16.09.2014

I-K: Idström – Jääskeläinen

Idström, Pirjo: Om skolans uttalsundervisning med svenska i centrum inklusive en studie över uttalsanvisningar i läroböckerna 1981

Ikonen, Pauli: Nedsättande kvinnobenämningar i äldre svenska 1965

Ikäheimonen, Vuokko: Det sociala budskapet i Gustav Hedenvind‑Erikssons romaner 1974

Ilvonen, Marjo & Taipalus, Tiina: Bildspråket i Dagens Nyheters och Hufvudstadsbladets fotbolls- och ishockeyartiklar 1993

Asiasanat: bildspråk, idrottsspråk

Inkiläinen, Hanna & Sarajärvi, Tiina: Anhållan om hjälp och korrigeringar 1999

Asiasanat: anhållan om hjälp, korrigering, kommunikationsstrategi, gruppsamtal, institutionellt samtal

Isoaho, Hanna: Analysen av svenska auditiva verb med hjälp av semantisk komponentanalys och verbens finska motsvarigheter 1987

Asiasanat: semanttinen piirre, selektiorajoitus, piirrematriisi, referentti, ekstensio

Itkonen, Anja: Om svenska språket på högstadiet i den finska grundskolan. En betraktelse från läsbarhets‑ och ämnesområdessynpunkt i läroboksserierna "Hej på dig" och "Vägen till svenska" 1979

Itkonen, Minna: Elever som flerspråkiga -  Åttondeklassisters språkportfolier och svenska språkets ställning i dem.  2011

Asiasanat: monikielisyys, kielen arvo, identiteetti, kielirepertuaari, kieliresurssi, kieliportfolio, kielisilhuetti, kielielämänkerta, multimodaalisuus, visuaalinen analyysi, ruotsi toisena kielenä

Jaakkola, Minnariitta & Vilenius-Virtanen, Pirkko: Om intensiteten av informationsbehandling vid hörförståelse 1994

Asiasanat:  hörförståelse, hörövning, inlärningsstrategi, informationsbehandling

Jaakkonen, Riitta: Ungdomsspråk i romanen Roskisprinssioch dess översättning Sopåkarprinsen

Asiasanat: översättning, ungdomsspråk, talspråk, vardagsspråk

Jaakonsaari, Kyösti: Ålderdomliga och sällsynta ord i Cannelins svensk‑finsk ordbok 1966

Jalanne, Teija: Tretti linjer hver dag: HyPers bok och översättarens mål 2009

Asiasanat: ADHD, käännösprosessi, nimien kääntäminen, norjan kieli, suomen kieli

Jalovaara, Liisa: Affärssvenskans stilarter och särdrag 1967

Janhonen, Tanja & Sairanen, Erja: Tre semantiska fält i inlärarsvenska: rörelse-, befintlighets- och placeraverb 1998

Asiasanat: semantiska fält, språkinlärning, ordinlärning, rörelseverb, befintlighetsverb, placeraverb

Janhunen, Rauno: Partiklarna som och så i finlandssvensk tidningspress i olika kombinationer 1968

Janhunen, Reija & Korhonen, Marja: Prepositionerna i läroböcker för B‑svenska på 1970‑talet 1990

Asiasanat: frekvens, lärobok, läroplan, preposition, undervisningsmetod

Jauhiainen, Kaija: Observationer beträffande böjning och betydelse hos substantiv i Ekenäs stads dombok 1623‑1675 1972

Jauhojärvi, Camilla: Universitetsstuderandenas motivation för och attityder till svenska på obligatoriska akademiska grundkurser i svenska 2003

Asiasanat: attityder, motivation, språkinlärning, språklig jaguppfattning

Javanainen, Pirkko: De svenska motsvarigheterna till finskans subjektiva och objektiva genitiv. En kontrastiv analys 1978

Javanainen, Tiia: Rakt på sak - prepositionen i dagens svenska 2008

Asiasanat: prepositioner, rumsadverbial, tidsadverbial

Jawad, Riitta & Sopanen, Marjo: Feltyper i studentuppsatser skrivna av finskspråkiga och svenskspråkiga abiturienter 1990

Asiasanat: virhe, virheanalyysi, kontrastiivinen analyysi, interferenssi

Joensuu, Heli: Olika slags illokuta indikatorer i finskan och svenskan 1984

Asiasanat: puhefunktio, illokutiivisen sävyn ilmaisin

Jokela, Sirkka‑Liisa: Stilstudier över Bo Carpelans diktsamling "I de mörka rummen, i de ljusa" 1991

Asiasanat: skönlitteratur, stil, Bo Carpelan

Jokinen, Anna‑Maija: Åldringarna hos några författare från tre decennier av 1900-talet 1975

Jokinen Mari & Pitkäjärvi, Tiina: Gymnasisternas åsikter om ordinlärning 2005

Asiasanat: begreppet ord, ordinlärning, ordinlärningsstrategier, ordböcker

Jokinen, Nelli & Kettunen, Jaana: Om frivilliga översättningsbyten i den svenska översättningen av Arto Paasilinnas roman ”Kymmenen riivinrautaa” 2005

Asiasanat: översättning, översättningsmotsvarighet, frivilliga översättningsbyten

Jokinen, Sanna & Sorvari, Elina: Motivation och attityder hos svenskstuderande vid universitet 2003

Asiasanat: motivation, attityd, språkinlärning

Jokiniva‑Ylönen, Leena & Pollari, Helena: Fennicismer och andra finlandismer i finlandssvenska skolelevers uppsatser 1982

Asiasanat: interferenssi, finlandismi, fennismi

Joona, Tarja & Leino, Jaana: Kvinnan och förändringen. Kvinnoskildringen i Kirsten Thorups Himmel och helvete 1988

Joronen, Päivi & Juvonen, Tuula: Om grundskoleelevernas attityder till nordbor 1987

Asiasanat: peruskoululainen, pohjoismaalaisten kuva, vaikuttavat tekijät

Joutsen, Terho: Om färger som språkligt uttrycksmedel i sekelskiftets romantiska litteratur och i 1930‑talets realistiska litteratur 1982

Asiasanat: värisanat, ruotsalainen kirjallisuus, realismi, romantiikka

Juhanka, Pirkko: Traditionellt och modernt ordval hos Agnes Rögård i romanen "Förspänt med svarta hästar" 1986

Asiasanat: traditionaaliset sanat, puhekieli ja murresanat, modernit sanat, sananmuodostus

Juhola, Saija & Kouvo, Jyri: Språket i de sverigefinska högstadieelevernas uppsatser 1988

Jukarainen, Kari & Uusitalo, Tuire: Pauser i finnars talade inlärarsvenska 1996

Asiasanat: talat språk, pauser, inlärarsvenska

Jukkola, Jenni & Pöyhönen Timo: Svensk- och klasslärares erfarenheter och åsikter om arbetsro i klassrummet och dess upprätthållande  2011

Asiansanat: arbetsro, störningar, auktoritet, ledarskap

Juntunen, Pirjo: Adjektiv och adverb hos Hedvig Charlotta Nordenflycht och Anna Maria Lenngren 1969

Juntunen, Tuula: Historisk översikt över förändringar och deras orsaker i grammatik, ordförråd och översättningsövningar i läroböcker i svenska 1983

Asiasanat: oppikirjat, muutokset, kielioppi, sanasto, käännös, syyt

Juurakko, Taina: Om bruket av konjunktioner i studentuppsatser 1990 (Sivulaudaturtutkielma)

Asiasanat: alistuskonjunktio, rinnastuskonjunktio, frekvenssi

Juurakko, Taina: Om prepositioner i finskspråkiga gymnasisters inlärarsvenska 1994 (Lisensiaatintutkielma)

Juuso, Irina: Mördarkatten Stravinsky? Karaktärsskildringen av mördaren och kommissariens katt i Håkan Nessers Svalan, katten, rosen döden 2003

Asiasanat: kriminallitteratur, bildspråk, katt, litterär personskildring

Juutilainen, Katja - ks. Huuskonen, Sanna & Juutilainen, Katja

Juvonen, Tuula ─  ks. Joronen, Päivi & Juvonen, Tuula

Jylhä, Kamilla: Om hushållsordförrådet i karlebymålet 2001

Asiasanat: dialekt, hushållsordförråd

Jyrinki, Maria: Friends, frendit, vänner - en jämförelse av svenska och finska undertexter i tv-serien Friends  2011

Asiasanat: kääntäminen, av-kääntäminen, kotouttaminen, vierauttaminen, explicitation

Jämsén, Raija: Språkliga jämförelser mellan P. C. Jersilds roman "Barnens ö" och dess översättning till finska 1991

Jäntti, Tiina: "Ruotsia haluaisin oppia lisää, mutta kouluopetus ei kiinnosta." Uppfattningar om svenska, engelska och språkinlärning hos turismstuderanden vid en yrkesläroanstalt. 2011

Asiasanat: ammattikoulutus, käsitykset, ruotsin kieli, englannin kieli, ammattikieli, kielen oppiminen

Jäppinen, Mirja: Negationens placering i finska inlärares svenska 1997

Asiasanat: negation, ordföljd, variation, andraspråksinlärning, handelsstuderande

Järvelä, Pauliina: Hörförståelse och faktorer som påverkar den. En analys av de produktiva svaren i studentexamen ur textlingvistiska synpunkter 1992

Asiasanat: textlingvistik, hörförståelse, studentexamen

Järvi, Pauli: Prosastilen hos C.J.L. Almqvist, Fredrika Bremer och August Blanche 1971

Järviniemi, Leena: Studier över språket i den tecknade serien 1986

Asiasanat: onomatopoeettinen, huudahdus, slangi, voimasana, elliptinen, fundamentti, symboli

Jääskeläinen, Ritva: Meningsbyggnaden i gymnasistuppsatser 1985

Asiasanat: virkerakenteet