15.11.2018

Romaaniset kielet

Arles - Areena

Amphithéâtre romain à Arles (photo: Terho Joutsen)

Romaaniset ja klassiset kielet SLRC on suhteellisen pieni ja henkilökunta kansainvälistä. Opetamme kolmea romaanista kieltä: ranskaa, italiaa ja espanjaa. Otamme joka syksy 15 uutta pääaineopiskelijaa romaaniseen filologiaan. Toimintamme on joustavaa ja aktiivista. Kansainväliset yhteytemme luovat miellyttävän, värikkään ja tehokkaan työ- ja opiskeluympäristön.

Romaanisten kielten opetushenkilökuntaa on kaikkiaan kuusi: romaanisen filologian professori, ranskan kielen yliopistonlehtori, ranskan kielen lehtori ja ranskan kielen yliopistonopettaja sekä yksi italian kielen lehtori ja espanjan kielen lehtori.

Panostamme eurooppalaisen kulttuuriperinnön, romaanisen alueen kulttuurien ja kielten sekä myöhemmän latiniteetin tutkimukseen ja opetukseen. Olemme maailmanjärjestö Fédération internationale des instituts d'études médiévales (FIDEM) jäsen.

 

Opiskelumahdollisuudet

Ranskan kieli

Romaanisen filologian opinnot keskittyvät ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin romaanisen kielialueen kontekstissa. Romaanisessa filologiassa voi suorittaa perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot. Opintoihin kuuluvat luontevasti sisarkielten italian ja espanjan kurssit. Latina on välttämätön osa kaikkien romaanisten kielten opintoja.

Romaanisia kieliä opiskelemalla voi kouluttautua kielten asiantuntijaksi kansainväliseen työelämään. Monet romaanisen filologian opiskelijat Jyväskylässä pitävät tavoitteenaan valmistumista opettajan ammattiin. Muita romanisteille sopivia aloja ovat viestintä, matkailu, kansainväliset tehtävät ja liike-elämä. Romaanisen filologian voi yhdistää esimerkiksi johonkin muuhun kieliaineeseen, kirjallisuustieteeseen, historiaan, taideaineisiin tai tietotekniikkaan. Valinnaisena opintokokonaisuutena se soveltuu edellisten lisäksi esimerkiksi valtiotieteiden, viestintätieteiden ja teknisten alojen opiskelijoille.

Romaanisen filologian opinnot edellyttävät kiinnostusta kielen ja kulttuurin analyysiin, valmiutta itsenäiseen työskentelyyn ja kansainvälistä suuntautumista.

Italian kieli

Italian kielen oppiaineen linjan A: Italian kieli opetuksen tarkoituksena on antaa opiskelijoille hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä perehdyttää heidät Italian kirjallisuuteen, historiaan ja kulttuuriin. Linjan A opinnot ovat kielitieteelliseti painotettuja ja niihin kuuluu oleellisena osana kulttuuriopintoja. Italian kielessä voi suorittaa perusopinnot ja aineopinnot. Italian kielen opinnot voi yhdistää muihin humanistisen tiedekunnan aineisiin, erityisesti muihin kieliin, mutta myös esim. filosofiaan, valtio-oppiin tai taloustieteisiin. Jyväskylän yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kandidaatin tutkinto italian kieli pääaineenaan.

Italian kielen linja B: Italian kieli ja kulttuuri (perusopinnot) on kulttuuriin painottuva opintokokonaisuus, joka antaa monipuolisen kuvan Italian yhteiskunnasta, historiasta, kulttuurista ja kielestä. Se on tarkoitettu vapaaksi sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ja se on suunnattu kaikille niille, jotka tarvitsevat tietämystä italian kielestä ja italialaisesta kulttuurista opinnoissaan tai ammatissaan. Opintokokonaisuus koostuu kolmesta osasta: kieliopinnot, kulttuuri- ja yhteiskunta, erikoiskurssit.

Espanjan kieli

Espanjan kielessä voi suorittaa perusopinnot ja aineopinnot. Opintojen myötä opiskelija saavuttaa hyvän suullisen ja kirjallisen kielitaidon ja tutustutamme heidät Espanjan ja espanjankielisten maiden kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Espanjan kieli sopii valinnaisiksi opinnoiksi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille.

 

Opetuksesta

Kurssit jakautuvat neljään pääalueeseen: kielitaito, kielitieto, kulttuuritieto ja yhteiskuntatieto sekä tieteellinen kirjoittaminen. Jaottelu selventää opintojen tavoitteita. Yliopisto-opiskelun tulee kehittää opiskelijoiden kriittistä ajattelua. Tässä suhteessa keskeisiä kursseja ovat seminaarit. Etenkin romaanisen filologian syventävissä opinnoissa ja italian kielen aineopinnoissa opiskelijat voivat valita erikoistumisvaihtoehdon kiinnostuksensa ja ammattitoiveensa mukaan, mikä on omiaan tekemään opiskelusta mielekästä ja innostavaa. Romaanisen filologian pääainepiskelija kirjoittaa erikoisalaltaan myös pro gradu -tutkielman.

Opetusmuodot ovat vaihtelevia ja tenttiminen joustavaa. Kirjallisuuden, kielitieteen ja kulttuurintuntemuksen kursseja voidaan perinteisten tenttien ohella suorittaa kirjoittamalla kirjoitelmia ja referaatteja tai pitämällä esitelmiä. Romaanisen filologian ja espanjan kielen oppiaineissa järjestetään myös paljon verkko-opetusta.

 

Vaihto-opiskelu ja kieliharjoittelu ulkomailla

Teemme tiivistä yhteistyötä eri ulkomaisten yliopistojen kanssa. Erasmus-vaihtokohteita meillä on Ranskassa, Belgiassa, Italiassa ja Tsekin tasavallassa 21. Jokainen romaanisen filologian opiskelija suorittaa pakollisen vähintään 2-3 kuukauden pituisen kieliharjoittelun ranskankielisellä alueella. Italian kielen aineopintoihin kuuluu vähintään yhden kuukauden kieliharjoittelu Italiassa.

Laitoksella on seuraavat Erasmus-vaihtokumppanit:

  • Toulouse, Limoges, Poitiers, Nancy, Amiens, Nantes, Bordeaux, Lyon, Montbéliard/Besançon, Angers (Ranska), Liège, Bryssel (Belgia), L'Aquila, Bologna, LUISS (Rooma), LUMSA (Rooma), Chieti/Pescara, Siena, Cassino, Firenze (Italia), Olomouc (Tsekin tasavalta).

Suomen ja Ranskan virallisen kulttuuriyhteistyön ansiosta opiskelijat saavat mahdollisuuden seurata joka lukukausi vierailevan ranskalaisen professorin opetusta kuukauden ajan. Näin he tutustuvat eri alojen tieteellisiin virtauksiin, saavat kuvan Ranskan yliopisto-opetuksesta ja voivat solmia esimerkiksi tutkielman teossa tarvittavia kontakteja.

Suomen ja Italian kulttuurivaihtosopimus tarjoaa italian kielen opiskelijoille vuosittain mahdollisuuden seurata vierailevan italialaisen professorin opetusta periodiopetuksena. Vierailevia luennoitsijoita saapuu myös Sokrates- ja Nordplus-vaihdon kautta.

Työllistyminen

Romaanisten kielten opiskelijat saavat valmiuksia pääasiassa opettajan ja tutkijan työhön, mutta heillä on valmiuksia toimia muillakin työelämän aloilla kielitaitonsa ja kulttuurintuntemuksensa ansiosta. Valmistuneista romaanisten kielten opiskelijoista n. 60 % sijoittuu opetusalan tehtäviin, loput 40 % mm. tutkimuksen, matkailun, kirjaston, kustannustoiminnan tai ulkoministeriön palvelukseen.

Jatkokoulutus

Järjestämme säännöllisesti tutkijaseminaareja, joissa jatko-opiskelijat esittelevät valmisteilla olevia töitään. Lisäksi Helsingin ja Turun romaanisten kielten laitosten kanssa järjestetään yhteisiä valtakunnallisia jatkokoulutusseminaareja n. kerran vuodessa.

Vierailevat professorit ja eräät ulkomaiset yliopistot ovat mukana jatkokoulutusyhteistyössä. Jatko-opiskelijoitamme kannustetaan osallistumaan koti- ja ulkomaisiin kongresseihin ja pitämään niissä esitelmiä tutkimuksistaan.

Tutkimushankkeet

Romaaniset ja klassiset kielet SLRC on suuntautunut erityisesti keskiranskan ja nykypuheranskan tutkimukseen. Näillä vahvuusalueillamme on käynnissä kolme tutkimushanketta:

  • Keskiranskan tutkimus
  • Uuslatinan tutkimus
  • Diskurssintutkimus

Keskiranskan tutkimus

Keskiranskan (1300- ja 1400-lukujen) sanaston ja syntaksin tutkimus ja tekstien editointi. Olemme koonneet laajan, kansainvälisesti merkittävän keskiranskan tietokonekorpuksen. Kokoamamme keskiranskan tietokonekorpus käsittää nykyisin 29 tekstiä ja noin 1 000 000 sanaa. Siitä on julkaistu Opetusministeriön rahoittamalla CSC:n palvelimella 14 tekstiä ja noin 430 000 sanaa. Myös opiskelijat käyttävät tätä aineistoa tutkielmissaan. Olemme kuuluneet vuodesta 1996 lähtien Kansainväliseen keskiajan tutkimuksen laitosten liittoon (FIDEM) ja osallistumme aktiivisesti sen järjestämän kansainvälisen keskiajan jatko-opintokokonaisuuden toteuttamiseen Roomassa. Alalta on tekeillä useiden väitöskirjojen lisäksi kansainvälisiä yhteisprojekteja esim. Ranskan tiedeakatemian (CNRS) tutkijoiden kanssa. Jatkamme kansainvälistä huomiota saavuttaneen Approches du moyen français -lehden julkaisemista.

Uuslatinan tutkimus

Uuslatinan (renessanssi-nykypäivä) tutkimuksen painopistealueina ovat toisaalta suomalainen latiniteetti 1600-1700 luvuilla, toisaalta italialainen humanistilatina.

Diskurssintutkimus

Diskurssintutkimus jakautuu kolmeen alueeseen:

  • puhekielen tutkimus (olemme koonneet laajan puhekielen korpuksen)
  • puheen interaktiotutkimus
  • kirjallisuuden diskurssianalyysi

Nykyranskan puhutun kielen tietokonekorpus sisältää 20 tuntia litteroitua materiaalia. Myös opiskelijat käyttävät tätä aineistoa tutkielmissaan.

Kansainväliset tutkimusyhteistyöt

Teemme Nancy II -yliopiston ja Nancyssa sijaitsevan URFA-tutkimusyksikön kanssa keskiranskan kielikautta koskevaa tutkimusyhteistyötä.

Frankofonia-tutkimus käsittää koko ranskankielisen yhteisön kirjallisuuden, kielen ja kulttuurin tutkimuksen.

Montréalin ja Nancyn yliopistojen kanssa on yhteistyötä sekä puhutun kielen että keskiranskan tutkimuksessa.

Teemaviikot ja muu toiminta

Toimintaamme kuuluu muutakin kuin opetus ja tutkimus. Laitos kutsuu vuosittain monia kansainvälisesti tunnettuja asiantuntijoita vierailuluennoitsijoiksi. Järjestämme teemaviikkoja, jolloin näyttelyt, luennot, elokuvat ja teatteriesitykset antavat tilaisuuden tutustua romaanisen kielialueen maiden kulttuuriin.

Takaisin alkuun