13.06.2017

Hops ja eHops

Ohjeita henkilökohtaisen opiskelusuunitelman ja ehopsin laadintaan.

Mikä on HOPS?

HOPS on opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka auttaa opintojen suunnittelussa ja hallinnassa sekä ohjaa hyviin oppimistuloksiin omien tavoitteiden mukaisesti. Sen tavoitteena on lisätä opiskelijan itsetuntemusta, valmiuksia asettaa tavoitteita  ja toimia päämäärätietoisesti. HOPS suuntaa tulevaisuuteen, työelämään asti.  HOPS on kuitenkin joustava: vahvuudet ja varsinkin tavoitteet voivat muuttua.

Opiskelija tekee ensimmäisen HOPSinsa ensimmäisenä opiskeluvuonna. HOPS voidaan tehdä osana opinto- ja urasuunnittelukurssia. Suunnitelma säilytetään, sitä täydennetään ja päivitetään vähintään kandidaattiseminaarin ja maisteriseminaarin yhteydessä eli koko opintojen ajan.

 

Mikä on eHOPS?

EHOPS on elektroninen henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka tehdään Korppi-järjestelmässä. Laadintaohjeet löydät  Korpista:

EHOPS-sovelluksella voit suunnitella opintosi kokonaisuudessaan kurssitasolle asti. Opinnot voit myös aikatauluttaa ja liittää niihin perusteluja. Sovelluksen tarkoituksena on antaa sinulle käsitys tutkintosi kokonaisuudesta: sen rakenteesta, sisällöistä ja valinnaisuudesta.

EHOPS sisältää kaksi kyselyä:

  • ehops-kyselyn (kielten laitoksen laatimat kysymykset)
  • kansainvälistymiskyselyn (yliopiston kv-toimiston laatimat kysymykset)
Ehops-kyselyssä on kysymyksiä vahvuuksistasi ja kehittymisalueistasi, opintojesi tavoitteista, opiskelutavasta, työelämäsuuntautumisesta jne. Voit vastata niihin kysymyksiin, joihin sinulla tuntuu olevan valmius vastata tällä hetkellä ja täydentää ja muuttaa suunnitelmaasi myöhemmin.

Mistä apua suunnitteluun?

Suunnittelun ja itsearvioinnin taidot ovat tärkeä osa akateemista asiantuntijuutta ja niitäkin voi oppia ja harjoitella. Apua suunnitteluusi voit saada esim. seuraavalta verkkosivulta:

Mitä opintoja valitsen?

Seuraavat sivut helpottavat tutkinnon rakenteen ja  ruotsin kielen opintokokonaisuuksien hahmottamista:

Tietoa muista opiskelemistasi aineista löydät yleensä oppiaineiden verkkosivuilta otsikon opiskelu alta. Vaikka suunnittelisitkin opintoja pitkälle tulevaisuuteen, voimassa oleviin opetussuunnitelmiin ja -ohjelmiin kannattaa tutustua, koska useasti seuraavien lukuvuosien ohjelmat suunnitellaan pitkälti vanhan pohjalta. Ohjelmasta tai korpissa olevista kurssikuvauksista näet esimerkiksi sen, miten kurssit rytmittyvät eri lukukausille tai kestääkö jokin kurssi yhden periodin, lukukauden vai koko lukuvuoden.

 

Mistä löytyy opinto-ohjausta?