19.01.2015

Kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijaksi tähtäävä pääaineopiskelija

Ruotsin kielen opetussuunnitelma 2012-2015

Kandidaatin tutkinto (HuK)

Kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijaksi tähtäävän pääaineopiskelijan kandidaatintutkinto rakentuu seuraavasti:

 

HuK-TUTKINTO 180 op

Pääaineopinnot 80 op

  • perusopinnot 30 op

  • aineopinnot 50 op

Sivuaineopinnot, esim. 80 op (väh. yksi perusopintokokonaisuus)

  • kasvatustieteellisiä/pedagogisia opintoja

  • muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja

Yleisopinnot, esim. 20 op

  • pakolliset (sivuainevalinnoista riippuen 8–11 op) ja mahdolliset valinnaiset opinnot

 

Kandidaatintutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu täällä. Seuraavassa kuvataan tarkemmin pääaineen perus- ja aineopintojen rakenne sekä tutkintoon sisältyvät pakolliset yleisopinnot.

Opetus-/suorituskieli vaihtelee.

 

Yleisopinnot (sivuainevalinnoista riippuen 8–11 op)

 

Yleisopinnot

RUOY012 Opinto- ja urasuunnittelu

1 op

Äidinkielen viestintä
(jää pois, mikäli suoritetaan suomen kielen perusopinnot)

3 op

Vieras kieli
(kirjataan suoritetuksi kandidaatintutkintoa haettaessa)

 

3 op

RUOY097 Toinen kotimainen kieli
(kirjataan suoritetuksi kandidaatintutkintoa haettaessa)

3 op

RUOY096 Kypsyysnäyte eli maturiteetti

1 op

 

Perusopinnot 30 op

 

 

Aineopinnot (50 op)

Katso vanhan ja uuden opetussuunnitelman siirtymävaiheen (1.8.2012-31.7.2013) säännöt ja ohjeet intotilaisuuden dioista 4.5.2012

 

 

 

Sivuaineopinnot

(ks. oman sivuaineesi opetussuunnitelma)

 

Sivuaineen opintoja valitaan niin paljon, että HuK-tutkinnon kokonaislaajuuden minimi 180 op täyttyy. Sivuaineen opintopistemäärän minimi riippuu yleisopintojen kokonaismäärästä. Huom! Kandidaatintutkinnon sivuaineopintoihin on sisällyttävä vähintään yksi perusopintokokonaisuus.

 

Maisterin tutkinto (FM)

 

Kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijaksi tähtäävän pääaineopiskelijan maisterintutkinto rakentuu seuraavasti:

 

FM-TUTKINTO 120 op

Pääaineopinnot 80 op

  • maisterintutkielma 40 op

  • muut syventävät opinnot 40 op

Muut opinnot 40 op

  • maisterin portfolio 5 op

  • pedagogisia opintoja ja/tai muita sivuaineita

  • mahdollisesti pääaineen täydentäviä tai valinnaisia opintoja

 

 

Filosofian maisterin tutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu täällä. Seuraavassa kuvataan tarkemmin pääaineen opintojen rakenne sekä tutkintoon pakollisena sisältyvä maisterin portfolio. Opintojaksojen kuvaukset saat esiin yksittäistä opintojaksoa klikkaamalla. Opetus-/suorituskieli vaihtelee.

 

 

Syventävät opinnot (80 op)

 

Viestintätaidot

(5 op)

RUOS201 Vetenskaplig kommunikation

5 op

Kielitieto

(valitse 0 -10 op)

RUOS202 Pragmatik

5 op

RUOS203 Sociolingvistik

5 op

RUOS204 Svensk fonologi

5 op

RUOS206 Lexikal semantik och svenskt ordförråd

5 op

RUOS217 Svenska språkets historia

5 op

Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta

(valitse 0-10 op)

RUOS207 Skandinavisk litteratur

5 op

RUOS208 Finlandssvensk litteratur

5 op

RUOS209 Språkvård

5 op

RUOS216 Sverigefinländare igår och idag

5 op

Sukukielet

(valitse 0-10op)

RUOS218 Grundkurs i danska

5 op

RUOS219 Grundkurs i norska

5 op

Tutkijan taidot

(45 op)

RUOS211 Magisterseminarium tai KLSS148 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari

5 op

RUOS212 Magisteravhandling

40 op

Suuntautumisopinnot

(10 op)

RUOS111 Utvärdering av och feedback på texter

5 op

RUOS112 Svenska som andraspråk

5 op

Valinnaiset opinnot

(valitse niin monta opintojaksoa, että kokonaisopintopistemääräksi tulee 80 op)

RUOS220 Språkplanering i Norden

5 op

RUOS221 Skrivprocess och textanalys

5 op

RUOS222-225 Forskningsprojektkurs

5 op

RUOS227 Språk och identitet 5 op

KLSS104 Kielitaidon arviointi

5 op

KLSS149 Kieltenopetuksen ajankohtaisia kysymyksiä

5 op

KLSS146 Dialoginen ja sosiokulttuurinen kielentutkimus

5 op

KLSS140 Kielikoulutuspolitiikka

5 op

KLSS158 Suullisen kielitaidon oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS156 Varhainen toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS147 Kulttuuria kielenopetukseen

5 op

KLSS141 Vieraalla kielellä oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS152 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: menetelmäpainotteinen työskentely

5 op

KLSS153 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Työskentely tutkimusprojektissa

5 op

KLSS154 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Lukupiirityöskentely

5 op

KLSS155 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Itseopiskelu

5 op

KLSS157 Työssäoppiminen aineenopettajaksi opiskeleville

5 op

KLSS903 Kielikontaktit

5 op

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen

5 op

KLSS901 Eurooppalaisen kulttuurin juuret

5 op

 

Muut opinnot

 

Maisterintutkinnon pakollisiin muihin opintoihin kuuluu lisäksi:

 

Muut opinnot

(5 op)

KLSY012 Maisterin portfolio

5 op

 

 

Muita opintoja (sivuaineopintoja, pääaineen täydentäviä opintoja tai muita valinnaisia opintoja) valitaan siten, että FM-tutkinnon kokonaislaajuuden minimi 120 op täyttyy.