16.09.2014

A-H: Ahokunnas-Höykinpuro

Ahokunnas, Eila: Språket i Carl Pipers dagbok 1963

Ahonen, Elina. Utveckling av uttal hos svensk- och tyskstuderande undere utlandsstudier 2013

Asiasanat: uttal, uttalsinlärning, utlandsstudier, studentutbyte, inlärningskontext

Ahonen‑Marjomaa, Merja: Victor Rydberg och hans Singoalla 1990

Asiasanat: Rydberg, Victor, Singoalla, klassinen, antiikki, myytit

Ahopelto, Mari & Ahopelto, Minna: Motsvarigheter till finskans OVS- och OSV-ordföljd i svenskan 2001

Asiasanat: OVS- och OSV-satser, kontrastiv analys, ordföljd, informationsstruktur, objekt, topikalisering, fokusering

Ahopelto, Minna - ks. Ahopelto, Mari & Ahopelto, Minna

Ahtola, Kirsti: Talspråkliga drag i Strindbergs dramatik 1972

Airaksinen, Laura: Genrer i gymnasieläroböcker i svenska och engelska - Textproduktionen återspeglad mot genrepedagogiska tänkesätt 2009

Asiasanat: genrer, läroböcker, skrivande, genrepedagogik

Aittola, Maria: Ortografiska fel hos cp-skadade elever 2003

Asiasanat: cp-skada, inlärning, inlärningssvårighet, vokal- och konsonantbehärskining

Alakotila, Outi & Aro, Tuula: Läroboken som svensklärarens hjälpmedel 2002

Asiasanat: läroboksbundenhet, lärobok

Alanen, Annaleea: Winnie-the-Pooh Through Decades and Across Cultures: Translation of culture-bound features in children=s literature (Sivulaudaturtutkielma) 2000

Asiasanat: translation, source language, target language, children=s literature, culture

Alatalo, Anne Maarit: Att svära på svenska 1983

Asiasanat: sosiolingvistiikka, kirosanat

Alhosaari, Helena: Naturskildringen i 1900‑talets svenskösterbottniska litteratur 1974

Allonen, Marjaleena: Språkliga observationer i Esaias Tegners brev 1973

Andersen, Anne Greta: Tove Ditlevsen, kvinna och författare av sin tid 1988

Annala, Anne & Lång, Marianne: En enkätundersökning om svenska språkets ställning inom hotellbranschen i Finland 2001

Asiasanat: hotellbransch, svenskkunskaper, behov och användning av svenska, attityder

Antola, Erja: Zu dem Begriff Modalwort und seinen Realisationen im Deutschen und im Schwedischen 1983 (Sivulaudaturtutkielma)

Anttila, Kari: Hur skiljer sig flickornas och pojkarnas språk i de finska studentuppsatserna i svenska 1986

Asiasanat: tyttöjen ja poikien kielen erot, suom. ylioppilasaineet, ruotsin kieli

Anttonen, Arja: Språk och stil i Nils Hövenmarks fyra första deckare 1979

Anttonen, Pertti: Ria Wägner som kåsör och författarinna 1974

Aro, Tuula - ks. Alakotila, Outi & Aro, Tuula

Asikainen, Eija: Studier över rubrikspråket. En jämförande analys av meningsbyggnaden i Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter 1979

Asplund, Anne: Olika utelämningstyper i finnars inlärarsvenska och svenskars inlärarfinska 1999

Asiasanat: språkinlärning, inlärarspråk, utelämning, förenkling

Asunmaa, Jaana: Om läsbarhet - läsbarhetsprövning av tre läroboksserier i svenska för det finska gymnasiet 1988

Autio, Risto: De nusvenska verbalsubstantiven på ‑ning, ‑ande, ‑else och ‑an i tidningsspråk och skönlitteratur 1970

Auvinen, Hanna: Runeberg och Molnets Broder 1999

Avikainen, Riitta: Fixering av typisk rikssvenska 1974

Avikainen, Virpi: Skillnader mellan formell och informell språkinlärning 1992 (Sivulaudaturtutkielma)

Asiasanat: andraspråksinlärning, motivation, läromaterial

Berg, Anna-Maija: ATvångssvenska@ - gymnasisternas inställningar till svenska språket och de svenskspråkiga hos gymnasisterna i Mellersta Finland 2001

Asiasanat: motivation, attityd, inställning, stereotypier, språkinlärning, valfrihet

Björklund, Marit & Mattila, Päivi: Om ordföljd samt om placering av negation och adverbial i vuxna invandrares svenska 1996

Asiasanat: andraspråksinlärning, inlärarspråk, transfer, övergeneralisering

Björlund, Janica: En analys om benämningar på dagrovfåglar i svenskan och finskan - Fåglar som häckar i Norden 2008

Asiasanat: semantiikka, etymologia, lintujen nimistö

Blek, Ari: Natursymbolerna i statarskolans trettiotalsromaner 1985

Asiasanat: luonnonsymbolit ja statarskolan, yhteiset piirteet

Boe, Tarja: Om riktningsuttryck i finskan och svenskan 1986

Boman, Hilkka: Berättarkonst och stil i Björn‑Erik Höijers "Videvisan" 1966

von Bonsdorff, Birgitta: Sagan som samhällsspegel. En socialhistorisk studie av det finlandssvenska samhället på 1930‑, 1950‑ och 1970‑talet avspeglat i sagan. 1989

Asiasanat: suomenruotsalainen yhteiskunta, asenteet, sukupuoliroolit

Bäckström, Marko & Salmela, Jaana: Analys av finskspråkig språkinlärares kommunikationsstrategier i samtal på danska 1995

Asiasanat: språkinlärning, interspråk, kommuniationsstrategier

Chydenius, Leena: Några kvinnogestalter i Kerstin Ekmans romaner "Häxringarna", "Springkällan"och "Änglahuset" 1981

Colliander, Sakari: Språk och stil i Z. Topelius' "Fältskarns berättelser", Första cykeln 1965

Dahl, Maritta: Språket i teaterrecensioner i Dagens Nyheter 1981

Damsten, Irma: Bildspråket i Edith Södergrans diktning 1979

Ehrstedt, Anneli: Om felen i finskspråkiga språkcenterstuderandes skriftliga prov 1990

Asiasanat: virheanalyysi, interlingvaalinen ja intralingvaalinen virhe

Einonen, Päivi: Visuella verb i finskan och svenskan 1987 (Sivulaudaturtutkielma)

Asiasanat: semantisk analys, visuella handlings‑ och erfarenhetsverb, kopulativa och källorienterade synförnimmelseverb, estetisk‑poetisk översättning

Einonen, Virpi: Morfologin i Svestudex och Finstudex ‑ en felanalys 1991 (Sivulaudaturtutkielma)

Asiasanat: morfologiska fel, felanalys, analytiska och syntetiska språk, interferens

Elfving, Mervi: Engelska lån i 1990-talets tidningssvenska. En analys av språket i en rikssvensk veckotidning 1998

Asiasanat: engelska, lånord, tidningssvenska

Eriksson, Marianna: Om substantivfelen i approbatur‑ och laudaturstudenternas tal 1986

Asiasanat: transferi, interferenssivirhe, interlingvaali virhe

Erkama, Mari. Spel, sång och skoj - det är vad språkinlärning består av! Kooperation och musik i språkundervisning - ett undervisningspaket 2013

Asiasanat: musiikki kieltenopetuksessa, yhteistoiminnallisuus, oppimateriaali, Da Capo

Eränen, Heli: Om böjning av främmande ord i tidningssvenskan 1984

Asiasanat: vierasperäiset sanat ja niiden taivutus, sanomalehtikieli

Eskelinen, Arja: Det psykologiserande draget i romankompositionen i fyra svenska 1900‑talsromaner 1974

Eskelinen, Kielo: Kvinnogestalterna i Sven Delblancs Samuels döttrar 1987

Asiasanat: naishahmot, maallistuminen, Raamatun vaikutus kieleen ja sisältöön

Eskola, Seppo: Om adjektivets valens i svenskan 1981

Franssi, Johanna & Naski‑Seppänen, Annika: Om pronomenfel i abiturientuppsatser 1989

Asiasanat: virheanalyysi, pronomini

Fredrikson, Kerttu: Det fantastiska Tulavall. De fantastiska inslagen i Irmelin Sandman Lilius' krönika om Tulavall 1990

Asiasanat: satu, fantasiakirjallisuus, myytti, eskapismi

Fäldt, Asta: Studier över språket i Nils Reuterholms Journal 1963

Föhr, Arja ja & Naukkarinen, Juha: Etiken i Havamal och hur den realiseras i två isländska sagor 1990

Asiasanat: etiikka, Havamal, muinaisislantilainen kirjallisuus, saaga

Grönroos, Eila: Lotta-böcker och deras finska översättningar 1997

Asiasanat: översättningsvetenskap, stil, stilistik, pragmatik

Haapakoski, Airi: Studie över språk och stil i Jacob Wallenbergs Min son på galejan 1967

Haapamäki, Johanna: Nominalfrasens stuktur som subjekt i finska gymnasisters inlärarsvenska 2010

Asiasanat: nominilauseke, subjekti, ainekirjoitus, kielenoppiminen, oppijakieli

Hahle, Leena: Den handikappade förr och nu ‑ En studie kring ett motiv hos Irmelin Sandman-Lilius, Martha Sandwall‑Bergström, Birgitta Bergman och Marita Lindquist 1986

Asiasanat: vammainen ennen ja nyt

Hahtala-Pirskanen, Mari: Svenska språket hos elever i Svenska skolan i Varkaus  2005

Asiasanat: Andraspråksinlärning, svensk skola, riksomfattande prov, uppsats

Haikala, Anne & Kiviniemi, Elisa: Finskspråkiga grundskoleelevernas behärskning av vissa centrala svenska strukturer 1990

Asiasanat: rakenne, opetussuunnitelma, perustavoite‑ehdotus, oppimisteoria, opetusmetodi

Hakala, Auli-Vuokko: Skolsvenskan i finska och svenska öron 1995

Asiasanat: muntliga språkkunskaper, skolsvenska

Hakkarainen, Anna: Svensklärares tankar om bedömning av språkfärdighet 2011

Asiasanat: arviointi, kielitaito, ruotsinopettaja, yläkoulu, lukio

Hall, Irene & Puranen, Paula: Felmarkeringar i abiturientuppsatser - indikator för bristande språklig kompetens hos icke‑infödda svensklärare 1990

Asiasanat: kielellinen ja kommunikatiivinen kompetenssi, virheiden korjaus, ylioppilasaine

Halonen, Katja & Helenius, Satu: Direktiva och kommissiva talhandlingar i serietidningen Kalle Anka 2001

Asiasanat: syntax, pragmatik, talhandlingar, samarbetsprincip

Halonen, Päivi: Främlingskapet och dess yttre form: döden i Eyvind Johnsons Romanen om Olof 1979

Halttunen, Irmeli: Om artikelbruket beträffande generellt species 1972

Hannila, Sonja: Engelska lånord i datortidningarna PC För Alla och MikroBitti

Asiasanat: englanninkieliset lainasanat, tietotekniikka

Hannuksela, Eija: Affektiva faktorer i niondeklassisters svenskinlärning i den finska grundskolan 1997

Asiasanat: jaguppfattning, attityd, motivation, svenskinlärning

Hanttu, Eeva: Den nordiska kulturen i läroböcker i svenska i det kursformade gymnasiet 1989

Harju, Sanna: Bruket och behärskningen av verbformer i svenska språket hos finska gymnasiestudenter 2013

Asiasanat: verbmorfologi, målspråksenlig, målspråksliknande

Harju-Ontto, Anne: Videokonferensbaserad språkundervisning på lågstadiet: projektet Distansfranska. Kommunikation, interaktion och attityder 1999

Asiasanat: distansundervisning, elevautonomi, kommunikativ språkundervisning, videokonferens

Hartikainen, Tuulikki: Naturen som motiv hos 1900‑talets finlandssvenska författare 1972

Hassinen, Niina: MÅNGSIDIGHET, INSÄNDARFORMALIA OCH ARGUMENT. Jämförelse av insändare skrivna av finska och svenska språkinlärare  2012

Asiasanat: mielipidekirjoitus, argumentointi, tekstityyppi, monipuolisuus, kielenopiskelija

Hassinen, Pia & Koski-Kujala, Kirsi: Grammatiktestet i inträdesprovet till svenska språket vid Jyväskylä universitet 2008
Asiasanat: sisäänpääsykoe, ruotsin kielioppi, prosessoitavuusteoria

Hassinen‑Laffitte, Sirkka: Verbet på andra plats ‑begränsningen i studentuppsatser skrivna av finskspråkiga abiturienter 1987

Asiasanat: verbi toisella paikalla ‑rajoitus, paikanpitäjä, virheanalyysi, kontrastiivinen analyysi, interferenssi

Haukio, Eija: Om produktnamn i reklamspråket 1983

Asiasanat: tuotenimet, mainoskieli, mainokset ruotsalaisissa viikkolehdissä

Hauskamaa, Kaija & Härö, Pauliina: Adjektivkongruens i longitudinellt perspektiv i gymnasistuppsatser 1994

Asiasanat: adjektivkongruens, attribut, predikativ, felanalys, språkinlärning, longitudinellt studium

Hautakoski, Annikki: Utbrytning i nusvenska texter i olika stilarter 1978

Hautala, Marianne: Typiska lexikala drag och kommunikationsstrategier i finskspråkiga grundskoleelevers inlärarsvenska 1997

Asiasanat: skriven kommunikation, inlärarspråk, kommunikationsstrategier

Haverinen, Laura: Placeringen av nekningsordet inte i finnars inlärarsvenska 2007

Asiasanat: nekningsord, språkinlärning, ordföljd

Haverinen, Sanna: Receptiv ordkunskap och läsfärdighet i de allmänna språkexamina 1998

Asiasanat: ordkunskap, läsfärdighet, flervalstest, flervalslucktest, bedömningstest, rätt/fel

Havinen, Pirjo: Studie över språk och stil i Christer Kihlmans "Se upp Salige" 1967

Havola, Irma: Observationer beträffande substantiv och adjektiv hos C.F. Mennander och Carl von Linné 1972

Heikkanen, Anne: Svenskundervisning på vuxenlinje i närvårdarutbildning 1995

Asiasanat: närvårdarutbildning, språkinlärning, svenskundervisning

Heikkilä, Riitta: Om sociala problem i några norrländska 1900‑talsromaner 1979

Heikkilä,Tiina: Finlandssvenska drag i dagens finlandssvenskt tidningsspråk 1999

Asiasanat: finlandism, fennicism, finlandssvenska, tidningsspråk

Heikkinen, Anne: Behandlingen av artikelbruket i svenskläroböcker på 1970‑talet 1990

Asiasanat: artikkeli, opetusmenetelmä, opetussuunnitelma, oppikirja

Heikkinen, Mira & Vatanen, Kaisa: Svensklärarnas subjektiva syn på sina språkkunskaper och utveckling i arbete 2001

Asiasanat: språklärare, kommunikativ kompetens, självbedömning, självutveckling

Heikkinen, Pirjo: Adjektiv i moderna svenska veckotidningar 1976

Heikkinen, Pirjo: Syntaktiska drag hos Moa Martinson och Ivar Lo‑Johansson 1985

Asiasanat: fundament, dubbel satsdel, epätäydelliset lauseet, lauseiden pituus - kaunokirjalliset teokset

Heikkinen, Terttu: "Höga ord" hos Gustaf Filip Creutz och Carl Mikael Bellman 1970

Heikkinen, Virpi: Kraftuttryck och tillmälen i serietidningen Kalle Anka 2000

Asiasanat: tillmälen, kraftuttryck, serietidningar

Heimberg, Minna: Återkopplingens roll i svenskstudierna på universitetsnivå 2008
Asiasanat: palaute, monitorointi, itsesäädelty oppiminen
Heino, Eila: Franska låneord och gallicismer i Gustav III:s svenska brev 1977

Heino, Martti: Studier över fundamentering i svenskan 1978 (Lisensiaatintutkielma)

Heinonen, Helmi: Språkliga utvecklingsdrag i Hufvudstadsbladets ledande artiklar 1890‑1966 1968

Heinonen, Maija: Om troper i en EU-debatt i Sveriges riksdag 2003

Asiasanat: trop, metafor, retorik, tvärvetenskaplig

Heinonen, Päivi & Virtanen, Aila: Ordningsföljden mellan olika grammatikmoment i tre läroböcker 1989 (Sivulaudaturtutkielma)

Asiasanat: kielioppi, opetusjärjestys, opetussuunnitelma, oppikirja

Heiskanen, Päivi: Fel i användningen av nominalfraser i uppsatser skrivna av finska abiturienter 1987

Asiasanat: nominaalifraasi, genus, kongruenssi

Heiskanen, Raili: Människoskildringen i Per Olof Sundmans och Sara Lidmans romaner. En jämförelse 1967

Helander, Johanna & Väisänen, Tuija: Testtyp och färdighetsnivå i finska inlärares svenska 1999

Asiasanat: färdighetsnivå, testtyp, språkinlärning

Helenius, Satu - ks. Halonen, Katja & Helenius, Satu

Helin, Saana. Språkinlärningsstrategier hos gymnasieelever med dyslexi. Sex fallstudier. 2009

Asiasanat: dyslexi, gymnanisium, inlärningssvårighet, läs- och skrivssvårighet, inlärningsstrategi

Hellund, Keijo & Kujanen, Kari: Studier över underordnade satser 1983

Henriksson, Nina: Kohesion i inläraruppsatser 2003

Asiasanat: kohesion, inläraruppsats, textanalys

Hentunen, Sirkka: Människoskildringen i tre självbiografiska romaner av Moa Martinson 1979

Herranen, Kati: Attityder till vänortsverksamhet 2002

Asiasanat: attityder, fadderort, vänort, vänortsverksamhet, Pohjola-Norden

Hiilos, Hilkka: Substantivkorrelatets species i relativkomplexet 1964 (Lisensiaatintutkielma)

Hiekkapelto, Tanja: Färdighet i svenska hos studerande vid Norra-Savolax yrkeshögskola 2003

Asiasanat: yrkeshögskola, inlärningsattityder, språktest, utgångsnivå

Hietala, Arja: Analys av översättning från källspråk till målspråk Sinä olet suuri - Du är stor 2008
Asiasanat: översättningsvetenskap, översättningsprocess, ridkonst, ryttare

 

Hildén, Antti: Om bildspråket i tre romaner av Jan Fridegård 1991

Asiasanat: Jan Fridegård, bildspråk

Hintikka, Irma: Land och stad i svensk litteratur 1975

Hirvelä, Inger: En textlingvistisk analys av Märta Tikkanens Århundradets kärlekssaga 1978

Hirvinen, Raili: Talspråk och skriftspråk i C.J.L. Almqvists "Det går an" 1963

Hirvonen, Helena: Bildspråket i Bo Balderssons deckare 1980

Hirvonen, Raili: Språk och stil i Astrid Lindgrens Pippi Långstrump och Rasmus, Pontus och Toker 1967

Holappa, Tarja: "Det skulle vara roligt om man kunde diskutera och förstå vad den andra talar om." Finska sjundeklassisters uppfattningar om svenska och engelska och om inlärning av dessa språk. 2009

Asiasanat: uppfattning, sjundeklassist, svenskinlärning, engelskinlärning

Hollmén, Jenny: Finska gymnasisters upplevelser av och uppfattningar om sin muntliga språkfärdighet i svenska 2007

Asiasanat: viestintä, kommunikatiivinen kompetenssi, kielen oppiminen, affektiiviset tekijät, kieliminä, motivaatio, asenne, viestintäarkuus

Holopainen, Anni: Studenters uppfattningar om metoder för inlärning av svenska och engelska: De bästa respektive minst lyckade sätten att lära sig svenska i grundskolan och gymnasiet 2013 (Biämnesavhandling)

Asiasanat: oppijan käsitykset, opettajan käsitykset, oppimismetodit, sosiokulttuurinen teoria

Holopainen, Liisa: Den moderna svenskan i Hans Granlids "Mottagning" 1974

Honkanen, Anne & Majuri, Anniina: Hur ämneslärarutbildningen motsvarar arbetslivets krav - fyra unga svensklärares erfarenheter och uppfattningar 2010

Asiasanat: aineenopettajakoulutus, ruotsin kielen opettaja, asiantuntijuus, käsitys, kokemus

Honkanen, Milla & Valtonen, Eveliina: Lexikal transfer i engelska och tyska samt uppfattningar om förhållandet mellan ordförråden i förstaspråket, engelska och tyska: Jämförelse mellan svenskspråkiga och finskspråkiga gymnasister 2009

Asiasanat: lexikal transfer, positiv och negativ transfer, förstaspråk, språksläktskap, ord, ordförråd, ordinlärning

Honkavaara, Katariina & Natunen, Tuija: Ordinlärningsstrategier hos gymnasister och svenskstuderande 2001

Asiasanat: inlärning, begreppet ord, ordinlärningsstrategier

Huida, Ulla-Mari: Lexikon i finska gymnasisters inlärarsvenska 1996

Asiasanat: lexikon, ordinlärning, longitudinell performansanalys, felanalys

Huolman, Mia & Syngelmä, Minna: Om ordföljden i början av huvudsatser och bisatser i skriven och talad inlärarsvenska 1999

Asiasanat: syntax, huvudsats, bisats, skrift, tal, inlärarspråk, fundament, inversion, rörlig bestämning

Huotari, Arja: De finska satsmotsvarigheterna och deras ekvivalenter i svenskan 1982

Huovila, Tiina: Zur Prädikativergänzung des Deutschen und ihren Entsprechungen im Schwedischen 1984 (Sivulaudaturtutkielma)

Hursti, Minna: Dramapedagogikens möjligheter i svenskundervisning - svensklärares uppfattningar och erfarenheter  2011Asiasanat: draamapedagogiikka, kieltenopettajat, kielen oppiminen, vieraskielinen opetus

Huttu, Sini: Formella förändringar i den finska översättningen av Monika Fagerholms Glitterscenen 2011

Asiasanat: kääntäminen, käännösvastine, näkökulman vaihto, ruotsin kielie, suomen kieli

Huttunen, Heidi & Lummukka, Niina: Inlärningsstilar i inlärning av främmande språk 2002

Asiasanat: inlärning, inlärningsstil, kognitiv stil

Huttunen, Jaana: Om placera‑verbens semantik i finskan och svenskan 1989

Huttunen, Ulla‑Marjatta: Några språkliga och stilistiska jämförelser mellan F.E. Sillanpääs roman "Nuorena nukkunut" och dess översättning till isländska 1970

Huuha, Tuija: Ordbildning i studentuppsatser och läroböcker i svenska 1989

Asiasanat: morfologia, sananmuodostus, opetussuunnitelma, kontrastiivinen kielioppi, virheanalyysi, sisällönanalyysi

Huuskonen, Sanna & Juutilainen, Katja: Zu den passivischen Konstruktionen im Deutschen und Swedischen 2003

Asiasanat: pääluokat, passiivi, passiivin parafraasit, bilateraalinen kontrastiivinen analyysi

Hyttinen, Annikki: Observationer beträffande nya drag i den moderna tidnignssvenskans avledningar 1972

Hytönen, Soili: De besatta - Om Walentin Chorells mansskildring i hans romaner om de komplexfulla männen 1997

Asiasanat: Walentin Chorell, personskildring, psykoanalys

Hyytiälä, Pirjo: Om direkt och indirekt objekt 1978

Hyökyvaara, Elisa: En studie över männen i Per Anders Fogelströms stadsromaner 1995

Häivälä, Heikki: Förflyttning och befintlighet; finskans källbetecknande postpositionsfraser och deras motsvarigheter i svenskan 1999

Asiasanat: kontrastiv analys, översättning, satssemantik, rumsadverbial, riktningsuttryck, postpositioner, prepositioner

Häivälä, Sirkka: En undersökning av vardagssvenskan 1974

Häkkilä, Maria: En eftermiddag blev det höst. Tua Forsströmin lyriikan puhujat ja aika. 2000 (Sivulaudaturtutkielma)

Häkkilä, Suvi: Svenska språkets värde och funktioner - språkhierarkier i flerspråkig nätkontext 2009

Asiasanat: diskurssi, monikielisyys, monikielisyys resurssina, kieli Internetissa, matkailu, ruotsin kieli, kie

Häkkinen, Sirpa: Motiv i tre böcker av Kerstin Thorvall l991

Asiasanat: motiv

Hämäläinen, Eila: Språket i Georg Normans Visitatio Gustaviana 1963

Hämäläinen, Hannele: Om infinitiven i svenskan 1976

Hämäläinen, Irene: Om aktivens och passivens förekomst inklusive omskrivningar i en finlandssvensk och en svensk tidning 1977

Hämäläinen, Jenni: Frågornas illokuta funktioner i filmen Kopps 2008

Asiasanat: frågor, illokuta funktioner, talhandlingar

Hämäläinen, Sari: Verbmorfologi i finska gymnasisters inlärarsvenska 1995

Asiasanat: språklärning, verbmorfologi, morfologi, longitudinellt studium

Hänni, Tuija: Om ortografiska fel i finska abiturienters studentuppsatser i svenska 1987

Asiasanat: virheanalyysi, oikeinkirjoitus, kirjoitusvirheet

Hänninen, Jarmo: Fotbollsjournalistik i svenska och engelska dagstidningar 2103

Asiasanat: fotboll, sportjournalistik, innehållsanalys

Hänninen, Leena & Laitinen, Aino: Ålderdom, demens och språk - uppfattningar hos vårdspersonal om demenssjukdom och dess inverkan på tvåspråkiga åldringars språkkunskaper 2011

Asiasanat: dementia, kaksikielisyys, vanhuus

Hänninen, Sylvi. Pluralis i svenska: färdigheter och inlärningsstrategier hos åttondeklassare 2014

Asiasanat: deklinaatio, nominaalifraasi, oppimisstrategiat, deklaratiivinen tieto

Hänninen, Tiina: En semantisk studie av några nedsättande personbenämningar i finskan och svenskan 1989

Asiasanat: emotionaalinen ja konnotatiivinen merkityskomponentti, assosiaatio

Härkönen, Merja: Om stil och syntaktisk struktur i svenskspråkiga tidningsrubriker 2006

Asiasanat: syntax, stil, nyhetsjournalism

Härkönen, Tapani: Finlandismen hos finlandssvenska författare före 1917 1972

Härkönen, Ulla: En stilistisk undersökning av dödsannonser i Hufvudstadsbladet 1983

Asiasanat: hautakirjoitukset, tyyli, syntaktiset rakenteet, sanavalinta

Härmälä, Marita: Om ordföljden i början av huvudsatsen 1992 ()

Asiasanat: lausekaava, lausetyyppi, relatiivinen frekvenssi, virheprosentti

Härö, Pauliina - ks. Hauskamaa, Kaija & Härö, Pauliina

Häyhä, Anna‑Liisa: Svenskan i äldre och yngre översättningar från finskan 1968

Häyry, Satu: Artighetsstrategier i muntlig språkfärdighet i de allmänna språkexamina 1997

Asiasanat: muntlig språkfärdighet, de allmänna språkexamina, kommunikativ språkfärdighet, Browns och Levinsons artighetssteori

Höykinpuro, Katri: Kompositionssynpunkter i fråga om Birger Sjöbergs Kvartetten som sprängdes 1967