16.09.2014

Sivuaineopiskelija

Ruotsin kielen opetussuunnitelma 2012-2015

Sivuaineopiskelijan opinnot rakentuvat seuraavasti:

Katso vanhan ja uuden opetussuunnitelman siirtymävaiheen (1.8.2012-31.7.2013) säännöt ja ohjeet intotilaisuuden dioista 4.5.2012

Perusopinnot (26–32 op)

Perusopintojen minimiopintopistemäärä on 26 op (sellaisella opiskelijalla, jolla on kieliaine pääaineena ja joka ei valitse KLSP-kursseja ruotsin kielen sivuainekokonaisuuteensa).

Maksimiopintopistemäärä on 32 op (sellaisella opiskelijalla, jolla on pääaineena muu kuin kieliaine ja joka valitsee kaikki KLSP-kurssit ruotsin kielen perusopintokokonaisuuteensa).

Opintojaksojen kuvaukset saat esiin yksittäistä kurssinimeä klikkaamalla. Suluissa vuosien 2009-2012 opetussuunnitelman vastaavat kurssit.

 

Viestintätaidot

(8 op)

RUOP201 Uttal och samtal (vastaa RUOP011 ja osin RUOP031)

4 op

RUOP202 Skriv- och textkompetens (vastaa RUOP015)

4 op

Kielitieto

(valitse 10–12 op)

RUOP203–204 Språkets struktur och funktion IA ja IB (vastaa RUOP006-7)

8 op

RUOP208 Boktentamen i lingvistik tai

RUOP205 Introduktion till lingvistik (vastaa RUOP051)

2 op

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen (vastaa KLSP002)

(KLSP-kurssin valitsevat ne, joilla se ei kuulu pää- tai sivuaineen opintoihin)

2 op

Kieli, kulttuuri ja

yhteiskunta

(8 op)

RUOP206 Kultur och samhälle i Norden (vastaa RUOP045)

4 op

RUOP207 Svensk prosa (vastaa RUOP031)

4 op

Suuntautumisopinnot

(valitse 0–4 op)

KLSP006 Kohti kieliasiantuntijuutta (uusi)

2 op

KLSP005 Kohti kielenopettajuutta (uusi)

2 op

 

Aineopinnot (28–34 op)

Valinnaisia suuntautumisopintoja valitaan niin paljon, että perus- ja aineopintojen yhteisopintopistemääräksi tulee vähintään 60 op.

 

Viestintätaidot

(9 op)

RUOA200 Introduktion till pragmatik (uusi)

1 op

RUOA201 Skrivande i arbetslivet (uusi)

3 op

RUOA302 Pragmatik i interaktion TAI RUOA102 Klassrumsinteraktion (vastaavat RUOA011)

2 op

RUOA204 Språkpraktik (vastaa RUOA020)

3 op

Kielitieto

(8 op)

RUOA203 Språkets struktur och funktion II (vastaa RUOA005)

4 op

RUOA208 Boktentamen (vastaa RUOA050)

4 op

Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta

(9 op)

RUOA206 Svenskans grannspråk (vastaa RUOA035)

4 op

RUOA207 Svensk litteraturhistoria (vastaa RUOA030)

5 op

Valinnaiset suuntautumisopinnot

RUOA110 Undervisningsmaterial som resurs

3 op

RUOA221 Ungdomsspråk och slang (vastaa RUOA320) 3 op

RUOS216 Sverigefinländare igår och idag (vastaa RUOS901)

3 op

RUOS217 Svenska språkets historia

3.5 op

RUOS220 Språkplanering i Norden 3-5 op

RUOS218 Grundkurs i danska (vastaa RUOS035)

5 op

RUOS219 Grundkurs i norska (vastaa RUOS040)

5 op

KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet (jää pois, jos suoritettu pääaineeseen) 3 op

KLSA124 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen (jää pois, jos suoritettu pääaineeseen)  (vastaa KLSA120)

5 op
KLSA324 Johdatus diskurssintutkimukseen (jää pois, jos suoritettu pääaineeseen)  (vastaa KLSA320) 5 op

KLSA123 Työskentely tapahtumassa tai kehittämishankkeessa


1–5 op


RUOS226 Svenska utanför klassrummet 3-5 op

 

 

Syventävät opinnot (60 op)

Opiskelija valitsee RUOS-kursseja (ml. RUOS213 Biämnesavhandling) yhteensä vähintään 40 opintopisteen verran.

 

Viestintätaidot

(valitse 0-5 op)

RUOS201 Vetenskaplig kommunikation (vain sivututkielmansa erillistutkielmana laativille)

5 op

Kielitieto

(valitse 5-15 op)

RUOS202 Pragmatik

5 op

RUOS203 Sociolingvistik

5 op

RUOS204 Svensk fonologi

5 op

RUOS206 Lexikal semantik och svenskt ordförråd

5 op

RUOS217 Svenska språkets historia

5 op

Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta

(kieliasiantuntija:

valitse 5-15 op)

opettajaksi opiskeleva:

valitse 0-15 op)

RUOS207 Skandinavisk litteratur

5 op

RUOS208 Finlandssvensk litteratur

5 op

RUOS209 Språkvård

5 op

RUOS216 Sverigefinländare igår och idag

5 op

Tutkijan taidot

(valitse 20-25 op)

RUOS211 Magisterseminarium (vain sivututkielmansa erillistutkielmana laativille)

5 op

RUOS213 Biämnesavhandling

20 op

Valinnaiset

suuntautumisopinnot

 

RUOS111 Utvärdering av och feedback på texter

5 op

RUOS112 Svenska som andraspråk

5 op

RUOS218 Grundkurs i danska

5 op

RUOS219 Grundkurs i norska

5 op

RUOS220 Språkplanering i Norden

5 op

RUOS221 Skrivprocess och textanalys

5 op

RUOS222-225 Forskningsprojektkurs

5 op

RUOS227 Språk och identitet 5 op

KLSS306 Kriittinen diskurssintutkimus

5 op

KLSS341 Mediadiskurssin tutkimus

5 op

KLSS322 Vuorovaikutuksen tutkimus

5 op

KLSS325 Diskurssintutkimuksen vaihtuva-alainen erikoistumiskurssi I

5 op

KLSS326 Diskurssintutkimuksen vaihtuva-alainen erikoistumiskurssi II

5 op

KLSS328 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen tutkimusprojektissa

5 op

KLSS329 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu

5 op

KLSS104 Kielitaidon arviointi

5 op

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen

5 op

KLSS146 Dialoginen ja sosiokulttuurinen kielentutkimus

5 op

KLSS140 Kielikoulutuspolitiikka

5 op

KLSS158 Suullisen kielitaidon oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS156 Varhainen toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS141 Vieraalla kielellä oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS147 Kulttuuria kielenopetukseen

5 op

KLSS149 Kielenopetuksen ajankohtaisia kysymyksiä

5 op

KLSS152 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: menetelmäpainotteinen työskentely

5 op

KLSS153 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: työskentely tutkimusprojektissa

5 op

KLSS154 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: lukupiirityöskentely

5 op

KLSS155 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Itseopiskelu

5 op

KLSS157 Työssäoppiminen aineenopettajaksi opiskeleville

5 op

KLSS903 Kielikontaktit

5 op

KLSS901 Eurooppalaisen kulttuurin juuret

5 op