Ruotsin kielen opetusohjelma Korpissa

Perusopinnot

Aineopinnot

Syventävät opinnot

Suppea listaus

Kevät

Yleisopinnot

Perusopinnot (approbatur)

 • RUOP1207 Modern svensk litteratur 4 op (04.09.2017 - 04.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Opiskelija tutustuu ruotsinkieliseen kirjallisuuteen. Pääpaino on uudemmassa kirjallisuudessa. Kirjallisuus osana muuta kulttuurintuntemusta on kieliasiantuntijalle tärkeää. Kielen mahdollisuudet ja ulottuvuudet tulevat monipuolisesti esiin kirjallisuudessa. Kurssilla kehittyvät sosiaaliset taidot, kirjalliset ja suulliset viestintätaidot sekä ajanhallintataidot.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, oppimistehtävät.
  Tavoite
  Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa - tunnistaa keskeisiä ruotsalaisia ja suomenruotsalaisia teoksia - eritellä teosten olennaisia sisältötekijöitä - tunnistaa teosten tyylillisiä ominaispiirteitä ja kertoa niistä ruotsiksi.
  Oppimateriaalit
 • RUOP202 Skriv- och textkompetens 4 op (04.09.2017 - 04.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Kurssilla tutustutaan eri tekstityyleihin ja tuotetaan omia tekstejä. Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia kirjallisia viestintätaitoja, tietoteknisiä taitoja, ryhmätyötaitoja ja palautteen antamisen taitoja.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus, oppimistehtävät
  Tavoite
  Kurssin suoritettuaan opiskelija - osaa tunnistaa eri tyylilajeihin kuuluvia tekstejä - osaa käyttää erilaisia apuvälineitä kirjoittamisessa (esim. sanakirjoja, käsikirjoja ja internetiä) - hallitsee hyvin peruskieliopin, sanaston ja tekstin jäsennyksen - osaa referoida toisten kirjoittamia tekstejä, antaa palautetta ja käyttää eri argumentointitapoja ja perusteluja kirjoittaessaan - osaa soveltaa oppimaansa kirjoittaessaan erityyppisiä tekstejä.
  Oppimateriaalit
 • RUOP204 Språkets struktur och funktion IB 4 op (08.01.2018 - 04.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Kurssilla opiskelijat perehtyvät ruotsin kielen keskeiseen kielioppiin sekä suomen ja ruotsin kielen rakenteellisiin eroihin.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus (luentoja + harjoituksia) ja siihen liittyvä ryhmätyöskentely sekä lyhyt esitelmä. Kurssin voi myös suorittaa kirjatenttinä opettajan ohjeiden mukaan.
  Tavoite
  Kurssin suoritettuaan opiskelija -on perehtynyt ruotsin kielen sanaluokkiin, lauseenjäsennykseen sekä ruotsin kielen vastineisiin ilmaista suomen kielen genetiivirakenteita -on perehtynyt suomen ja ruotsin keskeisimpiin rakenteellisiin eroihin -osaa keskeiset kieliopilliset termit sekä suomeksi että ruotsiksi -osaa selittää muille suomen ja ruotsin kieliopin ilmiöitä suomeksi ja ruotsiksi -osaa soveltaa kielioppisääntöjä kirjallisessa ja suullisessa tuotoksessa
  Oppimateriaalit
 • RUOP205 Introduktion till lingvistik 2 op (08.01.2018 - 05.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Kurssilla harjaannutetaan työelämässä tarvittavia analyyttisen ajattelun ja tiedonhankinnan taitoja. Kurssi lisää oman alan teoreettista osaamista.
  Suoritustavat
  Luentoja ja harjoituksia sekä kurssitentti. Vaihtoehtoisesti e-tentti.
  Tavoite
  Kurssilla harjaannutetaan työelämässä tarvittavia analyyttisen ajattelun ja tiedonhankinnan taitoja. Kurssi lisää oman alan teoreettista osaamista. Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa •nimetä ihmiskielelle tyypilliset piirteet •määritellä ja selittää fonologian, morfologian, syntaksin, sanaston, semantiikan ja pragmatiikan keskeiset peruskäsitteet ruotsiksi ja pystyy analysoimaan ruotsin kielen rakennetta niitä käyttäen. •osaa antaa esimerkkejä kielitieteen tutkimuskohteista ja tutkimusalueista.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  KLSP004 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen.
 • RUOP206 Kultur och samhälle i Norden 4 op (08.01.2018 - 05.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Kieli avaa oven kulttuuriin ja yhteiskuntaan ja kulttuurintuntemus on välttämätön osa kielen asiantuntijuutta. Kurssilla tutustutaan Pohjoismaiden kulttuuriin, elinkeinoelämään ja politiikkaan sekä historiallisesta että nykypäivän näkökulmasta. Lisäksi kurssilla perehdytään Pohjoismaisiin yhteiskuntiin, niiden yhtäläisyyksiin ja eroihin ja kiinnitetään erityistä huomiota myös Suomen ruotsinkielisen väestön oloihin. Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia tiedonhankkimistaitoja, suullisen esitelmän valmistelu- ja esiintymistaitoja, tietoteknisiä taitoja ja ryhmätyötaitoja. Huom! Kurssin luennoitsijat vaihtuvat osittain vuosittain, minkä vuoksi sisältö ja osaamistavoitteet voivat hieman vaihdella.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus (luennot ja ryhmätyöskentely) sekä luentoihin perustuva oppimispäiväkirja. Vaihtoehtoisesti e-tentti.
  Tavoite
  Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kertoa -pohjoismaisen hyvinvointivaltion eri vaiheista -pohjoismaisesta kieliyhteistyöstä -kulttuuri- ja työelämän pohjoismaisesta yhteistyöstä sekä itse hankkia lisätietoa yhteiskunnan eri ilmiöistä -suomenruotsalaisten ja ahvenanmaalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista, kulttuurista, instituutioista, mediasta ja arjesta -pohjoismaiden historian pääpiirteistä
  Oppimateriaalit

Aineopinnot (cum laude approbatur)

 • RUOA102 Klassrumsinteraktion 2 op (04.09.2017 - 04.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Kurssilla harjoitellaan opetustaitoja ja opetusviestintää sekä reflektoidaan omaa toimintaa. Kurssilla harjaannutetaan työelämässä tarvittavia suullisia vuorovaikutustaitoja, esiintymistaitoa, palautteen antamisen taitoa sekä sosiaalisia ja ryhmätyötaitoja.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus.
  Tavoite
  Jakson suoritettuaan opettajaksi opiskeleva -osaa kommunikoida sujuvasti -aktivoida muita sekä yleisluontoisissa että ammattiin liittyvissä puhetilanteissa -ääntää ruotsia hyvin ja käyttää kieltä luontevasti -hallitsee opetusviestinnän perusteet -osaa soveltaa pragmatiikan teoriaa käytäntöön
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  RUOP201 Uttal och samtal, RUOA200 Introduktion till pragmatik. Suositus ajoituksesta: 1. tai 2. vuosi, ennen pedagogisten perusopintojen harjoittelujaksoa.
 • RUOA110 Undervisningsmaterial som resurs 3 op (12.03.2018 - 04.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Kurssilla keskustellaan autenttisten oppimateriaalien käytöstä opetuksessa ja oppimisesta eri konteksteissa. Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia analysointitaitoja, kriittisen ajattelun taitoa, ryhmätyötaitoja, palautteen antamisen taitoa, dokumentointi- ja raportointitaitoja ja luovuutta.
  Suoritustavat
  Aktiivinen osallistuminen, suullinen esitelmä, oppimateriaalin suunnittelu ja työskentelyn raportointi.
  Tavoite
  Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa •osaa kriittisesti analysoida ja arvioida erilaisia oppimateriaaleja •osaa itse suunnitella ja tuottaa oppimateriaalia valitsemaansa tarkoitukseen
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  Edeltävät tiedot: Kasvatustieteen perusopinnot.
 • RUOA1208 Teoretiska perspektiv på andraspråksinlärning 4 op (01.09.2017 - 31.07.2020), kirjatentti e-tenttinä - Korppi

  Sisältö
  Kirjatentti harjaannuttaa työelämässä tarvittavaa kykyä itsenäiseen työhön, itsensä johtamisen taitoa, ajankäytön hallintaa ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia.
  Suoritustavat
  e-tentti
  Tavoite
  Osaamistavoitteet: Kirjatentin suoritettuaan opiskelija -on tutustunut toisen kielen oppimiseen liittyvään tutkimukseen ymmärtää ja osaa selittää siihen liittyvät perustavanlaatuiset teoreettiset käsitteet -osaa käyttää ja soveltaa tietoja, käsitteitä ja reflektoida niitä muiden kurssien yhteydessä.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  perusopinnot
 • RUOA1212 Kandidatseminarium och kandidatavhandling 10 op (04.09.2017 - 04.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Kandidaatintutkielman laatiminen seminaarityöskentelyn tukemana. Seminaarissa ja kandidaatintutkielmassa perehdytään tutkimuseettisiin periaatteisiin, kehitetään kriittistä ja analyyttistä ajattelua, tiedonhallinnan taitoja, vastuunotto- ja päätöksentekokykyä, itsesäätely- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä rakentavan palautteen antamisen, hakemisen ja vastaanottamisen taitoa.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus (seminaarit) ja itsenäinen työskentely.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä pienimuotoisen tutkimuksen ja osallistua tieteelliseen keskusteluun. Tarkemmat tavoitteet: - aikatauluttaa tutkimus- ja kirjoitusprosessin eri vaiheet - valita ja rajata tutkimusaiheen aiempaan tutkimukseen nojaten ja laatia tutkimussuunnitelman - hankkia tietoa tärkeimmistä tutkimusaiheeseensa liittyvistä tiedonlähteistä sekä arvioida kriittisesti lähdeaineistoa - tunnistaa keskeiset tutkimuseettiset kysymykset omassa ja muiden tutkielmissa - soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymyksiin vastaamisessa - laatia tutkimusraportin tieteellisten konventioiden mukaisesti - esitellä tutkimustaan ja perustella tekemiänsä valintoja sekä arvioida tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkitystä - arvioida rakentavasti ja kriittisesti muiden töitä ja osallistua tieteelliseen keskusteluun.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  KLSA1000 Tutkimuksen teon perusteet.
 • RUOA200 Introduktion till pragmatik 1 op (02.08.2017 - 31.07.2020) - Korppi

  Sisältö
  Kurssi muodostaa viestintätaitojen teoreettisen viitekehyksen ja edeltää kursseja RUOA303 Samtal och interaktion, RUOA102 Klassrumsinteraktion ja RUOA201 Skrivande i arbetslivet. Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia kriittisen ja analyyttisen ajattelun taitoja.
  Suoritustavat
  Tentti (e-tentti)
  Tavoite
  Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija * osaa määritellä pragmatiikan peruskäsitteet (esim. puheaktit, kohteliaisuus, deixis, yhteistyöperiaatteet) ja ymmärtää, miten niitä sovelletaan * suullisessa ja kirjallisessa vuorovaikutuksessa * tunnistaa kulttuurien välisiä eroja kommunikaatiossa
  Oppimateriaalit
  Ajankohtaista
  Kurssi RUOA200 Introduktion till pragmatik suoritetaan seuraavasti. Luennot katsotaan moniviestimestä ja kurssi tentitään e-tenttinä kirjaston e-tenttitilassa.   Katso luennot  ja diat osoitteessa https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/hum/kielet/ruotsi/asa-palviainen/introduktion-till-pragmatik polkuavain: pragm ***HUOM! Luentoihin liittyvät diat löytyvät samasta paikasta. Lisäksi lue kirjasta Norrby, C & Håkansson, G. (2007) Språkinlärning och språkanvändning. Lund: Studentlitteratur kappaleista  4 (s. 115-156) ja 5 (s. 157-191) suluissa ilmoitetut sivut. Ilmoittaudu e-tenttiin seuraavien ohjeiden mukaan https://www.jyu.fi/itp/etentti-ohjeet Jos osallistut syksyllä 2017 kursseille RUOA102 Klassrumsinteraktion tai RUOA201 Skrivande i arbetslivet, tentti RUOA200 täytyy olla suoritettuna viimeistään 20.9.2017. Kannattaa kuitenkin tutustua materiaaleihin jo ennen näiden kurssien alkua. Jos osallistut keväällä 2018 kurssille RUOA102 Klassrumsinteraktion, RUOA303 Samtal och interaktion tai  RUOA201 Skrivande i arbetslivet, tentti RUOA200 täytyy olla suoritettuna 25.1.2018 mennessä.
 • RUOA201 Skrivande i arbetslivet 3 op (04.09.2017 - 04.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Kurssilla tuotetaan erityyppisiä työelämään liittyviä tekstejä. Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia kirjallisia viestintätaitoja, tietoteknisiä taitoja, ryhmätyötaitoja ja palautteen antamisen taitoja.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus, oppimistehtävät, projektityö.
  Tavoite
  Kurssin suoritettuaan opiskelija - osaa käyttää erilaisia apuvälineitä (sanakirjoja, käsikirjoja, internetiä) kirjoittamisessa - tunnistaa eri tekstityypit ja genret - osaa analysoida tekstejä pragmatiikan käsitteitä käyttäen ja osaa soveltaa oppimaansa kirjoittaessaan työelämässä tarvittavia erityyppisiä tekstejä - hallitsee hyvin kieliopin, sanaston ja tekstin jäsennyksen
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  RUOP202 Skriv- och textkompetens, RUOA200 Introduktion till pragmatik.
 • RUOA203 Språkets struktur och funktion II 4 op (04.09.2017 - 04.05.2018) - Korppi

  Suoritustavat
  Kontaktiopetus ja opetukseen liittyvä tentti tai oppimistehtävät TAI pelkkä kirjatentti.
  Esivaatimukset
  RUOP203-204 Språkets struktur och funktion IA ja IB.
  Sisältö
  Kurssilla perehdytään ruotsin kielen rakenteisiin ja rakenteiden käyttöön erityisesti kirjallisessa, jossain määrin myös suullisessa kommunikaatiossa. Rakenteiden käytön hyvä tuntemus ja hallinta on edellytys niin kielen opettamisessa kuin työelämän vuorovaikutustaitojen omaksumisessakin.
  Tavoite
  Kurssin suoritettuaan opiskelija: • on perehtynyt suomen ja ruotsin keskeisimpiin morfologisiin, syntaktisiin ja semanttisiin eroihin, • osaa selittää suomen ja ruotsin kieliopin ilmiöitä ruotsiksi, • pystyy ratkaisemaan ja keskustelemaan perustellusti siitä, onko joku rakenne kieliopillinen vai epäkieliopillinen sekä • tunnistaa eri kielenkäyttötilanteiden vaatimukset kielen rakenteille ja oikeakielisyydelle.
  Oppimateriaalit
  Ajankohtaista
  Kurssi on yhden lukukauden mittainen. Ilmoittaudu siis vain yhteen eli joko syksyn tai kevään ryhmään.
 • RUOA206 Svenskans grannspråk 4 op (04.09.2017 - 04.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Pohjoismaisilla työmarkkinoilla ja hallinnon alueilla tieto lähisukukielistä on olennaista. Koska koulun kielenopetuksessa käsitellään myös ruotsin lähisukukieliä, niiden tuntemus on opettajalle tärkeää.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) ja luentopäiväkirja. Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa itsenäisesti kirjallisena tenttinä (tiedekuntatenttinä).
  Tavoite
  Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kertoa -pohjoisgermaanisista kielistä ja niiden piirteistä sekä historiallisesta että nykyajan näkökulmasta -näiden kielten eroista ja yhteneväisyyksistä suhteessa ruotsin kieleen -skandinaavisten kielten keskinäisestä ymmärtämisestä
  Oppimateriaalit
 • RUOA207 Svensk litteraturhistoria 5 op (08.01.2018 - 04.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Kirjallisuus osana muuta kulttuurintuntemusta on kieliasiantuntijalle tärkeää. Kielen mahdollisuudet ja ulottuvuudet tulevat kirjallisuudessa monipuolisesti esiin. Kurssilla kehittyvät ryhmätyötaidot, kirjalliset ja suulliset viestintätaidot sekä ajanhallintataidot.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus, lukupiiri, oppimistehtävät.
  Tavoite
  Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa - hahmottaa ja selittää ruotsalaisen kirjallisuuden kehityksen pääpiirteet osana skandinaavista ja eurooppalaista kirjallisuushistoriaa - analysoida ja tulkita kaunokirjallisia teoksia.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  RUOP207 Modern svensk litteratur
 • RUOA303 Samtal och interaktion 2 op (16.01.2018 - 04.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia suullisia vuorovaikutustaitoja, esiintymistaitoa, palautteen antamisen taitoa sekä sosiaalisia ja ryhmätyötaitoja. Siellä myös reflektoidaan omaa toimintaa. Keskeistä sisältöä on kulttuurien välinen viestintä, erityisesti Pohjoismaissa, sekä verbaalinen että non-verbaalinen viestintä.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely.
  Tavoite
  Kurssin suoritettuaan opiskelija - osaa kommunikoida sujuvasti erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa - käyttää kieltä luontevasti - osaa analysoida puhetilanteita pragmatiikan käsitteitä käyttäen - osaa soveltaa pragmatiikan teoriaa käytäntöön
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  RUOP201 Uttal och samtal RUOA200 Introduktion till pragmatik

Syventävät opinnot (laudatur)

 • KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen 5 op (04.09.2017 - 17.05.2018), Self-study offered in English - Korppi

  Sisältö
  This course examines multilingualism as a societal phenomenon, as a part of working life, and as a specific field in applied language studies.
  Suoritustavat
  Independent study: readings, writing assignments
  Tavoite
  After completing the course the student - understands multilingualism from the perspectives of an individual and a community - has acquired knowledge of different definitions of multilingualism and of key concepts in the research field of multilingualism studies - is familiar with key research topics and methods, as well as key themes and questions in multilingualism studies - can critically discuss literature on multilingualism - can apply the acquired knowledge in the assignments
  Oppimateriaalit
  Ajankohtaista
  Independent study in English (through the APPLANG MA Programme): please contact professor Nettie Boivin after registering for the course to get the instructions for the self-study package. In the autumn term, the last day to register for the autumn term is 5th of October 2017. If you register by this time, you still must submit the course assignments by the 3rd of December. Otherwise, one can register for the spring term. Again, please note that the final day to register for the Spring Term is 5th of March 2018. The assignments for spring term are due by 5th of May 2018.
 • KOPS1002 Identiteetti, toimijuus ja tunteet kielten oppimisessa ja opettamisessa 5 op (12.03.2018 - 18.05.2018), Offered in English - Korppi

  Sisältö
  Opintojaksolla perehdytään identiteetin, toimijuuden ja tunteiden merkitykseen kielen oppimisessa ja opettamisessa.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus ja ryhmätyöskentely
  Tavoite
  Kurssin suoritettuaan opiskelija • osaa määritellä identiteetin, toimijuuden ja tunteen käsitteet • tuntee identiteetin, toimijuuden ja tunteiden tutkimusta kielen oppimisen ja opettamisen alalla • ymmärtää tunteiden merkityksen kielenoppimiselle ja opettamiselle • pystyy kehittämään omaa identiteettiään ja toimijuuttaan kielenopettajana • tuntee erilaisia tapoja tukea oppilaiden kieli-identiteetin ja toimijuuden kehittymistä • tuntee mahdollisuuksia hyödyntää kurssin peruskäsitteitä opettamisen ja oppimiseen liittyvässä tutkimuksessa • tuntee identiteetin, toimijuuden ja tunteiden tutkimukseen liittyviä tutkimusmenetelmiä
  Oppimateriaalit
 • KOPS1003 Kieltenopetuksen ajankohtaisia ilmiöitä 5 op (01.09.2017 - 31.08.2018), Itseopiskelu - Korppi

  Sisältö
  Opintojaksossa perehdytään kansallisesti tai kansainvälisesti merkittävään kielenopetuksen kentän ilmiöön. Tavoitteena on erityisesti edistää tutkimustiedon ja käytännön opetuksen yhteyksiä ja vankentaa opiskelijan työelämävalmiuksia. Opintojakson teema ja työtavat vaihtelevat ajankohtaisuusteeman mukaisesti.
  Suoritustavat
  Itseopiskelu
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija -on perehtynyt äidinkielen, toisen kielen tai vieraan kielen opetuksen ajankohtaiseen ilmiöön -osaa kytkeä ilmiön laajempaan tutkimukselliseen ja/tai yhteiskunnalliseen kontekstiinsa -osaa suhteuttaa ilmiötä käytännön opetustyöhön ja pohtia siihen soveltuvia perusteltuja ratkaisuja -tunnistaa kehitystarpeita ja osaa hyödyntää osaamistaan hankkeessa -osaa laatia ilmiötä käsittelevän pienimuotoisen raportin
  Ajankohtaista
  Ota yhteyttä Jaana Toomariin tarkempien suoritusohjeiden saamiseksi ja kirjallisuudesta sopimiseksi.
 • KOPS1003 Kieltenopetuksen ajankohtaisia ilmiöitä 5 op (12.03.2018 - 18.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Opintojaksossa perehdytään kansallisesti tai kansainvälisesti merkittävään kielenopetuksen kentän ilmiöön. Tavoitteena on erityisesti edistää tutkimustiedon ja käytännön opetuksen yhteyksiä ja vankentaa opiskelijan työelämävalmiuksia. Opintojakson teema ja työtavat vaihtelevat ajankohtaisuusteeman mukaisesti.
  Suoritustavat
  Osallistuminen kontaktiopetukseen, lukupiirityöskentelyyn tai kehityshankkeeseen tai itseopiskelu.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija -on perehtynyt äidinkielen, toisen kielen tai vieraan kielen opetuksen ajankohtaiseen ilmiöön -osaa kytkeä ilmiön laajempaan tutkimukselliseen ja/tai yhteiskunnalliseen kontekstiinsa -osaa suhteuttaa ilmiötä käytännön opetustyöhön ja pohtia siihen soveltuvia perusteltuja ratkaisuja -tunnistaa kehitystarpeita ja osaa hyödyntää osaamistaan hankkeessa -osaa laatia ilmiötä käsittelevän pienimuotoisen raportin
  Ajankohtaista
  Vastuuopettaja: Hannele Dufva
 • KOPS1007 Projektityöskentely kielen oppimisen ja opettamisen hankkeissa 5 op (04.09.2017 - 31.08.2020) - Korppi

  Sisältö
  Projektityöskentelyn temaattinen sisältö määräytyy hankkeen kokonaistavoitteiden mukaisesti. Työskentelyssä hankitaan ohjatusti ja vastuuopettajan tarkemman ohjeistuksen mukaisesti projektinhallinnan, tiedonhaun, tiimityön sekä raportoinnin ja tiedotuksen taitoja
  Suoritustavat
  Hankkeessa työskentely opintojakson alkaessa tehdyn sopimuksen mukaisesti.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija - on perehtynyt tutkimus- tai kehittämishankkeen teoreettiseen tai pedagogiseen taustaan - hallitsee hankkeen kannalta keskeiset toimintatavat ja menetelmät - osaa työskennellä tiimissä - osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida itsenäisesti oman osuutensa hankkeessa
  Ajankohtaista
  Tämän opintojakson voi suorittaa esim. osallistumalla Kielileiriin tai muihin laitoksen kielen oppimiseen ja opettamiseen liittyviin projekteihin. Seuraa oppiaineiden sähköpostilistoja. Opintojaksolla ei järjestetä erillistä opetusta.
 • KOPS2000 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari 5 op (04.09.2017 - 18.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Seminaarityöskentelyn keskiössä ovat tieteellisen työn omakohtainen kokeminen, prosessikirjoittamisessa harjaantuminen, kriittisen ja teoreettisen ajattelun ja argumentaatiotaitojen kehittäminen sekä kriittisen rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Opiskelija syventää tietojaan tieteellisestä tutkimuksesta, sen metodeista ja raportoinnista, syventää tiedonhakutaitojaan, laatii tutkimussuunnitelman ohjaajan kanssa sovittavasta aiheesta, työstää maisteriopintojen opinnäytetyötään sen pohjalta, esittelee hankettaan sen eri vaiheissa ja kommentoi toisten hankkeita.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus (väh. 80 % tapaamisista läsnä)
  Tavoite
  Seminaarin suoritettuaan opiskelija o osaa laatia tutkimus- tai työsuunnitelman o tuntee ja ymmärtää tutkimuksenteon eettiset periaatteet ja noudattaa niitä o osaa suunnitella ja hallitsee työskentelyprosessinsa yhteisesti sovittujen aikataulujen mukaisesti o osaa keskustella omasta työstään, esitellä sitä suullisesti ja kirjallisesti sekä perustella omia valintojaan o osaa antaa, hakea ja ottaa vastaan palautetta osana seminaarikeskustelua o on oppinut toimimaan seminaariryhmän aktiivisena ja yhteistyökykyisenä jäsenenä.
  Esivaatimukset
  o KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen (aiempi koodi KLSA124) o kandidaattiseminaari o kandidaatintutkielma
 • MONS1003 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu 5 op (01.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi

  Suoritustavat
  Itsenäinen työskentely: kirjallisuushaut, kirjallisuuteen perehtyminen, essee
  Esivaatimukset
  MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (aiempi koodi KLSA324)
  Sisältö
  Opintojakso on itseopiskelupaketti, jossa opiskelija kirjoittaa esseen valitsemastaan diskurssintutkimukseen liittyvästä aiheesta. Itseopiskelun tavoitteena on perehtyä opiskelijan kannalta relevanttiin diskurssintutkimuksen teemaan tai käsitteeseen sekä harjaannuttaa tieteellisistä ja kriittistä ajattelua, argumentaatiota ja kirjoittamista. Essee harjoittaa erityisesti teoreettisten näkökulmien ja käsitteiden vertailevaa tarkastelua sekä eri lähteisiin perustuvien tietojen kriittistä suhteuttamista toisiinsa ja kirjoittajan omiin näkökulmiin. Esseen on siis tarkoitus olla teoreettinen eikä siihen sisälly aineiston analyysiä. Aihe voi liittyä esimerkiksi maisterintutkielmaan. Luettava kirjallisuus ja esseen tarkka aihe sekä suorituksen aikataulu sovitaan tentaattorin kanssa.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija - on oppinut tieteellistä ja kriittistä ajattelua, argumentaatiota ja kirjoittamista - osaa suhteuttaa eri teoreettisia näkökulmia ja käsitteitä toisiinsa - tuntee ja osaa soveltaa diskurssintutkimuksellista viitekehystä - on harjoitellut akateemisen tiedonhankinnan taitoja ja ongelmanratkaisutaitoja
  Oppimateriaalit
  Ajankohtaista
  Kurssityöskentely tapahtuu Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Kun olet ilmoittautunut kurssille, ota HETI yhteys vastuuopettajaan päästäksesi Moodle-alueelle . Kurssin vastuuopettaja 10.11.2017 saakka: Sanna Tapionkaski. Kurssin vastuuopettaja 13.11.2017 alkaen: Saija Peuronen. Lukuvuonna 2017-2018 viimeinen mahdollinen palautuspäivä esseelle on 18.5.2018. Jokainen kurssin suorittaja voi sopia vuoden aikana itselleen joustavasti sopivan palautuspäivämäärän yhdessä vastuuopettajan kanssa, mutta tätä ei voi tehdä lyhyellä varoitusajalla ennen haluttua päivämäärää, vaan opettajaan on otettava yhteyttä viimeistään 7 viikkoa aiemmin. Mikäli siis haluat tehdä kurssin 18.5. mennessä, sinun on silloinkin otettava yhteyttä vastuuopettajaan viimeistään seitsemän viikkoa aiemmin, eli 30.3. mennessä. Huomaa kuitenkin, että seitsemän viikkoa on suhteellisen lyhyt aika suorituksen tekemiseen: itseopiskelupakettiin ei kuulu mitään valmista lukulistaa, vaan jokainen osallistuja etsii esseetään varten itse relevanttia kirjallisuutta. Ota siis vastuuopettajaan yhteyttä ajoissa, jotta varmistat, että itsellesi jää tarpeeksi aikaa perehtyä kurssin ohjeisiin sekä valmistella esseetä. Opettaja ei ole velvollinen ottamaan itse yhteyttä kurssille ilmoittautuneisiin, vaan tästä huolehtiminen on jokaisen opiskelijan oma tehtävä. Jos et pystykään osallistumaan kurssille, ole hyvä ja poista ilmoittautumisesi tai jos et tätä pysty Korpissa tekemään, ilmoita vastuuopettajalle. Tältä osin itseopiskeluopintojaksoja koskevat aivan samat säännöt kuin opintojaksoja, joilla on kontaktiopetusta. Mikäli haluat tehdä kurssin kesällä 2018, ilmoittaudu kurssille viimeistään maaliskuun 2018 loppuun mennessä ja ota heti yhteys vastuuopettajaan sopiaksesi kurssin suoritusaikataulusta. Kesäsuorituksiin ei voi ilmoittautua enää myöhemmin huhti-toukokuussa tai kesän aikana.
 • MONS1004 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen hankkeissa 5 op (04.09.2017 - 30.06.2018) - Korppi

  Sisältö
  Soveltava opintojakso, jolla opiskellaan ja harjoitellaan tutkijantaitoja osana monialaisen kieliasiantuntijan asiantuntijuutta laitoksella meneillään olevissa diskurssintutkimuksen tutkimusprojekteissa. Kurssilla opitaan maisterintutkielman tekemisessä tarvittavia taitoja sekä projektityöskentelytaitoja. Opintojakson keskeinen osa on työskentely käynnissä olevassa, laajemmassa tutkimusprojektissa ja tähän liittyvät avustavat tehtävät. Tarkoitus ei siis ole vain havainnoida tutkimusprojektia vierestä, vaan osallistua sen toteuttamiseen aktiivisesti itse. Aktiivisen osallistumisen lisäksi arviointia varten projektityöskentelystä kirjoitetaan jäsentynyt raportti, joka palautetaan opintojaksoa koordinoivalle opettajalle erikseen sovittavana palautuspäivänä.
  Suoritustavat
  Projektityö, kirjallinen raportti
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija • työskennellä tutkimusta avustavissa tehtävissä tutkimushankkeissa • muodostaa kokonaiskuvan tutkimushankkeen työvaiheista ja aikataulusta • työskennellä itsenäisesti ja kantaa vastuun työtehtävistään osana työryhmää • kehittää tiedonhankinnan ja -hallinnan taitojaan • kehittää projekti- ja tiimityöskentelyn sekä ongelmanratkaisutaitojaan
  Ajankohtaista
  Ilmoittaudu opintojaksolle vasta, kun olet jo alustavasti sopinut tutkimusprojektiin osallistumisesta sekä projektin vetäjän että kurssin vastuuopettajan kanssa. Suoritukseen kuuluvat tehtävät sovitaan erikseen kussakin tutkimushankkeessa. Vastuuopettaja 1.8.-20.10.2017: Sanna Tapionkaski. Vastuuopettaja 23.10.2017-31.7.2018: Maiju Strömmer. Lukuvuonna 2017-2018 projektityöskentelyn voi suorittaa Suomen Akatemian rahoittamassa Cold Rush -hankkeessa (https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/tutkimus/hankkeet/cold-rush) - kyseisen projektin osalta voit olla suoraan yhteydessä kurssin vastuuopettajana toimivaan Maiju Strömmeriin. Opintojakso on myös mahdollista suorittaa jossain toisessa laitoksen hankkeessa tai jossain muussa kuin laitoksen omassa tutkimusprojektissa, mutta projektin soveltuvuudesta tähän opintojaksoon on aina neuvoteltava etukäteen opintojakson vastuuopettajan kanssa. Muiden tutkimushankkeiden osalta opiskelija vastaa itse yhteydenotosta tutkimusprojektin vetäjiin. Opintojaksoon liittyvät tarkemmat ohjeet ja loppuraportin palautuslaatikko ovat Moodlessa. Saat vastuuopettajalta ohjeet Moodle-alueelle liittymisestä samalla, kun sovit opintojakson suorittamisesta tietyssä tutkimusprojektissa.
  Esivaatimukset
  MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (aiempi koodi KLSA324)
 • RUOS112 Svenska som andraspråk 5 op (01.08.2017 - 31.07.2020), e-tentti - Korppi

  Sisältö
  Kielitieteellisiä ja kielididaktisia luentoja ja ryhmäkeskusteluja ajankohtaisesta ruotsi toisena tai vieraana kielenä tutkimuksesta tai kirjatentti.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus ja tentti TAI kirjatentti e-tenttinä.
  Tavoite
  Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa * selvittää erilaisia lähtökohtia, joista ruotsin oppimista toisena tai vieraana kielenä on tutkittu * kertoa, millaisia tutkimuskysymyksiä, aineistoja ja analyyseja on käytetty ja mitä tuloksia on saatu * arvioida tutkimuksia kriittisesti * vertailla eri tutkimussuuntauksia.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  Perusopinnot kokonaan ja aineopinnot pääosin.
 • RUOS1229 Att undervisa grammatik: teori och praktik 3-5 op (04.09.2017 - 04.05.2018), Itseopiskelukurssi - Korppi

  Sisältö
  Kurssin tavoitteena on kehittää teoreettista ja metodologista osaamista toisen kielen oppijoiden kieliopin opetukseen. Työelämävalmiuksista kehittyvät tiedon hankinta-, analysointi- ja raportointitaidot sekä analyyttisen ajattelun, kokonaisuuksien hahmottamisen ja itsenäisen työskentelyn taidot.
  Suoritustavat
  Itsenäinen opiskelu. Oppimistehtävä. Soveltamisosion (syventäviin opintoihin) voi tehdä pareittain. Ohjeita oppimistehtävien laatimiseen löytyy osoitteesta: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/opiskelu/oppiaineet/ruotsi/opiskelu/opetussuunnitelmat/ruos229-teori-och-praktik-i-grammatikundervisning
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa -kertoa kieliopin opetuksen taustalla olevien teorioiden kehityksestä ja ajankohtaisista virtauksista -tarkastella kriittisesti, vertailla ja yhdistellä teorioita ja näkökulmia tieteellisiä konventioita noudattaen. Opiskelija, joka suorittaa opintojakson syventävinä opintoina, osaa lisäksi -soveltaa teoriaa suunnitellessaan kieliopin opetusta ja ottaa huomioon kohderyhmän ja ajankäytön sekä valita sopivat opetusmetodit.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  Perus- ja aineopintojen kielioppikurssit.
 • RUOS201 Vetenskaplig kommunikation 5 op (04.09.2017 - 04.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Kurssilla harjoitellaan erityisesti tutkijan taitoja, esim. tieteellistä kirjoittamista, posterin laatimista ja sen esittelyä ja myös muita konferenssitaitoja. Yleisistä työelämätaidoista kehittyvät vuorovaikutustaidot, esiintymistaidot, projektityötaidot, kriittisen ajattelun taidot, tiedon hankinta ja analysointi. Kohderyhmä: Kurssille osallistuvat vain maisterintutkielmansa ruotsiksi kirjoittavat.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) ja niihin liittyvät oppimistehtävät (ks. tarkemmin alla kohta Arviointiperusteet).
  Tavoite
  Kurssin suoritettuaan opiskelija: • osaa kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti tieteellisissä yhteyksissä, • tietää mikä on tyypillistä tieteelliselle tyylille ja osaa argumentoida tieteellisesti, • osaa kriittisesti lukea ja analysoida tieteellisten artikkelien tyyliä, rakennetta ja argumentaatiota, • osaa etsiä lähdekirjallisuutta ja arvioida lähteiden soveltuvuutta tieteelliseen tutkimukseen, • tuntee mikä on tyypillistä eri kirjoitus- ja julkaisukonventioille eri tieteenaloilla, ennen kaikkea kielitieteessä sekä • osaa laatia tieteellisen esityksen tai posterin.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  RUOA213 Vetenskapligt skrivande ja kandidaatintutkielma.
 • RUOS204 Svensk fonologi 5 op (12.03.2018 - 05.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Kurssin käytyään opiskelija on vahvistanut ääntämystaitoaan ja tietojaan ruotsin äänteistä, prosodiikasta ja alueellisesta vaihtelusta. Kurssilla oma ääntäminen ja käytännölliset analyysiharjoitukset kiinnittyvät teoriaan. Hyvä ääntämys on osana suullista kielitaitoa tärkeä taito liki kaikissa tehtävissä työelämässä, ja siksi kurssi sopii niin tuleville opettajille kuin kieliasiantuntijoillekin.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetuksessa kirjallinen tentti TAI opetuksen yhteydessä annettavat oppimistehtävät. Kurssi on mahdollista suorittaa myös kirjatenttinä (joko tiedekuntatentti tai e-tentti).
  Tavoite
  Kurssin suoritettuaan opiskelija: • osaa nimetä suomen- ja ruotsinruotsin standardiääntämyksen segmentaaliset ja prosodiset erot, • tuntee artikulaation ohella myös perusteet puheen akustiikasta, • osaa analysoida tiettyjä puheen ilmiöitä akustisesti tietokoneella (tämä tavoite vain kontaktiopetuksessa), • osaa nimetä pääpiirteet ruotsin alueellisista päävarianteista sekä • pystyy korjaamaan omaa ruotsin kielen ääntämystään ja antamaan ääntämisneuvoja muillekin, ts. oppii myös jossain määrin opettamaan ääntämistä.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  Perus- ja aineopinnot.
 • RUOS207 Skandinavisk litteratur 5 op (01.09.2017 - 31.07.2020) - Korppi

  Sisältö
  Skandinaavisen kirjallisuuden tuntemus on tärkeää pohjoismaisissa yhteyksissä toimiville ja ruotsia opettaville kieliasiantuntijoille. Opintojakso harjaannuttaa itsenäisen työskentelyn, ajanhallinnan, analysoinnin ja kirjoittamisen taitoja.
  Suoritustavat
  Itseopiskelu opettajan ohjeiden mukaan. Opiskelija valitsee yhdessä opettajan kanssa luettavat 6-8 kaunokirjallista teosta, joista vähintään yhden alkuperäiskieli on oltava norja, ruotsi tai tanska; myös fäärin- ja islanninkieliset teokset voivat tulla kyseeseen. Muut kuin ruotsinkieliset teokset voidaan lukea ruotsinnoksena. Teoksista kirjoitetaan esseitä.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa -sijoittaa teoksen sen kulttuuriseen viitekehykseen -analysoida ja tulkita kaunokirjallisia teoksia ja kirjoittaa esseitä.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  RUOA207 Svensk litteraturhistoria, RUOA206 Svenskans grannspråk.
 • RUOS208 Finlandssvensk litteratur 5 op (01.09.2017 - 31.07.2020) - Korppi

  Sisältö
  Suomenruotsalaisen kirjallisuuden kautta opiskelija luo kuvaa suomenruotsalaisesta väestöstä ja sen kulttuurista. Tätä tietoa kieliasiantuntijat tarvitsevat työelämässä. Opintojakso harjaannuttaa itsenäisen työskentelyn, ajanhallinnan, analysoinnin ja kirjoittamisen taitoja.
  Suoritustavat
  Itseopiskelu opettajan ohjeiden mukaan. Opiskelija valitsee yhdessä opettajan kanssa luettavat 6-8 kaunokirjallista teosta. Kirjallisuuteen tulisi kuulua proosaa, lyriikkaa, aikuisten, lasten ja nuorten kirjallisuutta, klassikkoja ja nykykirjallisuutta. Teoksista kirjoitetaan esseitä.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa -sijoittaa teoksen sen kulttuuriseen viitekehykseen -analysoida kaunokirjallisia teoksia ja kirjoittaa esseitä.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  RUOA207 Svensk litteraturhistoria.
 • RUOS211 Magisterseminarium 5 op (04.09.2017 - 14.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Seminaarityöskentelyn keskiössä ovat tieteellisen työn omakohtainen kokeminen, prosessikirjoittamisessa harjaantuminen, kriittisen ja teoreettisen ajattelun ja argumentaatiotaitojen kehittäminen sekä kriittisen rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Opiskelija syventää tietojaan tieteellisestä tutkimuksesta, sen metodeista ja raportoinnista, syventää tiedonhakutaitojaan, laatii tutkimussuunnitelman ohjaajan kanssa sovittavasta aiheesta, työstää maisteriopintojen opinnäytetyötään sen pohjalta, esittelee hankettaan sen eri vaiheissa ja kommentoi toisten hankkeita.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus.
  Tavoite
  Seminaarin suoritettuaan opiskelija: - osaa laatia tutkimus- tai työsuunnitelman - tuntee ja ymmärtää tutkimuksenteon eettiset periaatteet ja noudattaa niitä - osaa suunnitella ja hallitsee työskentelyprosessinsa yhteisesti sovittujen aikataulujen mukaisesti - osaa keskustella omasta työstään, esitellä sitä suullisesti ja kirjallisesti sekä perustella omia valintojaan - osaa antaa, hakea ja ottaa vastaan palautetta osana seminaarikeskustelua - on oppinut toimimaan seminaariryhmän aktiivisena ja yhteistyökykyisenä jäsenenä.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  RUOA211 Kandidatseminarium ja muut aineopinnot.
 • SOKS170 Soveltava kielentutkimus nyt: luentopassi 1-3 op (04.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi

Kesä

Syventävät opinnot (laudatur)

 • KOPS1003 Kieltenopetuksen ajankohtaisia ilmiöitä 5 op (01.09.2017 - 31.08.2018), Itseopiskelu - Korppi

  Sisältö
  Opintojaksossa perehdytään kansallisesti tai kansainvälisesti merkittävään kielenopetuksen kentän ilmiöön. Tavoitteena on erityisesti edistää tutkimustiedon ja käytännön opetuksen yhteyksiä ja vankentaa opiskelijan työelämävalmiuksia. Opintojakson teema ja työtavat vaihtelevat ajankohtaisuusteeman mukaisesti.
  Suoritustavat
  Itseopiskelu
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija -on perehtynyt äidinkielen, toisen kielen tai vieraan kielen opetuksen ajankohtaiseen ilmiöön -osaa kytkeä ilmiön laajempaan tutkimukselliseen ja/tai yhteiskunnalliseen kontekstiinsa -osaa suhteuttaa ilmiötä käytännön opetustyöhön ja pohtia siihen soveltuvia perusteltuja ratkaisuja -tunnistaa kehitystarpeita ja osaa hyödyntää osaamistaan hankkeessa -osaa laatia ilmiötä käsittelevän pienimuotoisen raportin
  Ajankohtaista
  Ota yhteyttä Jaana Toomariin tarkempien suoritusohjeiden saamiseksi ja kirjallisuudesta sopimiseksi.
 • KOPS1007 Projektityöskentely kielen oppimisen ja opettamisen hankkeissa 5 op (04.09.2017 - 31.08.2020) - Korppi

  Sisältö
  Projektityöskentelyn temaattinen sisältö määräytyy hankkeen kokonaistavoitteiden mukaisesti. Työskentelyssä hankitaan ohjatusti ja vastuuopettajan tarkemman ohjeistuksen mukaisesti projektinhallinnan, tiedonhaun, tiimityön sekä raportoinnin ja tiedotuksen taitoja
  Suoritustavat
  Hankkeessa työskentely opintojakson alkaessa tehdyn sopimuksen mukaisesti.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija - on perehtynyt tutkimus- tai kehittämishankkeen teoreettiseen tai pedagogiseen taustaan - hallitsee hankkeen kannalta keskeiset toimintatavat ja menetelmät - osaa työskennellä tiimissä - osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida itsenäisesti oman osuutensa hankkeessa
  Ajankohtaista
  Tämän opintojakson voi suorittaa esim. osallistumalla Kielileiriin tai muihin laitoksen kielen oppimiseen ja opettamiseen liittyviin projekteihin. Seuraa oppiaineiden sähköpostilistoja. Opintojaksolla ei järjestetä erillistä opetusta.
 • MONS1003 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu 5 op (01.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi

  Suoritustavat
  Itsenäinen työskentely: kirjallisuushaut, kirjallisuuteen perehtyminen, essee
  Esivaatimukset
  MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (aiempi koodi KLSA324)
  Sisältö
  Opintojakso on itseopiskelupaketti, jossa opiskelija kirjoittaa esseen valitsemastaan diskurssintutkimukseen liittyvästä aiheesta. Itseopiskelun tavoitteena on perehtyä opiskelijan kannalta relevanttiin diskurssintutkimuksen teemaan tai käsitteeseen sekä harjaannuttaa tieteellisistä ja kriittistä ajattelua, argumentaatiota ja kirjoittamista. Essee harjoittaa erityisesti teoreettisten näkökulmien ja käsitteiden vertailevaa tarkastelua sekä eri lähteisiin perustuvien tietojen kriittistä suhteuttamista toisiinsa ja kirjoittajan omiin näkökulmiin. Esseen on siis tarkoitus olla teoreettinen eikä siihen sisälly aineiston analyysiä. Aihe voi liittyä esimerkiksi maisterintutkielmaan. Luettava kirjallisuus ja esseen tarkka aihe sekä suorituksen aikataulu sovitaan tentaattorin kanssa.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija - on oppinut tieteellistä ja kriittistä ajattelua, argumentaatiota ja kirjoittamista - osaa suhteuttaa eri teoreettisia näkökulmia ja käsitteitä toisiinsa - tuntee ja osaa soveltaa diskurssintutkimuksellista viitekehystä - on harjoitellut akateemisen tiedonhankinnan taitoja ja ongelmanratkaisutaitoja
  Oppimateriaalit
  Ajankohtaista
  Kurssityöskentely tapahtuu Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Kun olet ilmoittautunut kurssille, ota HETI yhteys vastuuopettajaan päästäksesi Moodle-alueelle . Kurssin vastuuopettaja 10.11.2017 saakka: Sanna Tapionkaski. Kurssin vastuuopettaja 13.11.2017 alkaen: Saija Peuronen. Lukuvuonna 2017-2018 viimeinen mahdollinen palautuspäivä esseelle on 18.5.2018. Jokainen kurssin suorittaja voi sopia vuoden aikana itselleen joustavasti sopivan palautuspäivämäärän yhdessä vastuuopettajan kanssa, mutta tätä ei voi tehdä lyhyellä varoitusajalla ennen haluttua päivämäärää, vaan opettajaan on otettava yhteyttä viimeistään 7 viikkoa aiemmin. Mikäli siis haluat tehdä kurssin 18.5. mennessä, sinun on silloinkin otettava yhteyttä vastuuopettajaan viimeistään seitsemän viikkoa aiemmin, eli 30.3. mennessä. Huomaa kuitenkin, että seitsemän viikkoa on suhteellisen lyhyt aika suorituksen tekemiseen: itseopiskelupakettiin ei kuulu mitään valmista lukulistaa, vaan jokainen osallistuja etsii esseetään varten itse relevanttia kirjallisuutta. Ota siis vastuuopettajaan yhteyttä ajoissa, jotta varmistat, että itsellesi jää tarpeeksi aikaa perehtyä kurssin ohjeisiin sekä valmistella esseetä. Opettaja ei ole velvollinen ottamaan itse yhteyttä kurssille ilmoittautuneisiin, vaan tästä huolehtiminen on jokaisen opiskelijan oma tehtävä. Jos et pystykään osallistumaan kurssille, ole hyvä ja poista ilmoittautumisesi tai jos et tätä pysty Korpissa tekemään, ilmoita vastuuopettajalle. Tältä osin itseopiskeluopintojaksoja koskevat aivan samat säännöt kuin opintojaksoja, joilla on kontaktiopetusta. Mikäli haluat tehdä kurssin kesällä 2018, ilmoittaudu kurssille viimeistään maaliskuun 2018 loppuun mennessä ja ota heti yhteys vastuuopettajaan sopiaksesi kurssin suoritusaikataulusta. Kesäsuorituksiin ei voi ilmoittautua enää myöhemmin huhti-toukokuussa tai kesän aikana.
 • MONS1004 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen hankkeissa 5 op (04.09.2017 - 30.06.2018) - Korppi

  Sisältö
  Soveltava opintojakso, jolla opiskellaan ja harjoitellaan tutkijantaitoja osana monialaisen kieliasiantuntijan asiantuntijuutta laitoksella meneillään olevissa diskurssintutkimuksen tutkimusprojekteissa. Kurssilla opitaan maisterintutkielman tekemisessä tarvittavia taitoja sekä projektityöskentelytaitoja. Opintojakson keskeinen osa on työskentely käynnissä olevassa, laajemmassa tutkimusprojektissa ja tähän liittyvät avustavat tehtävät. Tarkoitus ei siis ole vain havainnoida tutkimusprojektia vierestä, vaan osallistua sen toteuttamiseen aktiivisesti itse. Aktiivisen osallistumisen lisäksi arviointia varten projektityöskentelystä kirjoitetaan jäsentynyt raportti, joka palautetaan opintojaksoa koordinoivalle opettajalle erikseen sovittavana palautuspäivänä.
  Suoritustavat
  Projektityö, kirjallinen raportti
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija • työskennellä tutkimusta avustavissa tehtävissä tutkimushankkeissa • muodostaa kokonaiskuvan tutkimushankkeen työvaiheista ja aikataulusta • työskennellä itsenäisesti ja kantaa vastuun työtehtävistään osana työryhmää • kehittää tiedonhankinnan ja -hallinnan taitojaan • kehittää projekti- ja tiimityöskentelyn sekä ongelmanratkaisutaitojaan
  Ajankohtaista
  Ilmoittaudu opintojaksolle vasta, kun olet jo alustavasti sopinut tutkimusprojektiin osallistumisesta sekä projektin vetäjän että kurssin vastuuopettajan kanssa. Suoritukseen kuuluvat tehtävät sovitaan erikseen kussakin tutkimushankkeessa. Vastuuopettaja 1.8.-20.10.2017: Sanna Tapionkaski. Vastuuopettaja 23.10.2017-31.7.2018: Maiju Strömmer. Lukuvuonna 2017-2018 projektityöskentelyn voi suorittaa Suomen Akatemian rahoittamassa Cold Rush -hankkeessa (https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/tutkimus/hankkeet/cold-rush) - kyseisen projektin osalta voit olla suoraan yhteydessä kurssin vastuuopettajana toimivaan Maiju Strömmeriin. Opintojakso on myös mahdollista suorittaa jossain toisessa laitoksen hankkeessa tai jossain muussa kuin laitoksen omassa tutkimusprojektissa, mutta projektin soveltuvuudesta tähän opintojaksoon on aina neuvoteltava etukäteen opintojakson vastuuopettajan kanssa. Muiden tutkimushankkeiden osalta opiskelija vastaa itse yhteydenotosta tutkimusprojektin vetäjiin. Opintojaksoon liittyvät tarkemmat ohjeet ja loppuraportin palautuslaatikko ovat Moodlessa. Saat vastuuopettajalta ohjeet Moodle-alueelle liittymisestä samalla, kun sovit opintojakson suorittamisesta tietyssä tutkimusprojektissa.
  Esivaatimukset
  MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (aiempi koodi KLSA324)
 • SOKS170 Soveltava kielentutkimus nyt: luentopassi 1-3 op (04.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi

Syksy

Yleisopinnot

Perusopinnot (approbatur)

 • RUOP1207 Modern svensk litteratur 4 op (04.09.2017 - 04.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Opiskelija tutustuu ruotsinkieliseen kirjallisuuteen. Pääpaino on uudemmassa kirjallisuudessa. Kirjallisuus osana muuta kulttuurintuntemusta on kieliasiantuntijalle tärkeää. Kielen mahdollisuudet ja ulottuvuudet tulevat monipuolisesti esiin kirjallisuudessa. Kurssilla kehittyvät sosiaaliset taidot, kirjalliset ja suulliset viestintätaidot sekä ajanhallintataidot.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, oppimistehtävät.
  Tavoite
  Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa - tunnistaa keskeisiä ruotsalaisia ja suomenruotsalaisia teoksia - eritellä teosten olennaisia sisältötekijöitä - tunnistaa teosten tyylillisiä ominaispiirteitä ja kertoa niistä ruotsiksi.
  Oppimateriaalit
 • RUOP202 Skriv- och textkompetens 4 op (04.09.2017 - 04.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Kurssilla tutustutaan eri tekstityyleihin ja tuotetaan omia tekstejä. Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia kirjallisia viestintätaitoja, tietoteknisiä taitoja, ryhmätyötaitoja ja palautteen antamisen taitoja.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus, oppimistehtävät
  Tavoite
  Kurssin suoritettuaan opiskelija - osaa tunnistaa eri tyylilajeihin kuuluvia tekstejä - osaa käyttää erilaisia apuvälineitä kirjoittamisessa (esim. sanakirjoja, käsikirjoja ja internetiä) - hallitsee hyvin peruskieliopin, sanaston ja tekstin jäsennyksen - osaa referoida toisten kirjoittamia tekstejä, antaa palautetta ja käyttää eri argumentointitapoja ja perusteluja kirjoittaessaan - osaa soveltaa oppimaansa kirjoittaessaan erityyppisiä tekstejä.
  Oppimateriaalit
 • RUOP203 Språkets struktur och funktion IA 4 op (04.09.2017 - 09.12.2018) - Korppi

  Sisältö
  Kurssilla opiskelijat perehtyvät ruotsin kielen keskeiseen kielioppiin sekä suomen ja ruotsin kielen rakenteellisiin eroihin.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) ja siihen liittyvä ryhmätyöskentely. Kurssin voi myös suorittaa kirjatenttinä opettajan ohjeiden mukaan.
  Tavoite
  Kurssin suoritettuaan opiskelija -on perehtynyt ruotsin kielen sanaluokkiin, lauseenjäsennykseen sekä ruotsin kielen vastineisiin ilmaista suomen kielen genetiivirakenteita -on perehtynyt suomen ja ruotsin keskeisimpiin rakenteellisiin eroihin -osaa keskeiset kieliopilliset termit sekä suomeksi että ruotsiksi -osaa selittää muille suomen ja ruotsin kieliopin ilmiöitä suomeksi ja ruotsiksi -osaa soveltaa kielioppisääntöjä kirjallisessa ja suullisessa tuotoksessa
  Oppimateriaalit

Aineopinnot (cum laude approbatur)

 • MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen 5 op (04.09.2017 - 27.04.2018) - Korppi

  Suoritustavat
  Suositeltava suoritustapa: kontaktiopetus (luennot, pari- ja ryhmäkeskustelut), itsenäiset oppimistehtävät, e-tentti. Vaihtoehtoinen suoritustapa: suomen- tai englanninkielinen itseopiskelupaketti.
  Esivaatimukset
  MONP1000 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta MONP1001 Kriittinen ajattelu ja tiedontuottaminen Opiskelijat, jotka ovat aloittaneet ennen vuotta 2017: KLSP007 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta
  Sisältö
  Kurssilla tutustutaan diskurssintutkimuksen keskeisiin lähtökohtiin, kysymyksenasetteluihin ja käsitteisiin luentojen, analyysiharjoitusten ja itsenäisten oppimistehtävien avulla.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija • osaa tarkastella ja analysoida kieltä sosiaalisena toimintana • ymmärtää diskurssintutkimuksen peruslähtökohdat sekä tuntee keskeistä peruskirjallisuutta • tietää diskurssintutkimuksen keskeiset peruskäsitteet ja osaa hyödyntää käsitteitä analyysitehtävissä • osaa hakea lisätietoa diskurssintutkimuksesta ja soveltaa sitä omissa opinnäytteissään • ymmärtää diskurssitaidot osana opiskelu- ja työelämätaitoja ja motivoituu harjoittelemaan niitä
  Oppimateriaalit
  Ajankohtaista
  Suoritusmuodosta riippumatta (luentosuoritus tai itseopiskelupaketti) kurssisuoritukseen sisältyy e-tentti. Tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018: syyslukukaudella ke 18.10. (uusinta pe 3.11.), sekä luento- että itsenäiset suorittajat; kevätlukukaudella pe 27.4. (uusinta pe 18.5.), itsenäiset suorittajat. Tentteihin ei ilmoittauduta erikseen. Kurssin vastuuopettaja syksyllä 2017 on Elina Westinen (elina.westinen@jyu.fi). Kurssin vastuuopettaja keväällä 2018 on Saija Peuronen ( saija.r.peuronen@jyu.fi ). Jos sinulla on kysymyksiä kurssiin liittyen, lähetä ne vastuuopettajalle, muut kurssin opettajat eivät ole velvoitettuja vastaamaan kurssiin liittyviin kysymyksiin.
 • RUOA102 Klassrumsinteraktion 2 op (04.09.2017 - 04.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Kurssilla harjoitellaan opetustaitoja ja opetusviestintää sekä reflektoidaan omaa toimintaa. Kurssilla harjaannutetaan työelämässä tarvittavia suullisia vuorovaikutustaitoja, esiintymistaitoa, palautteen antamisen taitoa sekä sosiaalisia ja ryhmätyötaitoja.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus.
  Tavoite
  Jakson suoritettuaan opettajaksi opiskeleva -osaa kommunikoida sujuvasti -aktivoida muita sekä yleisluontoisissa että ammattiin liittyvissä puhetilanteissa -ääntää ruotsia hyvin ja käyttää kieltä luontevasti -hallitsee opetusviestinnän perusteet -osaa soveltaa pragmatiikan teoriaa käytäntöön
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  RUOP201 Uttal och samtal, RUOA200 Introduktion till pragmatik. Suositus ajoituksesta: 1. tai 2. vuosi, ennen pedagogisten perusopintojen harjoittelujaksoa.
 • RUOA1208 Teoretiska perspektiv på andraspråksinlärning 4 op (01.09.2017 - 31.07.2020), kirjatentti e-tenttinä - Korppi

  Sisältö
  Kirjatentti harjaannuttaa työelämässä tarvittavaa kykyä itsenäiseen työhön, itsensä johtamisen taitoa, ajankäytön hallintaa ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia.
  Suoritustavat
  e-tentti
  Tavoite
  Osaamistavoitteet: Kirjatentin suoritettuaan opiskelija -on tutustunut toisen kielen oppimiseen liittyvään tutkimukseen ymmärtää ja osaa selittää siihen liittyvät perustavanlaatuiset teoreettiset käsitteet -osaa käyttää ja soveltaa tietoja, käsitteitä ja reflektoida niitä muiden kurssien yhteydessä.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  perusopinnot
 • RUOA1212 Kandidatseminarium och kandidatavhandling 10 op (04.09.2017 - 04.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Kandidaatintutkielman laatiminen seminaarityöskentelyn tukemana. Seminaarissa ja kandidaatintutkielmassa perehdytään tutkimuseettisiin periaatteisiin, kehitetään kriittistä ja analyyttistä ajattelua, tiedonhallinnan taitoja, vastuunotto- ja päätöksentekokykyä, itsesäätely- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä rakentavan palautteen antamisen, hakemisen ja vastaanottamisen taitoa.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus (seminaarit) ja itsenäinen työskentely.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä pienimuotoisen tutkimuksen ja osallistua tieteelliseen keskusteluun. Tarkemmat tavoitteet: - aikatauluttaa tutkimus- ja kirjoitusprosessin eri vaiheet - valita ja rajata tutkimusaiheen aiempaan tutkimukseen nojaten ja laatia tutkimussuunnitelman - hankkia tietoa tärkeimmistä tutkimusaiheeseensa liittyvistä tiedonlähteistä sekä arvioida kriittisesti lähdeaineistoa - tunnistaa keskeiset tutkimuseettiset kysymykset omassa ja muiden tutkielmissa - soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymyksiin vastaamisessa - laatia tutkimusraportin tieteellisten konventioiden mukaisesti - esitellä tutkimustaan ja perustella tekemiänsä valintoja sekä arvioida tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkitystä - arvioida rakentavasti ja kriittisesti muiden töitä ja osallistua tieteelliseen keskusteluun.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  KLSA1000 Tutkimuksen teon perusteet.
 • RUOA200 Introduktion till pragmatik 1 op (02.08.2017 - 31.07.2020) - Korppi

  Sisältö
  Kurssi muodostaa viestintätaitojen teoreettisen viitekehyksen ja edeltää kursseja RUOA303 Samtal och interaktion, RUOA102 Klassrumsinteraktion ja RUOA201 Skrivande i arbetslivet. Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia kriittisen ja analyyttisen ajattelun taitoja.
  Suoritustavat
  Tentti (e-tentti)
  Tavoite
  Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija * osaa määritellä pragmatiikan peruskäsitteet (esim. puheaktit, kohteliaisuus, deixis, yhteistyöperiaatteet) ja ymmärtää, miten niitä sovelletaan * suullisessa ja kirjallisessa vuorovaikutuksessa * tunnistaa kulttuurien välisiä eroja kommunikaatiossa
  Oppimateriaalit
  Ajankohtaista
  Kurssi RUOA200 Introduktion till pragmatik suoritetaan seuraavasti. Luennot katsotaan moniviestimestä ja kurssi tentitään e-tenttinä kirjaston e-tenttitilassa.   Katso luennot  ja diat osoitteessa https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/hum/kielet/ruotsi/asa-palviainen/introduktion-till-pragmatik polkuavain: pragm ***HUOM! Luentoihin liittyvät diat löytyvät samasta paikasta. Lisäksi lue kirjasta Norrby, C & Håkansson, G. (2007) Språkinlärning och språkanvändning. Lund: Studentlitteratur kappaleista  4 (s. 115-156) ja 5 (s. 157-191) suluissa ilmoitetut sivut. Ilmoittaudu e-tenttiin seuraavien ohjeiden mukaan https://www.jyu.fi/itp/etentti-ohjeet Jos osallistut syksyllä 2017 kursseille RUOA102 Klassrumsinteraktion tai RUOA201 Skrivande i arbetslivet, tentti RUOA200 täytyy olla suoritettuna viimeistään 20.9.2017. Kannattaa kuitenkin tutustua materiaaleihin jo ennen näiden kurssien alkua. Jos osallistut keväällä 2018 kurssille RUOA102 Klassrumsinteraktion, RUOA303 Samtal och interaktion tai  RUOA201 Skrivande i arbetslivet, tentti RUOA200 täytyy olla suoritettuna 25.1.2018 mennessä.
 • RUOA201 Skrivande i arbetslivet 3 op (04.09.2017 - 04.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Kurssilla tuotetaan erityyppisiä työelämään liittyviä tekstejä. Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia kirjallisia viestintätaitoja, tietoteknisiä taitoja, ryhmätyötaitoja ja palautteen antamisen taitoja.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus, oppimistehtävät, projektityö.
  Tavoite
  Kurssin suoritettuaan opiskelija - osaa käyttää erilaisia apuvälineitä (sanakirjoja, käsikirjoja, internetiä) kirjoittamisessa - tunnistaa eri tekstityypit ja genret - osaa analysoida tekstejä pragmatiikan käsitteitä käyttäen ja osaa soveltaa oppimaansa kirjoittaessaan työelämässä tarvittavia erityyppisiä tekstejä - hallitsee hyvin kieliopin, sanaston ja tekstin jäsennyksen
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  RUOP202 Skriv- och textkompetens, RUOA200 Introduktion till pragmatik.
 • RUOA203 Språkets struktur och funktion II 4 op (04.09.2017 - 04.05.2018) - Korppi

  Suoritustavat
  Kontaktiopetus ja opetukseen liittyvä tentti tai oppimistehtävät TAI pelkkä kirjatentti.
  Esivaatimukset
  RUOP203-204 Språkets struktur och funktion IA ja IB.
  Sisältö
  Kurssilla perehdytään ruotsin kielen rakenteisiin ja rakenteiden käyttöön erityisesti kirjallisessa, jossain määrin myös suullisessa kommunikaatiossa. Rakenteiden käytön hyvä tuntemus ja hallinta on edellytys niin kielen opettamisessa kuin työelämän vuorovaikutustaitojen omaksumisessakin.
  Tavoite
  Kurssin suoritettuaan opiskelija: • on perehtynyt suomen ja ruotsin keskeisimpiin morfologisiin, syntaktisiin ja semanttisiin eroihin, • osaa selittää suomen ja ruotsin kieliopin ilmiöitä ruotsiksi, • pystyy ratkaisemaan ja keskustelemaan perustellusti siitä, onko joku rakenne kieliopillinen vai epäkieliopillinen sekä • tunnistaa eri kielenkäyttötilanteiden vaatimukset kielen rakenteille ja oikeakielisyydelle.
  Oppimateriaalit
  Ajankohtaista
  Kurssi on yhden lukukauden mittainen. Ilmoittaudu siis vain yhteen eli joko syksyn tai kevään ryhmään.
 • RUOA206 Svenskans grannspråk 4 op (04.09.2017 - 04.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Pohjoismaisilla työmarkkinoilla ja hallinnon alueilla tieto lähisukukielistä on olennaista. Koska koulun kielenopetuksessa käsitellään myös ruotsin lähisukukieliä, niiden tuntemus on opettajalle tärkeää.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) ja luentopäiväkirja. Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa itsenäisesti kirjallisena tenttinä (tiedekuntatenttinä).
  Tavoite
  Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kertoa -pohjoisgermaanisista kielistä ja niiden piirteistä sekä historiallisesta että nykyajan näkökulmasta -näiden kielten eroista ja yhteneväisyyksistä suhteessa ruotsin kieleen -skandinaavisten kielten keskinäisestä ymmärtämisestä
  Oppimateriaalit

Syventävät opinnot (laudatur)

 • KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen 5 op (04.09.2017 - 17.05.2018), Self-study offered in English - Korppi

  Sisältö
  This course examines multilingualism as a societal phenomenon, as a part of working life, and as a specific field in applied language studies.
  Suoritustavat
  Independent study: readings, writing assignments
  Tavoite
  After completing the course the student - understands multilingualism from the perspectives of an individual and a community - has acquired knowledge of different definitions of multilingualism and of key concepts in the research field of multilingualism studies - is familiar with key research topics and methods, as well as key themes and questions in multilingualism studies - can critically discuss literature on multilingualism - can apply the acquired knowledge in the assignments
  Oppimateriaalit
  Ajankohtaista
  Independent study in English (through the APPLANG MA Programme): please contact professor Nettie Boivin after registering for the course to get the instructions for the self-study package. In the autumn term, the last day to register for the autumn term is 5th of October 2017. If you register by this time, you still must submit the course assignments by the 3rd of December. Otherwise, one can register for the spring term. Again, please note that the final day to register for the Spring Term is 5th of March 2018. The assignments for spring term are due by 5th of May 2018.
 • KOPS1003 Kieltenopetuksen ajankohtaisia ilmiöitä 5 op (01.09.2017 - 31.08.2018), Itseopiskelu - Korppi

  Sisältö
  Opintojaksossa perehdytään kansallisesti tai kansainvälisesti merkittävään kielenopetuksen kentän ilmiöön. Tavoitteena on erityisesti edistää tutkimustiedon ja käytännön opetuksen yhteyksiä ja vankentaa opiskelijan työelämävalmiuksia. Opintojakson teema ja työtavat vaihtelevat ajankohtaisuusteeman mukaisesti.
  Suoritustavat
  Itseopiskelu
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija -on perehtynyt äidinkielen, toisen kielen tai vieraan kielen opetuksen ajankohtaiseen ilmiöön -osaa kytkeä ilmiön laajempaan tutkimukselliseen ja/tai yhteiskunnalliseen kontekstiinsa -osaa suhteuttaa ilmiötä käytännön opetustyöhön ja pohtia siihen soveltuvia perusteltuja ratkaisuja -tunnistaa kehitystarpeita ja osaa hyödyntää osaamistaan hankkeessa -osaa laatia ilmiötä käsittelevän pienimuotoisen raportin
  Ajankohtaista
  Ota yhteyttä Jaana Toomariin tarkempien suoritusohjeiden saamiseksi ja kirjallisuudesta sopimiseksi.
 • KOPS1006 Kielikoulutuspolitiikka 5 op (23.10.2017 - 31.05.2018) - Korppi

  Suoritustavat
  Lukuvuonna 2017–2018 kurssin voi joko suorittaa osallistumalla kontaktiopetukseen tai itsenäisesti tenttimällä. Kurssin suorittaminen kontaktiopetukseen osallistumalla Ilmoittaudu Korpissa kurssin lisäksi myös luennoille. Kurssi järjestetään kontaktiopetuksena 2. periodissa 23.10.–15.12.2017. Kurssi suoritetaan osallistumalla tapaamisiin ja tekemällä oppimistehtävät hyväksytysti. Kurssin suorittaminen itsenäisesti tenttimällä Opintojakson voi lukuvuonna 2017–2018 suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä tiettyinä humanistis-yhteiskuntatieteellisten tiedekunnan tenttipäivinä. Jos haluat tenttiä opintojakson, ilmoittaudu Korpissa kurssin lisäksi valitsemaasi tenttiin (Huom. Tenttiin ilmoittautuminen avautuu aina vasta edellisen tenttipäivän jälkeen.). Tarkempien suoritusohjeiden saamiseksi ota yhteyttä tentaattori Erja Kycklingiin (erja.p.kyckling@jyu.fi) sähköpostitse. Tenttiohjeet ja -materiaalit löytyvät kurssin Optima-työtilasta.
  Esivaatimukset
  APPLANG-opiskelijoille - SOKS105 Introduction to Applied Language Studies for the Changing Society, 5 op - SOKS1006 Key themes and questions in applied language studies
  Sisältö
  Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija kielikoulutuspolitiikan keskeisiin kysymyksiin monialaisesti. Opintojaksolla käsitellään kielikoulutusta paitsi kielipolitiikan näkökulmasta myös yhteiskunnallisten, poliittisten ja taloudellisten kytkösten kautta. Opiskelija perehtyy myös arvioimaan, mitkä tekijät ja toimijat ovat osaltaan vaikuttamassa kielikoulutuspolitiikkaan. Opintojaksolla käsitellään kielikoulutusta eri koulutusasteilla, työelämän näkökulmasta sekä erityisryhmien, kuten kielellisten ja kulttuuristen vähemmistöjen kannalta. Myös kielitaidon arvioinnin yhteiskunnalliset kytkökset ovat keskeisesti esillä. Opiskelija voi halutessaan syventyä jonkin maan tai ryhmän kielikoulutuskysymyksiin.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija • on perehtynyt kielikoulutukseen eri näkökulmista, • osaa arvioida erilaisia kielikoulutuksen kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia kytköksiä, • on tutustunut kieli- ja kulttuuriryhmien koulutuksen erityiskysymyksiin, • ymmärtää kielitaidon arvioinnin merkityksen koulutuspolitiikan ohjaajana ja • osaa soveltaa oppimaansa monikulttuurisessa ja -kielisessä toimintaympäristössä
  Oppimateriaalit
  Ajankohtaista
  Ajankohtaisena tietona KOPS1006 Kielikoulutuspolitiikka –kurssiin liittyen: Muutama kontaktiopetuksen luennoista pidetään englanniksi. Asia varmistui luennoitsijoiden myötä. Kahdestatoista tapaamisesta kolmen pitää kokonaan tai osittain englanniksi luennoiva asiantuntija tai vierailija. Kontaktiopetukseen ilmoittautumisaika on 14.8. klo 10.00 - 9.10. klo 23:50. Kontaktiopetuksessa ryhmäkoko on max. 50 henkilöä. Voit tämän jälkeenkin ilmoittautua vielä opintojaksolle, mutta vain tenttimään eli suorittamaan opintojakson itsenäisesti.   Jos sinulla on kysyttävää kurssin suorittamisesta, ota yhteyttä kurssia koordinoivaan Erja Kycklingiin (erja.p.kyckling@jyu.fi). 
 • KOPS1007 Projektityöskentely kielen oppimisen ja opettamisen hankkeissa 5 op (04.09.2017 - 31.08.2020) - Korppi

  Sisältö
  Projektityöskentelyn temaattinen sisältö määräytyy hankkeen kokonaistavoitteiden mukaisesti. Työskentelyssä hankitaan ohjatusti ja vastuuopettajan tarkemman ohjeistuksen mukaisesti projektinhallinnan, tiedonhaun, tiimityön sekä raportoinnin ja tiedotuksen taitoja
  Suoritustavat
  Hankkeessa työskentely opintojakson alkaessa tehdyn sopimuksen mukaisesti.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija - on perehtynyt tutkimus- tai kehittämishankkeen teoreettiseen tai pedagogiseen taustaan - hallitsee hankkeen kannalta keskeiset toimintatavat ja menetelmät - osaa työskennellä tiimissä - osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida itsenäisesti oman osuutensa hankkeessa
  Ajankohtaista
  Tämän opintojakson voi suorittaa esim. osallistumalla Kielileiriin tai muihin laitoksen kielen oppimiseen ja opettamiseen liittyviin projekteihin. Seuraa oppiaineiden sähköpostilistoja. Opintojaksolla ei järjestetä erillistä opetusta.
 • KOPS2000 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari 5 op (04.09.2017 - 18.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Seminaarityöskentelyn keskiössä ovat tieteellisen työn omakohtainen kokeminen, prosessikirjoittamisessa harjaantuminen, kriittisen ja teoreettisen ajattelun ja argumentaatiotaitojen kehittäminen sekä kriittisen rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Opiskelija syventää tietojaan tieteellisestä tutkimuksesta, sen metodeista ja raportoinnista, syventää tiedonhakutaitojaan, laatii tutkimussuunnitelman ohjaajan kanssa sovittavasta aiheesta, työstää maisteriopintojen opinnäytetyötään sen pohjalta, esittelee hankettaan sen eri vaiheissa ja kommentoi toisten hankkeita.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus (väh. 80 % tapaamisista läsnä)
  Tavoite
  Seminaarin suoritettuaan opiskelija o osaa laatia tutkimus- tai työsuunnitelman o tuntee ja ymmärtää tutkimuksenteon eettiset periaatteet ja noudattaa niitä o osaa suunnitella ja hallitsee työskentelyprosessinsa yhteisesti sovittujen aikataulujen mukaisesti o osaa keskustella omasta työstään, esitellä sitä suullisesti ja kirjallisesti sekä perustella omia valintojaan o osaa antaa, hakea ja ottaa vastaan palautetta osana seminaarikeskustelua o on oppinut toimimaan seminaariryhmän aktiivisena ja yhteistyökykyisenä jäsenenä.
  Esivaatimukset
  o KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen (aiempi koodi KLSA124) o kandidaattiseminaari o kandidaatintutkielma
 • MONS1003 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu 5 op (01.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi

  Suoritustavat
  Itsenäinen työskentely: kirjallisuushaut, kirjallisuuteen perehtyminen, essee
  Esivaatimukset
  MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (aiempi koodi KLSA324)
  Sisältö
  Opintojakso on itseopiskelupaketti, jossa opiskelija kirjoittaa esseen valitsemastaan diskurssintutkimukseen liittyvästä aiheesta. Itseopiskelun tavoitteena on perehtyä opiskelijan kannalta relevanttiin diskurssintutkimuksen teemaan tai käsitteeseen sekä harjaannuttaa tieteellisistä ja kriittistä ajattelua, argumentaatiota ja kirjoittamista. Essee harjoittaa erityisesti teoreettisten näkökulmien ja käsitteiden vertailevaa tarkastelua sekä eri lähteisiin perustuvien tietojen kriittistä suhteuttamista toisiinsa ja kirjoittajan omiin näkökulmiin. Esseen on siis tarkoitus olla teoreettinen eikä siihen sisälly aineiston analyysiä. Aihe voi liittyä esimerkiksi maisterintutkielmaan. Luettava kirjallisuus ja esseen tarkka aihe sekä suorituksen aikataulu sovitaan tentaattorin kanssa.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija - on oppinut tieteellistä ja kriittistä ajattelua, argumentaatiota ja kirjoittamista - osaa suhteuttaa eri teoreettisia näkökulmia ja käsitteitä toisiinsa - tuntee ja osaa soveltaa diskurssintutkimuksellista viitekehystä - on harjoitellut akateemisen tiedonhankinnan taitoja ja ongelmanratkaisutaitoja
  Oppimateriaalit
  Ajankohtaista
  Kurssityöskentely tapahtuu Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Kun olet ilmoittautunut kurssille, ota HETI yhteys vastuuopettajaan päästäksesi Moodle-alueelle . Kurssin vastuuopettaja 10.11.2017 saakka: Sanna Tapionkaski. Kurssin vastuuopettaja 13.11.2017 alkaen: Saija Peuronen. Lukuvuonna 2017-2018 viimeinen mahdollinen palautuspäivä esseelle on 18.5.2018. Jokainen kurssin suorittaja voi sopia vuoden aikana itselleen joustavasti sopivan palautuspäivämäärän yhdessä vastuuopettajan kanssa, mutta tätä ei voi tehdä lyhyellä varoitusajalla ennen haluttua päivämäärää, vaan opettajaan on otettava yhteyttä viimeistään 7 viikkoa aiemmin. Mikäli siis haluat tehdä kurssin 18.5. mennessä, sinun on silloinkin otettava yhteyttä vastuuopettajaan viimeistään seitsemän viikkoa aiemmin, eli 30.3. mennessä. Huomaa kuitenkin, että seitsemän viikkoa on suhteellisen lyhyt aika suorituksen tekemiseen: itseopiskelupakettiin ei kuulu mitään valmista lukulistaa, vaan jokainen osallistuja etsii esseetään varten itse relevanttia kirjallisuutta. Ota siis vastuuopettajaan yhteyttä ajoissa, jotta varmistat, että itsellesi jää tarpeeksi aikaa perehtyä kurssin ohjeisiin sekä valmistella esseetä. Opettaja ei ole velvollinen ottamaan itse yhteyttä kurssille ilmoittautuneisiin, vaan tästä huolehtiminen on jokaisen opiskelijan oma tehtävä. Jos et pystykään osallistumaan kurssille, ole hyvä ja poista ilmoittautumisesi tai jos et tätä pysty Korpissa tekemään, ilmoita vastuuopettajalle. Tältä osin itseopiskeluopintojaksoja koskevat aivan samat säännöt kuin opintojaksoja, joilla on kontaktiopetusta. Mikäli haluat tehdä kurssin kesällä 2018, ilmoittaudu kurssille viimeistään maaliskuun 2018 loppuun mennessä ja ota heti yhteys vastuuopettajaan sopiaksesi kurssin suoritusaikataulusta. Kesäsuorituksiin ei voi ilmoittautua enää myöhemmin huhti-toukokuussa tai kesän aikana.
 • MONS1004 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen hankkeissa 5 op (04.09.2017 - 30.06.2018) - Korppi

  Sisältö
  Soveltava opintojakso, jolla opiskellaan ja harjoitellaan tutkijantaitoja osana monialaisen kieliasiantuntijan asiantuntijuutta laitoksella meneillään olevissa diskurssintutkimuksen tutkimusprojekteissa. Kurssilla opitaan maisterintutkielman tekemisessä tarvittavia taitoja sekä projektityöskentelytaitoja. Opintojakson keskeinen osa on työskentely käynnissä olevassa, laajemmassa tutkimusprojektissa ja tähän liittyvät avustavat tehtävät. Tarkoitus ei siis ole vain havainnoida tutkimusprojektia vierestä, vaan osallistua sen toteuttamiseen aktiivisesti itse. Aktiivisen osallistumisen lisäksi arviointia varten projektityöskentelystä kirjoitetaan jäsentynyt raportti, joka palautetaan opintojaksoa koordinoivalle opettajalle erikseen sovittavana palautuspäivänä.
  Suoritustavat
  Projektityö, kirjallinen raportti
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija • työskennellä tutkimusta avustavissa tehtävissä tutkimushankkeissa • muodostaa kokonaiskuvan tutkimushankkeen työvaiheista ja aikataulusta • työskennellä itsenäisesti ja kantaa vastuun työtehtävistään osana työryhmää • kehittää tiedonhankinnan ja -hallinnan taitojaan • kehittää projekti- ja tiimityöskentelyn sekä ongelmanratkaisutaitojaan
  Ajankohtaista
  Ilmoittaudu opintojaksolle vasta, kun olet jo alustavasti sopinut tutkimusprojektiin osallistumisesta sekä projektin vetäjän että kurssin vastuuopettajan kanssa. Suoritukseen kuuluvat tehtävät sovitaan erikseen kussakin tutkimushankkeessa. Vastuuopettaja 1.8.-20.10.2017: Sanna Tapionkaski. Vastuuopettaja 23.10.2017-31.7.2018: Maiju Strömmer. Lukuvuonna 2017-2018 projektityöskentelyn voi suorittaa Suomen Akatemian rahoittamassa Cold Rush -hankkeessa (https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/tutkimus/hankkeet/cold-rush) - kyseisen projektin osalta voit olla suoraan yhteydessä kurssin vastuuopettajana toimivaan Maiju Strömmeriin. Opintojakso on myös mahdollista suorittaa jossain toisessa laitoksen hankkeessa tai jossain muussa kuin laitoksen omassa tutkimusprojektissa, mutta projektin soveltuvuudesta tähän opintojaksoon on aina neuvoteltava etukäteen opintojakson vastuuopettajan kanssa. Muiden tutkimushankkeiden osalta opiskelija vastaa itse yhteydenotosta tutkimusprojektin vetäjiin. Opintojaksoon liittyvät tarkemmat ohjeet ja loppuraportin palautuslaatikko ovat Moodlessa. Saat vastuuopettajalta ohjeet Moodle-alueelle liittymisestä samalla, kun sovit opintojakson suorittamisesta tietyssä tutkimusprojektissa.
  Esivaatimukset
  MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (aiempi koodi KLSA324)
 • RUOS112 Svenska som andraspråk 5 op (01.08.2017 - 31.07.2020), e-tentti - Korppi

  Sisältö
  Kielitieteellisiä ja kielididaktisia luentoja ja ryhmäkeskusteluja ajankohtaisesta ruotsi toisena tai vieraana kielenä tutkimuksesta tai kirjatentti.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus ja tentti TAI kirjatentti e-tenttinä.
  Tavoite
  Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa * selvittää erilaisia lähtökohtia, joista ruotsin oppimista toisena tai vieraana kielenä on tutkittu * kertoa, millaisia tutkimuskysymyksiä, aineistoja ja analyyseja on käytetty ja mitä tuloksia on saatu * arvioida tutkimuksia kriittisesti * vertailla eri tutkimussuuntauksia.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  Perusopinnot kokonaan ja aineopinnot pääosin.
 • RUOS1229 Att undervisa grammatik: teori och praktik 3-5 op (04.09.2017 - 04.05.2018), Itseopiskelukurssi - Korppi

  Sisältö
  Kurssin tavoitteena on kehittää teoreettista ja metodologista osaamista toisen kielen oppijoiden kieliopin opetukseen. Työelämävalmiuksista kehittyvät tiedon hankinta-, analysointi- ja raportointitaidot sekä analyyttisen ajattelun, kokonaisuuksien hahmottamisen ja itsenäisen työskentelyn taidot.
  Suoritustavat
  Itsenäinen opiskelu. Oppimistehtävä. Soveltamisosion (syventäviin opintoihin) voi tehdä pareittain. Ohjeita oppimistehtävien laatimiseen löytyy osoitteesta: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/opiskelu/oppiaineet/ruotsi/opiskelu/opetussuunnitelmat/ruos229-teori-och-praktik-i-grammatikundervisning
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa -kertoa kieliopin opetuksen taustalla olevien teorioiden kehityksestä ja ajankohtaisista virtauksista -tarkastella kriittisesti, vertailla ja yhdistellä teorioita ja näkökulmia tieteellisiä konventioita noudattaen. Opiskelija, joka suorittaa opintojakson syventävinä opintoina, osaa lisäksi -soveltaa teoriaa suunnitellessaan kieliopin opetusta ja ottaa huomioon kohderyhmän ja ajankäytön sekä valita sopivat opetusmetodit.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  Perus- ja aineopintojen kielioppikurssit.
 • RUOS201 Vetenskaplig kommunikation 5 op (04.09.2017 - 04.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Kurssilla harjoitellaan erityisesti tutkijan taitoja, esim. tieteellistä kirjoittamista, posterin laatimista ja sen esittelyä ja myös muita konferenssitaitoja. Yleisistä työelämätaidoista kehittyvät vuorovaikutustaidot, esiintymistaidot, projektityötaidot, kriittisen ajattelun taidot, tiedon hankinta ja analysointi. Kohderyhmä: Kurssille osallistuvat vain maisterintutkielmansa ruotsiksi kirjoittavat.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) ja niihin liittyvät oppimistehtävät (ks. tarkemmin alla kohta Arviointiperusteet).
  Tavoite
  Kurssin suoritettuaan opiskelija: • osaa kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti tieteellisissä yhteyksissä, • tietää mikä on tyypillistä tieteelliselle tyylille ja osaa argumentoida tieteellisesti, • osaa kriittisesti lukea ja analysoida tieteellisten artikkelien tyyliä, rakennetta ja argumentaatiota, • osaa etsiä lähdekirjallisuutta ja arvioida lähteiden soveltuvuutta tieteelliseen tutkimukseen, • tuntee mikä on tyypillistä eri kirjoitus- ja julkaisukonventioille eri tieteenaloilla, ennen kaikkea kielitieteessä sekä • osaa laatia tieteellisen esityksen tai posterin.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  RUOA213 Vetenskapligt skrivande ja kandidaatintutkielma.
 • RUOS207 Skandinavisk litteratur 5 op (01.09.2017 - 31.07.2020) - Korppi

  Sisältö
  Skandinaavisen kirjallisuuden tuntemus on tärkeää pohjoismaisissa yhteyksissä toimiville ja ruotsia opettaville kieliasiantuntijoille. Opintojakso harjaannuttaa itsenäisen työskentelyn, ajanhallinnan, analysoinnin ja kirjoittamisen taitoja.
  Suoritustavat
  Itseopiskelu opettajan ohjeiden mukaan. Opiskelija valitsee yhdessä opettajan kanssa luettavat 6-8 kaunokirjallista teosta, joista vähintään yhden alkuperäiskieli on oltava norja, ruotsi tai tanska; myös fäärin- ja islanninkieliset teokset voivat tulla kyseeseen. Muut kuin ruotsinkieliset teokset voidaan lukea ruotsinnoksena. Teoksista kirjoitetaan esseitä.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa -sijoittaa teoksen sen kulttuuriseen viitekehykseen -analysoida ja tulkita kaunokirjallisia teoksia ja kirjoittaa esseitä.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  RUOA207 Svensk litteraturhistoria, RUOA206 Svenskans grannspråk.
 • RUOS208 Finlandssvensk litteratur 5 op (01.09.2017 - 31.07.2020) - Korppi

  Sisältö
  Suomenruotsalaisen kirjallisuuden kautta opiskelija luo kuvaa suomenruotsalaisesta väestöstä ja sen kulttuurista. Tätä tietoa kieliasiantuntijat tarvitsevat työelämässä. Opintojakso harjaannuttaa itsenäisen työskentelyn, ajanhallinnan, analysoinnin ja kirjoittamisen taitoja.
  Suoritustavat
  Itseopiskelu opettajan ohjeiden mukaan. Opiskelija valitsee yhdessä opettajan kanssa luettavat 6-8 kaunokirjallista teosta. Kirjallisuuteen tulisi kuulua proosaa, lyriikkaa, aikuisten, lasten ja nuorten kirjallisuutta, klassikkoja ja nykykirjallisuutta. Teoksista kirjoitetaan esseitä.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa -sijoittaa teoksen sen kulttuuriseen viitekehykseen -analysoida kaunokirjallisia teoksia ja kirjoittaa esseitä.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  RUOA207 Svensk litteraturhistoria.
 • RUOS211 Magisterseminarium 5 op (04.09.2017 - 14.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Seminaarityöskentelyn keskiössä ovat tieteellisen työn omakohtainen kokeminen, prosessikirjoittamisessa harjaantuminen, kriittisen ja teoreettisen ajattelun ja argumentaatiotaitojen kehittäminen sekä kriittisen rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Opiskelija syventää tietojaan tieteellisestä tutkimuksesta, sen metodeista ja raportoinnista, syventää tiedonhakutaitojaan, laatii tutkimussuunnitelman ohjaajan kanssa sovittavasta aiheesta, työstää maisteriopintojen opinnäytetyötään sen pohjalta, esittelee hankettaan sen eri vaiheissa ja kommentoi toisten hankkeita.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus.
  Tavoite
  Seminaarin suoritettuaan opiskelija: - osaa laatia tutkimus- tai työsuunnitelman - tuntee ja ymmärtää tutkimuksenteon eettiset periaatteet ja noudattaa niitä - osaa suunnitella ja hallitsee työskentelyprosessinsa yhteisesti sovittujen aikataulujen mukaisesti - osaa keskustella omasta työstään, esitellä sitä suullisesti ja kirjallisesti sekä perustella omia valintojaan - osaa antaa, hakea ja ottaa vastaan palautetta osana seminaarikeskustelua - on oppinut toimimaan seminaariryhmän aktiivisena ja yhteistyökykyisenä jäsenenä.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  RUOA211 Kandidatseminarium ja muut aineopinnot.
 • SOKS170 Soveltava kielentutkimus nyt: luentopassi 1-3 op (04.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi