19.08.2005

Espanjan kielen opetussuunnitelma 2005-2007

Espanjan kielessä voi suorittaa perusopinnot (30 op), joiden tarkoituksena on antaa opiskelijoille hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä tutustuttaa heidät Espanjan ja espanjankielisten maiden kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Espanjan kieli sopii sivuaineeksi humanisteille ja kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Opinto-oikeutta voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Hakijoille järjestetään sivuaineen valintakoe, jossa opiskelijan edellytetään tuntevan espanjan kielen perusrakenteet.

Toistaiseksi Jyväskylän yliopistossa voi suorittaa vain perusopinnot. Vähintään hyvin tiedoin suoritetut perusopinnot ovat yhtenä edellytyksenä opintojen jatkamiselle Helsingin tai Turun yliopistossa.

Espanjan kielessä on mahdollisuus suorittaa
1) Espanjan kieli ja kulttuuri (12 op)
2) Perusopinnot (30 op)


Tentit
Varsinaisen tentin lisäksi on kaksi uusintamahdollisuutta ilman velvoitetta osallistua uudelleen kurssille. Tiedekuntatentteihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen varsinaista tenttipäivää tiedekunnan tenttikuorella.

Arvosanat
Arvioinnissa noudatetaan Jyväskylän yliopiston yleistä ja yhtenäistä arvostelua ellei kurssikuvauksessa toisin mainita.

Perusopinnot (30 op)

Kielitaitokurssit on merkitty K-kirjaimella.

 
Ulkomailla suoritettavat opinnot

Kaikkien kurssien opintoja voidaan suorittaa ulkomailla. Ennen ulkomaille lähtöä opintojen korvaavuudesta sovitaan opinto-ohjaajien ja opettajatutoreiden kanssa.

KURSSIKUVAUKSET


ESP0005 JOHDANTO ESPANJAN KIELEEN JA KULTTUURIIN 12 op

Sisältö: Teksti- ja harjoituskirjan sekä lisämateriaalin avulla perehdytään espanjan kielen perusrakenteisiin ja -sanastoon. Kurssilla tutustutaan myös Espanjan ja joidenkin espanjankielisten maiden yhteiskuntaan ja kulttuuriin.
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on antaa laajat tiedot espanjan kielen rakenteista ja niiden käytöstä. Monipuolisen oppikirjan ansiosta opiskelija saa laajan sanavaraston ja hyvän kuvan espanjankielisestä kulttuurista sekä harjoitusta erilaisiin kommunikointitilanteisiin. Kurssi tarjoaa hyvät edellytykset jatkaa arvosanaopintoihin.
Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen lukuvuoden kestävälle kurssille, jolla käydään oppikirjan kappaleiden lisäksi läpi myös muuta espanjan kieltä koskevaa kirjallista ja kuvallista aineistoa. Opiskelijalla on myös mahdollisuus osallistua syntyperäisen opettajan pitämiin puheharjoituksiin.
Kirjallisuus: Kurssilla käytetään oppikirjaa KAUTTO, LAINE, LEHMUSSAARI, Entre amigos (tekstikirja ja harjoituskirja).
Arviointi: Kaksi kertauskuulustelua, joiden keskiarvo on kurssin lopullinen arvosana.

Perusopinnot 30 op


ESPP010 ESPANJAN KIELIOPPI 4 op

Sisältö: Lukuvuoden kestävällä kurssilla perehdytään espanjan kielen normatiivisen kieliopin pääpiirteisiin.
Tavoitteet: Antaa kokonaiskuva espanjan kielen kieliopillisista rakenteista. Opiskelijalla tulee olla valmiudet kielen rakenteen käytöön, kuvaamiseen ja analysointiin.
Suoritustapa: Lukuvuoden kestävät luento, harjoitukset ja tukikurssi.
Kirjallisuus: DE LA TORRE, Normativa Básica del Uso del Español, ja Harjoitusmoniste nº 10.
Arviointi: Arvosana määräytyy syys- ja kevätlukukauden kokeiden keskiarvosta.


ESPP020 FONETIIKKA JA ÄÄNTÄMINEN 4 op

Sisältö: Kurssilla opiskellaan espanjan fonetiikkaa ja tehdään ääntämisharjoituksia kielistudiossa. Fonetiikkaa käsitellään siinä määrin, kuin se tukee oikean ääntämistavan oppimista.
Tavoitteet: Espanjan kielen ääntämisen tuottaminen ja hallinta. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa ääntää espanjaa hyvin ja tuntee espanjan kielen äännerakenteen.
Suoritustapa: Harjoitukset kielistudiossa.
Kirjallisuus: QUILIS & FERNÁNDEZ, Curso de fonética y fonología españolas.
Harjoitusmoniste nº 20.
Arviointi: Arvosana määräytyy kahden tentin (ääntäminen ja fonetiikka) keskiarvosta.


ESPP030 KIRJALLINEN TAITO 4 op

Sisältö: Espanjan kielen kirjallinen käyttö.
Tavoitteet: Espanjan kielen sanaston ja rakenteiden hallinnan parantaminen erityyppisten käännös- ja kirjoitusharjoituksien avulla.
Suoritustapa: Kaksi osatenttiä ja 6 hyväksyttyä kirjoitusharjoitusta.
Kirjallisuus: Harjoitusmoniste nº 30.
Arviointi: Keskiarvo osatenteistä.


ESPP040 KÄYTÄNNÖN ESPANJA 6 op

Sisältö: Suullinen ilmaisu, kuullun ymmärtäminen ja tekstitaidot.
Tavoitteet: Käytännön espanjan kielen hallinta. Kurssin käytyään opiskelija osaa keskustella yleisluonteisista aiheista suhteellisen vaivattomasti ja hallitsee erilaisia tekstiymmärrysstrategioita.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen keskusteluharjoituksiin; luetun ymmärtämisen tentti; 6 hyväksyttyä kuulun ymmärtämisen harjoitusta.
Kirjallisuus: Harjoitusmoniste nº 40C.
Arviointi: Opettajan arviointi suullisesta taidosta. Toiset osiot vaikuttavat myös arvosanaan.


ESPP050 ESPANJAN KIELEN HISTORIAA JA ESPANJALAISTA KIELITIEDETTÄ 3 op

Sisältö: Espanjan kielen kehitys. Kielitieteen tärkeimmät käsitteet ja termistö.
Tavoitteet: Espanjan kielen kehityksen ja kielitieteen käsitteiden tuntemus.
Suoritustapa: Lopputentti
Kirjallisuus: LAPESA, R, Historia de la lengua española, sivut 139-201; Norma-Lenguaje, sivut 132-163. Saatavissa monisteena laitokselta.
Kielitieteen tärkeimmät peruskäsitteet ja termistö. Espanjan kielitieteen kuvaus. LAMIQUIZ, Lingüística española sivut 29-83, 93-95, 111-181, 189-199.
Arviointi: Tentti


ESPP060 ESPANJANKIELISEN MAAILMAN HISTORIA 3 op

Sisältö: Espanjankielisten maiden historian tärkeimmät vaiheet.
Tavoitteet: Tutustuminen Espanjan ja espanjankielisen Amerikan historian ja kulttuurin tärkeimpiin vaiheisiin ja aspekteihin.
Suoritustapa: Kertauskuulustelu
Kirjallisuus: Kirjatentti. ROLDÁN, Historia de España ja espanjankielistä Amerikkaa koskeva artikkelikokoelma opettajan ohjeiden mukaan.
Arviointi: Tentti


ESPP070 ESPANJANKIELISEN MAAILMAN KIRJALLISUUS 6 op

Sisältö: Espanjankielisten maiden kirjallisuushistorian suuret linjat.
Tavoitteet: Tutustuminen Espanjan ja espanjankielisen Amerikan kirjallisuushistorian suuriin linjoihin ja tärkeimpiin kirjailijoihin.
Suoritustapa: Kertauskuulustelu
Kirjallisuus:
a) CORREA, Historia de la literatura española ja VILLAR RASO, Historia de la literatura hispanoamericana. Oheislukemistoksi suositellaan: TUULIO, Espanjan kirjallisuuden historia.
b) ASTURIAS, El Señor Presidente; CALDERÓN DE LA BARCA, La vida es sueño; CELA, La familia de Pascual Duarte; CERVANTES, Don Quijote de la Mancha (opettajan ohjeiden mukaan); DE UNAMUNO, San Manuel Bueno, Mártir; LORCA, Yerma tai La casa de Bernarda Alba; SÁBATO, El túnel.
Oheislukemistoksi suositellaan: El cantar de Mío Cid ; El Lazarillo de Tormes; DE ROJAS, La Celestina; GARCÍA MÁRQUEZ, Cien años de soledad; VARGAS LLOSA, Los cachorros.
Arviointi: Tentti

Sivun alkuun