04.08.2006

Romaaninen filologia

Termi romaaninen filologia tarkoittaa perinteisesti kaikkien latinasta periytyvien romaanisten kielten tutkimusta. Käytännössä kuitenkin termillä tarkoitetaan ensisijaisesti ranskan kieltä sekä ranskankielistä kulttuuria romaanisen kielialueen kontekstissa. Opintojen päämääränä on antaa opiskelijoille hyvä ranskan kielen taito ja perehdyttää heidät ranskankieliseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin sekä romaaniseen kielialueeseen. Monet romaanisen filologian opiskelijat Jyväskylässä pitävät tavoitteenaan valmistumista opettajan ammattiin. Muita romanisteille sopivia aloja ovat viestintä, matkailu, kansainväliset tehtävät ja liike-elämä. Romaanisen filologian voi yhdistää pääaineena johonkin muuhun kieliaineeseen, kirjallisuustieteeseen, historiaan, taideaineisiin tai informaatioteknologiaan. Sivuaineena se soveltuu edellisten lisäksi esimerkiksi valtiotieteiden, viestintätieteiden ja teknisten alojen opiskelijoille.

Yleisiä ohjeita

Ilmoittautuminen
Kaikille kursseille on ilmoittauduttava. Joidenkin kielitaitoryhmien koko on rajoitettu. Edellisen tason vastaavat kielitaitokurssit on oltava suoritettuina hyvin tiedoin. Seminaareihin voi osallistua, kun edellinen opintokokonaisuus on loppuun suoritettu. Ilmoittautuessa aine- ja syventäviin opintoihin on esitettävä opintorekisteriote amanuenssille. Ilmoittautuminen tapahtuu Korppi-järjestelmässä ennen lukukauden alkua.

Tentit
Luentosarjan päätteeksi pidetään kertauskuulustelu. Varsinaisen kuulustelun lisäksi on yksi uusintamahdollisuus. Uusinnassa epäonnistuneet suorittavat kyseiseen kohtaan liittyvän kirjallisuuden kirjatenttinä. Käännöskokeissa epäonnistunut voi osallistua kahteen uusintakokeeseen ilman velvoitetta osallistua uudelle kurssille. Kirjatenttejä suoritetaan tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä ja niihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää tiedekunnan tenttikuorella. Niitä opiskelijoita, jotka suorittavat opintovaatimusten kohdat kirjatentteinä, pyydetään sopimaan tentistä opettajan kanssa.

Contrôle continu
Joillakin kursseilla arviointi toteutetaan yhden laajan loppukuulustelun sijasta kahdella tai kolmella osakokeella. Kurssiin osallistuva voi valita joko contrôle continu -arvioinnin tai loppukuulustelun. Contrôle continu -osakokeita ei voi uusia. Mikäli opiskelija jättää yhden osakokeen suorittamatta, hänen on suoritettava kurssin tentti loppukuulusteluna.

Arvosanat
Hyviin tietoihin vaaditaan käytännön kielitaitokursseista sekä seminaareista vähintään 2-, ja kaikkien osasuoritusten keskiarvon on oltava vähintään 1,63. Erinomaisiin tietoihin vaaditaan kaikkien suoritusten keskiarvoksi vähintään 2,38, ja lisäksi arvosanan kustakin kielitaitokurssista sekä seminaareista pitää olla vähintään 2+. Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan kurssien arvosanojen suorana keskiarvona.

OPINNOT

Romaanisen filologian opinnot jakautuvat kolmeen vaiheeseen seuraavasti: perusopinnot (15 ov), aineopinnot (25 ov) ja syventävät opinnot (20 ov + pro gradu -tutkielma 20 ov = 40), yhteensä 80 ov. Lisäksi on suoritettava kieli- ja viestintäopinnot. Sivuaineopiskelijoiden on mahdollista suorittaa aineopinnot laajuudessa 20 ov.

Kielitaitokurssit on merkitty opintojaksolistaan K-kirjaimella.

Perusopinnot 15 ov

K

RFIP12

Ranskan rakenteet

2,5 ov

K

RFIP16

Fonetiikka ja ääntäminen

2 ov

K

RFIP17

Käännösharjoitukset suomi-ranska

1,5 ov

K

RFIP18

Käännösharjoitukset ranska-suomi

1 ov

K

RFIP19

Kirjallinen taito

1 ov

K

RFIP21

Suullinen taito

1 ov

 

RFIP33

Kirjallisuus

2 ov

 

RFIP40

Ranskalainen kulttuuri

1,5 ov

 

 

Näkökulmia kieleen

2,5 ov

 

 

 

 

 

Aineopinnot 25 ov (sivuaineopiskelijoille 20 ov)

K

RFIA12

Kielioppi

4 ov

K

RFIA17

Käännösharjoitukset suomi-ranska

3 ov

K

RFIA18

Käännösharjoitukset  ranska suomi

2 ov

 

RFIA26

Ranskalainen kielitiede

2 ov

K

RFIA28

Suullinen taito

1 ov

 

RFIA32

Kirjallisuus

4 ov

K*

 RFIA38

Proseminaari ja metodikurssit (pakoll. vain pääaineopiskelijoille)

5 ov

 

RFIA43

Ranskan historia

1 ov

 

RFIA44

Ranskan kielen kehitys 

1 ov

 

RFIA90

Kieliharjoittelu

2 ov

 

 

 

 

K* Kurssin proseminaariosuus (3 ov) lasketaan kielitaitokurssiksi.


Syventävät opinnot 20 ov

K

RFIS12

Kielioppi

2 ov

K

RFIS26

Käännösharjoitukset ranska-suomi

1 ov

K

RFIS30

Seminaari

5 ov

 

RFIS45

Toinen romaaninen kieli

2 ov

 

LATP02

Latina 2

2 ov

 

 

Seuraavista moduuleista valitaan osioita, yht. 8 ov.

 

 

Moduuli I

Romaaninen kielialue

8 ov

 

Moduuli II

Keskiajan tutkimus

8 ov

 

Moduuli III

Moderni kielitiede

8 ov

 

Moduuli IV

Ranskankielinen kirjallisuus ja kulttuuri

8 ov

 

Moduuli V

Ranska vieraana kielenä

8 ov

 

RFIS95

Työharjoittelu

2-3ov

 

RFIS33 Tutkielma 20 ov


Kieli- ja viestintäopinnot 9 ov
Äidinkielen viestintä 3 ov.
Kypsyysnäyte (maturiteetti)1 ov
1. vieras kieli 1 ov
2. vieras kieli 1 ov
Ruotsin kieli 1 ov
LATP01 Latina 1 2ov


HTK066 Opettajatutorointi 1 ov (tutkinnon valinnaisiin opintoihin)
Sisältö: Ryhmäkeskusteluja opintoihin, urasuunnitelmiin ja uuteen elämänvaiheeseen liittyvistä asioista muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa. Ryhmään voidaan kutsua myös asiantuntijavieraita.
Tavoitteet: Opettajatutoroinnin tavoitteena on auttaa opiskelijoita omaksumaan akateemisen opiskelun taitoja, tutustumaan yliopiston ja oman oppiaineensa käytänteisiin sekä suunnittelemaan opintojaan ja tutkintonsa rakennetta.
Suoritustapa: Opettajatutorointi on tarkoitettu kaikille pääaineopiskelijoille. Tuutorointia varten opiskelijat jakaantuvat ryhmiin, jotka tapaavat noin kerran kuussa ensimmäisen lukuvuoden aikana. Ryhmätapaamisten lisäksi opiskelija voi halutessaan tavata oman opettajatuutorinsa kahden kesken, jolloin voidaan tarkemmin keskustella opiskelijan henkilökohtaisista kysymyksistä. Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen tuutoriryhmät tapaavat esim. kerran lukukaudessa tai -vuodessa.

HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma
Sisältö: HOPS on opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka auttaa opintojen suunnittelussa ja hallinnassa sekä ohjaa hyviin oppimistuloksiin omien tavoitteiden mukaisesti. Se on itsetuntemuksen ja itsensä kehittämisen apuväline.
Tavoitteet: HOPS suuntaa tulevaisuuteen, jopa työelämään asti. HOPS on kuitenkin joustava: vahvuudet ja varsinkin tavoitteet voivat muuttua.
Suoritustapa: Opiskelija tekee alustavan HOPSinsa mahdollisimman varhain ensimmäisenä opiskeluvuonna. Opinto-ohjaaja antaa neuvoja ja tukea HOPSin laadintaan tai opintosuunnitelma voidaan tehdä osana opettajatutorointia. Suunnitelma säilytetään, sitä täydennetään jo ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä ja päivitetään opinto-ohjaajan tuella koko opintojen ajan.

 

OPINTOJAKSOJEN KUVAUKSET

PERUSOPINNOT

RFIP12 RANSKAN KIELEN RAKENTEET 2,5 ov

Sisältö: Kokonaisuuteen sisältyy kaksi osaa, jotka on suoritettava saman lukuvuoden aikana.
1) Kaikille pakollinen lauseenjäsennystä ja kielioppiterminologiaa käsittelevä lyhyt verkkokurssi (0,5 ov). Kurssilla käsitellään peruskielioppiterminologiaa.
2) Lukuvuoden kestävä kielioppikurssi, jolla perehdytään ranskan kielen normatiivisen kieliopin pääpiirteisiin koulutietoja syventäen. Syyslukukaudella käsitellään mm. substantiivit, adjektiivit, pronominit, kielto- ja kysymyslauseet ja kevätlukukaudella keskitytään verbioppiin.
Tavoitteet: Tavoitteena on antaa kokonaiskuva ranskan kielen kieliopillisista rakenteista, jonka pohjalta voi soveltaa saatua tietoa käytäntöön. Opiskelijalla on valmiudet kielen rakenteen kuvaamiseen ja analysointiin.
Suoritustapa:
1) Kahden kuukauden pituinen verkkokurssi, joka sisältää vapaaehtoisia ja pakollisia harjoituksia. Verkkokursseja järjestetään 5 kertaa vuodessa. Opiskelija saa valita hänelle sopivan ajankohdan.
2) Lukuvuoden kestävät luennot ja niiden pohjalta tehtävät harjoitukset ryhmissä.
Arviointi:
1) Pakollisia harjoituksia, joiden yhteenlaskettu keskiarvo muodostaa lopullisen arvosanan.
2) Kaksi kertauskuulustelua, joiden keskiarvon tulee olla vähintään 2- hyvien tietojen saamiseksi.
Koko kurssi (1+2) on oltava suoritettuna ennen RFIA12 -kurssin aloittamista. Loppuarvosanasta lauseenjäsennyksen osuus on 20 % ja kieliopin 80 %.
Kirjallisuus:
1) Kaikki tarvittava materiaali on tarjolla verkkokurssin sisällä.
2) Oheislukemistona DELATOUR & al., Grammaire du français, Hachette 1991.
 

RFIP16 FONETIIKKA JA ÄÄNTÄMINEN 2 ov

Sisältö: Kurssilla opiskellaan ranskan fonetiikkaa ja tehdään ääntämisharjoituksia kielistudiossa. Fonetiikkaa käsitellään siinä määrin, kuin se tukee oikean ääntämistavan oppimista. Luennolla käsitellään ranskan fonetiikkaa ja selitetään kielistudioharjoituksiin liittyviä teoreettisia ongelmia (kielistudioharjoitusten esivalmistelu).
Tavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa ääntää ranskaa hyvin ja osaa tulkita ranskan monimutkaista oikeinkirjoitusta; lisäksi hän osaa selittää, miksi ja milloin mikin kirjainyhdistelmä ääntyy tietyllä tavalla.
Suoritustapa: Luento ja harjoitukset kielistudiossa, lisäksi pakollisia verkkoharjoituksia.
Arviointi: Verkossa suoritettavia pakollisia harjoituksia, joiden yhteenlaskettu keskiarvo muodostaa lopullisen arvosanan.
Kirjallisuus: Kurssilla käytetään kurssikirjaa KALMBACH, Phonétique et prononciation du français - Ranskan fonetiikka ja ääntäminen, Manycon Édition 2003. Kirja sisältää teoriaosan ja kielistudiossa suoritettavat harjoitukset.
 

RFIP17 KÄÄNNÖSHARJOITUKSET SUOMI-RANSKA 1,5 ov

 Sisältö: Lukukauden kestävällä kurssilla harjoitellaan käännöslauseiden avulla kontrastiivisesti ranskan kielioppia ja sanastoa.
Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelijalla on valmiudet helppojen suomenkielisten tekstien kääntämiseen ranskaksi.
Suoritustapa: Opiskelija valmistaa viikoittain kotona harjoitustekstejä, jotka korjataan ja käsitellään tunnilla opettajan johdolla.
Arviointi: Kaksi osakoetta lukukauden aikana (contrôle continu).
 

RFIP18 KÄÄNNÖSHARJOITUKSET RANSKA-SUOMI 1 ov

Sisältö: Erityyppisten ei kovin vaikeiden tekstien kääntäminen hyvälle suomen kielelle. Tekstikokoelma sisältää mm. yleiskielisiä asiatekstejä kulttuurista, yhteiskunnasta, opiskelusta sekä jonkun kaunokirjallisen ja erikoisalan tekstin.
Tavoitteet: Tavoitteena on antaa kääntämisen perustiedot- ja taidot. Opiskelijalla on kyky ymmärtää tyylillisiä ja rakenteellisia eroja sekä valmiudet hahmottaa teksti kokonaisuutena pintaa syvemmältä luontevan käännöksen tuottamiseksi hyvällä suomen kielellä. Erilaisten tekstien myötä sanavarasto laajentuu.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen kurssille, joka kestää yhden lukukauden. Tekstit valmistellaan kotona ja käsitellään tunnilla. Yksilö- ja ryhmätyötä.
Arviointi: Kaksi koetta, joista toinen suoritetaan kotitenttinä ja toinen on sanakirjaton tentti. Tenttien keskiarvon tulee olla vähintään 2- hyvien tietojen saamiseksi.
 

RFIP19 KIRJALLINEN TAITO 1 ov

Sisältö: Yhden lukukauden kurssi. Kirjallisen taidon osa-alue sisältää monipuolisia kirjoitusharjoituksia kuten esseitä, tiivistelmiä ja referaatteja.
Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija osaa kirjoittaa jäsenneltyjä tekstejä. Erityistä huomiota kiinnitetään tieteellisen kirjoittamisen harjoitteluun.
Suoritustapa: Kotona tehtävät harjoitukset, jotka käsitellään opettajan johdolla.
Arviointi: Arvosana annetaan harjoitusten perusteella.
 

RFIP21 SUULLINEN TAITO 1 ov

Sisältö: Lukukauden kestävällä kurssilla harjoitellaan suullista ilmaisua ranskaksi pienryhmissä.
Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija osaa keskustella yleisluontoisista aiheista suhteellisen vaivattomasti.
Suoritustapa: Keskustelut pienryhmissä, erilaiset kuunteluharjoitukset.
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja suullinen loppukoe.

RFIP33 KIRJALLISUUS 2 ov

Sisältö: Lukukauden kestävällä kurssilla perehdytään 1900-luvun ranskalaiseen kirjallisuuteen. Analysoitavina on mm. seuraavien kirjailijoiden teoksia: Saint-Exupéry, Camus, Duras ja Beckett.
Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelijalla on yleiskäsitys 1900-luvun ranskalaisesta kirjallisuudesta sekä kirjallisuusanalyysin metodeista.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen kurssille ja kertauskuulustelu.
Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti.
Kirjallisuus: Jos opiskelija suorittaa kurssin kirjatenttinä hänen on perehdyttävä seuraavaan teokseen: AMMIRATI - LEFEBVRE - MARCANDIER-COLARD: Littérature française. Manuel de Poche (PUF). Lisäksi on luettava neljä kaunokirjallista teosta opettajan ohjeiden mukaan.

Ohjeet kirjan Ammirati, Lefebvre ... Littérature française lukemiseen kirjallisuustenttiä varten:

Chapitre 6 (Une réflexion...) I (Jansénistes...), II (Pascal), III (La Rochefoucauld), V (La Fontaine), VI (La Bruyère)

Chapitre 7 (Modèles..) I (Un divertissement), II (L’empire de la tragédie: Corneille et Racine), III (Molière et la comédie)

Chapitre 8 (La littérature en question) II (La querelle du Cid...)

Chapitre 9 (Les cercles de la connaissance) I (L’aventure des lumières...), II (Ambitions...), III (Les grands débats...), IV (Littératures d'Europe)

Chapitre 10 (Libres et égaux en droit...) I (Un combat philosophique), II (Montesquieu), III (Voltaire), IV (Une défense originale...)

Chapitre 11 (Le Théâtre...) I (Un siècle de théâtre), II (Beaumarchais), III (Beaumarchais)

Chapitre 12 (Un genre polymorphe) I (L’invention du roman), II (Montesquieu), IV (Rousseau), V (Diderot), VI (Choderlos de Laclos)

Chapitre 13 (Un mot nouveau..) I (Qu’est-ce que le romantisme?), II (Mme de Stael), IV (Stendhal), V (Hugo), VII (Baudelaire)

Chapitre 14 (Splendeurs et misères...) I (Héros en mal de siècle), V (Héros ou anti-héros?), VII (Le héros en apprentissage, Balzac), VIII (Le héros stendhalien en apprentissage)

Chapitre 15 (Roman et histoires...) I (Un siècle de roman), II (Balzac), III (Stendhal), IV (Flaubert), V (Hugo), VI (Zola)

Chapitre 16 (Des Fleurs du mal...) I (Baudelaire), II (Verlaine), III (Rimbaud), IV (Mallarmé)

Chapitre 17 (Les métamorphoses) I (La crise du roman), II (Proust), III (Gide), IV (Colette), V (Céline), VI (Malraux)

Chapitre 18 (Un siècle de recherches théâtrales) I (Un théâtre plus politique),  III (Giraudoux), IV (Anouilh), V (Sartre), VI (Camus), VII (Beckett), VIII (Ionesco)

Chapitre 19 (Un siècle d’expériences poétiques) II (Guillaume Apollinaire), IV ( Saint-John Perse), V (Breton), VI (Paul Éluard)

 
Lisäksi on  luettava 4 romaania seuraavista teoksista:

ANOUILH Jean, Antigone
BECKETT Samuel, En attendant Godot
CAMUS Albert, L'Étranger
DURAS Marguerite, Hiroshima mon amour
GIDE André, La Symphonie pastorale
LE CLÉZIO J.M.G., Mondo et autres histoires
SAINT EXUPÉRY Antoine, Terre des hommes
TOURNIER Michel, Vendredi ou la vie sauvage

 
RFIP40 RANSKALAINEN KULTTUURI 1,5 ov

Sisältö: Lukuvuoden kestävä kurssi, joka antaa yleiskuvan ranskalaisesta nyky-yhteiskunnasta (1900-2000), sen kulttuurista ja taide-elämästä, sekä poliittisesta ja sosiaalisesta historiasta. Opetusmateriaali koostuu mm. dia-kuvista.
Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on tarvittavat taustatiedot 1900- ja 2000-luvun ranskalaisesta kulttuurista kirjallisuuden ja asiatekstien tulkitsemiseen.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen kurssille tai kirjatentti.
Arviointi: Kertauskuulustelu.
Kirjallisuus: GUNTEN - MARTIN - NIOGRET, Les institutions de la France (Collection Repères pratiques Nathan/Nathan) ja LABRUNE, La géographie de la France (Collection Repères pratiques Nathan/Nathan).
 

NÄKÖKULMIA KIELEEN 2,5 ov

Sisältö: Kokonaisuuteen sisältyy kolme osaa:
I) KLSP01 Kielten laitoksen yhteinen johdanto-osuus Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen.
II) RFIP41 Johdantokurssi yleiseen ja romaaniseen kielitieteeseen. Kurssilla käydään läpi yleisen kielitieteen historia ja nykysuuntaukset sekä tarkastellaan lähemmin romaanisten kielten tutkimusta.
III) KLSP03 Kielten laitoksen yhteinen soveltavan kielitieteen johdantokurssi Soveltavan kielentutkimuksen näkökulmia.
Tavoitteet: Tutustuminen yleisen ja soveltavan kielitieteen peruskäsitteisiin ja erityisesti romaanisten kielten tutkimukseen. Perehtyminen yleisen, soveltavan ja romaanisen kielitieteen pääsuuntauksiin.
Suoritustapa: Osa 1 suoritetaan luentokurssina (8h intensiiviopetusta syyskuussa), osat 2 ja 3 suoritetaan joko luentokurssina tai kirjatenttinä. Yleisen kielitieteen peruskurssin suorittamista kirjatenttinä suositellaan henkilöille, jotka ovat jo suorittaneet vastaavan kurssin jossain muussa kieliaineessa.
Arviointi: Osat 2 ja 3: kertauskuulustelu tai kirjatentti.
Kirjallisuus: Osa 2: yleinen kielitiede: MOESCHLER - AUCHLIN, Introduction à la linguistique contemporaine sivut 1-72, MAINGUENEAU, Aborder la linguistique, KARLSSON, Johdatusta yleiseen kielitieteeseen sivut 24-55, 77-104, 143-167, 227-259.
Romaaninen kielitiede: KLINKENBERG, Des langues romanes sivut 13-153, 173-182, 199-208, 231-262. Osa 3: opettajan ohjeiden mukaan.
 


 

AINEOPINNOT

RFIA12 KIELIOPPI 4 ov

Sisältö: Kurssilla käsitellään perinpohjaisesti ranskan kielen kieliopillisia rakenteita ja annetaan valmiuksia kieliopin opettamiseen. Kurssi painottuu pronominijärjestelmään ja kieliopin osa-alueisiin, jotka mahdollistavat sen ymmärtämisen: artikkelit, determinantit, verbit, verbirakenteet, objektin käsite. Pronominijärjestelmän hallitseminen on perusedellytys oikeiden jokapäiväisten rakenteiden tuottamiselle.
Tavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee ranskan kielen monimutkaisen pronominijärjestelmän ja siihen liittyvät artikkeli- ja verbirakenteet.
Suoritustapa: Luento 2 kertaa 2 h viikossa. Kurssilla tehdään myös harjoituksia, jotka valmistetaan etukäteen ja tarkastetaan opettajan johdolla.
Kirjallisuus: Kurssilla käytetään kurssikirjaa KALMBACH, Grammaire française - Ranskan kielioppi. I. Nom - pronom - verbe. Manycon Édition, 2003.
Arviointi: Contrôle -continu kuulustelu: 3 osakoetta, jotka suoritetaan verkossa. Osakokeita ei voi uusia. Koko kurssin voi uusia yhdellä pitkällä verkkotentillä. Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa kirjatenttinä. Oppikirjana sama kuin yllä.

RFIA17 KÄÄNNÖSHARJOITUKSET SUOMI-RANSKA 3ov

Sisältö: Lukuvuoden kestävällä kurssilla pyritään syventämään ranskan kieliopin ja sanaston hallintaa kääntämällä keskivaikeita tekstejä.
Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelijalla on valmiudet keskivaikeiden tekstien kääntämiseen ranskaksi.
Suoritustapa: Opiskelija valmistaa viikoittain kotona harjoitustekstejä, jotka tarkastetaan ja käsitellään tunnilla opettajan johdolla.
Arviointi: Kolme osakoetta vuoden aikana (joulukuussa, maaliskuussa ja toukokuussa; contrôle continu).

RFIA18 KÄÄNNÖSHARJOITUKSET RANSKA-SUOMI 2 ov

Sisältö: Kurssilla syvennetään kääntämisen perustietoja ja -taitoja kääntämällä erityyppisiä melko vaikeita tekstejä. Mm. kulttuuria, yhteiskuntaa, politiikkaa, kaunokirjallisuutta ja tekniikkaa käsittelevien tekstien lisäksi tyyliharjoitus. Kääntämisen teoreettisiin näkökohtiin tutustutaan suomenkielisen aineiston pohjalta.
Tavoitteet: Kääntämisen sujuvuuden lisääminen ja sanavaraston laajentaminen. Kielen rakenteiden syvällisempi tarkastelu ja suomen kielen hiominen yhä sujuvammaksi. Opiskelijalla on kyky hahmottaa käännettävä teksti sen tarkoituksen mukaan ja siirtyä joustavasti tyylilajista toiseen.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen kurssille, joka kestää yhden lukukauden. Tekstit valmistellaan kotona ja käsitellään tunnilla. Yksilö- ja ryhmätyötä.
Arviointi: Kaksi koetta, joista toinen suoritetaan kotitenttinä ja toinen on sanakirjaton tentti. Kokeiden keskiarvon tulee olla vähintään 2- hyvien tietojen saamiseksi.  

RFIA26 RANSKALAINEN KIELITIEDE 2 ov

Sisältö: Kokonaisuus syventää perusopinnoissa annettua yleisen ja romaanisen kielitieteen tuntemusta perehdyttäen alasta tehtyyn ranskan kieltä koskevaan tutkimukseen.
Tavoitteet: Tavoitteena on tutustuttaa yleisen kielitieteen tutkimuksen osa-alueisiin ranskan kielen kannalta.
Suoritustapa: Yhden lukukauden mittainen luentokurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.
Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti.
Kirjallisuus: SCHOTT-BOURGET, Approches de la linguistique, CHISS - FILLIOLET - MAINGUENEAU, Linguistique française osa 2: Syntaxe - Communication - Poétique (1992 tai myöh.), FUCHS - LE GOFFIC, Les linguistiques contemporaines (1992 tai myöh.).
 

RFIA28 SUULLINEN TAITO 1 ov

Sisältö: Lukukauden kestävällä kurssilla harjoitellaan pienryhmissä erityyppisiä kommunikaatiotilanteita.
Tavoitteet: Keskusteluharjoituksissa opiskelija oppii ilmaisemaan itseään varmasti ja selkeästi tilanteen vaatimalla tavalla.
Suoritustapa: Keskustelut pienryhmissä ja erilaiset kuunteluharjoitukset.
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kurssille ja suullinen loppukoe.
 

RFIA32 KIRJALLISUUS 4 ov

Sisältö: Kurssi on jatkoa perusopintojen kirjallisuuskurssille (RFIP33). Kurssilla syvennetään ranskankielisen kirjallisuuden ja kirjallisuusanalyysin tuntemusta. Analysoitavana on neljän nykykirjailijan teoksia opettajan valinnan mukaan.
Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelijalla on hyvä käsitys ranskankielisestä kirjallisuudesta ja kirjallisuusanalyysin metodeista.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lukuvuoden kestävälle kurssille.
Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti.
Kirjallisuus: Teoksia opettajan ohjeiden mukaan.

Itinéraires littéraires -teoksen seuraavista osista valitaan oman valinnan mukaan luettavaksi kaksi:

XVIIe siècle
XVIIIe siècle
XIXe siècle

Ohjeet kirjan Itinéraires Littéraires (HATIER) lukemiseen kirjallisuustenttiä varten:

Valittaessa osa XVIIe, luetaan siitä seuraavat sivut:

75, 102, 105-106, 110, 111-116, 138, 169-170, 209-214, 216-217, 220-221, 224-225, 243-244, 266, 274-275, 305, 315-316, 320-321, 335-338, 355, 369-370, 372-373, 395, 419-420, 430-431.

Valittaessa osa XVIIIe, luetaan siitä seuraavat sivut:

7-14, 37-48, 64-75, 76-77, 86-90, 104-114, 129-130, 141-142, 159-161, 181-183, 193-200, 201-205, 218-220, 266-267, 283-288, 292-294, 311-312, 335-337, 340-341, 348-351, 386-390, 406-408?, 436-440, 446, 449-450, 454.

Valittaessa osa XIXe,  luetaan siitä seuraavat sivut:

57-63, 111-113, 128, 143-146, 151, 167-172, 197-199, 218, 219-223, 229-233, 236, 243-245, 266, 280-282, 286, 305, 306-310, 314-316, 336-347, 363-366, 373-374, 383-386, 399, 418-425, 445-450, 462-465, 466-468, 475-478, 504-506, 526, 542-543.


Lisäksi kaunokirjallisuutta: 4 teosta seuraavasta listasta.
Tentissä on kysymyksiä otteista näistä teoksista:

CAMUS, Albert, La Peste
DURAS, Marguerite, L'Amant de la Chine du Nord
FLAUBERT, Gustave, Madame Bovary
MALRAUX, André, La Condition humaine
VOLTAIRE, Candide
ZOLA, Germinal
RACINE, Phèdre

 
PROSEMINAARI ja METODIKURSSIT 5 ov

RFIA38 PROSEMINAARI 3 ov
Sisältö: Kurssilla johdatetaan argumentaatioon ja jäsennellyn, dokumentoidun ranskankielisen kirjallisen esityksen laatimiseen.
Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija osaa laatia selkeän, yksityiskohtaisen, jäsennellyn ja dokumentoidun asiatekstin ranskaksi.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen proseminaariin lukukauden ajan, yhden esitelmän ja opponoinnin pitäminen.
Arviointi: Proseminaarin arvosana määräytyy kirjallisen työn, opponoinnin ja keskusteluun osallistumisen perusteella.

RFIA42 METODIKURSSIT 2 ov
Sisältö: Romaanisen filologian joidenkin erityisalojen syventäminen proseminaarin metodologiseksi tueksi.
Tavoitteet: Kokonaisuus perehdyttää opiskelijan romaanisen filologian yhteen tai useampaan erikoisalaan.
Suoritustapa: Kokonaisuus muodostaa proseminaarin metodiosuuden. Kurssit voivat olla vierailevien professorien erikoiskursseja tai esim. syventävien opintojen valinnaisia kursseja kertauksineen.
Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti tai essee.
Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.
 

RFIA43 RANSKAN HISTORIA 1 ov

Sisältö: Ranskan historian pääpiirteet varhaiskeskiajalta 1900-luvulle.
Tavoitteet: Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on yleiskäsitys Ranskan poliittisesta ja kulttuurisesta kehityksestä. Opiskelija kykenee myös tulkitsemaan keskeisimmät historiaa koskevat kulttuuriviitteet ranskalaisissa teksteissä.
Suoritustapa: Lukukauden mittainen kurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.
Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti.
Kirjallisuus: DELUMEAU, La peur en occident opettajan kanssa sovittavin osin tai LEMARIGNIER, La France médiévale, Institutions et société, s. 1-230, 288-347 tai FURET, Penser la révolution française tai muu opettajan kanssa sovittava erikoisteos.
 

RFIA44 RANSKAN KIELEN KEHITYS 1 ov

Sisältö: Ranskan kielihistorian tärkeimmät kehityslinjat myöhäislatinasta nykyaikaan.
Tavoitteet: Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on yleiskäsitys ranskan kielen asemasta romaanisessa kieliryhmässä ja muotoutumisesta nykyranskaksi. Opiskelija kykenee myös analysoimaan ranskan kielen muoto- ja lauseopin sekä sanaston eri kerroksia.
Suoritustapa: Lukukauden mittainen kurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.
Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti.
Kirjallisuus: LODGE, Le français: histoire d’un dialecte devenu langue. (Fayard 1998), luvut 1-7. (Alkuteos: French: From Dialect to Standard, 1993).
 

RFIA90 KIELIHARJOITTELU 2 ov

Sisältö: Opiskelija parantaa kielitaitoaan ja perehtyy Ranskan tai muun ranskankielisen maan elämään, yhteiskuntaan ja kulttuuriin.
Tavoitteet: Suoritettuaan kieliharjoittelun opiskelija on syventänyt suullisen taidon osaamistaan ja perehtyneisyyttään kohdemaan kulttuuriin.
Suoritustapa: Yhden kuukauden opiskelu oppiaineen hyväksymällä kielikurssilla tai kahden kuukauden oleskelu ranskaa puhuvassa maassa. Sivuaineopiskelijat käyvät kolmen viikon mittaisen kielikurssin tai oleskelevat 1,5 kuukautta ranskaa puhuvassa maassa.
Arviointi: Opiskelusta tai oleskelusta esitetty esim. työ- tai kurssitodistus. 
 


SYVENTÄVÄT OPINNOT

RFIS12 KIELIOPPI 2 ov

Sisältö: Kurssi on jatkoa RFIA12 kielioppi-kurssille. Kurssilla käsitellään lauseoppia (lähinnä erilaiset sivulausetyypit).
Tavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen ja syvällinen tuntemus ranskan kieliopin kaikista tärkeimmistä osa-alueista.
Suoritustapa: Luento 2 h viikossa kahden lukukauden ajan. Kurssilla tehdään myös harjoituksia, jotka valmistetaan etukäteen ja tarkastetaan opettajan johdolla.
Kirjallisuus: Kurssilla käytetään opettajan laatimaa laajaa monistetta. Oheislukemistona RIEGEL & al., Grammaire méthodique du français, PUF.
Arviointi: Contrôle -continu kuulustelu: 2 osakoetta, jotka suoritetaan verkossa. Osakokeita ei voi uusia. Koko kurssin voi uusia yhdellä pitkällä verkkotentillä. Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa kirjatenttinä. Oppikirjana opettajan laatima moniste, jonka saa lainaksi.


RFIS26 KÄÄNNÖSHARJOITUKSET RANSKA-SUOMI 1 ov

Sisältö: Käännetään vaativia eri alojen tekstejä kiinnittäen erityistä huomiota tyyliseikkoihin käännösteoreettista tietoa soveltaen. Painotetaan käännöksen luontevuutta ja merkityssisältöä. Yhteiskuntaa, kulttuuria yms. koskevien tekstien lisäksi mm. sarjakuva- ja slangiteksti.
Tavoitteet: Opiskelijalla on valmiudet kääntää lähes minkä tahansa tyylistä tekstiä vaivattomasti ja sujuvasti sanakirjaan koko ajan turvautumatta sekä kyky nähdä sanojen taakse omaan kulttuuriympäristöön sopivan käännöksen tuottamiseksi.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen kurssille, joka kestää yhden lukukauden. Tekstit valmistellaan kotona ja käsitellään tunnilla. Yksilö- ja ryhmätyötä. Käännösten lisäksi laaditaan referaatti käännöksen teoriaa käsittelevästä ranskankielisestä aineistosta.
Arviointi: Kaksi koetta, joista toinen suoritetaan kotitenttinä ja toinen on sanakirjaton tentti. Tenttien keskiarvon tulee olla vähintään 2- hyvien tietojen saamiseksi.


RFIS30 SEMINAARI 5 ov

Sisältö: Kurssilla perehdytään seminaarityön ja pro gradu –tutkielman muotoseikkoihin ja sisältöön, lähdekritiikkiin ja tieteellisen kirjoittamisen prosessiin.
Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelijalla on valmiudet olemassa olevan tiedon seulomiseen ja uuden tiedon tuottamiseen erityisesti silmällä pitäen pro gradu –tutkielman laatimista.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen seminaariin lukuvuoden ajan, kaksi esitelmää ja kaksi opponointia. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa seminaarin joko kaksilukukautisena tai osallistumalla seminaariin vain yhden lukukauden ajan sekä tekemällä yhden esitelmän ja yhden opponoinnin (2 ov). Tämän lisäksi he suorittavat 3:n opintoviikon verran erikoiskursseja (moduulit I-V) ranskankielisinä esseinä.
Arviointi: Seminaarin arvosana määräytyy seminaaritöiden (+esseiden), opponoinnin keskusteluun osallistumisen ja työprosessin toteuttamisen (mm. ajankäyttö) perusteella.
Huom! Seminaariin osallistuminen edellyttää, että aineopinnot on suoritettu kokonaan loppuun.


RFIS45 TOINEN ROMAANINEN KIELI 2 ov

Tavoitteet: Perehtyminen johonkin muuhun romaaniseen kieleen suorittamalla siitä yhden lukukauden mittainen johdantokurssi. Ks. ESP 007 tai IKKP12.


LATP02 LATINA 2 2 ov

Ks. latinan tutkintovaatimukset.

Edellisten lisäksi valitaan seuraavista moduuleista osioita yhteensä 8 opintoviikon verran.


VALINNAISET OPINNOT RFIS41-95

Sisältö: Perehtyminen romaanisen kielialueen tekstien ja diskurssien erityispiirteisiin, niiden tuottoprosesseihin ja merkitykseen erityisesti eurooppalaisen kulttuurin kannalta.
Tavoitteet: Tavoitteina on hallita romaanisen kieliryhmän kielelliset erityispiirteet, kulttuurihistorian pääpiirteet sekä kyetä tulkitsemaan syvällisesti romaanisen kielialueen kulttuuriviitteitä erityyppisissä teksteissä ja diskursseissa.
Suoritustapa: Erikoiskurssit kertauskuulusteluineen, esseet tai kirjatentit.
Arviointi: ks. ed.


Moduuli I ROMAANINEN KIELIALUE 8 ov

Sisältö: Perehtyminen romaaniseen kielialueeseen kokonaisuutena tarkastellen romaanisten kielten yhteisiä ja erottavia piirteitä ja syventäen jonkun toisen romaanisen kielen historian ja nykytilan tuntemusta.
Tavoitteet: Usean romaanisen kielen passiivinen hallinta kielten kehityksen ja yhteisen rakenteen tuntemuksen kautta. Romaanisilla kielillä laadittujen tekstien ja diskurssien kielellinen tuntemus.
Suoritustapa: Erikoiskurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti; osio 2 voidaan osaksi suorittaa työharjoitteluna kohdemaassa.
Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti.

RFIS41 Vertaileva romanistiikka 2 ov
Perehtyminen romaaniseen kielialueeseen kokonaisuutena tarkastellen romaanisten kielten yhteisiä ja erottavia piirteitä.
Kirjallisuus: BEC, Manuel pratique de philologie romane I-II.

Syventävä perehtyminen toiseen romaaniseen kieleen 6 ov
RFIS42 Italia 6 ov
Syventävä perehtyminen italian kielen historiaan ja nykytilaan. Tästä osa (2 ov) voidaan suorittaa työharjoitteluna Italiassa.

RFIS43 Espanja 6 ov
Syventävä perehtyminen espanjan kielen historiaan ja nykytilaan. Tästä osa (2 ov) voidaan suorittaa työharjoitteluna espanjankielisessä maassa.


Moduuli II KESKIAJAN TUTKIMUS 8 ov

Sisältö
: Perehtyminen keskiajan kirjahistoriaan, paleografiaan ja käsikirjoitustutkimukseen sekä muinais- ja keskiranskan kieleen ja kirjallisuuteen
Tavoitteet: Keskiaikaisen tekstin ja diskurssin ymmärtäminen tekstien tuottamisprosessien ja välittymisen valossa.
Suoritustapa: Erikoiskurssi harjoituksineen ja kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.
Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti.

RFIS54 Keskiajan kirjallinen kulttuuri 3 ov
Perehtyminen keskiajan kirjahistoriaan, paleografiaan ja käsikirjoitustutkimukseen
Kirjallisuus: STIENNON, Paléographie latine du moyen âge, LEMAIRE, Introduction à la codicologie sekä REYNOLDS - WILSON, Scribes and Scholars (3. laitos).

RFIS55 Ranskan kielen varhaisvaiheet 5 ov
Perehtyminen muinais- ja keskiranskan kieleen ja kirjallisuuteen. Kirjallisuuden eri lajeja (epiikkaa, lyriikkaa, kronikoita, historiankirjoitusta) edustavien tekstien analysointia kielen ja sisällön kannalta.
Kirjallisuus: Muinaisranska: WAGNER, Ancien français; HENRY, Chrestomathie de la littérature en ancien français, 600 säettä opettajan ohjeiden mukaan tai La Chanson de Roland, ed. MOIGNET, 600 säettä opettajan ohjeiden mukaan.
Keskiranska: MARCHELLO-NIZIA, Histoire de la langue francaise aux XIVe et XVe s.; HAMESSE, toim. Les traducteurs au travail, leurs manuscrits et leurs méthodes; COMMYNES, Mémoires sur Louis XI, ed. DUFOURNET, 100 sivua opettajan ohjeiden mukaan tai Les Arrêts d’amour de Martial d’Auvergne, ed. RYCHNER, 100 sivua opettajan ohjeiden mukaan.


Moduuli III MODERNI KIELITIEDE 8 ov

Sisältö: Opintojen aiemmissa vaiheissa saavutetun yleisen, soveltavan ja romaanisen kielitieteen tuntemuksen syventäminen.
Tavoitteet: Opintojen aiemmissa vaiheissa saavutettua nykykielitieteen tuntemusta syvennetään. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmius hyödyntää kielitieteen eri suuntauksia tutkimuksessaan.
Suoritustapa: Erikoiskurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.
Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti.

Kokonaisuus voi koostua esimerkiksi seuraavista osioista:

RFIS64 Diskurssianalyysi 2 ov
Perehtyminen diskurssianalyysin periaatteisiin ja suuntauksiin.
Kirjallisuus: Kaksi teosta esim. seuraavista: MAINGUENEAU, Éléments de linguistique pour le texte littéraire; MAINGUENEAU, Nouvelles tendances en analyse du discours; LUNDQUIST, Cohérence textuelle.

RFIS65 Kirjallisuuden semiotiikka 2 ov
Perehtyminen kaunokirjallisten tekstien kielitieteelliseen tarkasteluun.
Kirjallisuus: Esim. MOLINIE, Éléments de stylistique française; MAINGUENEAU, Pragmatique pour le discours littéraire.

RFIS66 Muita kielitieteen osa-alueita 4 ov
Perehtyminen kolmeen seuraavista aloista: sosiolingvistiikka, tekstilingvistiikka, leksikologia ja sananmuodostus, kielifilosofia, kääntämisen teoria, puhekielen tutkimus.
Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.


Moduuli IV RANSKANKIELINEN KIRJALLISUUS JA KULTTUURI 8 ov


Sisältö: Perehtyminen ranskankieliseen kulttuuriin Ranskan ulkopuolella.
Tavoitteet: Ranskankielisen kulttuurin tekstien ja diskurssien muotojen ja merkityksen tuntemus, kulttuuriviitteiden tulkitseminen kontekstissaan.
Suoritustapa: Erikoiskurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti. Kohta 2 voidaan suorittaa kokonaan tai osittain harjoitteluna ranskankielisessä maassa laitoksen hyväksymässä (myös opiskelijan itsensä hankkimassa) harjoittelupaikassa. Harjoittelusta kirjoitetaan raportti. Opintoviikkomäärä ja arvosana määräytyvät harjoittelun vaativuuden ja harjoittelupaikan antaman raportin perusteella.
Arviointi: Kertauskuulustelu, kirjatentti tai harjoitteluraportit.

RFIS75 Ranskankielinen kirjallisuus 3 ov
Perehtyminen muiden maiden kuin Ranskan ranskankieliseen kirjallisuuteen.
Kirjallisuus: TÊTU, Qu'est-ce que la francophonie, Hachette Edicef, Format Poche ja kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan.

Suoritusohjeet kirjatenttiä varten:
Luetaan TÊTU,Qu'est-ce que la francophonie teoksen lisäksi yhteensä 4 kirjaa seuraavasta listasta opettajan ohjeiden mukaan:


MONDE NOIR OU CREOLE:

Afrique noire & Caraïbes et Guyane:
KANE, Cheikh Hamidou, L'Aventure ambiguë
OUSMANE, Sembene, Les Bouts de bois de Dieu
BETI, Mongo, Mission terminée
TANSI, Sony Labou, La Vie et demie
CESAIRE, Aimé, Les Armes miraculeuses

MÉDITERRANÉE:

FERAOUN, Mouloud, La Terre et le Sang
BOUDJEDRA, Rachid, La Répudiation
BEN JELLOUN, Tahar, L'Enfant de sable

QUÉBEC:

COUSTURE, Arlette, Les Filles de Caleb Tome I Le chant du coq
HEBERT, Anne, Les Chambres de bois
TRUDEL, Sylvain, Le Souffle de l'Harmattan
BLAIS, Marie-Claire, Une Saison dans la Vie d'Emmanuel

SUISSE:

RAMUZ, Charles-Ferdinand, Derborence
BILLE, S. CORINNA, Le bal double
MONNIER, Jean-Pierre, La Clarté de la Nuit
BARILIER, Etienne, Musique
MERCANTON, Jacques, Le soleil ni la mort

BELGIQUE:

MOREAU, Marcel, Julie ou la Dissolution
RODENBACH, Georges, Bruges-la-Morte
BAILLON, André, Histoire d'une Marie
GEVERS, Marie, Madame Orpha
ROLIN, Dominique, L'Enfant-Roi
SIMENON, Georges, Le Bourgmestre de Furnes
THIRY, Marcel, Echec au Temps


RFIS76 Ranskankielinen kulttuuri 5 ov
Perehtyminen ranskan kielen asemaan esim. Antilleilla (Haiti, Martinique) ja Afrikassa (mm. Senegal ja Madagaskar), ranskankielisessä Kanadassa, Belgiassa tai Sveitsissä sekä tutustuminen em. maiden ranskankieliseen kirjallisuuteen.


Moduuli V RANSKA VIERAANA KIELENÄ 8 ov

Sisältö: Perehtyminen ranskan kieli vieraana kielenä (FLE) -metodologiaan ja ongelmakenttään, ranskan kielen ja ranskankielisen kulttuurin kontrastiiviseen tutkimukseen (myös käytännön harjoitusten kautta) sekä ranskan kielen soveltavaan kielentutkimukseen.
Tavoitteet: Perehtyminen ranskan kielen ja ranskankielisen kulttuurin opetuksen metodologiaan.
Suoritustapa: Erikoiskurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.
Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti.

Kokonaisuus voi koostua esimerkiksi seuraavista osioista:

RFIS84 Kielenopetuksen teoria 2 ov
Perehtyminen kielenopetuksen historiaan ja teoreettiseen viitekehykseen.
Kirjallisuus: Kaksi seuraavista:
MOIRAND, Enseigner à communiquer en langue étrangère Hachette, 1992; GERMAIN, Evolution de l’enseignement des langues : 5000 ans d’histoire, s. 99-310; BOYER - BUTZBACH -PENDANX, Nouvelle introduction à la didactique du français langue étrangère.

RFIS85 Kontrastiivinen kielen ja kulttuurin tutkimus 2 ov
Perehtyminen kontrastiivisen kielen- ja kulttuurintutkimuksen metodologiaan erityisesti ranskan kielen ja ranskankielisen kulttuurin kannalta.
Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.

RFIS86 Jokin muu kielentutkimuksen osa-alue 1 ov
Perehtyminen esim. tekstilingvistiikan tai diskurssianalyysin sovelluksiin.
Kirjallisuus: LUNDQUIST, L’analyse textuelle; MOESCHLER, Argumentation et conversation.

RFIS87 Käännösharjoitukset suomi-ranska 1 ov

Perehtyminen vaikeahkojen asiatekstien kääntämiseen suomesta ranskaan.
Kaksi osakoetta lukukauden aikana (contrôle continu).

RFIS88 Suullinen taito 2 ov
Perehtyminen ranskan kielen käyttöön monenlaisissa sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa,viestiminen sujuvasti ja vaivattomasti vaativissakin kielenkäytön tilanteissa. Aktiivinen osallistuminen kurssille (pienryhmäkeskustelut, kuunteluharjoitukset jne.) ja suullinen loppukoe.


RFIS95 TYÖHARJOITTELU 2-3 ov


Opiskelijan suorittama harjoittelu laitoksen hyväksymässä (myös opiskelijan itsensä hankkimassa) harjoittelupaikassa, ja harjoittelun raportointi.


RFIS33 TUTKIELMA 20 ov

Sisältö: Laajahko romaanisen filologian alaan liittyvä dokumentoitu ranskankielinen tutkielma, jonka aiheesta sovitaan professorin kanssa.
Tavoitteet: Tavoitteena on kehittää opiskelijan kriittistä ajattelua, argumentointitaitoja ja kykyä itsenäiseen ongelmanratkaisuun. Tutkielman laadittuaan opiskelija on oppinut käsittelemään analyyttisesti laajaakin kielellistä materiaalia, soveltamaan analyysiinsä alan tieteellistä kirjallisuutta ja tekemään tutkimuskohteestaan perusteltuja johtopäätöksiä.
Suoritustapa: Professorin ohjauksessa suoritettava itsenäinen tutkimustyö.
Arviointi: Tutkielman tarkastaa kaksi romaanisen filologian pääedustajan (professori) määräämää tarkastajaa, jotka antavat tutkielmasta arvosanan.