoric (luvut 1-6).

LATS14 ANTIIKIN PERINNE
(1 ov)
Suoritustapa: Luentosarja kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.
Kirjallisuus: REYNOLDS-WILSON, Scribes and scholars, tai MERISALO, Manu scripta: länsimaisen kirjan historia keskiajalla (500-1500).

Kaksi seuraavista vaihtoehdoista (2 ov):
Suoritustapa: Luentosarjat kertauskuulusteluineen tai kirjatentit.
LATS15 ANTIIKIN LATINA (1 ov)
Kirjallisuus: Sovitaan kuulustelijan kanssa.
LATS16 MYÖHÄISANTIIKIN LATINA TAI VULGAARILATINA (1 ov)
Kirjallisuus: Yksi seuraavista tai jokin muu, tutkijan kanssa sovittava teos:
— LÖFSTEDT, Late Latin,
— VÄÄNÄN
EN, Introduction au latin vulgaire (on myös ital., esp.).
— WRIGHT (ed.), Latin and the Romance languages in the early Middle Ages.
LATS17 KESKIAJAN TAI UUDEN AJAN LATINA (1 ov)
Kirjallisuus: Yksi seuraavista tai jokin muu, tutkijan kanssa sovittava teos:
— LANGOSCH, Lateinisches Mittelalter,
— STRECKER, Introduction to Medieval Latin,
— NORBERG, Manuel pratique de latin médieval,
— TENGSTRÖM-BENNER, On the interpretation of learned Neolatin.


KIRJALLISUUS (5 ov)

Sisältö: Latinankielisen kirjallisuuden tuntemuksen laajentaminen ja syventäminen; kirjallisuuden lukemista alkukielellä.
Tavoitteet: Kyky ymmärtää ja tulkita eri aikojen latinankielistä kirjallisuutta kielellisesti ja asiasisällön kannalta sekä kirjallisen tradition osana; kyky tunnistaa eri aikakausien, auktoreiden ja kirjallisuudenlajien erikoispiirteitä.
Suoritustapa: Luentosarjat kertauskuulusteluineen tai kirjatentit.

Kirjallisuus: Valinnaisesti seuraavista vaihtoehdoista (sovitaan kuulustelijan kanssa):
LATS40 SYVEMPI PEREHTYMINEN KLASSISEN AJAN KIRJALLISUUTEEN (1 ov)
Esim. perus- ja aineopintojen kirjallisuusjaksoissa mainittuja auktoreita (CICERO, SALLUSTIUS, LIVIUS, CATULLUS, VERGILIUS, HORATIUS, OVIDIUS, PROPERTIUS, TIBULLUS).
LATS41 SYVEMPI PEREHTYMINEN ARKAAISEN TAI KEISARIAJAN KIRJALLISUUTEEN (1 ov)
Esim. aineopintojen kirjallisuusjaksoissa mainittuja auktoreita (PLAUTUS, TERENTIUS, LUCRETIUS, SUETONIUS, QUINTILIANUS, PLINIUS MINOR, SENECA, IUVENALIS, MARTIALIS).
LATS42 AMMATTIKIRJALLISUUTTA TAI PIIRTOKIRJOITUKSIA (1 ov)
Esim. CATO, VARRO, PLINIUS MAIOR, VITRUVIUS, tai muita, kuulustelijan kanssa sovittavia auktoreita tai valikoima piirtokirjoituksia.
LATS43 MYÖHÄISANTIIKIN KIRJALLISUUTTA 1 (1 ov)
LATS44 MYÖHÄISANTIIKIN KIRJALLISUUTTA 2 (1 ov)
Esim. kristillisiä proosakirjailijoita (TERTULLIANUS, AUGUSTINUS) tai runoilijoita (CLAUDIANUS), historiaa (AMMIANUS MARCELLINUS), romaanikirjallisuutta (APULEIUS), filosofiaa (BOETHIUS), tai muita, kuulustelijan kanssa sovittavia auktoreita.
LATS45 KESKIAJAN TAI UUDEN AJAN KIRJALLISUUTTA (1 ov)
Esim. DANTE, PETRARCA, POGGIO, ERASMUS, tai keskiajan ja renessanssiajan proosaa tai runoutta kohdassa LATA62 mainituista kokoelmista, tai muuta, kuulustelijan kanssa sovittavaa kirjallisuutta.
LATS46 KIRJALLISUUTTA VALINNAISESTI (1 ov)


KREIKAN KIELEN PERUSTIEDOT (5 ov)

Sisältö: Tutustuminen klassisen kreikan alkeisiin.
Tavoitteet: Klassisen kreikan peruskieliopin ja sanaston tuntemus, kyky ymmärtää helpohkoa tekstiä.

LATS52 KREIKKA 1 (2 ov)
LATS53 KREIKKA 2 (2 ov)
Suoritustapa: Sovitaan kuulustelijan kanssa.
Kirjallisuus: FRÖSÉN, Epi oinopa ponton.

LATS55 TÄYDENTÄVIÄ OPINTOJA (1 ov)
Suoritustapa: Luentosarja kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.
Kirjallisuus: Kreikankielistä kirjallisuutta tai Kreikan kieltä ja kulttuuria käsittelevä teos (sovitaan kuulustelijan kanssa).


SEMINAARI (5 ov)

LATS64 SEMINAARI (5 ov)
Sisältö: Seminaarissa perehdytään tutkimusmetodeihin, lähdekritiikkiin ja tieteellisen kirjoittamisen prosessiin.
Tavoitteet: Valmiudet olemassa olevan tiedon seulomiseen ja uuden tiedon tuottamiseen erityisesti silmällä pitäen pro gradu -tutkielman laatimista.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn kahden lukukauden ajan, kaksi esitelmää ja kaksi opponointia.
Arviointi: Arvosana määräytyy seminaaritöiden, opponointien ja keskusteluun osallistumisen perusteella.

LATS70 TUTKIELMA (20 ov)

Sisältö
: Laajahko latinankielisiin lähteisiin perustuva suomenkielinen tutkielma.
Tavoitteet: Tavoitteena on kehittää opiskelijan kriittistä ajattelua, argumentointitaitoja ja kykyä itsenäiseen ongelmanratkaisuun. Tutkielman laadittuaan opiskelija on tutustunut alansa tutkimustraditioon ja tieteelliseen kirjallisuuteen, oppinut kokoamaan ongelman ratkaisemista varten tarvittavan lähdeaineiston, analysoimaan sitä kriittisesti ja tekemään sen pohjalta perusteltuja johtopäätöksiä.
Suoritustapa: Ohjaus ja itsenäinen työskentely.
Arviointi: Tutkielman tarkastaa kaksi tarkastajaa, jotka antavat siitä arvosanan.ANTIIKIN KULTTUURI

Perusopinnot (15 ov)


Antiikki I = Perustiedot (5 ov)

ANTP10 Johdatus antiikin kulttuuriin (1 ov)
ANTP11 Antiikin mytologia (1 ov)
ANTP12 Antiikin historia tai ANTP13 Kreikan historia tai ANTP14 Rooman historia (1 ov)
ANTP20 Antiikin kirjallisuuden historia tai ANTP21 Kreikan kirjallisuuden historia tai ANTP22 Rooman kirjallisuuden historia (1 ov)
ANTP23 Antiikin kirjallisuudenhistoria 2 (1 ov)


Antiikki II = Erikoisalat (5 ov)

ANTP30 Antiikin taide tai ANTP31 Kreikan taide tai ANTP32 Rooman taide (1 ov)
ANTP40 Rooman topografia ja rakennushistoria (1 ov) tai ANTP41 Ateenan topografia ja rakennushistoria (1 ov)
ANTP50 Antiikin filosofia (1 ov)
ANTP51 Antiikin retoriikka (1 ov)
ANTP60 Antiikin perinne (1 ov)


Antiikki III = Valinnaisia opintoja (5 ov)

Valinnaisesti muista antiikin kulttuurin opintojaksoista. Tähän voi sisällyttää myös klassisten kielten opintoja.


ANTIIKIN KULTTUURIN OPINTOKOKONAISUUS (10 ov)
Vapaasti koottavissa edellä esitetyistä opintojaksoista (voi sisältää myös latinan ja kreikan kielen opintoja).


ANTIIKIN KULTTUURI: PERUSOPINNOT (15 ov)


Sisältö
: Tutustuminen pääpiirteissään antiikin kulttuurin eri osa-alueisiin. Suorittaminen ei edellytä klassisten kielten taitoa, mutta valinnaisiin opintojaksoihin voi sisällyttää myös latinan ja/tai kreikan kielen opintoja. Valinnaisia opintojaksoja voidaan suunnata tukemaan ja täydentämään opiskelijan pääaineopintoja (sovitaan kuulustelijan kanssa).
Tavoitteet: Yleiskuva antiikin kulttuurista ja sen vaikutuksesta eurooppalaiseen kulttuuriperinteeseen.
Suoritustapa: Kirjatentit tai luentosarjat kertauskuulusteluineen.
Arviointi: Kirjatentit tai kertauskuulustelut.
Kirjallisuus: Ks. opintojaksojen luetteloa.

Huom! Jos tutkinnon muihin aineisiin sisältyy antiikin kulttuurin opintoja, opiskelijan tulee erikseen sopia niitä vastaavien kohtien suorittamisesta kuulustelijan kanssa.
Sekä latinan kielen että antiikin kulttuurin arvosanoja suorittavien opinnoista sovitaan tapauskohtaisesti kuulustelijan kanssa.

Apuneuvoksi nimien suomenkielisen asun ja terminologian osalta suositellaan MMM Antiikin sanakirjaa (suomeksi toimittanut M. Itkonen-Kaila) ja Antiikin käsikirjaa (toim. Paavo Castrén ja Leena Pietilä-Castrén).ANTIIKKI I = PERUSTIEDOT (5 ov)

Sisältö: Tutustuminen pääpiirteissään antiikin historiaan, kirjallisuudenhistoriaan ja mytologiaan.

ANTP10 JOHDATUS ANTIIKIN KULTTUURIIN (1 ov)
Kirjallisuus: Kreikkaa ja Roomaa koskevat osat teoksesta DE BLOIS, An Introduction to the Ancient World (on myös saks.), tai KALLELA-OKSALA-PAANANEN-PALMÉN, Antiikin kulttuuriperintö (Ad fontes).

ANTP11 ANTIIKIN MYTOLOGIA (1 ov)
Kirjallisuus: LINDSKOG, Kreikkalaisia jumalaistaruja ja satuja, tai BELLINGHAM, Kreikan mytologia.

Yksi seuraavista vaihtoehdoista:
ANTP12 ANTIIKIN HISTORIA (1 ov)
Kirjallisuus: KAMM, The Romans, s. 1-75 ja 171-207 sekä SOWERBY, The Greeks, s. 29-72.
ANTP13 KREIKAN HISTORIA (1 ov)
Kirjallisuus: GREEN, A concise history of ancient Greece, tai Otavan Suuri maailmanhistoria 3: Helleenien aika.
ANTP14 ROOMAN HISTORIA (1 ov)
Kirjallisuus: Otavan Suuri maailmanhistoria 4: Rooman valtakunta.

Yksi seuraavista vaihtoehdoista:
ANTP20 ANTIIKIN KIRJALLISUUDEN HISTORIA (1 ov)
Kirjallisuus: KAIMIO-OKSALA-RIIKONEN, Antiikin kirjallisuus ja sen perintö (1998), s. 11-179.
ANTP21 KREIKAN KIRJALLISUUDEN HISTORIA (1 ov)
Kirjallisuus: Kreikkaa koskevat osat teoksesta KANSOJEN KIRJALLISUUS I (Bendz), tai MAAILMAN KIRJALLISUUS I (Thesleff).
ANTP22 ROOMAN KIRJALLISUUDEN HISTORIA (1 ov)
Kirjallisuus: Roomaa koskevat osat teoksesta KANSOJEN KIRJALLISUUS I (Bendz), tai MAAILMAN KIRJALLISUUS I (Thesleff).
Huom! On suositeltavaa, että ne, jotka suorittavat tässä kohdassa Rooman kirjallisuuden historian, sisällyttävät Kreikan kirjallisuuden historian valinnaisiin opintojaksoihin.

ANTP23 ANTIIKIN KIRJALLISUUS 2 (1 ov)
Kirjallisuus: Antiikin kirjallisuutta käännöksinä tai syventävä teos (sovitaan kuulustelijan kanssa).
Suoritustapa: Essee tai kirjatentti.


ANTIIKKI II = ERIKOISALAT (5 ov)

Sisältö: Tutustuminen pääpiirteissään antiikin taiteeseen, rakennushistoriaan, filosofiaan ja retoriikkaan sekä antiikin kulttuurin välittymiseen.

Yksi seuraavista vaihtoehdoista:
ANTP30 ANTIIKIN TAIDE (1 ov)
Kirjallisuus: HONOUR-FLEMING, Maailman taiteen historia (1992), s. 59-68, 104-191, 258-295.
ANTP31 KREIKAN TAIDE (1 ov)
Kirjallisuus: BOARDMAN, Greek Art, tai vastaava, kuulustelijan kanssa sovittava teos.
ANTP32 ROOMAN TAIDE (1 ov)
Kirjallisuus: WHEELER, Roman Art and Architecture, tai vastaava, kuulustelijan kanssa sovittava teos.

Toinen seuraavista vaihtoehdoista:
ANTP40 ROOMAN TOPOGRAFIA JA RAKENNUSHISTORIA (1 ov)
Kirjallisuus: CLARIDGE, Rome: An Oxford archaeological guide (pääkohdittain; sovitaan kuulustelijan kanssa), tai COARELLI, Roma (pääkohdittain; sovitaan kuulustelijan kanssa), tai STAMBAUGH, The ancient Roman city (luvut 1-14).
ANTP41 ATEENAN TOPOGRAFIA JA RAKENNUSHISTORIA (1 ov)
Kirjallisuus: Sovitaan kuulustelijan kanssa.

ANTP50 ANTIIKIN FILOSOFIA (1 ov)
Kirjallisuus: THESLEFF-SIHVOLA, Antiikin filosofia ja aatemaailma (200 sivua oman valinnan mukaan) tai GUTHRIE, The Greek philosophers.
ANTP51 ANTIIKIN RETORIIKKA (1 ov)
Kirjallisuus: VICKERS, In defense of rhetoric (luvut 1-3, appendix ja yksi valinnainen luku).

ANTP60 ANTIIKIN PERINNE (1 ov)
Kirjallisuus: MERISALO, Manu scripta: länsimaisen kirjan historia keskiajalla (500-1500).


ANTIIKKI III = VALINNAISIA OPINTOJA (5 ov)

Sisältö: Valinnaisesti antiikin kulttuurin ja latinan kielen opintojaksoista.
ANTIIKIN KULTTUURIN OPINTOKOKONAISUUS (10 ov)

Vapaasti koottavissa antiikin kulttuurin ja latinan kielen opintojaksoista.

Huom! Jos tutkinnon muihin aineisiin sisältyy antiikin kulttuurin opintoja, opiskelijan tulee sopia vastaavien kohtien suorittamisesta kuulustelijan kanssa.


KAIKKI ANTIIKIN KULTTUURIN OPINTOJAKSOT


ANTP10 JOHDATUS ANTIIKIN KULTTUURIIN (1 ov)
Kreikkaa ja Roomaa koskevat osat teoksesta DE BLOIS, An Introduction to the Ancient World (on myös saks.), tai KALLELA-OKSALA-PAANANEN-PALMÉN, Antiikin kulttuuriperintö (Ad fontes).

ANTP11 ANTIIKIN MYTOLOGIA (1 ov)
LINDSKOG, Kreikkalaisia jumalaistaruja ja satuja, tai BELLINGHAM, Kreikan mytologia.

ANTP12 ANTIIKIN HISTORIA (1 ov)
KAMM, The Romans, s. 1-75 ja 171-207 sekä SOWERBY, The Greeks, s. 29-72.

ANTP13 KREIKAN HISTORIA (1 ov)
GREEN, A concise history of ancient Greece, tai Otavan Suuri maailmanhistoria 3: Helleenien aika.

ANTP14 ROOMAN HISTORIA (1 ov)
Otavan Suuri maailmanhistoria 4: Rooman valtakunta.

ANTP15 JOHDATUS KREIKKALAISEEN KULTTUURIIN (1 ov)
SOWERBY, The Greeks, tai FLACELIÈRE, Sellaista oli elämä antiikin Kreikassa.
Huom! Jos opiskelija on suorittanut tai aikoo suorittaa jaksossa ANTP12 osan SOWERBYN teoksesta, hänen tulee tässä kohdassa valita FLACELIÈRE.

ANTP20 ANTIIKIN KIRJALLISUUDEN HISTORIA (1 ov)
KAIMIO-OKSALA-RIIKONEN, Antiikin kirjallisuus ja sen perintö (1998), s. 11-179.

ANTP21 KREIKAN KIRJALLISUUDEN HISTORIA (1 ov)
Kreikkaa koskevat osat teoksesta KANSOJEN KIRJALLISUUS I (Bendz), tai MAAILMAN KIRJALLISUUS I (Thesleff).

ANTP22 ROOMAN KIRJALLISUUDEN HISTORIA (1 ov)
Roomaa koskevat osat teoksesta KANSOJEN KIRJALLISUUS I (Bendz), tai MAAILMAN KIRJALLISUUS I (Thesleff).

ANTP23 ANTIIKIN KIRJALLISUUDEN HISTORIA 2 (1 ov)
Antiikin kirjallisuutta käännöksinä tai syventävä teos (sovitaan kuulustelijan kanssa).

ANTP30 ANTIIKIN TAIDE (1 ov)
HONOUR-FLEMING, Maailman taiteen historia (1992), s. 59-68, 104-191, 258-295.

ANTP31 KREIKAN TAIDE (1 ov)
BOARDMAN, Greek Art, tai vastaava, kuulustelijan kanssa sovittava teos.

ANTP32 ROOMAN TAIDE (1 ov)
WHEELER, Roman Art and Architecture, tai vastaava, kuulustelijan kanssa sovittava teos.

ANTP40 ROOMAN TOPOGRAFIA JA RAKENNUSHISTORIA (1 ov)
CLARIDGE, Rome: An Oxford archaeological guide (pääkohdittain; sovitaan kuulustelijan kanssa), tai COARELLI, Roma (pääkohdittain; sovitaan kuulustelijan kanssa), tai STAMBAUGH, The ancient Roman city (luvut 1-14).

ANTP41 ATEENAN TOPOGRAFIA JA RAKENNUSHISTORIA (1 ov)
Sovitaan kuulustelijan kanssa.

ANTP50 ANTIIKIN FILOSOFIA (1 ov)
THESLEFF-SIHVOLA, Antiikin filosofia ja aatemaailma (200 sivua oman valinnan mukaan) tai GUTHRIE, The Greek philosophers.

ANTP51 ANTIIKIN RETORIIKKA (1 ov)
VICKERS, In defense of rhetoric (luvut 1-3, appendix ja yksi valinnainen luku).

ANTP60 ANTIIKIN PERINNE (1 ov)
MERISALO, Manu scripta: länsimaisen kirjan historia keskiajalla (500-1500).

ANTP61 ANTIIKIN PERINNE 2 (1 ov)
REYNOLDS-WILSON, Scribes and scholars.

ANTP62 ANTIIKIN MYTOLOGIA 2 (1 ov)
GRAF, Greek mythology, tai jokin muu antiikin mytologian tuntemusta syventävä tai laajentava teos.