16.09.2014

K: Kaarna - Könönen

Kaarna, Anja: Om språk och stil i Gösta Knutssons Pelle Svanslös‑serie 1966

Kaarniemi, Päivi: Om användningen av sig, honom, hennes och sin, hans, hennes i svenskan 1986

Asiasanat: refleksiivinen ja ei‑refleksiivinen konstruktio

Kahola, Tuula: Hjälpverbet ha i bisats 1979

Kaihenoja, Eva‑Liisa: Bruket av verb i August Strindbergs prosa 1971

Kaipainen, Anu: Om adjektiv i finskspråkiga gymnasisters inlärarsvenska 2007

Asiasanat: främmandespråksinlärning, inlärarspåk, adjektiv

Kalanti, Kerttuli: Strindbergs finländska förbindelser 1972

Kalin, Maija: Coping with problems of understanding in inter-ethnic conversations 1994 (Lisensiaatintutkielma)

Kallio, Pirjo: Studier över sammansättningarna i ledar‑ och sportspråket 1982

Kallioaho, Timo: Svenskundervisning för mentalt handikappade vid Södra Österbottens socialpsykiatriska förenings dagcenter 1994-1997 2003

Asiasanat: individuella skillnader, schitzofreni, depression, grammatiktest, översättningsuppgifter

Kallioinen, Kaija: Språk och stil i Elsa Beskows Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin och Astrid Lindgrens Alla vi barn i Bullerbyn 1978

Kallonen, Eva: Satstyper och argumentation i researtiklar i damtidningar 2011

Asiasanat: argumentointi, lausetyypit, naistenlehdet, matkailu

Kaltiola, Urpu: Typerna tandlakäre Ek och tandläkaren Ek 1982

Asiasanat: historiallinen syntaksi, artikkeli, substantiiviattribuutti, nimet

Kamppinen, Merita & Seilonen, Maria: Affektiva faktorer i de finska grundskolelevernas och gymnasisternas svenskinlärning 2001

Asiasanat: språkinlärning, motivation, attityd självuppfattning

Kananen, Paula & Karhinen, Anne: Språkbruket i klassrummet 1989

Asiasanat: opetuskieli, interaktio, kommunikaatio, sukupuoli

Kananoja, Susanna & Monto, Kirsi: Åsikter, attityder och motivation kring svenska språket hos tyska universitetsstuderande 2006

Asiasanat: motivation, attityder, språkjag, självkänsla, språkinlärning

Kangasvaara, Vuokko: De starka verben på 1500‑talet 1963

Kanniainen, Satu: Bruket av relativstrukturer i finska gymnasisters inlärarsvenska 2002

Asiasanat: relativsatser, andraspråksinlärning, inlärarspråket, transfer, markering

Kansanaho, Tuula: Kvantitativ jämförelse av meningsstrukturer i finska abiturienters studentuppsatser i finska och svenska 1989

Asiasanat: lausetaju, lauserakenteet, syntaksi, alistus, rinnastus

Kapanen, Mervi: Individuell språklig utveckling: beskrivning av inlärarsvenska hos en grupp gymnasister 1997

Asiasanat: främmandespråksinlärning, inlärarspråk, utveckling av språkförmågan

Karhapää, Marjatta: Språk och stil i Emilie Flygare‑Carléns "En natt vid Bullarsjön" 1964

Karhinen, Anne ─ ks. Kananen, Paula & Karhinen, Anne

Karjalainen, Annika & Kuorikoski, Kirsi: Species och NP-form i finska inlärares svenska på approbatur- och laudaturnivå. En undersökning med lucktest hos studerande i nordisk filologi vid Jyväskylä universitet. 2000

Asiasanat: andraspråksinlärning, artikelbruk, lucktest, nominala dependenser, referens, species

Karjalainen, Ritva & Ranta, Jaana: Muntlig kommunikation i tre läroboksserier för B‑svenskan i grundskolan 1989

Asiasanat: ruotsin kieli, suullinen kommunikaatio, oppimateriaali, peruskoulu

Karjalainen, Teuvo: Observationer om ordbilning i Ole Torvalds författarskap 1976

Karplund, Tapani: Om icke‑topikala textelement som kohesionsmarkörer i radiodiskussioner 1982

Karppinen, Heidi & Nyman, Paulina: Tvåspråkigheten och språklig identitet hos tvåspråkiga personer med en stark nordösterbottnisk dialekt 2004

Asiasanat: tvåspråkighet, språklig identitet, dialekt, språkval, modersmål

Karppinen, Kyösti: Om perceptionella skillnader mellan rikssvenska, finlandssvenska och finska vokalljud. En experimentell undersökning baserad på avlyssningsförsök 1966

Karppinen, Leena: Studier över engelska lånord i svenska tidningar och tidskrifter 1966

Karppinen, Taina: Typen (den) (snälla) flicka(n) som i modern svenska 1985

Asiasanat: relatiivilauseet, sanomalehtikieli

Karvonen, Kirsi & Keippilä, Anne: Ledföljden i slutfältet i abiturientuppsatser 1987

Asiasanat: sanajärjestys, loppukenttä, ruotsin kieli

Kaukua, Eini: Kvalifikations- och kompetenskrav för nyutexaminerade - Eufemismer i svenska platsannonser 2010

Asiasanat: eufemism, kvalifikation, kompetens, reklamspråk, platsannons

Kauppi, Minna: Bakom fina ord, bilder och löften. Inredningsmagasinet Plazas köksannonser under diskursanalytisk granskning 2010

Asiasanat: mainonta, diskurssianalyysi

Kauppila, Marja & Pesola, Sanna: Vokabulär- och strukturtest i inträdesprovet 1998 på institutionen för nordiska språk vid Jyväskylä universitet 2001

Asiasanat: testning och bedömning av språkfärdighet, inträdesprov

Kautto, Pauliina: Affektiva faktorer i abiturienters finskinlärning i det finlandssvenska gymnasiet 2002

Asiasanat: attityd, motivation, finskinlärning

Keippilä, Anne ─ ks. Karvonen, Kirsi & Keippilä, Anne

Kekoni, Tuula: Möjligheter att översätta finska karitiva adjektiv till svenska 1979

Kelhä, Osmo: Om infinitivkonstruktionerna i finskan och svenskan 1977

Kellberg, Raili: Målspråkets status och elevattityder som förutsättningar för svenskinlärning hos elever med finska som modersmål i Finland och Sverige 1981

Keltto, Helena: Om artighetsuttryck och artighetsstrategier i svenskläroböcker 1992

Asiasanat: kohteliaisuus, P. Brownin ja Stephen C. Levinsonin kohteliaisuusteoria, oppikirjojen fiktiiviset dialogit

Kemppi, Eija: Om textförståelsen i studentexamen. En analys av texttyper och motivkretsar i svenska våren 1977-våren 1993. 1995

Asiasanat: textförståelse, studentexamen, texttyp, motivkrets

Keronen, Arja: Studier över stilen i Erik Gustaf Geijers "Minnen" 1963

Keränen, Aino-Kaisa: "Yhdessä toisten kanssa tehdessä oppii paitsi ruotsia, myös sosiaalisia taitoja ja yhdessä tekeminen tekee oppimisesta hauskaa." Gymnasisters åsikter och erfarenheter om grupparbete som arbetsform under svenskkurser 2013

Asiasanat: grupparbete, gymnasister, samarbetsinlärning, språklärning, svenska, uppfattningar

Keskinen, Paula: Gymnasisternas motivation i svenskstudierna i Waldorfskolan 2012

Asiasanat: Opetushallituksen TOKI-hanke, steinerpedagoginen kieltenopetus, motivaatio, kvalitatiivinen tutkimus teemahaastattelun pohjalta

Keski-Sikkilä, Mari: Ungdomskultur i språkundervisning: En aktionsforskning om musikens möjligheter i svenskundervisning 2001

Asiasanat: spåkundervisning, ungdomskultur, musik, aktionsforskning, läromaterial

Keski‑Vakkuri, Aila & Pesonen, Anita: Läsförståelse och faktorer som påverkar den. En analys av läsförståelseprovresultaten i svenska i årskurserna 7 och 9 1989

Asiasanat: luetunymmärtäminen, lix, koheesio, lukustrategiat, inferenssi, tulkinta, sanatarkka ja kriittinen lukeminen

Kesseli, Raija: Utvecklingen av personligt pronomen han och hon till den i nysvenskan 1969

Ketolainen, Saara: HAHAHA! - teman och kulturella inslag i svensk och finsk ståuppkomik 2013

Asiasanat: kulttuuri, huumori, stand-up komiikka, Hofstede, kansallinen identiteetti

Ketvel, Veli: Språken i kontakt. Studier över modersmålets inverkan på svenskspråkiga personers skriftliga övningar i finska 1970

Kiiski, Anna‑Liisa: Om rörelseverbens semantik i svenskan 1989

Asiasanat: semanttinen kenttä, merkitysvariantti, ‑piirre, kognitio, assosiaatio

Kinnunen, Anne & Takala, Paula: Om översättning med hjälp av datorprogram 2002

Asiasanat: maskinöversättning, översättningsminne, Kielikone TranSmart, Trados

Kinnunen, Annukka: Den attributiva genitiven hos substantivet i tyskan och dess svenska motsvarigheter 1985 (Sivulaudaturtutkielma)

Asiasanat: genetiiviattribuutti, valenssi, saksan kieli, ruotsalaiset vastineet

Kinnunen, Katri: Universitetspersonalens inställning till svenska och svenskspråkiga, stereotypier, språkval och språkbehov 2004

Asiasanat: attityder, stereotypier, språkval, språkbehov

Kinos, Anne-Maria. "ELEVERNA ÄR DET VIKTIGASTE": en genomenologisk studie om studievägledning i Haparanda ur ett jämförande finskt perspektiv 2014

Asiasanat: opinto-ohjaus, fenomenologia, ohjausajattelu, Haaparanta, Tornio

Kirri, Arto: Den omskrivna passiven i modern svenska 1962

Kirri, Arto: Studier över passivkonstruktioner i yngre nysvenska. Företrädesvis vetenskaplig och skönlitterär prosa samt tidningsspråk 1969 (Lisensiaatintutkielma)

Kirves, Juhani: Om översättning av idiom: Lisa Marklunds roman Studio Sex och dess tyska och finska översättning 2008.

Asiasanat: fraseologia, idiomit, idiomien kääntäminen

Kirves, Mirja: Hur uttrycker man framtid i finskan och svenskan 1985

Asiasanat: futuuri, konditionaali, verbin aspekti

Kivikangas, Aino: Något om particip‑ och infinitivbruket i Agnes von Krusenstjernas "Tonys läroår" och Harry Martinsons "Nässlorna blomma''. En stilundersökning. 1972

Kiviniemi, Elisa ─ ks. Haikala, Anne & Kiviniemi, Elisa

Koistinen, Marja: Narratologiska strukturer i berättande litteratur 1997 (Sivulaudaturtutkielma)

Asiasanat: kriminalnovell, narratologi, fokalisering

Koistinen, Päivi & Lappi, Johanna: Bildspråket i Bo Carpelans romaner AVandrande skugga@ och ABenjamins bok@ 1999

Asiasanat: Bo Carpelan, stil, bildspråk, form, metafor, liknelse, funktion, bildkälla

Koivisto, Lena: Om användning av infinitipartikeln att i tidningsspråket 2011

Asiasanat: sanomalehtikieli, infinitiivipartikkeli, suomenruotsi

Koivuniemi, Tomi: Översättning på universitetsnivå 1999

Asiasanat: ekvivalens, översättning, översättningsvetenskap

Koivusalo, Antti: Översättningsproblem i Arto Paasilinnas "Harens år"1995 (Sivulaudaturtutkielma)

Asiasanat: översättningsprocess, översättningsenhet, översättningsvetenskap,översättningsteori

Kokkala, Tiina & Kääriä, Sinikka: Sverigesvenska och finlandssvenska ─ Attityder, motivation och språkinlärning 2004

Asiasanat: finlandssvenska, sverigesvenska, variant, attityd, inställning, språkinlärning

Kokkila, Ulla: Observationer beträffande prosastilen hos Runeberg och Topelius 1970

Kokkonen, Heikki: Studier över prepositionerna för, i, om, på, sedan, under och vid ‑ vid deras temporala semologi i nutida finlandssvenskt tidningsspråk 1967

Kokkonen, Henrik: Hjälpverbet skall som futuralitets‑ och modalitetsmarkör 1982 (Lisensiaatintutkielma)

Kokkonen, Minna: Om bruket av prepositionerna för, till och åt i finska abiturienters uppsatser i svenska 1990

Asiasanat: prepositioidenkäyttö, kontrastiivinen analyysi, virheanalyysi

Kolehmainen, Mari: Bruket av prepositionen i finnars inlärarsvenska 2005

Asiasanat: språkinlärning, inlärspråk, prepositionen

Koljonen, Tiina: Tre engelska agentfilmer jämförda med motsvarande svenska och finska TV-texter. En filmöversättningsanalys 1992

Asiasanat: tv-översättning, översättningsanalys

Koljonen, Tiina: TV-textning: konsten att komprimera 1998 (Lisensiaatintutkielma)

Komulainen, Annukka & Paananen, Anne: Behandlingen av ordföljden i svenskläroböcker på 1970‑talet 1989

Asiasanat: opetusmenetelmä, opetussuunnitelma, oppikirja, sanajärjestys

Komu, Riikka: Narrativ analys av språklig indentitet och anpassning hos första generationens sverigefinländare 2013

Asiasanat: språklig identitet, narrativ, livsberättelse, sverigefinländare

Kononen, Marja & Kuula‑Omajoki, Marita: Om inbäddning i tyskan och i svenskan 1991

Asiasanat: kontrastiv lingvistik, generativ transformationsgrammatik, inbäddning

Kontio, Markku: Om språket i ishockeyspalterna i Dagens Nyheter och i Hufvudstadsbladet 1980

Kontio, Veikko: NP‑strykningar i finskan och svenskan 1984

Asiasanat: strykning, ellips, nominalfras, reduktion

Kontoniemi, Elina & Penttinen, Sanna-Maija: Om satstyper i finska gymnasisters inlärarsvenska 1998

Asiasanat: mening, sats, satstyper, subjunktion, bisatsinledare, konjunktion, kvantitativa och kvalitativa aspekter, felanalys

Koponen, Kaino: Jämförande studie över språk och stil i Olle Hedbergs Bekänna färg och R.R. Eklunds Himmelstimran 1967

Kopsa, Niina & Loikkanen, Sanna: Konstruktivismen och dess roll i grammatikövningarna i arbetsböckerna i B-svenska 2009Asiasanat: konstruktivismen, grammatik, andraspåksinlärning, lärobok

Korhola, Tuovi: De ryska sja‑verbens och sebja‑konstruktionernas översättningsekvivalenter i svenskan 1986

Asiasanat: refl. elementit SJA, S, SIG, intransitiivi, semantiikka

Korhonen, Hanna: Om översättning av diktning - En jämförelse av Edith Södergrans dikter och deras finska översättningar 2011

Asiasanat: Edith Södergran, övertsättning, översättning av diktning, diktspråk, kultur

Korhonen, Marja & Janhunen, Reija: Prepositionerna i läroböcker för B‑svenska på 1970‑talet 1990

Asiasanat: frekvens, lärobok, läroplan, preposition, undervisningsmetod

Korhonen, Pirjo: Adjektiv och adverb hos Sara Wacklin i jämförelse med nusvenskans 1969

Korhonen, Päivi: Berättartekniska studier över romanen Martin Bircks ungdom av Hjalmar Söderberg 1986

Asiasanat: kertomustekniikka, determinismi, kompositio, henkilö‑ ja ympäristökuvaus

Korhonen, Päivi: Om attributiva konstruktioner i finskan och svenskan 1986

Asiasanat: kääntäminen, suomen attribuutit, ruotsin attribuutit

Korhonen, Ritva: Verbalanvändningen i Runebergs hexameterdikter 1973

Korhonen, Sanna: Kommunikationsstrategier i inlärarspråket. Med exempel på L2-baserade genomförandestrategier i två inlärarsamtal 1994 (Sivulaudaturtutkielma)

Asiasanat: kommunikationsstrategi, inlärarspråk, genomförandestrategi, reduktionsstrategi

Korhonen, Satu: Om inlärningsstilar i läroböcker för B-svenska på högstadiet 2007

Asiasanat: inlärning, inlärningsstil, läromaterial, lärobok

Korjus, Sari: Om behov och betydelse av kunskaper i svenska i Finland 1996

Asiasanat: attityder, motivation, språkbehov, svenskans behov, nordiskt samarbete

Korkia‑aho, Risto J.: Om aspektualitet i svenska språket 1981

Korpi, Pauliina: Huvudpersonernas utveckling i tre bokserier för barn och ungdomar 2004

Asiasanat: barn- och ungdomslitteratur, personskildring, utveckling

Korpi‑Käkelä, Kaarina: Kvinnogestalter i 1800‑talets svenska skönlitteratur. En jämförande litterär och idémässig undersökning 1970

Kortelainen, Katja: Översättning av konditionalis i Leena Lehtolainens Tuulen puolella 2010

Asiasanat: konditionalis, modalitet, översättning

Kortelainen, Riikka & Peri, Heini: Inlärningsatmosfären i svenskundervisning. Hur grundskolans sjundeklassare upplever inlärningsatmosfären och vilka faktorer som påverkar den 2003

Asiasanat: inlärningsatmosfär, inlärningsmiljöns fysiska, sociala och pedagogiska nivå, konstruktivism, holistisk språkinlärning

Kortesmäki, Elina: Bildspråket i Mikael Niemis roman Populärmusik från Vittula och dess finska översättning 2004

Asiasanat: översättning-bildspråk, översättning-svenska-finska

Koskela, Anu: Svenska motsvarigheter till finskans essiv och translativ 2001

Asiasanat: essiv, translativ, kontrastiv lingvistik, översättning

Koskenranta, Riikka: "Jos vaikka muutan Ruotsiin, tai en tiiä meen naimisiin ruotsalaisen kanssa" - inställning och motivation gentemot svenskinlärning hos elever i sjätte, sjunde, ottonde och nionde årskurs 2012

Asiasanat: ruotsin kieli, motivaatio, asennoituminen, motivaatioon vaikuttavat tekijät

Koski, Sirkku: Europeisk språkportfolio i gymnasiets språkundervisning. Undervisningsmaterial för kurs 1 i gymnasiets B-svenskan 2007

Asiasanat: eurooppalainen kielisalkku, opetusmateriaali, yleiseurooppalainen viitekehys

Koski-Kujala, Kirsi. Ks. Hassinen, Pia & Koski-Kujala, Kirsi

Koskinen, Paula: Några syntaktiska företeelser och deras förekomst i talad och skriven svenska 1986

Asiasanat: puhuttu ja kirjoitettu, topikalisaatio, kohdennettu lauseenjäsen, lausepalmikko (satsfläta), lohkolause

Koski-Vähälä, Riitta: Argumenten för och emot Atvångssvenskan@ i huvudstadspressen under åren 1990-1991 1998

Asiasanat: svenskinlärning, tvångssvenska, motivation

Kotilainen, Maria: Nya språk, nya världar: vad för uppfattningar har man om språk i en flerspråkig familj? 2011

Asiasanat: monikielisyys, kielikäsitykset, vähemmistökieli, perhe

Kotivuori, Sari & Murto, Sari: Astrid Lindgrens barnböcker i ljuset av krav på bra barnlitteratur 1997

Asiasanat: Astrid Lindgren, barnlitteratur, Gurli Linder, barnlitteraturskritik, daghemsundersökning

Koukkula, Arja: Om substantivattribut vid personnamn 1978

Koutsoubos, Anna‑Maija: Bruket av böra, måste och skola i betydelsen "pitää" i uppsatser skrivna av finska och svenska gymnasister 1987

Asiasanat: modaliteetti, modaalinen apuverbi, deonttinen merkitys, episteeminen merkitys

Kouvo, Jyri ─ ks. Juhola, Saija & Kouvo, Jyri

Kovala, Silja: Innehållet i läroböcker och elevernas förväntningar i svenskundervisningen i yrkesskolan 1996

Asiasanat: språkinlärning, motivation, läroböcker, yrkesskola

Kuikka, Ismo: Felen i finskspråkigas studentuppsatser och approbatursamtal i svenska 1986

Asiasanat: virheanalyysi, puhuttu kieli, kirjoitettu kieli

Kuikka, Merja: Motsvarigheter till finskans illativ och allativ i svenskan 1984

Asiasanat: paikan adverbiaalit, ajan adverbiaalit, kontrastiivinen

Kujanen, Kari ─ ks. Hellund, Keijo & Kujanen, Kari

Kulmala, Maarit. Muntliga övningar i två läroboksserier 2013

Asiasanat: läroböcker, muntlig kommunikation, läroplan

Kumpulainen, Riitta & Pusaaniemi, Päivi: Talarattitydsadverbial i finska abiturienters svenska och finska studentuppsatser 1991

Asiasanat: modalitet, felanalys, adverbial, talarattitydsadverbial, lexikal variation

Kuoppala, Leila & Moilanen, Riitta: Bröderna Lejonhjärta och dess finska översättning 1996

Asiasanat: översättningsvetenskap, stil, stilistik, semantik, pragmatik

Kuorikoski, Kirsi - ks. Karjalainen, Annika & Kuorikoski, Kirsi

Kupiainen, Elli: Verbmorfologin i gymnasisters och abiturienters svenska 1993

Asiasanat: verbmorfologi, morfologi, felanalys

Kurki, Anu & Muumäki, Heidi: Två språk - två referat. Att uttrycka sig under tidspress 199

Asiasanat: ishockeyreferat, ishockeyspråk, talat språk, idrottsspråk

Kurki, Eija & Tuhkasaari, Taina: Val av svenska till A‑språk 1988

Kurki, Pia: Nordisk kultur i gymnasiets svenskundervisning:ett läromedelspaket 1995

Asiasanat: nordisk kultur, gymnasieundervisning, nordisk gemenskap

Kurtélius, Kristiina & Peltonen, Ritva: Om stilistiska verkningsmedel i kåserierna 1992

Asiasanat: kåseri, stilistiska verkningsmedel, bildspråk, ordval

Kuru, Irma: Stilen i löpande text och i repliker hos Gösta Gustaf‑Janson. Jämförelse med Walentin Chorell 1973

Kuula‑Omajoki, Marita - ks. Kononen, Marja & Kuula-Omajoki, Marita

Kyllönen, Laini: Ordbildningen i det politiska språket av i dag sådant det framträder i tidningspressen 1971

Kyllönen, Teija: Kodväxling och främmande språk i två svenska romaner 2006

Asiasanat: kodväxling, främmande språk, skönlitteratur, stil

Kylmälahti, Miia & Lipponen, Minna: Om svenskböcker på grundskolans 7 klass 2004

Asiasanat: läroböcker, inlärning, motivation

Kyngäs, Teija: Språklig och personlig identitet hos några tvåspråkiga personer i Mellersta Finland. 2012

Asiasanat: personlig identitet, språklig identitet, tvåspråkighet, sverigefinnar, finlandssvenskar

Kähkönen, Heli: Förenklingstendenser i finska gymnasisters svenskuppsatser 1995

Asiasanat: förenkling, språkinlärning, inlärarspråk, svenskuppsats

Kähö, Jaana: Metaforer i svenska och finska innebandyartiklar på internet 2006

Asiasanat: metafora, kognitiivinen metaforateoria, urheilukieli, salibandy

Kärkkäinen, Kaija: Från finska till svenska vid perfektparticip 1973

Kärkkäinen, Pekka: Stil som syntaktiskt översättningsproblem 1982

Kärnä, Leena: Läromedel i yrkesinriktad svenskundervisning. Hantverk och konstindustri med de mjuka materialen i fokus. 2001

Asiasanat: läromedel, yrkesinriktad svenskundervisning, hantverk och konstindustri, fackspråk

Kääriä, Sinikka ─ ks. Kokkala, Tiina & Kääriä, Sinikka

Kääriäinen, Maj-Len: Studiemotivationen för svenska hos studerande på Jyväskylä universitets språkcenter 1995

Asiasanat: motivation, språkinlärning, språklig jaguppfattning

Könönen, Birgitta: Turistbroschyrer i översättningskritisk behandling 2000

Asiasanat: översättningskritik/felanalys