16.09.2014

L-N: Laakso - Nyman

 

Laakso, Reetta & Moilanen, Helena: Sambandet mellan betyg och vissa språkliga variabler i studentuppsatser skrivna av finska abiturienter 2001

Asiasanat: skrivförmåga, språkfärdighet, spåkinlärning, studentexam

Laamanen, Ritva: Pragmatisk analys av tidskriftsannonser 1983 (Sivulaudaturtutkielma)

Asiasanat: puheakti, direktiivinen funktio, makropuheakti

Laasonen, Esko: Från Pippi Långstrump till Ronja Rövardotter 1984

Asiasanat: ruotsalainen lastenkirjallisuus

Lahti, Anneli: Förskjutningar i verbens bruklighet, utgående från exempel i Bellmans Fredmans epistlar 1972

Lahti, Lea‑Liisa: Inlandsmotiv i den finlandssvenska skönlitterära prosan under ryska tiden 1974

Lahti, Lea‑Liisa: Bilden av inlandet i den finlandssvenska skönlitterära prosan under ryska tiden och i det realistiska landskapsmåleriet jämförd med den geografiska bilden av motsvarande område. En tvärvetenskaplig topografisk studie 1977 (Lisensiaatintutkielma)

Lahti, Minna & Peuhkuri, Pirjo: Om rikssvenska slangord i några valda ungdomstidningar 1996

Asiasanat: ordbildning, semantiska fält och inlåning

Lahti, Sirkka: En jämförande studie över svenskans perfektparticip med av och finskans agentparticip 1975

Lahtinen, Kirsti: Om folksagans teman och stildrag i Astrid Lindgrens roman Mio, min Mio 2008

Asiasanat: Astrid Lindgren, Mio, min Mio, barnlitteratur, folksagor

Lahtinen, Marja‑Leena: En adverbjämförelse 1972

Lahtinen, Nora: Det lyriska jaget i Edith Södergrans diktning1995 (Sivulaudaturtutkielma)

Lahtinen, Salla: Behärskning av prepositioner i lucktest 2005

Asiasanat: svenska språket, prepositioner, undervisa i prepositioner, prepositioner i läroböcker

Lahtinen, Sinikka: Genuskongruens och andra nominala dependenser i finska gymnasisters inlärarsvenska 1997 (Lisensiaatintutkielma)

Laine, Seppo: Observationer beträffande handelsterminologin i modern tidningssvenska 1974

Laisi, Hanne: Bakom kulturbunden dialog - om översättning av allusioner i en tv-serie 2008

Asiasanat: allusion, tv-översättning, tv-textning, kulturbundenhet

Laita, Tarja: Observationer beträffande språk och stil i 1500‑ och 1600‑talens visböcker 1971

Laitala, Sandra: Ungdomskultur i två svenskläroböcker från 1960-talet och 2000-talet 2009, sivuainetutkielma

Asiasanat: nuorisokulttuuri, oppikirjat

Laitamaki, Esko: De finlandssvenska författarnas inställning till inbördeskriget 1918 1965

Laitinen, Aino - ks. Hänninen, Leena & Laitinen, Aino

Laitinen, Eija: Observationer beträffande återgivning av ryska namn i svenskt och finskt tidningsspråk 1977

Laitinen, Hanna-Maija & Rämä, Anne: Behandlingen av ordföljden i svenskläröböcker på 1980-talet 1991

Asiasanat: ordföjd, språkundervisning, grammatikundervisning, läroplan

Laitinen, Heidi: Svensklärare och elevernas dyslexi 2010

Asiasanat: dysleksia, luki- ja kirjoitusvaikeudet, opettajankoulutus, yläkoulu

Laitinen, Marja: Studier över språket i karolinen Anders Philströms dagbok 1965

Laitinen, Pirjo: En jämförelse mellan finskans och svenskans grammatiska terminologi 1983

Asiasanat: kontrastiivinen, kielioppi, lauseen pääjäsenet, terminologia, suomi, ruotsi

Lajunen, Mika: Turtagning i en svensk TV-serie 1997

Asiasanat: turtagning, samtal

Lamberg, Marko: Legenden och verkligheten: en undersöksing om bruket av Katarinalegenden 1993 (Sivulaudaturtutkielma)

Asiasanat: adress, birgittinorden, helgonkult, Jöns Budde, Katarina av Vadstena, modellinlärning, synonymier

Lammi, Kati: Dialektn - va e he fö naa? Ljudläran för Pedersöre - dialekten i Jakobstad 1993

Lammi, Kati: Tenk, ja kan ta»a dialekt! Inblick i dialekten i dagens Jakobstad 1997 (Lisensiaatintutkielma)

Lampinen, Jenni & Sinelampi, Kaisa: Voihan vinkero vs. Milda Mesopotamien. En jämförelse av humoristiska uttryck i Aku Ankka och Kalle Anka 2009

Asiasanat: kääntäminen, käännösvastine, käännösprosessi, sarjakuvat, Disney, Aku Ankka, Kalle Anka, idiomit, allitteraatio, alluusio, sanaleikit, sananlaskut

Lampinen, Kaisla: Arkaiserande ordval och ordböjning hos Gustaf Fröding 1966

Lampinen, Marja: Den nordiska språkkonventionen. En kartläggning av kännedomen om och förverkligandet av konventionen bland myndigheterna i Jyväskylä stad. 2003

Asiasanat: nordbornas rättigheter, nordisk språkkonvention, språkservice

Lampinen, Mira & Seppänen, Marika: Två vägar till tvåspråkighet - en beskrivning av två tvåspråkiga familjer i Pyttis 1998

Asiasanat: tvåspråkighet, simultan tvåspråkighet, successiv tvåspråkighet, tvåspråkig uppfostran

Lampinen, Pauli: Studier över rättsuttryck och egennamn i Kristoffers landslag i belysning av gamla finska översättning 1965

Lamppu, Silla-Sofia & Pulkkinen, Maarit: Gymnasisternas användning av kompensationsstrategier i tal och skrift 2002

Asiasanat: kommunikationsstrategier, kompensationsstrategier, inlärarspråk, tal, skrift

Lappalainen, Maija: Medborgarskap och språkfärdighet. Språkfärdighet hos medborgarskapssökandena och språken i den medborgerliga vardagen. 2010

Asiasanat: kansalaisuus, kielitaito, Eurooppalainen viitekehys, Yleiset kielitutkinnot, sisällönanalyysi

Lappi, Johanna - ks. Koistinen, Päivi & Lappi, Johann

Lassi, Riitta: Om samspelet mellan det aktuella och det tidlösa i Pär Lagerkvists "Bödeln" 1966

Lassila, Tuomo: Hur uttrycks tidsrelationer i svenskan genom verbets tempusformer i satser med rent temporal betydelse? 1979

Laukkanen, Ritva: Tyska prepositionsobjekt med AN, AUF, VON och ZU och deras svenska motsvarigheter 1986

Asiasanat: prepositionaaliobjekti saksan ja ruotsin kielessä

Laulainen, Maarit: Några kvinnogestalter i Sven Delblancs Sörmlandsromaner 1977

Laurikainen, Esko: Systemet med förstärkningsord framför adjektiv och adverb i modern tidningssvenska 1970

Laurikainen, Kaarina: Bruket av substantiv, adjektiv och verb i J.O. Wallins diktning 1973

Laurila, Marika & Saukko, Linda: Att utveckla interkulturell förståelse med hjälp av Internet 2003

Asiasanat: interkulturell, interkulturell förståelse, interkulturell inlärning, nätpedagogik, Internet, webbuppgifter

Laurila, Päivi. "Man känner gemenskap med alla i skolan som man inte gör med sina andra vänner": Sverigefinska grundeskoleelevers uppfattningar om tvåspråkig undervisning och betydelsen av finsk bakgrund 2013

Asiasanat: identiteetti, kaksikielinen opetus, kaksikielisyys, kielikäytäntö, monikielisyys, monikulttuurisuus, peruskoulu, ruotsinsuomalaisuus, vähemmistökieli

Lehtinen, Anna‑Liisa: Utrops‑ och önskeuttryck i finskan och svenskan 1983

Asiasanat: huudahdusilmaisut, toiveilmaisut, suomi, ruotsi

Lehikoinen, Kaisa: Mytiska hjältar i Astrid Lingrens Bröderna Lejonhjärta och Mio, min Mio 2001

Asiasanat: myter, hjältar, Astrid Lindgren, Joseph Campbell

Lehtinen, Jenni & Pajunen, Mikko: Kultur i svenskundervisning. En enkätundersökning om svenskinlärarnas åsikter 2006
Asiasanat: kulttuuri, kielenoppiminen

Lehtinen, Seija: Språk och stil i "Svenska sprätthöken" av C. Gyllenborg 1964

Lehtinen, Sointu: Ordstudier i modernt tidningsspråk 1977

Lehto, Sirkka: Studier över språk och stil i Carl Chr. Gjörwells brev till Fredrik Sparre 1965

Lehtolainen, Leila: Om Harry Martinsons livssyn 1986 (Sivulaudaturtutkielma)

Lehtomaa, Sirkka: Värderingar i kiosklitteraturen 1987

Asiasanat: arvostukset, sanasto/sisältö, kioskikirjallisuus

Lehtonen, Taru: Språklig jämförelse mellan Zacharias Topelius Boken om vårt land och Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa 1975

Leikas, Raili: Observationer beträffande poetisk efterklang hos "Talis Qualis" (C.V.A. Strandberg) 1970

Leikkola, Henna: Bruket av pronomen i finska gymnasisters svenskuppsatser 2009

Asiasanat: språkinlärning, pronomen i svenskan

Leino, Jaana ─ ks. Joona, Tarja & Leino, Jaana

Leinonen, Kari: Studier över substantivböjningen i de svenska bibelöversättningarna av år 1536 1965

Leinonen, Pia-Karin: Några alternativa språkundervisningsmetoder i yrkesutbilningen på andra stadiet. Integrerad och verksamhetsbaserad svenskspråksundervisning i autentisk miljö 2004

Asiasanat: yrkesutbildning språkinlärning, språkundervisning, motivation, attityd, kommunikation, verksamhet, erfarenhet, autentisk inlärningsmiljö, intergration

Leinonen, Tiina & Vesa, Laura: Finskspråkiga skolelevers attityder till och motivation för svenska och engelska 2007

Asiasanat: motivation, elevernas inlärning av andraspråk, svenska, engelska

Lemmetty, Satu: Föreställningar och uppfattningar om invandrarelevernas inlärning av svenska och engelska i finsk grundskola  2011

Asiasanat: maahanmuuttajat, vieraiden kielten oppiminen, käsitykset, kaksikielisyys, monikielisyys, vieras kieli, toinen kieli, äidinkieli, ruotsin kieli, englannin kieli

Lepistö, Arvi: Studier över idrottsspråket i finlandssvenska tidningar 1966

Lepistö, Eeva‑Liisa: Den förgångna tidens tempusformer i finskan och svenskan 1984

Asiasanat: terminatiivinen aspekti = loppuunsaatettu tekeminen

Lepistö, Satu: Observationer om adjektiv i annonstexter i svenska veckotidningar 1987

Asiasanat: adjektiivit, mainonnan kieli, mainonta

Leppinen, Mari: Muntliga övningar i två läroboksserier för B-svenska i gymnasiet 2001

Leppänen, Anita: Översikt över tempusformerna i Maksim Gorkijs roman "Min barndom". En jämförelse mellan ryska originaltexten och de svenska översättningarna från åren 1936 och 1974. 1978

Leppänen, Seija: En innehållsanalys och en ordanalys av fyra läroboksserier i svenska 1981

Leppänen, Vesa: Sammansättningar i Harry Martinsons stil 1965

Leppäniemi, Henriikka: Turbyten och normbrott i två svenska TV-samtal 1999

Asiasanat: samtalsanalys, turtagning, avbrott, överlappning

Leppäniemi, Maija: Några frivilliga översättningsbyten i Anna-Leena Härkönens AHäräntappoase@ och dess svenska översättning ATjurdödarvapnet@ 1999

Asiasanat: översättningsvetenskap, översättningsbyten, frivilliga översättningsbyten

Leskinen, Minna & Saarela, Tiina: Grammatiskt genus i gymnasistuppsatser 1996

Asiasanat: genus, gymnasistuppsatser, språkinlärning

Leskinen, Riitta: Motsvarigheter till finskans elativ och ablativ i svenskan 1986

Asiasanat: sija, prepositio, paikan ja ei‑paikan ilmaiseminen

Levänen, Kristiina: Vokalismen och konsonantismen i Borgåmålet 1990

Asiasanat: vokalismi, konsonantismi, apokopee, synkopee, murre

Levänen, Maiju: Substantivfel i laudatur‑översättningar 1984

Asiasanat: virheanalyysi, substantiivit, virhetyypit, virheitten syyt

Liimatainen, Päivi: Opersonliga och formella det‑konstruktioner i abiturientuppsatser 1988

Asiasanat: virheanalyysi, persoonaton ja muodollinen det‑rakenne

Liiti, Anu & Saarinen, Jenni: Om invandrarelever som svenskinlärare 2007

Asiasanat: invandrarundervisning, svenska som främmande språk, attityder till svenskundervisning

Lindholm‑Kitunen, Merja: Frågor och svar i finskan och svenskan 1985

Asiasanat: kysymys, vastaus, interrogatiivinen, puheakti, elliptinen

Lindlöf, Minna & Rissanen, Pirjo: Artikelbruket i finska gymnasisters inlärarsvenska 1998

Asiasanat: inlärarspråk, artikelbruk, species

Lindqvist, Marja: Gruppord i svenskan och finskan 1989

Asiasanat: ryhmäsanat

Lintula, Sari: Bildspråket i Sun Axelssons roman "Honungsvargar" 1993

Asiasanat: bildspråk, surrealism, det undermedvetna

Lintula, Tytti: Fallstudie om ett tvåspråkigt fotbollslag - språkbruk, språkliga identiteter och attityder i laget 2013 (sivututkielma)

Asiasanat: kaksikielisyys, kielen käyttö, kielellinen identiteetti, kieliasenteet, ruotsin kieli, suomen kieli

Lintumäki, Nina: Om felen i finlandssvenska abiturienters finska 1992

Lipén, Sirkka: Språk och stil i Journal af Petrus Laestadius för första året af hans tjenstgöring såsom missionaire i Lappmarken 1966

Lipero, Marjatta: Observationer beträffande bibelarkaismer, bibliska ord och stildrag i nusvenskan 1970

Lipponen, Minna – ks. Kylmälahti, Miia & Lipponen, Minna

Liukko, Tuija: Yttrandets yttre form och avsedda funktion - en studie över de primära och sekundära illokuta funktioner i serietidningstexter 1998

Asiasanat: syntax, semantik, pragmatik, talhandling, illokution

Lius, Hannele & Ström, Marjatta: Om substantivsammansättningar i tidningssvenskan 1982

Lohi, Eija: En studie av kvinnobilden i Liza Marklunds kriminalromaner ur ett genusperspektiv 2008

Asiasanat: naisdekkarit, genustutkimus

Loikkanen, Sanna. Ks. Kopsa, Niina & Loikkanen, Sanna

Louhensuo, Eija: Dagstidningarnas pop‑ och jazzkritik: några stilistiska synpunkter 1978

Lummukka, Niina - ks. Huttunen, Heidi & Lummukka Niina

Luokola, Elina: Från Emil i Lönneberga till Michel aus Lönneberga - en översättningsanalys 2009

Asiasanat: översättningsvetenskap, de fria översättningsbytena, översättning av barnlitteratur, käännöstiede, lastenkirjallisuuden kääntäminen

Luoma, Sari: Correspondence ‑ Korrespondens. Writing tasks in English and Swedish in the marketing section of a middle‑sized Finnish manufacturing company (Sivulaudaturtutkielma) 1991

Asiasanat: business writing

Luosujärvi, Outi: "Vad det är exotiskt!" Att vara tvåspråkig, flerspråkig och svenskspråkig familj och minoritet i Jyväskylä 2008
Asiasanat: kaksikielisyys, monikielisyys, asenteet, samaistuminen
Luttinen, Sonja: Kommunikationsstrategier i talad inlärarsvenska 2000

Asiasanat: kommunikationsstrategier, inlärarspråk, svenska som andraspråk

Luukkonen, Marjo: Bildspråket i Sara Lidmans roman Hjortronlandet 1981

Lång, Marianne - ks. Annala, Anne & Lång, Marianne

Löf, Maarit: Yhdysvirke Anton Tšehovin näytelmien parenteeseissa: vertailua venäjänkielisten alkuperäisteosten ja ruotsinkielisten käännösten välillä (Sivulaudaturtutkielma) 2000

Asiasanat: näytelmät, parenteesit, ruotsin kieli, syntaksi, Tsehovin tyyli, virkerakenne, venäjän kieli, vertaileva tutkimus

Löfman, Tuula: Observationer beträffande bibelsvenska stildrag i Vilhelm Mobergs utvandrarromaner 1971

Löppönen, Piia: Undervisningen i affärssvenskan i Finland 1995

Asiasanat: affärssvenska, affärsbrev, undervisning

Lötjönen, Seija: Adjektivbildning i finskan och svenskan 1985

Asiasanat: suomen ja ruotsin adjektiivit, produktiiviset affiksit ja yhdyssanatyypit, esiintymis‑ ja semanttiset erot

Majuri, Anniina - ks. Honkanen, Anne & Majuri, Anniina

Makkonen, Marjatta: Växelspelet mellan första och andra konjugationen i nyare svensk litteratur 1969

Makkula, Erja: De döptas namn i Tenala under tiden 1741‑1855 1990

Asiasanat: ristimänimi, etunimi, moninimisyys

Manni, Jaana & Mäkela, Kaija: Kristina och Ulrika ‑ två centrala kvinnogestalter i Vilhelm Mobergs utvandrarepos 1988

Manninen, Markku: Dräparpannor och kyliga kustoms - Hot rod-jargong i Wheels Magazine 2000

Asiasanat: jargong, slang, fackspråk, rubrik, lånord, ungdomskultur, subkultur, hot rod, raggare

Manninen, Seija: Observationer beträffande avledda ord i brev från och till C.F. Mennander. En jämförelse med H.G. Porthans och N.G. Schultens brevväxling och Pehr Kalms brev till friherre Sten Carl Bielke. 1970

Manninen, Taru & Vierimaa, Saara: Män som svensklärare - en kvalitativ studie om yrkesval, yrkesindentitet och auktoritet 2006

Asiasanat: svensklärare, yrkesval, yrkesidentitet, auktoritet, kön

Marila, Sinikka: Om lokativa uttryck i finskan och svenskan 1985

Asiasanat: syväsija, lokatiivi, syntaktiset funktiot

Marjakangas, Hannele & Vertanen, Soile: Om läsbarhet i lättlästa och vanliga tidningstexter. En jämförelse av 8 SIDOR, SESAM och Dagens Nyheter 2003

Asiasanat: lättläst språk, läsbarhet, läsbarhetsindex, lässvårigheter

Martikainen, Anita: Tidsadverbialens placering och deras grad av kommunikativiska dynamik i svenska och franska satser 1989 (Sivulaudaturtutkielma)

Asiasanat: kommunikatiivinen dynaamisuus, funktionaalinen lauseperspektiivi

Marttinen, Anna-Maria: Från ankdammen till mumindalen - Finlandssvenskar i Peter Nymans Ankkalammikko och Juha Ruusuvuoris Muumilaaksossa  2008

Asiasanat: finlandssvenskar, minoritet, identitet, språket, gemenskap, kultur, socialt kapital

Matikainen, Maija‑Leena: Om subjektssatser vid källbaserade perceptionsverb i finskan och svenskan 1987

Asiasanat: subjektilauseet, aistihavaintoverbit, kontrastiivinen analyysi

Matikainen, Minna: Reklamsvenska och dess särdrag i den nutida tidningssvenskan 2002

Asiasanat: marknadskommunikation, reklam, reklamsvenska, stilanalys, textanalys

Mattila, Anita: Användning av lokalkasus i svenskspråkiga abiturienters inlärarfinska 1996

Asiasanat: lokalkasus, inlärarspråk, kontrastiv analys, felanalys, performansanalys

Mattila, Pauli: Emigrantskildringen i Sven Delblancs roman "Kanaans land" 1992

Asiasanat: Sven Delblanc, emigrantskildring, Samuelssviten

Mattila, Päivi - ks. Björklund, Marit & Mattila, Päivi

Mela, Tiia-Riina: Språkdusch - tilla nytta eller nöje? En fallstudie av sex daghemsbarn i svenskspråkig språkdusch. 2012

Asiasanat: språkdusch, språktillägnande, språkduschdidaktik

Meriläinen, Katri: Svenska, engelska och finska namn på vilda djur och växter - en jämförande studie  2011

Asiasanat: Eläinten nimet, kasvien nimet, eliöiden nimet, sanastontutkimus, semantiikka

Miettinen, Pirkko: Bildspråket i Sven Delblancs "Nattresa" 1978

Miinalainen, Sirkka & Virtanen, Säde: Genitiv och genitivartade relationer i inlärarsvenska 1997

Asiasanat: genitiv, genitivartad relation, språkinlärning

Mikkonen, Jaana: Andraspråksinlärning och individuella skillnader. Sivututkielma 2010

Asiasanat: andraspråksinlärning, affektiva faktorer, kognitiva faktorer, begåvning, motivation, inälärningsstrategier, språkjag

Mikkonen, Tanja & Peussa, Elina: Tid och tempus i finska gymnasisters inlärarsvenska 2007

Asiasanat: tid, tempus, språkinlärning, felanalys

Mikkonen, Ulla: Den religiösa symboliken hos Pär Lagerkvist 1978

Misukka, Eira: Problem och gestalter hos Björn‑Erik Höijer 1974

Moilanen, Helena - ks. Laakso, Reetta & Moilanen, Helena

Moilanen, Pirkko: Om ordföljden i Olavus Petris samlade skrifter 1983

Asiasanat: Sanajärjestys, kielihistoria

Moilanen, Riitta - ks. Kuoppala, Leila & Moilanen, Riitta

Mononen, Lea: Om s‑genitivens användning i nusvenskan 1966

Monto, Kirsi - ks. Kananoja, Susanna & Monto, Kirsi

Muittari, Veikko: Modala tidsformer i finskan och svenskan 1977

Muittari, Veikko: Studier över modusbruket i finskan och svenskan 1980 (Lisensiaatintutkielma)

Mullo, Sirkka‑Liisa & Ylinen, Taina: Språkliga och stilistiska drag i Sara Lidmans roman "Din tjänare hör" och dess finska översättning 1989

Asiasanat: käännöstyö, tyyli, murreilmaisut, kuvakieli

Muona, Heli & Tiusanen, Marita: Dialogen i Jörn Donners romaner Nu måste du, Angelas krig och Far och Son, samt deras finska översättningar 1989

Asiasanat: käännösekvivalenssi, käännösprosessi: analyysi‑, siirto‑ ja uudelleenmuotoiluvaihe, lähtökieli, kohdekieli

Murto, Sari - ks. Kotivuori, Sari & Murto, Sari

Musakka, Marju: Språket i matannonser 1984

Asiasanat: ruokamainosten kieli (sanaluokat, tuotenimet, otsikot, iskulauseet), aikakauslehtimainokset

Mussalo, Minna: Revidering, planering och olika pausmönster vid nominalfraser under skrivprocessen 1997

Asiasanat: skrivprocess, revidering, pausering, planering, nominalfras

Mustikkamaa, Sirpa: Observationer beträffande reklamspråket i Hufvudstadsbladet och Vasabladet 1980

Muumäki, Heidi - ks. Kurki, Anu & Muumäki, Heidi

Muurinen, Seija: Stilistisk variation i Sara Lidmans roman Hjortronlandet och dess finska översättning 1985

Asiasanat: tyylivaihtelu, tyylikeinojen käyttö, erot alkuperäis‑ja käänöstekstin välillä

Myllymäki, Erkki: Om folketymologin i svenska språket 1994

Asiasanat: (folk)etymologi, motivation, association

Mäenpää, Ritva: Studier över språk och stil i Jan Fridegårds Lars Hård och Ivar Lo‑Johanssons Gårdfarihandlaren. En jämförelse 1967

Mäenpää, Sinikka: Negationen i svenskan och dess motsvarigheter i finskan 1983

Asiasanat: negaatio, semantiikka, vertaileva käännöstutkimus

Mähönen, Jorma: Opersonlig konstruktion i finska och svenska 1978

Mäkelä, Kaija: Observationer beträffande talspråkliga drag i Willy Walfridssons roman Orons år jämförda med språket hos två finlandssvenska författarinnor 1972

Mäkelä, Kaija ─ ks. Manni, Jaana & Mäkelä, Kaija

Mäkikallio, Mikko: Om översättningen av finskans inessiv till svenska 1980

Mäkinen, Anne: Mellan tal och skrift - svenska i e-postmeddelanden 2002

Asiasanat: talat språk, skrivet språk, nonverbal kommunikation, datorförmedlad kommunikation, e-post

Mäkinen, Inka & Sorri, Kirsi: Teman, diskurser och aktörer i nyheter om svenska språket i Finland i åtta tidningar på våren 2011.  2012

Asiasanat: sisällönanalyysi, diskurssianalyysi, ruotsin kieli, uutisointi, teemoittelu, diskurssi, toimija

Mäkinen, Liisa: Iakttagelser rörande språkdrag och stildrag i Viktor Rydbergs "Vapensmeden" 1966

Mäkipää, Minna: Svenska i finska företag. Språkval, användning av svenska och inställningar till svenska och svenskar 2006

Asiasanat: Organisationskommunikation, interkulturell kommunikation, kulturskillnader

Mäkirinta, Krista: Lexikala fel i finska gymnasisters inlärarsvenska 2007

Asiasanat: andraspråksinlärning, lexikalt fel, ord, ordinlärning

Mäkitalo, Leena: Zum direkten und indirekten Objekt im Schwedischen und zu ihren Entsprechungen im Deutschen 1982 (Sivulaudaturtutkielma)

Mämmi, Janne: Sommar=n som aldrig säger nej - Om huvudteman samt metaforer i svenska och finländska Eurovisionsschlagerfestivallåtar 1958-1999. 1999

Asiasanat: metafor, personifiering, besjälning, schlager, Eurovision Song Contest

Mönkkönen, Ilkka: Om verbformerna på ‑ing i engelskan och deras översättningar till svenska 1980

Naakka, Ritva: Puristen Rolf Nordenstreng 1970

Naalisvaara, Merja & Vuorela, Heli: Norrlandsproblematik ‑ en studie av några norrländska romaner 1989

Nahkuri, Tuula: Språkliga observationer i några böcker av Astrid Lindgren 1979

Nalli, Katja: Fundamentering av objekt, predikativ och TSR-adverbial i två svenska texter 1996

Asiasanat: fundamentering, textbindning, fokusering, satsbalans, satsram

Naski‑Seppänen, Annika ─ ks. Franssi, Johanna & Naski‑Seppänen, Annika

Natunen, Tuija - ks. Honkavaara, Katariina & Natunen, Tuija

Naukkarinen, Juha ─ ks. Föhr, Arja & Naukkarinen, Juha

Navari, Heidi & Rautanen, Jatta: Tecknade serier som läromaterial i språkundervisning 2000

Asiasanat: tecknade serier, läromaterial, språkundervisning, språkinlärning, humor, motivation

Needelman, Kirsi: Bildspråket i Stig Dagermans "Ormen" 1992

Asiasanat: bildspråk, surrealism, det undermedvetna, ångest

Niemi, Katariina: Om finska lånord och kodväxling i Karlebymålet 1994

Asiasanat: dialekt

Niemi, Marjatta: Studier över språk och stil i Carl August Ehrensvärds "Resa till Italien 1780, 1781, 1782". 1965

Niemi, Riikkaliisa: Internet i språkundervisning. Ett övningspaket för studier i svenska. 1999

Asiasanat: internet, informationsteknologi, språkundervisning, språkövningar

Nieminen, Kirsi: Ortografin i finska gymnasisters uppsatser i svenska 1993

Asiasanat: ortografi, rättstavning, felanalys, uppsats

Nieminen, Tarmo: Produktiviteten i ordbildningen sådan den visar sig i nutida tidningssvenska 1972

Nieminen, Viivi: Inlärning av svenska och tyska hos finska gymnasister enligt processbarhetsteorin  2012

Asiasanat: oppimisjärjestys, prosessoitavuusteoria, kehitystaso, morfologinen rakenne, syntaksinen rakenne

Niemipelto, Marika & Tuominen, Heidi: Genustilldelning hos finska inlärare av svenska 2002

Asiasanat: genus, neutrum, utrum, nonsensord, struktur, fonologi, genustilldelningsprinciper, ljudbild

Nikulainen, Marja: Det ondas problem i Pär Lagerkvists författarskap med speciell hänsyn till Dvärgen 1980

Nokela, Paula: Analys av 10 finskspråkiga presidentkandidaters svenska språk i valdiskussionerna från åren 1977, 1988 och 1994. 1994

Asiasanat: interferenssi, kielivirheet, puhekieli

Norrbacka, Maija‑Leena: Berättarkonst och stil i Hjalmar Bergmans En döds memoarer 1966

Norrmén, Päivi & Pönniö, Sonja: Översättning av finska sammansättningar till svenska i skönlitteratur  2004

Asiasanat: översättning, sammansättning, adjektivisk sammansättning, substantivisk sammansättning, förled, efterled

Nousiainen, Tuula: Observationer beträffande språk och stil hos några kåsörer i moderna svenska damtidningar 1977

Nukarinen, Johanna: Om vitsarnas semantik och pragmatik 2009
Asiasanat: vitsit, huumori, semantiikka, pragmatiikka

 

Nummelin, Tuija: Om undervisning i svensk grammatik i det finska gymnasiet 1983

Asiasanat: ruotsin opetus lukiossa, opettajien ja oppilaiden asenteet

Nurmela, Maiju: Fallstudie av tidig tvåspråkig utveckling hos finsk/svenska barn med hjälp av CDI-formulär och inspelningar 2014

Asiasanat: barns tidiga språkinlärning, tvåspråkighet, longitudinell studie, MacArthur CDI, simultan språkinlärning

Numminen, Tuulikki: Bildspråket i romanen "Sko, sko hästen" 1963

Nurmi, Tiina: Om subjektiva adjektiv i det svenskspråkiga radionyhetsspråket i Finland 1988 (Sivulaudaturtutkielma)

Asiasanat: adjektiivinen luonne, subjektiivisuus

Nurminen, Tiina & Uusitalo, Tarja: Tid och tempus i studentuppsatser i svenska och finska 1989

Asiasanat: tempukset, ajanadverbiaalit, kvantitatiivinen, frekvenssi

Nuutinen, Pentti: Om svensk fraseologi 1985

Nykänen, Leena: Behärskning av svensk grammatik i början av gymnasiet 1990

Asiasanat: attribuutioteoria, fenomenografia

Nykänen, Minna: Övningar i tre läroboksserier för B-svenskan i gymnasiet 1998

Asiasanat: inlärning av svenska, läromaterial, gymnasiet

Nyman, Paulina ─ ks. Karppinen, Heidi & Nyman, Paulina