Ruotsin kielen opetusohjelma Korpissa

Perusopinnot

Aineopinnot

Syventävät opinnot

Suppea listaus

Syksy

Aineopinnot (cum laude approbatur)

 • RUOA1208 Teoretiska perspektiv på andraspråksinlärning 4 op (01.09.2017 - 31.07.2020), e-tentti - Korppi

  Sisältö
  Kirjatentti harjaannuttaa työelämässä tarvittavaa kykyä itsenäiseen työhön, itsensä johtamisen taitoa, ajankäytön hallintaa ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia.
  Suoritustavat
  e-tentti
  Tavoite
  Osaamistavoitteet: Kirjatentin suoritettuaan opiskelija -on tutustunut toisen kielen oppimiseen liittyvään tutkimukseen ymmärtää ja osaa selittää siihen liittyvät perustavanlaatuiset teoreettiset käsitteet -osaa käyttää ja soveltaa tietoja, käsitteitä ja reflektoida niitä muiden kurssien yhteydessä.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  perusopinnot
 • RUOA200 Introduktion till pragmatik 1 op (02.08.2017 - 31.07.2020), e-tentti - Korppi

  Sisältö
  Kurssi muodostaa viestintätaitojen teoreettisen viitekehyksen ja edeltää kursseja RUOA303 Samtal och interaktion, RUOA102 Klassrumsinteraktion ja RUOA201 Skrivande i arbetslivet. Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia kriittisen ja analyyttisen ajattelun taitoja.
  Suoritustavat
  Tentti (e-tentti)
  Tavoite
  Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija * osaa määritellä pragmatiikan peruskäsitteet (esim. puheaktit, kohteliaisuus, deixis, yhteistyöperiaatteet) ja ymmärtää, miten niitä sovelletaan * suullisessa ja kirjallisessa vuorovaikutuksessa * tunnistaa kulttuurien välisiä eroja kommunikaatiossa
  Oppimateriaalit
  Ajankohtaista
  Kurssi RUOA200 Introduktion till pragmatik suoritetaan seuraavasti. Luennot katsotaan moniviestimestä ja kurssi tentitään e-tenttinä yliopiston e-tenttitiloissa.   Katso luennot  ja diat osoitteessa https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/hum/kielet/ruotsi/asa-palviainen/introduktion-till-pragmatik polkuavain: pragm ***HUOM! Luentoihin liittyvät diat löytyvät samasta paikasta. Lisäksi lue kirjasta Norrby, C & Håkansson, G. (2007) Språkinlärning och språkanvändning. Lund: Studentlitteratur kappaleista  4 (s. 115-156) ja 5 (s. 157-191) suluissa ilmoitetut sivut. Ilmoittaudu e-tenttiin seuraavien ohjeiden mukaan https://www.jyu.fi/itp/etentti-ohjeet Ilmoittaudu myös korpissa kurssille koodilla RUOA200 (https://korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCourseInfo.jsp?course=215372) Jos osallistut syksyllä 2018 kursseille RUOA102 Klassrumsinteraktion, RUOA303 Samtal och interaktion tai RUOA201 Skrivande i arbetslivet, tentti RUOA200 täytyy olla suoritettuna viimeistään 27.9.2018. Kannattaa kuitenkin tutustua materiaaleihin jo ennen näiden kurssien alkua. Jos osallistut keväällä 2019 kurssille RUOA102 Klassrumsinteraktiontai tai RUOA201 Skrivande i arbetslivet, tentti RUOA200 täytyy olla suoritettuna 25.1.2019 mennessä.

Syventävät opinnot (laudatur)

 • KOPS1007 Projektityöskentely kielen oppimisen ja opettamisen hankkeissa 5 op (04.09.2017 - 31.08.2020) - Korppi

  Sisältö
  Projektityöskentelyn temaattinen sisältö määräytyy hankkeen kokonaistavoitteiden mukaisesti. Työskentelyssä hankitaan ohjatusti ja vastuuopettajan tarkemman ohjeistuksen mukaisesti projektinhallinnan, tiedonhaun, tiimityön sekä raportoinnin ja tiedotuksen taitoja
  Suoritustavat
  Hankkeessa työskentely opintojakson alkaessa tehdyn sopimuksen mukaisesti.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija - on perehtynyt tutkimus- tai kehittämishankkeen teoreettiseen tai pedagogiseen taustaan - hallitsee hankkeen kannalta keskeiset toimintatavat ja menetelmät - osaa työskennellä tiimissä - osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida itsenäisesti oman osuutensa hankkeessa
  Ajankohtaista
  Tämän opintojakson voi suorittaa esim. osallistumalla Kielileiriin tai muihin laitoksen kielen oppimiseen ja opettamiseen liittyviin projekteihin. Seuraa oppiaineiden sähköpostilistoja. Opintojaksolla ei järjestetä erillistä opetusta.
 • RUOS112 Svenska som andraspråk 5 op (01.08.2017 - 31.07.2020), e-tentti - Korppi

  Sisältö
  Kielitieteellisiä ja kielididaktisia luentoja ja ryhmäkeskusteluja ajankohtaisesta ruotsi toisena tai vieraana kielenä tutkimuksesta tai kirjatentti.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus ja tentti TAI kirjatentti e-tenttinä.
  Tavoite
  Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa * selvittää erilaisia lähtökohtia, joista ruotsin oppimista toisena tai vieraana kielenä on tutkittu * kertoa, millaisia tutkimuskysymyksiä, aineistoja ja analyyseja on käytetty ja mitä tuloksia on saatu * arvioida tutkimuksia kriittisesti * vertailla eri tutkimussuuntauksia.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  Perusopinnot kokonaan ja aineopinnot pääosin.
 • RUOS207 Skandinavisk litteratur 5 op (01.09.2017 - 31.07.2020) - Korppi

  Sisältö
  Skandinaavisen kirjallisuuden tuntemus on tärkeää pohjoismaisissa yhteyksissä toimiville ja ruotsia opettaville kieliasiantuntijoille. Opintojakso harjaannuttaa itsenäisen työskentelyn, ajanhallinnan, analysoinnin ja kirjoittamisen taitoja.
  Suoritustavat
  Itseopiskelu opettajan ohjeiden mukaan. Opiskelija valitsee yhdessä opettajan kanssa luettavat 6-8 kaunokirjallista teosta, joista vähintään yhden alkuperäiskieli on oltava norja, ruotsi tai tanska; myös fäärin- ja islanninkieliset teokset voivat tulla kyseeseen. Muut kuin ruotsinkieliset teokset voidaan lukea ruotsinnoksena. Teoksista kirjoitetaan esseitä.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa -sijoittaa teoksen sen kulttuuriseen viitekehykseen -analysoida ja tulkita kaunokirjallisia teoksia ja kirjoittaa esseitä.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  RUOA207 Svensk litteraturhistoria, RUOA206 Svenskans grannspråk.
 • RUOS208 Finlandssvensk litteratur 5 op (01.09.2017 - 31.07.2020) - Korppi

  Sisältö
  Suomenruotsalaisen kirjallisuuden kautta opiskelija luo kuvaa suomenruotsalaisesta väestöstä ja sen kulttuurista. Tätä tietoa kieliasiantuntijat tarvitsevat työelämässä. Opintojakso harjaannuttaa itsenäisen työskentelyn, ajanhallinnan, analysoinnin ja kirjoittamisen taitoja.
  Suoritustavat
  Itseopiskelu opettajan ohjeiden mukaan. Opiskelija valitsee yhdessä opettajan kanssa luettavat 6-8 kaunokirjallista teosta. Kirjallisuuteen tulisi kuulua proosaa, lyriikkaa, aikuisten, lasten ja nuorten kirjallisuutta, klassikkoja ja nykykirjallisuutta. Teoksista kirjoitetaan esseitä.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa -sijoittaa teoksen sen kulttuuriseen viitekehykseen -analysoida kaunokirjallisia teoksia ja kirjoittaa esseitä.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  RUOA207 Svensk litteraturhistoria.

Kevät

Aineopinnot (cum laude approbatur)

 • RUOA1208 Teoretiska perspektiv på andraspråksinlärning 4 op (01.09.2017 - 31.07.2020), e-tentti - Korppi

  Sisältö
  Kirjatentti harjaannuttaa työelämässä tarvittavaa kykyä itsenäiseen työhön, itsensä johtamisen taitoa, ajankäytön hallintaa ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia.
  Suoritustavat
  e-tentti
  Tavoite
  Osaamistavoitteet: Kirjatentin suoritettuaan opiskelija -on tutustunut toisen kielen oppimiseen liittyvään tutkimukseen ymmärtää ja osaa selittää siihen liittyvät perustavanlaatuiset teoreettiset käsitteet -osaa käyttää ja soveltaa tietoja, käsitteitä ja reflektoida niitä muiden kurssien yhteydessä.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  perusopinnot
 • RUOA200 Introduktion till pragmatik 1 op (02.08.2017 - 31.07.2020), e-tentti - Korppi

  Sisältö
  Kurssi muodostaa viestintätaitojen teoreettisen viitekehyksen ja edeltää kursseja RUOA303 Samtal och interaktion, RUOA102 Klassrumsinteraktion ja RUOA201 Skrivande i arbetslivet. Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia kriittisen ja analyyttisen ajattelun taitoja.
  Suoritustavat
  Tentti (e-tentti)
  Tavoite
  Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija * osaa määritellä pragmatiikan peruskäsitteet (esim. puheaktit, kohteliaisuus, deixis, yhteistyöperiaatteet) ja ymmärtää, miten niitä sovelletaan * suullisessa ja kirjallisessa vuorovaikutuksessa * tunnistaa kulttuurien välisiä eroja kommunikaatiossa
  Oppimateriaalit
  Ajankohtaista
  Kurssi RUOA200 Introduktion till pragmatik suoritetaan seuraavasti. Luennot katsotaan moniviestimestä ja kurssi tentitään e-tenttinä yliopiston e-tenttitiloissa.   Katso luennot  ja diat osoitteessa https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/hum/kielet/ruotsi/asa-palviainen/introduktion-till-pragmatik polkuavain: pragm ***HUOM! Luentoihin liittyvät diat löytyvät samasta paikasta. Lisäksi lue kirjasta Norrby, C & Håkansson, G. (2007) Språkinlärning och språkanvändning. Lund: Studentlitteratur kappaleista  4 (s. 115-156) ja 5 (s. 157-191) suluissa ilmoitetut sivut. Ilmoittaudu e-tenttiin seuraavien ohjeiden mukaan https://www.jyu.fi/itp/etentti-ohjeet Ilmoittaudu myös korpissa kurssille koodilla RUOA200 (https://korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCourseInfo.jsp?course=215372) Jos osallistut syksyllä 2018 kursseille RUOA102 Klassrumsinteraktion, RUOA303 Samtal och interaktion tai RUOA201 Skrivande i arbetslivet, tentti RUOA200 täytyy olla suoritettuna viimeistään 27.9.2018. Kannattaa kuitenkin tutustua materiaaleihin jo ennen näiden kurssien alkua. Jos osallistut keväällä 2019 kurssille RUOA102 Klassrumsinteraktiontai tai RUOA201 Skrivande i arbetslivet, tentti RUOA200 täytyy olla suoritettuna 25.1.2019 mennessä.

Syventävät opinnot (laudatur)

 • KOPS1007 Projektityöskentely kielen oppimisen ja opettamisen hankkeissa 5 op (04.09.2017 - 31.08.2020) - Korppi

  Sisältö
  Projektityöskentelyn temaattinen sisältö määräytyy hankkeen kokonaistavoitteiden mukaisesti. Työskentelyssä hankitaan ohjatusti ja vastuuopettajan tarkemman ohjeistuksen mukaisesti projektinhallinnan, tiedonhaun, tiimityön sekä raportoinnin ja tiedotuksen taitoja
  Suoritustavat
  Hankkeessa työskentely opintojakson alkaessa tehdyn sopimuksen mukaisesti.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija - on perehtynyt tutkimus- tai kehittämishankkeen teoreettiseen tai pedagogiseen taustaan - hallitsee hankkeen kannalta keskeiset toimintatavat ja menetelmät - osaa työskennellä tiimissä - osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida itsenäisesti oman osuutensa hankkeessa
  Ajankohtaista
  Tämän opintojakson voi suorittaa esim. osallistumalla Kielileiriin tai muihin laitoksen kielen oppimiseen ja opettamiseen liittyviin projekteihin. Seuraa oppiaineiden sähköpostilistoja. Opintojaksolla ei järjestetä erillistä opetusta.
 • RUOS112 Svenska som andraspråk 5 op (01.08.2017 - 31.07.2020), e-tentti - Korppi

  Sisältö
  Kielitieteellisiä ja kielididaktisia luentoja ja ryhmäkeskusteluja ajankohtaisesta ruotsi toisena tai vieraana kielenä tutkimuksesta tai kirjatentti.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus ja tentti TAI kirjatentti e-tenttinä.
  Tavoite
  Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa * selvittää erilaisia lähtökohtia, joista ruotsin oppimista toisena tai vieraana kielenä on tutkittu * kertoa, millaisia tutkimuskysymyksiä, aineistoja ja analyyseja on käytetty ja mitä tuloksia on saatu * arvioida tutkimuksia kriittisesti * vertailla eri tutkimussuuntauksia.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  Perusopinnot kokonaan ja aineopinnot pääosin.
 • RUOS207 Skandinavisk litteratur 5 op (01.09.2017 - 31.07.2020) - Korppi

  Sisältö
  Skandinaavisen kirjallisuuden tuntemus on tärkeää pohjoismaisissa yhteyksissä toimiville ja ruotsia opettaville kieliasiantuntijoille. Opintojakso harjaannuttaa itsenäisen työskentelyn, ajanhallinnan, analysoinnin ja kirjoittamisen taitoja.
  Suoritustavat
  Itseopiskelu opettajan ohjeiden mukaan. Opiskelija valitsee yhdessä opettajan kanssa luettavat 6-8 kaunokirjallista teosta, joista vähintään yhden alkuperäiskieli on oltava norja, ruotsi tai tanska; myös fäärin- ja islanninkieliset teokset voivat tulla kyseeseen. Muut kuin ruotsinkieliset teokset voidaan lukea ruotsinnoksena. Teoksista kirjoitetaan esseitä.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa -sijoittaa teoksen sen kulttuuriseen viitekehykseen -analysoida ja tulkita kaunokirjallisia teoksia ja kirjoittaa esseitä.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  RUOA207 Svensk litteraturhistoria, RUOA206 Svenskans grannspråk.
 • RUOS208 Finlandssvensk litteratur 5 op (01.09.2017 - 31.07.2020) - Korppi

  Sisältö
  Suomenruotsalaisen kirjallisuuden kautta opiskelija luo kuvaa suomenruotsalaisesta väestöstä ja sen kulttuurista. Tätä tietoa kieliasiantuntijat tarvitsevat työelämässä. Opintojakso harjaannuttaa itsenäisen työskentelyn, ajanhallinnan, analysoinnin ja kirjoittamisen taitoja.
  Suoritustavat
  Itseopiskelu opettajan ohjeiden mukaan. Opiskelija valitsee yhdessä opettajan kanssa luettavat 6-8 kaunokirjallista teosta. Kirjallisuuteen tulisi kuulua proosaa, lyriikkaa, aikuisten, lasten ja nuorten kirjallisuutta, klassikkoja ja nykykirjallisuutta. Teoksista kirjoitetaan esseitä.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa -sijoittaa teoksen sen kulttuuriseen viitekehykseen -analysoida kaunokirjallisia teoksia ja kirjoittaa esseitä.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  RUOA207 Svensk litteraturhistoria.

Kesä

Syventävät opinnot (laudatur)

 • KOPS1007 Projektityöskentely kielen oppimisen ja opettamisen hankkeissa 5 op (04.09.2017 - 31.08.2020) - Korppi

  Sisältö
  Projektityöskentelyn temaattinen sisältö määräytyy hankkeen kokonaistavoitteiden mukaisesti. Työskentelyssä hankitaan ohjatusti ja vastuuopettajan tarkemman ohjeistuksen mukaisesti projektinhallinnan, tiedonhaun, tiimityön sekä raportoinnin ja tiedotuksen taitoja
  Suoritustavat
  Hankkeessa työskentely opintojakson alkaessa tehdyn sopimuksen mukaisesti.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija - on perehtynyt tutkimus- tai kehittämishankkeen teoreettiseen tai pedagogiseen taustaan - hallitsee hankkeen kannalta keskeiset toimintatavat ja menetelmät - osaa työskennellä tiimissä - osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida itsenäisesti oman osuutensa hankkeessa
  Ajankohtaista
  Tämän opintojakson voi suorittaa esim. osallistumalla Kielileiriin tai muihin laitoksen kielen oppimiseen ja opettamiseen liittyviin projekteihin. Seuraa oppiaineiden sähköpostilistoja. Opintojaksolla ei järjestetä erillistä opetusta.