01.08.2018

RUOS229 Teori och praktik i grammatikundervisning

 

RUOS229 Teori och praktik i grammatikundervisning 3-5 sp

Innehåll: Syftet med momentet är att studeranden utvecklar sina teoretiska och metodologiska kunskaper i andraspråksinlärning och grammatikundervisning. Samtidigt övar studenten i arbetslivsfärdigheter som t.ex. informationssökning, analys- och rapporteringsförmåga, analytiskt tänkande, självständigt arbete. Studeranden lär sig också att gestalta större helheter.  

Inlärningsmål: Efter denna kurs kan studeranden

    • redogöra för utvecklingen av teorier som ligger bakom grammatikundervisning och sätter sig in i de nyaste teorierna.
    • granska kritiskt, jämföra och göra en syntes av de teorier och synvinklar som finns inom området

Den studerande som avlägger denna kurs som en del av sina fördjupade studier kan dessutom

    • tillämpa en vetenskaplig teori/teorier när hen planerar sin grammatikundervisning
    • beakta målgruppen och tidsramarna
    • använda lämpliga undervisningsmetoder

Examination: Uppgift 1 (3 sp): Teoretiska perspektiv på grammatik. Uppgift 2 (2 sp): Praktisk tillämpning på teoretisk grund. Uppgifterna inlämnas skriftligt och enskilt. Om studenten på fördjupad nivå väljer att göra de båda delarna (Uppgift 1 och Uppgift 2) görs det en helhetsbedömning av de två delarna först efter att studenten har lämnat in de båda uppgifterna. Tillämpningsuppgiften på fördjupad nivå kan även göras parvis.

Tidpunkt: 3:e–5:e året. Tidigast i samband med kandidatseminariet.

Förkunskaper: Språkets struktur och funktion 1A + 1B och Språkets struktur och funktion 2

Målgrupp: Studerande på ämnesstudienivå eller på fördjupad nivå. På ämnesstudienivå: 3 sp, på fördjupad nivå: 3–5 sp.

Bedömning: 0-5 (Obs! Helhetsbedömning av Uppgift 1 och Uppgift 2)

Litteratur: Enligt lärarens anvisningar (se förslag på litteratur nedan) + egna källor

 

 

Instruktioner för Uppgift 1: Teoretiska perspektiv på grammatik

Procedur:

-          Välj en av de två frågeställningar du får från läraren.

-          Skriv en reflekterande, jämförande och analyserande essä på 5-10 sidor som besvarar denna fråga/problemställning.

-         Sök självständigt efter relevant litteratur som behövs för att besvara frågan.

Nedan finns tips på litteratur men du förväntas vid behov söka vidare källor på egen hand. Kom ihåg att det finns bra sökmotorer och resurser via biblioteket, personal där som kan hjälpa dig, och det finns snabbkurser du kan genomgå för att hitta det du behöver! Tänk på att du kan behöva ta reda på vad ett visst begrepp eller en viss teori heter på såväl svenska som engelska för att kunna söka efter det du behöver. Använd huvudsakligen andra källor än de som vi har i samband med annan kurslitteratur t.ex. Boktentamen: Tornberg (2012), Abrahamsson (2009).

-          I din essä ska du använda flera olika källor och göra en syntes av dem och låta dem ”diskutera”.  Låt även din egen röst höras.

Använd gärna såväl böcker (bokkapitel) som vetenskapliga artiklar! Undvik www-källor som Wikipedia, populärvetenskapliga tidskrifter eller nyhetsartiklar.

-          Utformningen på essän är ganska fri men ska ha frågeställningen som rubrik. Följ vetenskapliga konventioner vad gäller referensteknik, källförteckning och lämplig stilnivå.

-          Essän ska skrivas enskilt och ska sändas som bilaga till läraren. 

-          Uppgiften bör genomföras inom 6 veckor efter att du har fått uppgiften. Kom ihåg att 3 studiepoäng motsvarar ca 80 timmars arbetsinsats.

Vad bedöms?

-          Hur essän påvisar att man har inhämtat kunskaper om grammatiska teorier och perspektiv.

-          Hur frågeställningen har besvarats, vilka relevanta källor som har använts och hur dessa har nyttjats för att besvara frågeställningen.

-          Graden av kritisk analys och självständig reflektion.

-          Nytänkande (Sök gärna nya perspektiv på grammatikundervisning eller jämför nya teorier med några gamla!)

-          Rapportens utformning (vetenskaplig stil och vedertagna vetenskapliga konventioner)

 

 

Instruktioner för Uppgift 2: Praktisk tillämpning på teoretisk grund

Antingen lämnas uppgiften (minst 5 sidor) in helt och hållet som skrivuppgift (plan av moment/lektion) ELLER som skrivuppgift (minst 3 sidor)+faktisk praktisk tillämpning (minst 3 sidor) i form av undervisningsmaterial

Procedur:

-          Planera hur du skulle kunna tillämpa den teoretiska delen (uppgift 1) i praktiken. Du kan också välja en annan teoretisk referensram än den som du hade i uppgift 2, om du vill, men det ska finnas en teoretisk bakgrund (teori + ”grammatikområde”) bakom det planerade undervisningsmomentet (så att du kan motivera dina val när du planerar ditt undervisningsmoment)

I ALLA uppgifter/rapporter ska finnas:

-          en teoretisk bakgrund (teori + ”grammatikområde”)

-          målgrupp och omfattning för det tänkta/planerade undervisningsmomentet

-          beskrivning av momentet + eventuellt faktiskt genomförande (t.ex. under lärarpraktiken/ett vikariat)

-          reflektion/rapport över hur det gick ELLER avslutande reflektioner (t.ex. potentiella begränsningar)

-          Uppgift 2 kan göras enskilt eller parvis, men uppgiften ska lämnas in enskilt. Den ska sändas som bilaga till läraren.

-          Uppgiften bör genomföras inom 8 veckor efter att du lämnat in uppgift 1. Kom ihåg att 2 studiepoäng motsvarar ca 54 timmars arbetsinsats.

Vad bedöms?

-          Hur teori och praktik hänger ihop,

-          Tillämpningsbarhet (hur tillämpningsbart och realistiskt undervisningsmomentet är)

-          Kreativitet och nytänkande

-          Rapportens utformning (vetenskaplig stil och vedertagna vetenskapliga konventioner)

Tips! Var extra noga med att kontrollera att eventuella grammatikövningar är språkligt korrekta.

Litteraturtips (Kom ihåg att du även bör söka egna relevanta källor! Använd gärna vetenskapliga artiklar!)

Batstone, R. (1994). Grammar (Language Teaching: A Scheme for Teacher Education). Oxford: Oxford University Press

Benati, A.E. 2013. Issues in second language teaching. Sheffield: Equinox. (Chs 2 and 3).

Boström, L. (2004) Lärande & metod. Lärstilsanpassad undervisning jämfört med traditionell undervisning i svensk grammatik

Boström, L. & Josefsson G. (2006). Vägar till grammatik. Studentlitteratur.

Doughty, C. & Williams, J. (ed.). Focus on Form in Classroom Second Language Acquisition. Cambridge Applied Linguistics. Cambridge University Press.

Gerncross, G., Puchta, H. & Thornbury, S. (2007). Teaching Grammar Creatively.

Hinkel, E. & S. Fotos (eds.) 2002/2008. New perspectives on grammar teaching in second language classrooms. New York: Routledge.

Larsen-Freeman, Diane (2003) Teaching Language: from grammar to grammaring. Boston (Mass.): Heinle.

Larsen-Freeman, D. & Anderson, M. (2011). Techniques & principles in language teaching

Larsen-Freeman, D. & Celce-Murcia, M. (2015). The Grammar Book: Form, Meaning and Use for English Language Teachers, 3rd edition. Boston: National Geographic Learning/Cengage.

Keck C. & Kim Y. (2014). Pedagogical Grammar. John Benjamins Publishing Company à finns på biblioteket i elektronisk form

Nassaji, Hossein & Fotos, Sandra (2011). Teaching grammar in second language classrooms: integrating form-focused instruction in communicative context. Abingdon: Routledge.

Thornbury, S. 1999/2006. How to teach grammar. Harlow: Longman. 

Tingbjörn G. (1995). Svenska som andraspråk Lärarbok 1 – en introduktion. Natur & Kultur.

http://svenska.gu.se/digitalAssets/1528/1528735_lyngfelt_grammatik_150506.pdf