Ruotsin kielen opetusohjelma Korpissa

Perusopinnot

Aineopinnot

Syventävät opinnot

Suppea listaus

Kesä

Syventävät opinnot (laudatur)

 • KOPS1003 Kieltenopetuksen ajankohtaisia ilmiöitä 5 op (01.09.2017 - 31.08.2018), Itseopiskelu - Korppi

  Sisältö
  Opintojaksossa perehdytään kansallisesti tai kansainvälisesti merkittävään kielenopetuksen kentän ilmiöön. Tavoitteena on erityisesti edistää tutkimustiedon ja käytännön opetuksen yhteyksiä ja vankentaa opiskelijan työelämävalmiuksia. Opintojakson teema ja työtavat vaihtelevat ajankohtaisuusteeman mukaisesti.
  Suoritustavat
  Itseopiskelu
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija -on perehtynyt äidinkielen, toisen kielen tai vieraan kielen opetuksen ajankohtaiseen ilmiöön -osaa kytkeä ilmiön laajempaan tutkimukselliseen ja/tai yhteiskunnalliseen kontekstiinsa -osaa suhteuttaa ilmiötä käytännön opetustyöhön ja pohtia siihen soveltuvia perusteltuja ratkaisuja -tunnistaa kehitystarpeita ja osaa hyödyntää osaamistaan hankkeessa -osaa laatia ilmiötä käsittelevän pienimuotoisen raportin
  Ajankohtaista
  Ota yhteyttä Jaana Toomariin tarkempien suoritusohjeiden saamiseksi ja kirjallisuudesta sopimiseksi.
 • KOPS1007 Projektityöskentely kielen oppimisen ja opettamisen hankkeissa 5 op (04.09.2017 - 31.08.2020) - Korppi

  Sisältö
  Projektityöskentelyn temaattinen sisältö määräytyy hankkeen kokonaistavoitteiden mukaisesti. Työskentelyssä hankitaan ohjatusti ja vastuuopettajan tarkemman ohjeistuksen mukaisesti projektinhallinnan, tiedonhaun, tiimityön sekä raportoinnin ja tiedotuksen taitoja
  Suoritustavat
  Hankkeessa työskentely opintojakson alkaessa tehdyn sopimuksen mukaisesti.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija - on perehtynyt tutkimus- tai kehittämishankkeen teoreettiseen tai pedagogiseen taustaan - hallitsee hankkeen kannalta keskeiset toimintatavat ja menetelmät - osaa työskennellä tiimissä - osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida itsenäisesti oman osuutensa hankkeessa
  Ajankohtaista
  Tämän opintojakson voi suorittaa esim. osallistumalla Kielileiriin tai muihin laitoksen kielen oppimiseen ja opettamiseen liittyviin projekteihin. Seuraa oppiaineiden sähköpostilistoja. Opintojaksolla ei järjestetä erillistä opetusta.
 • MONS1003 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu 5 op (01.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi

  Suoritustavat
  Itsenäinen työskentely: kirjallisuushaut, kirjallisuuteen perehtyminen, essee
  Esivaatimukset
  MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (aiempi koodi KLSA324)
  Sisältö
  Opintojakso on itseopiskelupaketti, jossa opiskelija kirjoittaa esseen valitsemastaan diskurssintutkimukseen liittyvästä aiheesta. Itseopiskelun tavoitteena on perehtyä opiskelijan kannalta relevanttiin diskurssintutkimuksen teemaan tai käsitteeseen sekä harjaannuttaa tieteellisistä ja kriittistä ajattelua, argumentaatiota ja kirjoittamista. Essee harjoittaa erityisesti teoreettisten näkökulmien ja käsitteiden vertailevaa tarkastelua sekä eri lähteisiin perustuvien tietojen kriittistä suhteuttamista toisiinsa ja kirjoittajan omiin näkökulmiin. Esseen on siis tarkoitus olla teoreettinen eikä siihen sisälly aineiston analyysiä. Aihe voi liittyä esimerkiksi maisterintutkielmaan. Luettava kirjallisuus ja esseen tarkka aihe sekä suorituksen aikataulu sovitaan tentaattorin kanssa.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija - on oppinut tieteellistä ja kriittistä ajattelua, argumentaatiota ja kirjoittamista - osaa suhteuttaa eri teoreettisia näkökulmia ja käsitteitä toisiinsa - tuntee ja osaa soveltaa diskurssintutkimuksellista viitekehystä - on harjoitellut akateemisen tiedonhankinnan taitoja ja ongelmanratkaisutaitoja
  Oppimateriaalit
  Ajankohtaista
  Kurssityöskentely tapahtuu Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Kun olet ilmoittautunut kurssille, ota HETI yhteys vastuuopettajaan päästäksesi Moodle-alueelle . Kurssin vastuuopettaja 10.11.2017 saakka: Sanna Tapionkaski. Kurssin vastuuopettaja 13.11.2017 alkaen: Saija Peuronen. Lukuvuonna 2017-2018 viimeinen mahdollinen palautuspäivä esseelle on 18.5.2018. Jokainen kurssin suorittaja voi sopia vuoden aikana itselleen joustavasti sopivan palautuspäivämäärän yhdessä vastuuopettajan kanssa, mutta tätä ei voi tehdä lyhyellä varoitusajalla ennen haluttua päivämäärää, vaan opettajaan on otettava yhteyttä viimeistään 7 viikkoa aiemmin. Mikäli siis haluat tehdä kurssin 18.5. mennessä, sinun on silloinkin otettava yhteyttä vastuuopettajaan viimeistään seitsemän viikkoa aiemmin, eli 30.3. mennessä. Huomaa kuitenkin, että seitsemän viikkoa on suhteellisen lyhyt aika suorituksen tekemiseen: itseopiskelupakettiin ei kuulu mitään valmista lukulistaa, vaan jokainen osallistuja etsii esseetään varten itse relevanttia kirjallisuutta. Ota siis vastuuopettajaan yhteyttä ajoissa, jotta varmistat, että itsellesi jää tarpeeksi aikaa perehtyä kurssin ohjeisiin sekä valmistella esseetä. Opettaja ei ole velvollinen ottamaan itse yhteyttä kurssille ilmoittautuneisiin, vaan tästä huolehtiminen on jokaisen opiskelijan oma tehtävä. Jos et pystykään osallistumaan kurssille, ole hyvä ja poista ilmoittautumisesi tai jos et tätä pysty Korpissa tekemään, ilmoita vastuuopettajalle. Tältä osin itseopiskeluopintojaksoja koskevat aivan samat säännöt kuin opintojaksoja, joilla on kontaktiopetusta. Mikäli haluat tehdä kurssin kesällä 2018, ilmoittaudu kurssille viimeistään maaliskuun 2018 loppuun mennessä ja ota heti yhteys vastuuopettajaan sopiaksesi kurssin suoritusaikataulusta. Kesäsuorituksiin ei voi ilmoittautua enää myöhemmin huhti-toukokuussa tai kesän aikana.
 • MONS1004 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen hankkeissa 5 op (04.09.2017 - 30.06.2018) - Korppi

  Sisältö
  Soveltava opintojakso, jolla opiskellaan ja harjoitellaan tutkijantaitoja osana monialaisen kieliasiantuntijan asiantuntijuutta laitoksella meneillään olevissa diskurssintutkimuksen tutkimusprojekteissa. Kurssilla opitaan maisterintutkielman tekemisessä tarvittavia taitoja sekä projektityöskentelytaitoja. Opintojakson keskeinen osa on työskentely käynnissä olevassa, laajemmassa tutkimusprojektissa ja tähän liittyvät avustavat tehtävät. Tarkoitus ei siis ole vain havainnoida tutkimusprojektia vierestä, vaan osallistua sen toteuttamiseen aktiivisesti itse. Aktiivisen osallistumisen lisäksi arviointia varten projektityöskentelystä kirjoitetaan jäsentynyt raportti, joka palautetaan opintojaksoa koordinoivalle opettajalle erikseen sovittavana palautuspäivänä.
  Suoritustavat
  Projektityö, kirjallinen raportti
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija • työskennellä tutkimusta avustavissa tehtävissä tutkimushankkeissa • muodostaa kokonaiskuvan tutkimushankkeen työvaiheista ja aikataulusta • työskennellä itsenäisesti ja kantaa vastuun työtehtävistään osana työryhmää • kehittää tiedonhankinnan ja -hallinnan taitojaan • kehittää projekti- ja tiimityöskentelyn sekä ongelmanratkaisutaitojaan
  Ajankohtaista
  Ilmoittaudu opintojaksolle vasta, kun olet jo alustavasti sopinut tutkimusprojektiin osallistumisesta sekä projektin vetäjän että kurssin vastuuopettajan kanssa. Suoritukseen kuuluvat tehtävät sovitaan erikseen kussakin tutkimushankkeessa. Vastuuopettaja 1.8.-20.10.2017: Sanna Tapionkaski. Vastuuopettaja 23.10.2017-31.7.2018: Maiju Strömmer. Lukuvuonna 2017-2018 projektityöskentelyn voi suorittaa Suomen Akatemian rahoittamassa Cold Rush -hankkeessa (https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/tutkimus/hankkeet/cold-rush) - kyseisen projektin osalta voit olla suoraan yhteydessä kurssin vastuuopettajana toimivaan Maiju Strömmeriin. Opintojakso on myös mahdollista suorittaa jossain toisessa laitoksen hankkeessa tai jossain muussa kuin laitoksen omassa tutkimusprojektissa, mutta projektin soveltuvuudesta tähän opintojaksoon on aina neuvoteltava etukäteen opintojakson vastuuopettajan kanssa. Muiden tutkimushankkeiden osalta opiskelija vastaa itse yhteydenotosta tutkimusprojektin vetäjiin. Opintojaksoon liittyvät tarkemmat ohjeet ja loppuraportin palautuslaatikko ovat Moodlessa. Saat vastuuopettajalta ohjeet Moodle-alueelle liittymisestä samalla, kun sovit opintojakson suorittamisesta tietyssä tutkimusprojektissa.
  Esivaatimukset
  MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (aiempi koodi KLSA324)
 • SOKS170 Soveltava kielentutkimus nyt: luentopassi 1-3 op (04.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi

Syksy

Perusopinnot (approbatur)

 • RUOP203 Språkets struktur och funktion IA 4 op (04.09.2017 - 09.12.2018) - Korppi

  Sisältö
  Kurssilla opiskelijat perehtyvät ruotsin kielen keskeiseen kielioppiin sekä suomen ja ruotsin kielen rakenteellisiin eroihin.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) ja siihen liittyvä ryhmätyöskentely. Kurssin voi myös suorittaa kirjatenttinä opettajan ohjeiden mukaan.
  Tavoite
  Kurssin suoritettuaan opiskelija -on perehtynyt ruotsin kielen sanaluokkiin, lauseenjäsennykseen sekä ruotsin kielen vastineisiin ilmaista suomen kielen genetiivirakenteita -on perehtynyt suomen ja ruotsin keskeisimpiin rakenteellisiin eroihin -osaa keskeiset kieliopilliset termit sekä suomeksi että ruotsiksi -osaa selittää muille suomen ja ruotsin kieliopin ilmiöitä suomeksi ja ruotsiksi -osaa soveltaa kielioppisääntöjä kirjallisessa ja suullisessa tuotoksessa
  Oppimateriaalit

Aineopinnot (cum laude approbatur)

 • RUOA1208 Teoretiska perspektiv på andraspråksinlärning 4 op (01.09.2017 - 31.07.2020), e-tentti - Korppi

  Sisältö
  Kirjatentti harjaannuttaa työelämässä tarvittavaa kykyä itsenäiseen työhön, itsensä johtamisen taitoa, ajankäytön hallintaa ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia.
  Suoritustavat
  e-tentti
  Tavoite
  Osaamistavoitteet: Kirjatentin suoritettuaan opiskelija -on tutustunut toisen kielen oppimiseen liittyvään tutkimukseen ymmärtää ja osaa selittää siihen liittyvät perustavanlaatuiset teoreettiset käsitteet -osaa käyttää ja soveltaa tietoja, käsitteitä ja reflektoida niitä muiden kurssien yhteydessä.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  perusopinnot
 • RUOA200 Introduktion till pragmatik 1 op (02.08.2017 - 31.07.2020), e-tentti - Korppi

  Sisältö
  Kurssi muodostaa viestintätaitojen teoreettisen viitekehyksen ja edeltää kursseja RUOA303 Samtal och interaktion, RUOA102 Klassrumsinteraktion ja RUOA201 Skrivande i arbetslivet. Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia kriittisen ja analyyttisen ajattelun taitoja.
  Suoritustavat
  Tentti (e-tentti)
  Tavoite
  Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija * osaa määritellä pragmatiikan peruskäsitteet (esim. puheaktit, kohteliaisuus, deixis, yhteistyöperiaatteet) ja ymmärtää, miten niitä sovelletaan * suullisessa ja kirjallisessa vuorovaikutuksessa * tunnistaa kulttuurien välisiä eroja kommunikaatiossa
  Oppimateriaalit
  Ajankohtaista
  Kurssi RUOA200 Introduktion till pragmatik suoritetaan seuraavasti. Luennot katsotaan moniviestimestä ja kurssi tentitään e-tenttinä yliopiston e-tenttitiloissa.   Katso luennot  ja diat osoitteessa https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/hum/kielet/ruotsi/asa-palviainen/introduktion-till-pragmatik polkuavain: pragm ***HUOM! Luentoihin liittyvät diat löytyvät samasta paikasta. Lisäksi lue kirjasta Norrby, C & Håkansson, G. (2007) Språkinlärning och språkanvändning. Lund: Studentlitteratur kappaleista  4 (s. 115-156) ja 5 (s. 157-191) suluissa ilmoitetut sivut. Ilmoittaudu e-tenttiin seuraavien ohjeiden mukaan https://www.jyu.fi/itp/etentti-ohjeet Ilmoittaudu myös korpissa kurssille koodilla RUOA200 (https://korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCourseInfo.jsp?course=215372) Jos osallistut syksyllä 2018 kursseille RUOA102 Klassrumsinteraktion, RUOA303 Samtal och interaktion tai RUOA201 Skrivande i arbetslivet, tentti RUOA200 täytyy olla suoritettuna viimeistään 27.9.2018. Kannattaa kuitenkin tutustua materiaaleihin jo ennen näiden kurssien alkua. Jos osallistut keväällä 2019 kurssille RUOA102 Klassrumsinteraktiontai tai RUOA201 Skrivande i arbetslivet, tentti RUOA200 täytyy olla suoritettuna 25.1.2019 mennessä.

Syventävät opinnot (laudatur)

 • KOPS1003 Kieltenopetuksen ajankohtaisia ilmiöitä 5 op (01.09.2017 - 31.08.2018), Itseopiskelu - Korppi

  Sisältö
  Opintojaksossa perehdytään kansallisesti tai kansainvälisesti merkittävään kielenopetuksen kentän ilmiöön. Tavoitteena on erityisesti edistää tutkimustiedon ja käytännön opetuksen yhteyksiä ja vankentaa opiskelijan työelämävalmiuksia. Opintojakson teema ja työtavat vaihtelevat ajankohtaisuusteeman mukaisesti.
  Suoritustavat
  Itseopiskelu
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija -on perehtynyt äidinkielen, toisen kielen tai vieraan kielen opetuksen ajankohtaiseen ilmiöön -osaa kytkeä ilmiön laajempaan tutkimukselliseen ja/tai yhteiskunnalliseen kontekstiinsa -osaa suhteuttaa ilmiötä käytännön opetustyöhön ja pohtia siihen soveltuvia perusteltuja ratkaisuja -tunnistaa kehitystarpeita ja osaa hyödyntää osaamistaan hankkeessa -osaa laatia ilmiötä käsittelevän pienimuotoisen raportin
  Ajankohtaista
  Ota yhteyttä Jaana Toomariin tarkempien suoritusohjeiden saamiseksi ja kirjallisuudesta sopimiseksi.
 • KOPS1006 Kielikoulutuspolitiikka 5 op (23.10.2017 - 31.05.2018) - Korppi

  Suoritustavat
  Lukuvuonna 2017–2018 kurssin voi joko suorittaa osallistumalla kontaktiopetukseen tai itsenäisesti tenttimällä. Kurssin suorittaminen kontaktiopetukseen osallistumalla Ilmoittaudu Korpissa kurssin lisäksi myös luennoille. Kurssi järjestetään kontaktiopetuksena 2. periodissa 23.10.–15.12.2017. Kurssi suoritetaan osallistumalla tapaamisiin ja tekemällä oppimistehtävät hyväksytysti. Kurssin suorittaminen itsenäisesti tenttimällä Opintojakson voi lukuvuonna 2017–2018 suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä tiettyinä humanistis-yhteiskuntatieteellisten tiedekunnan tenttipäivinä. Jos haluat tenttiä opintojakson, ilmoittaudu Korpissa kurssin lisäksi valitsemaasi tenttiin (Huom. Tenttiin ilmoittautuminen avautuu aina vasta edellisen tenttipäivän jälkeen.). Tarkempien suoritusohjeiden saamiseksi ota yhteyttä tentaattori Erja Kycklingiin (erja.p.kyckling@jyu.fi) sähköpostitse. Tenttiohjeet ja -materiaalit löytyvät kurssin Optima-työtilasta.
  Esivaatimukset
  APPLANG-opiskelijoille - SOKS105 Introduction to Applied Language Studies for the Changing Society, 5 op - SOKS1006 Key themes and questions in applied language studies
  Sisältö
  Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija kielikoulutuspolitiikan keskeisiin kysymyksiin monialaisesti. Opintojaksolla käsitellään kielikoulutusta paitsi kielipolitiikan näkökulmasta myös yhteiskunnallisten, poliittisten ja taloudellisten kytkösten kautta. Opiskelija perehtyy myös arvioimaan, mitkä tekijät ja toimijat ovat osaltaan vaikuttamassa kielikoulutuspolitiikkaan. Opintojaksolla käsitellään kielikoulutusta eri koulutusasteilla, työelämän näkökulmasta sekä erityisryhmien, kuten kielellisten ja kulttuuristen vähemmistöjen kannalta. Myös kielitaidon arvioinnin yhteiskunnalliset kytkökset ovat keskeisesti esillä. Opiskelija voi halutessaan syventyä jonkin maan tai ryhmän kielikoulutuskysymyksiin.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija • on perehtynyt kielikoulutukseen eri näkökulmista, • osaa arvioida erilaisia kielikoulutuksen kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia kytköksiä, • on tutustunut kieli- ja kulttuuriryhmien koulutuksen erityiskysymyksiin, • ymmärtää kielitaidon arvioinnin merkityksen koulutuspolitiikan ohjaajana ja • osaa soveltaa oppimaansa monikulttuurisessa ja -kielisessä toimintaympäristössä
  Oppimateriaalit
  Ajankohtaista
  Ajankohtaisena tietona KOPS1006 Kielikoulutuspolitiikka –kurssiin liittyen: Muutama kontaktiopetuksen luennoista pidetään englanniksi. Asia varmistui luennoitsijoiden myötä. Kahdestatoista tapaamisesta kolmen pitää kokonaan tai osittain englanniksi luennoiva asiantuntija tai vierailija. Kontaktiopetukseen ilmoittautumisaika on 14.8. klo 10.00 - 9.10. klo 23:50. Kontaktiopetuksessa ryhmäkoko on max. 50 henkilöä. Voit tämän jälkeenkin ilmoittautua vielä opintojaksolle, mutta vain tenttimään eli suorittamaan opintojakson itsenäisesti.   Jos sinulla on kysyttävää kurssin suorittamisesta, ota yhteyttä kurssia koordinoivaan Erja Kycklingiin (erja.p.kyckling@jyu.fi). 
 • KOPS1007 Projektityöskentely kielen oppimisen ja opettamisen hankkeissa 5 op (04.09.2017 - 31.08.2020) - Korppi

  Sisältö
  Projektityöskentelyn temaattinen sisältö määräytyy hankkeen kokonaistavoitteiden mukaisesti. Työskentelyssä hankitaan ohjatusti ja vastuuopettajan tarkemman ohjeistuksen mukaisesti projektinhallinnan, tiedonhaun, tiimityön sekä raportoinnin ja tiedotuksen taitoja
  Suoritustavat
  Hankkeessa työskentely opintojakson alkaessa tehdyn sopimuksen mukaisesti.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija - on perehtynyt tutkimus- tai kehittämishankkeen teoreettiseen tai pedagogiseen taustaan - hallitsee hankkeen kannalta keskeiset toimintatavat ja menetelmät - osaa työskennellä tiimissä - osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida itsenäisesti oman osuutensa hankkeessa
  Ajankohtaista
  Tämän opintojakson voi suorittaa esim. osallistumalla Kielileiriin tai muihin laitoksen kielen oppimiseen ja opettamiseen liittyviin projekteihin. Seuraa oppiaineiden sähköpostilistoja. Opintojaksolla ei järjestetä erillistä opetusta.
 • MONS1003 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu 5 op (01.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi

  Suoritustavat
  Itsenäinen työskentely: kirjallisuushaut, kirjallisuuteen perehtyminen, essee
  Esivaatimukset
  MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (aiempi koodi KLSA324)
  Sisältö
  Opintojakso on itseopiskelupaketti, jossa opiskelija kirjoittaa esseen valitsemastaan diskurssintutkimukseen liittyvästä aiheesta. Itseopiskelun tavoitteena on perehtyä opiskelijan kannalta relevanttiin diskurssintutkimuksen teemaan tai käsitteeseen sekä harjaannuttaa tieteellisistä ja kriittistä ajattelua, argumentaatiota ja kirjoittamista. Essee harjoittaa erityisesti teoreettisten näkökulmien ja käsitteiden vertailevaa tarkastelua sekä eri lähteisiin perustuvien tietojen kriittistä suhteuttamista toisiinsa ja kirjoittajan omiin näkökulmiin. Esseen on siis tarkoitus olla teoreettinen eikä siihen sisälly aineiston analyysiä. Aihe voi liittyä esimerkiksi maisterintutkielmaan. Luettava kirjallisuus ja esseen tarkka aihe sekä suorituksen aikataulu sovitaan tentaattorin kanssa.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija - on oppinut tieteellistä ja kriittistä ajattelua, argumentaatiota ja kirjoittamista - osaa suhteuttaa eri teoreettisia näkökulmia ja käsitteitä toisiinsa - tuntee ja osaa soveltaa diskurssintutkimuksellista viitekehystä - on harjoitellut akateemisen tiedonhankinnan taitoja ja ongelmanratkaisutaitoja
  Oppimateriaalit
  Ajankohtaista
  Kurssityöskentely tapahtuu Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Kun olet ilmoittautunut kurssille, ota HETI yhteys vastuuopettajaan päästäksesi Moodle-alueelle . Kurssin vastuuopettaja 10.11.2017 saakka: Sanna Tapionkaski. Kurssin vastuuopettaja 13.11.2017 alkaen: Saija Peuronen. Lukuvuonna 2017-2018 viimeinen mahdollinen palautuspäivä esseelle on 18.5.2018. Jokainen kurssin suorittaja voi sopia vuoden aikana itselleen joustavasti sopivan palautuspäivämäärän yhdessä vastuuopettajan kanssa, mutta tätä ei voi tehdä lyhyellä varoitusajalla ennen haluttua päivämäärää, vaan opettajaan on otettava yhteyttä viimeistään 7 viikkoa aiemmin. Mikäli siis haluat tehdä kurssin 18.5. mennessä, sinun on silloinkin otettava yhteyttä vastuuopettajaan viimeistään seitsemän viikkoa aiemmin, eli 30.3. mennessä. Huomaa kuitenkin, että seitsemän viikkoa on suhteellisen lyhyt aika suorituksen tekemiseen: itseopiskelupakettiin ei kuulu mitään valmista lukulistaa, vaan jokainen osallistuja etsii esseetään varten itse relevanttia kirjallisuutta. Ota siis vastuuopettajaan yhteyttä ajoissa, jotta varmistat, että itsellesi jää tarpeeksi aikaa perehtyä kurssin ohjeisiin sekä valmistella esseetä. Opettaja ei ole velvollinen ottamaan itse yhteyttä kurssille ilmoittautuneisiin, vaan tästä huolehtiminen on jokaisen opiskelijan oma tehtävä. Jos et pystykään osallistumaan kurssille, ole hyvä ja poista ilmoittautumisesi tai jos et tätä pysty Korpissa tekemään, ilmoita vastuuopettajalle. Tältä osin itseopiskeluopintojaksoja koskevat aivan samat säännöt kuin opintojaksoja, joilla on kontaktiopetusta. Mikäli haluat tehdä kurssin kesällä 2018, ilmoittaudu kurssille viimeistään maaliskuun 2018 loppuun mennessä ja ota heti yhteys vastuuopettajaan sopiaksesi kurssin suoritusaikataulusta. Kesäsuorituksiin ei voi ilmoittautua enää myöhemmin huhti-toukokuussa tai kesän aikana.
 • MONS1004 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen hankkeissa 5 op (04.09.2017 - 30.06.2018) - Korppi

  Sisältö
  Soveltava opintojakso, jolla opiskellaan ja harjoitellaan tutkijantaitoja osana monialaisen kieliasiantuntijan asiantuntijuutta laitoksella meneillään olevissa diskurssintutkimuksen tutkimusprojekteissa. Kurssilla opitaan maisterintutkielman tekemisessä tarvittavia taitoja sekä projektityöskentelytaitoja. Opintojakson keskeinen osa on työskentely käynnissä olevassa, laajemmassa tutkimusprojektissa ja tähän liittyvät avustavat tehtävät. Tarkoitus ei siis ole vain havainnoida tutkimusprojektia vierestä, vaan osallistua sen toteuttamiseen aktiivisesti itse. Aktiivisen osallistumisen lisäksi arviointia varten projektityöskentelystä kirjoitetaan jäsentynyt raportti, joka palautetaan opintojaksoa koordinoivalle opettajalle erikseen sovittavana palautuspäivänä.
  Suoritustavat
  Projektityö, kirjallinen raportti
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija • työskennellä tutkimusta avustavissa tehtävissä tutkimushankkeissa • muodostaa kokonaiskuvan tutkimushankkeen työvaiheista ja aikataulusta • työskennellä itsenäisesti ja kantaa vastuun työtehtävistään osana työryhmää • kehittää tiedonhankinnan ja -hallinnan taitojaan • kehittää projekti- ja tiimityöskentelyn sekä ongelmanratkaisutaitojaan
  Ajankohtaista
  Ilmoittaudu opintojaksolle vasta, kun olet jo alustavasti sopinut tutkimusprojektiin osallistumisesta sekä projektin vetäjän että kurssin vastuuopettajan kanssa. Suoritukseen kuuluvat tehtävät sovitaan erikseen kussakin tutkimushankkeessa. Vastuuopettaja 1.8.-20.10.2017: Sanna Tapionkaski. Vastuuopettaja 23.10.2017-31.7.2018: Maiju Strömmer. Lukuvuonna 2017-2018 projektityöskentelyn voi suorittaa Suomen Akatemian rahoittamassa Cold Rush -hankkeessa (https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/tutkimus/hankkeet/cold-rush) - kyseisen projektin osalta voit olla suoraan yhteydessä kurssin vastuuopettajana toimivaan Maiju Strömmeriin. Opintojakso on myös mahdollista suorittaa jossain toisessa laitoksen hankkeessa tai jossain muussa kuin laitoksen omassa tutkimusprojektissa, mutta projektin soveltuvuudesta tähän opintojaksoon on aina neuvoteltava etukäteen opintojakson vastuuopettajan kanssa. Muiden tutkimushankkeiden osalta opiskelija vastaa itse yhteydenotosta tutkimusprojektin vetäjiin. Opintojaksoon liittyvät tarkemmat ohjeet ja loppuraportin palautuslaatikko ovat Moodlessa. Saat vastuuopettajalta ohjeet Moodle-alueelle liittymisestä samalla, kun sovit opintojakson suorittamisesta tietyssä tutkimusprojektissa.
  Esivaatimukset
  MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (aiempi koodi KLSA324)
 • RUOS112 Svenska som andraspråk 5 op (01.08.2017 - 31.07.2020), e-tentti - Korppi

  Sisältö
  Kielitieteellisiä ja kielididaktisia luentoja ja ryhmäkeskusteluja ajankohtaisesta ruotsi toisena tai vieraana kielenä tutkimuksesta tai kirjatentti.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus ja tentti TAI kirjatentti e-tenttinä.
  Tavoite
  Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa * selvittää erilaisia lähtökohtia, joista ruotsin oppimista toisena tai vieraana kielenä on tutkittu * kertoa, millaisia tutkimuskysymyksiä, aineistoja ja analyyseja on käytetty ja mitä tuloksia on saatu * arvioida tutkimuksia kriittisesti * vertailla eri tutkimussuuntauksia.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  Perusopinnot kokonaan ja aineopinnot pääosin.
 • RUOS207 Skandinavisk litteratur 5 op (01.09.2017 - 31.07.2020) - Korppi

  Sisältö
  Skandinaavisen kirjallisuuden tuntemus on tärkeää pohjoismaisissa yhteyksissä toimiville ja ruotsia opettaville kieliasiantuntijoille. Opintojakso harjaannuttaa itsenäisen työskentelyn, ajanhallinnan, analysoinnin ja kirjoittamisen taitoja.
  Suoritustavat
  Itseopiskelu opettajan ohjeiden mukaan. Opiskelija valitsee yhdessä opettajan kanssa luettavat 6-8 kaunokirjallista teosta, joista vähintään yhden alkuperäiskieli on oltava norja, ruotsi tai tanska; myös fäärin- ja islanninkieliset teokset voivat tulla kyseeseen. Muut kuin ruotsinkieliset teokset voidaan lukea ruotsinnoksena. Teoksista kirjoitetaan esseitä.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa -sijoittaa teoksen sen kulttuuriseen viitekehykseen -analysoida ja tulkita kaunokirjallisia teoksia ja kirjoittaa esseitä.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  RUOA207 Svensk litteraturhistoria, RUOA206 Svenskans grannspråk.
 • RUOS208 Finlandssvensk litteratur 5 op (01.09.2017 - 31.07.2020) - Korppi

  Sisältö
  Suomenruotsalaisen kirjallisuuden kautta opiskelija luo kuvaa suomenruotsalaisesta väestöstä ja sen kulttuurista. Tätä tietoa kieliasiantuntijat tarvitsevat työelämässä. Opintojakso harjaannuttaa itsenäisen työskentelyn, ajanhallinnan, analysoinnin ja kirjoittamisen taitoja.
  Suoritustavat
  Itseopiskelu opettajan ohjeiden mukaan. Opiskelija valitsee yhdessä opettajan kanssa luettavat 6-8 kaunokirjallista teosta. Kirjallisuuteen tulisi kuulua proosaa, lyriikkaa, aikuisten, lasten ja nuorten kirjallisuutta, klassikkoja ja nykykirjallisuutta. Teoksista kirjoitetaan esseitä.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa -sijoittaa teoksen sen kulttuuriseen viitekehykseen -analysoida kaunokirjallisia teoksia ja kirjoittaa esseitä.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  RUOA207 Svensk litteraturhistoria.
 • SOKS170 Soveltava kielentutkimus nyt: luentopassi 1-3 op (04.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi

Kevät

Aineopinnot (cum laude approbatur)

 • RUOA1208 Teoretiska perspektiv på andraspråksinlärning 4 op (01.09.2017 - 31.07.2020), e-tentti - Korppi

  Sisältö
  Kirjatentti harjaannuttaa työelämässä tarvittavaa kykyä itsenäiseen työhön, itsensä johtamisen taitoa, ajankäytön hallintaa ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia.
  Suoritustavat
  e-tentti
  Tavoite
  Osaamistavoitteet: Kirjatentin suoritettuaan opiskelija -on tutustunut toisen kielen oppimiseen liittyvään tutkimukseen ymmärtää ja osaa selittää siihen liittyvät perustavanlaatuiset teoreettiset käsitteet -osaa käyttää ja soveltaa tietoja, käsitteitä ja reflektoida niitä muiden kurssien yhteydessä.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  perusopinnot
 • RUOA200 Introduktion till pragmatik 1 op (02.08.2017 - 31.07.2020), e-tentti - Korppi

  Sisältö
  Kurssi muodostaa viestintätaitojen teoreettisen viitekehyksen ja edeltää kursseja RUOA303 Samtal och interaktion, RUOA102 Klassrumsinteraktion ja RUOA201 Skrivande i arbetslivet. Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia kriittisen ja analyyttisen ajattelun taitoja.
  Suoritustavat
  Tentti (e-tentti)
  Tavoite
  Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija * osaa määritellä pragmatiikan peruskäsitteet (esim. puheaktit, kohteliaisuus, deixis, yhteistyöperiaatteet) ja ymmärtää, miten niitä sovelletaan * suullisessa ja kirjallisessa vuorovaikutuksessa * tunnistaa kulttuurien välisiä eroja kommunikaatiossa
  Oppimateriaalit
  Ajankohtaista
  Kurssi RUOA200 Introduktion till pragmatik suoritetaan seuraavasti. Luennot katsotaan moniviestimestä ja kurssi tentitään e-tenttinä yliopiston e-tenttitiloissa.   Katso luennot  ja diat osoitteessa https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/hum/kielet/ruotsi/asa-palviainen/introduktion-till-pragmatik polkuavain: pragm ***HUOM! Luentoihin liittyvät diat löytyvät samasta paikasta. Lisäksi lue kirjasta Norrby, C & Håkansson, G. (2007) Språkinlärning och språkanvändning. Lund: Studentlitteratur kappaleista  4 (s. 115-156) ja 5 (s. 157-191) suluissa ilmoitetut sivut. Ilmoittaudu e-tenttiin seuraavien ohjeiden mukaan https://www.jyu.fi/itp/etentti-ohjeet Ilmoittaudu myös korpissa kurssille koodilla RUOA200 (https://korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCourseInfo.jsp?course=215372) Jos osallistut syksyllä 2018 kursseille RUOA102 Klassrumsinteraktion, RUOA303 Samtal och interaktion tai RUOA201 Skrivande i arbetslivet, tentti RUOA200 täytyy olla suoritettuna viimeistään 27.9.2018. Kannattaa kuitenkin tutustua materiaaleihin jo ennen näiden kurssien alkua. Jos osallistut keväällä 2019 kurssille RUOA102 Klassrumsinteraktiontai tai RUOA201 Skrivande i arbetslivet, tentti RUOA200 täytyy olla suoritettuna 25.1.2019 mennessä.

Syventävät opinnot (laudatur)

 • KOPS1003 Kieltenopetuksen ajankohtaisia ilmiöitä 5 op (01.09.2017 - 31.08.2018), Itseopiskelu - Korppi

  Sisältö
  Opintojaksossa perehdytään kansallisesti tai kansainvälisesti merkittävään kielenopetuksen kentän ilmiöön. Tavoitteena on erityisesti edistää tutkimustiedon ja käytännön opetuksen yhteyksiä ja vankentaa opiskelijan työelämävalmiuksia. Opintojakson teema ja työtavat vaihtelevat ajankohtaisuusteeman mukaisesti.
  Suoritustavat
  Itseopiskelu
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija -on perehtynyt äidinkielen, toisen kielen tai vieraan kielen opetuksen ajankohtaiseen ilmiöön -osaa kytkeä ilmiön laajempaan tutkimukselliseen ja/tai yhteiskunnalliseen kontekstiinsa -osaa suhteuttaa ilmiötä käytännön opetustyöhön ja pohtia siihen soveltuvia perusteltuja ratkaisuja -tunnistaa kehitystarpeita ja osaa hyödyntää osaamistaan hankkeessa -osaa laatia ilmiötä käsittelevän pienimuotoisen raportin
  Ajankohtaista
  Ota yhteyttä Jaana Toomariin tarkempien suoritusohjeiden saamiseksi ja kirjallisuudesta sopimiseksi.
 • KOPS1007 Projektityöskentely kielen oppimisen ja opettamisen hankkeissa 5 op (04.09.2017 - 31.08.2020) - Korppi

  Sisältö
  Projektityöskentelyn temaattinen sisältö määräytyy hankkeen kokonaistavoitteiden mukaisesti. Työskentelyssä hankitaan ohjatusti ja vastuuopettajan tarkemman ohjeistuksen mukaisesti projektinhallinnan, tiedonhaun, tiimityön sekä raportoinnin ja tiedotuksen taitoja
  Suoritustavat
  Hankkeessa työskentely opintojakson alkaessa tehdyn sopimuksen mukaisesti.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija - on perehtynyt tutkimus- tai kehittämishankkeen teoreettiseen tai pedagogiseen taustaan - hallitsee hankkeen kannalta keskeiset toimintatavat ja menetelmät - osaa työskennellä tiimissä - osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida itsenäisesti oman osuutensa hankkeessa
  Ajankohtaista
  Tämän opintojakson voi suorittaa esim. osallistumalla Kielileiriin tai muihin laitoksen kielen oppimiseen ja opettamiseen liittyviin projekteihin. Seuraa oppiaineiden sähköpostilistoja. Opintojaksolla ei järjestetä erillistä opetusta.
 • MONS1003 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu 5 op (01.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi

  Suoritustavat
  Itsenäinen työskentely: kirjallisuushaut, kirjallisuuteen perehtyminen, essee
  Esivaatimukset
  MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (aiempi koodi KLSA324)
  Sisältö
  Opintojakso on itseopiskelupaketti, jossa opiskelija kirjoittaa esseen valitsemastaan diskurssintutkimukseen liittyvästä aiheesta. Itseopiskelun tavoitteena on perehtyä opiskelijan kannalta relevanttiin diskurssintutkimuksen teemaan tai käsitteeseen sekä harjaannuttaa tieteellisistä ja kriittistä ajattelua, argumentaatiota ja kirjoittamista. Essee harjoittaa erityisesti teoreettisten näkökulmien ja käsitteiden vertailevaa tarkastelua sekä eri lähteisiin perustuvien tietojen kriittistä suhteuttamista toisiinsa ja kirjoittajan omiin näkökulmiin. Esseen on siis tarkoitus olla teoreettinen eikä siihen sisälly aineiston analyysiä. Aihe voi liittyä esimerkiksi maisterintutkielmaan. Luettava kirjallisuus ja esseen tarkka aihe sekä suorituksen aikataulu sovitaan tentaattorin kanssa.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija - on oppinut tieteellistä ja kriittistä ajattelua, argumentaatiota ja kirjoittamista - osaa suhteuttaa eri teoreettisia näkökulmia ja käsitteitä toisiinsa - tuntee ja osaa soveltaa diskurssintutkimuksellista viitekehystä - on harjoitellut akateemisen tiedonhankinnan taitoja ja ongelmanratkaisutaitoja
  Oppimateriaalit
  Ajankohtaista
  Kurssityöskentely tapahtuu Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Kun olet ilmoittautunut kurssille, ota HETI yhteys vastuuopettajaan päästäksesi Moodle-alueelle . Kurssin vastuuopettaja 10.11.2017 saakka: Sanna Tapionkaski. Kurssin vastuuopettaja 13.11.2017 alkaen: Saija Peuronen. Lukuvuonna 2017-2018 viimeinen mahdollinen palautuspäivä esseelle on 18.5.2018. Jokainen kurssin suorittaja voi sopia vuoden aikana itselleen joustavasti sopivan palautuspäivämäärän yhdessä vastuuopettajan kanssa, mutta tätä ei voi tehdä lyhyellä varoitusajalla ennen haluttua päivämäärää, vaan opettajaan on otettava yhteyttä viimeistään 7 viikkoa aiemmin. Mikäli siis haluat tehdä kurssin 18.5. mennessä, sinun on silloinkin otettava yhteyttä vastuuopettajaan viimeistään seitsemän viikkoa aiemmin, eli 30.3. mennessä. Huomaa kuitenkin, että seitsemän viikkoa on suhteellisen lyhyt aika suorituksen tekemiseen: itseopiskelupakettiin ei kuulu mitään valmista lukulistaa, vaan jokainen osallistuja etsii esseetään varten itse relevanttia kirjallisuutta. Ota siis vastuuopettajaan yhteyttä ajoissa, jotta varmistat, että itsellesi jää tarpeeksi aikaa perehtyä kurssin ohjeisiin sekä valmistella esseetä. Opettaja ei ole velvollinen ottamaan itse yhteyttä kurssille ilmoittautuneisiin, vaan tästä huolehtiminen on jokaisen opiskelijan oma tehtävä. Jos et pystykään osallistumaan kurssille, ole hyvä ja poista ilmoittautumisesi tai jos et tätä pysty Korpissa tekemään, ilmoita vastuuopettajalle. Tältä osin itseopiskeluopintojaksoja koskevat aivan samat säännöt kuin opintojaksoja, joilla on kontaktiopetusta. Mikäli haluat tehdä kurssin kesällä 2018, ilmoittaudu kurssille viimeistään maaliskuun 2018 loppuun mennessä ja ota heti yhteys vastuuopettajaan sopiaksesi kurssin suoritusaikataulusta. Kesäsuorituksiin ei voi ilmoittautua enää myöhemmin huhti-toukokuussa tai kesän aikana.
 • MONS1004 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen hankkeissa 5 op (04.09.2017 - 30.06.2018) - Korppi

  Sisältö
  Soveltava opintojakso, jolla opiskellaan ja harjoitellaan tutkijantaitoja osana monialaisen kieliasiantuntijan asiantuntijuutta laitoksella meneillään olevissa diskurssintutkimuksen tutkimusprojekteissa. Kurssilla opitaan maisterintutkielman tekemisessä tarvittavia taitoja sekä projektityöskentelytaitoja. Opintojakson keskeinen osa on työskentely käynnissä olevassa, laajemmassa tutkimusprojektissa ja tähän liittyvät avustavat tehtävät. Tarkoitus ei siis ole vain havainnoida tutkimusprojektia vierestä, vaan osallistua sen toteuttamiseen aktiivisesti itse. Aktiivisen osallistumisen lisäksi arviointia varten projektityöskentelystä kirjoitetaan jäsentynyt raportti, joka palautetaan opintojaksoa koordinoivalle opettajalle erikseen sovittavana palautuspäivänä.
  Suoritustavat
  Projektityö, kirjallinen raportti
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija • työskennellä tutkimusta avustavissa tehtävissä tutkimushankkeissa • muodostaa kokonaiskuvan tutkimushankkeen työvaiheista ja aikataulusta • työskennellä itsenäisesti ja kantaa vastuun työtehtävistään osana työryhmää • kehittää tiedonhankinnan ja -hallinnan taitojaan • kehittää projekti- ja tiimityöskentelyn sekä ongelmanratkaisutaitojaan
  Ajankohtaista
  Ilmoittaudu opintojaksolle vasta, kun olet jo alustavasti sopinut tutkimusprojektiin osallistumisesta sekä projektin vetäjän että kurssin vastuuopettajan kanssa. Suoritukseen kuuluvat tehtävät sovitaan erikseen kussakin tutkimushankkeessa. Vastuuopettaja 1.8.-20.10.2017: Sanna Tapionkaski. Vastuuopettaja 23.10.2017-31.7.2018: Maiju Strömmer. Lukuvuonna 2017-2018 projektityöskentelyn voi suorittaa Suomen Akatemian rahoittamassa Cold Rush -hankkeessa (https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/tutkimus/hankkeet/cold-rush) - kyseisen projektin osalta voit olla suoraan yhteydessä kurssin vastuuopettajana toimivaan Maiju Strömmeriin. Opintojakso on myös mahdollista suorittaa jossain toisessa laitoksen hankkeessa tai jossain muussa kuin laitoksen omassa tutkimusprojektissa, mutta projektin soveltuvuudesta tähän opintojaksoon on aina neuvoteltava etukäteen opintojakson vastuuopettajan kanssa. Muiden tutkimushankkeiden osalta opiskelija vastaa itse yhteydenotosta tutkimusprojektin vetäjiin. Opintojaksoon liittyvät tarkemmat ohjeet ja loppuraportin palautuslaatikko ovat Moodlessa. Saat vastuuopettajalta ohjeet Moodle-alueelle liittymisestä samalla, kun sovit opintojakson suorittamisesta tietyssä tutkimusprojektissa.
  Esivaatimukset
  MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (aiempi koodi KLSA324)
 • RUOS112 Svenska som andraspråk 5 op (01.08.2017 - 31.07.2020), e-tentti - Korppi

  Sisältö
  Kielitieteellisiä ja kielididaktisia luentoja ja ryhmäkeskusteluja ajankohtaisesta ruotsi toisena tai vieraana kielenä tutkimuksesta tai kirjatentti.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus ja tentti TAI kirjatentti e-tenttinä.
  Tavoite
  Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa * selvittää erilaisia lähtökohtia, joista ruotsin oppimista toisena tai vieraana kielenä on tutkittu * kertoa, millaisia tutkimuskysymyksiä, aineistoja ja analyyseja on käytetty ja mitä tuloksia on saatu * arvioida tutkimuksia kriittisesti * vertailla eri tutkimussuuntauksia.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  Perusopinnot kokonaan ja aineopinnot pääosin.
 • RUOS207 Skandinavisk litteratur 5 op (01.09.2017 - 31.07.2020) - Korppi

  Sisältö
  Skandinaavisen kirjallisuuden tuntemus on tärkeää pohjoismaisissa yhteyksissä toimiville ja ruotsia opettaville kieliasiantuntijoille. Opintojakso harjaannuttaa itsenäisen työskentelyn, ajanhallinnan, analysoinnin ja kirjoittamisen taitoja.
  Suoritustavat
  Itseopiskelu opettajan ohjeiden mukaan. Opiskelija valitsee yhdessä opettajan kanssa luettavat 6-8 kaunokirjallista teosta, joista vähintään yhden alkuperäiskieli on oltava norja, ruotsi tai tanska; myös fäärin- ja islanninkieliset teokset voivat tulla kyseeseen. Muut kuin ruotsinkieliset teokset voidaan lukea ruotsinnoksena. Teoksista kirjoitetaan esseitä.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa -sijoittaa teoksen sen kulttuuriseen viitekehykseen -analysoida ja tulkita kaunokirjallisia teoksia ja kirjoittaa esseitä.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  RUOA207 Svensk litteraturhistoria, RUOA206 Svenskans grannspråk.
 • RUOS208 Finlandssvensk litteratur 5 op (01.09.2017 - 31.07.2020) - Korppi

  Sisältö
  Suomenruotsalaisen kirjallisuuden kautta opiskelija luo kuvaa suomenruotsalaisesta väestöstä ja sen kulttuurista. Tätä tietoa kieliasiantuntijat tarvitsevat työelämässä. Opintojakso harjaannuttaa itsenäisen työskentelyn, ajanhallinnan, analysoinnin ja kirjoittamisen taitoja.
  Suoritustavat
  Itseopiskelu opettajan ohjeiden mukaan. Opiskelija valitsee yhdessä opettajan kanssa luettavat 6-8 kaunokirjallista teosta. Kirjallisuuteen tulisi kuulua proosaa, lyriikkaa, aikuisten, lasten ja nuorten kirjallisuutta, klassikkoja ja nykykirjallisuutta. Teoksista kirjoitetaan esseitä.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa -sijoittaa teoksen sen kulttuuriseen viitekehykseen -analysoida kaunokirjallisia teoksia ja kirjoittaa esseitä.
  Oppimateriaalit
  Esivaatimukset
  RUOA207 Svensk litteraturhistoria.
 • SOKS170 Soveltava kielentutkimus nyt: luentopassi 1-3 op (04.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi